Efterlyses: En rejäl arbetsmarknadspolitik och kraftiga stimulanser

Den samlade svenska ekonomin, BNP, rasar med 5,4 procent i år, spår Konjunkturinstitutet, KI, i sin senaste prognos. Det är det största raset sedan det andra världskriget.

Även om det finns tecken på att botten kan vara nådd sker den ekonomiska återhämtningen långsamt. Och KI ser en fortsatt ökad arbetslöshet:

 ”Sysselsättningen faller kraftigt och minskar med ca 300 000 personer 2009-2011. Industrin drabbas hårdast och antalet sysselsatta minskar där med ca 135 000 personer under prognosperioden, vilket motsvarar 20 procent av de sysselsatta inom industrin.”

Igår kom också två tunga industriföretag, SSAB och Sandvik, med dystra besked som fick marknaden att reagera kraftigt. Sandvik flaggade samtidigt för ytterligare varsel.

KI efterlyser mer stimulanser av efterfrågan:

”Efterfrågan behöver dock stimuleras mer. I prognosen har Konjunkturinstitutet utgått från att regeringen kommer motverka den djupa lågkonjunkturen genom ytterligare ofinansierade finanspolitiska åtgärder om 45 miljarder kronor 2010 och ytterligare 10 miljarder kronor 2011.”

Den moderatstyrda regeringen har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och tagit bort stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatter – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Och det skapar inga flera jobb.

I vårpropositionen kom regeringen med 400 komvuxplatser som ska fördelas över alla landets 290 kommuner. Det ska jämföras med Kunskapslyftet på 1990-talet. Regeringens ovilja att stötta och stimulera svenska företag och svenska folket snarare förstärker effekten av krisen. Sverige halkar efter.

Jag vill se riktade investeringar i ny teknik och grön teknik. Investera i utbildning och hjälp företag att ställa om och se till att Sverige står väl rustade när konjunkturen vänder.

Annonser

Verkligheten avslöjar Sd – gång på gång

Sverigedemokraterna (Sd) med partiledaren Jimmie Åkesson i spetsen har, med Dansk Folkeparti som förebild, arbetat hårt för att tvätta bort partiets främlingsfientliga stämpel i idédokument och bilden av partiet. Men gång på gång avslöjas hur många av partiets medlemmar står för betydligt mer extrema åsikter än den bild som partiet försöker förmedla. Så sent som förra året avslöjade tidningen Expo och Expressen Sverigedemokrater som stöder nazistiska organisationer. Under våren avslöjade P1:s Kaliber om hur Sverigedemokrater sjunger nidvisor och hur de rasistiska skämten haglar när medlemmar samlas.

Den bild Kalibers program ger bekräftas också av flera tidigare medlemmar i Sd. Avhoppare, Leo Sundberg, beskrev Sd så här i Sydsvenskan den 1 april i år.

”Jag upplevde Sverigedemokraterna som ett gnälligt kafferep där man mest snackade skit om olika invandrargrupper eller socialdemokraterna. En partimedlem sade att kurder var brottsliga för att det låg i blodet. Att mångkultur bara fungerar om man har en kalasjnikov riktad mot kurderna. Samma kvinna sade att Hitlers grundidé var bra.”

Tommy Funebo tillhörde under många år den innersta kretsen av Sd. Han beskriver Sd som ett mycket slutet parti där många medlemmar är helt omedvetna om hur partistyrelsen fungerar.

Jag har i egenskap av informatör själv intervjuat avhoppare som förmedlar en liknande bild. Jag har också erfarenhet av att utesluta medlemmar ur fackförbundet Metall på grund av att de inte ställde upp på förbundets syn på alla människors lika värde. Allvarliga hotelser tvingade förbundet att under en tid ha nära kontakter med säkerhetspolisen, Säpo.

Våga investera Ulricehamn ur krisen

Insändare UT den 11 juni 2009. Svar till Carljohan Molander.

Jag tror på Ulricehamn och ser en rad områden där vi kan och behöver förbättras. Våra barn behöver bra barnomsorg, våra äldre god vård trots att kassan tryter. Tuffa tider ställer krav på att ledaren vågar ta ansvar och peka ut färdriktningen. 

Oppositionen har lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Jag vill inte höja skatten. Men den borgerliga majoritetens ointresse att ta sitt fulla ansvar tvingar oppositionen att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben och bra kvalitet. För den som tjänar 20 000 kronor i månaden innebär det 150 kronor och ger ulricehamnarna en skatt som ligger på snittet i länet.

Moderaternas Carljohan Molander skriver på UT:s insändarsida den 9 juni att oppositionens budget hämmar konsumtionen. Fakta visar att trots att de disponibla inkomsterna ökat med 6,1 procent så ökar inte konsumtionen i samma omfattning. Tvärtom är sparandet i Sverige på rekordhöga nivåer.

”Det som sticker ut jämfört med andra länder är att svenska hushåll har en extremt hög sparkvot”, konstaterade nyligen Peter Kaplan, nordisk chefekonom Royal Bank of Scotland.

Vi ska komma ihåg regeringen Reinfeldt – påhejad av Molander & Co – har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och monterat ned stora delar av vårt trygghetssystem. Det skapar oro och gör att människor håller hårt i sina pengar.

Carljohan Molander skriver: ”Alliansen budget är en stark budget i dessa tider, här finns det utrymme för tillväxt och utveckling.”

Moderaternas budget är i realiteten ett sparkrav på närmare 5 procent. Och ni pekar inte ut någon färdriktning för Ulricehamn. Inget ska prioriteras. Det är oansvarigt och äventyrar kvaliteten och arbetsmiljön inom välfärden i Ulricehamn.

Med vår budget tar vi ansvar för Ulricehamn och pekar tydligt ut färdriktningen för nästa år. Vi investerar i arbetsmarknadsåtgärder för att hjälpa dem av oss som drabbas av arbetslöshet.

Vi ger också 200 ungdomar möjlighet att feriearbeta i kommunen när arbetsmarknaden viker.

Vi investerar i våra barn – vår framtid – för att minska barngrupper och ge alla barn en trygg skola med bra pedagogik. Vi investerar också i sänkta taxor inom äldreomsorgen för att kompensera äldre för regeringens orättvisa skattesänkningar.  Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Valframgångar i Ulricehamn

Efter en stark slutspurt där många medlemmar har kört hårt sista veckan ökar Socialdemokraterna enligt de preliminära siffrorna med 4 procent i Ulricehamn jämfört med valet 2004 när 10 av 12 valdistrikt är räknade.

Tyvärr finns dock smolk i bägaren. Sverigedemokraterna är det parti som ökar mest med 5,4 procent och får totalt 5,8 procent. Det känns mycket oroväckande.

En röst för klimatet – en investering för framtiden!

Vi står inför oerhörda klimatutmaningar. Klimathotet kan också vara en möjlighet. Genom att våga investera och ta täten inom den hållbara utvecklingen kan vi lägga grunden till för fler jobb, långsiktig ekonomisk tillväxt och välfärd.

I Ulricehamns kommun har såssarna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet avsatt 5,5 miljoner kronor till investeringar i energieffektiviseringar och en hållbar utveckling, exempelvis köpa in mer ekologisk frukt till våra barn i förskolor.

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Det är i kampen mot klimathotet som EU kan visa sin styrka. Genom att samarbeta över nationsgränserna får vi kraft och möjlighet att driva på en klimatsmart utveckling i alla EU:s medlemsländer. Tillsammans kan EU:s medlemsländer öka trycket för en global omställning.

Regeringen har haft chansen att ta täten i klimatomställningen, men den väljer att passa. I Europaparlamentet motverkade Moderaterna aktivt möjligheterna att bromsa försurningen och förbättra luftkvaliteten i EU:s kuststäder och ogillade tuffare gränsvärden för fartygsbränslen på Nordsjön och Östersjön.

Vi såssar vill att EU tar ett tydligt ansvar för de globala utsläppen. Vi vill öka takten så att EU:s utsläpp av växthusgaser minskar med minst 30 procent fram till 2020. När EU beslutar om stöd till nya energisystem ska förnybara energikällor alltid prioriteras.

Framåtsyftande förslag för att möta ungdomsarbetslöshet

Jag läste om Luciano Astudillos och jobbrådslagets senaste förslag för att möta ungdomsarbetslösheten. Klokrent! Rapporten “Ge Sveriges unga chansen ” innehåller en rad framåtsyftande och konkreta förslag för att möta ungdomsarbetslösheten och förbättra som företagarland.

Bland annat vill rådslaget:

”Skapa Företagskuvöser för unga entreprenörer i kommuner och regioner, som kan erbjuda riktat stöd och rådgivning, tillgång till nya kontakter, mentorer och möjlighet att bygga nätverk för erfarenhetsutbyte. ”

Sätt jobben först och skrota planlösa jobbgarantier för ungdomar.  Passa istället på att möta krisen med en generationsväxlingen nu i stället för påtvingad passivitet eller planlöst sökande efter jobb som inte finns.”

Mer sånt här och Sverige kan återta en tätposition.

Rösta på Olle för bättre arbetsvillkor

Nu är vi inne i slutspurten i valet till Europaparlamentet. Som jag ser det är det ett klassiskt ideologiskt val. Det är inget kunskapstest utan handlar om värderingar. Ett tydligt exempel är synen på vår gemensamma arbetsmarknad. Såssarna anser att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta i Europa – men vår gemensamma arbetsmarknad får inte användas för att pressa lönerna nedåt och hota rätten att teckna kollektivavtal.

Vi ser i dag exempel på att utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad. Det är inte bara dåligt för svenska arbetare utan det försämrar också möjligheterna för våra svenska företag att konkurrera. Och det skapar inga nya jobb.

Moderaterna i Europaparlamentet driver linjen att likabehandling inte ska gälla arbetstagare som tillfälligt befinner sig i ett annat EU-land. Istället ska anställda som utför arbete i Sverige följa de löner och villkor de har i hemlandet. Sveriges moderate arbetsmarknadsminister sitter tyst när oroliga kollegor från Tyskland, Frankrike och Spanien varnar för lönedumpning.

När det fattas beslut om jobb och rättvisa arbetsvillkor, när det handlar om konkurrens på lika villkor då står såssarna upp för Sverige. Principen om lika lön för lika arbete måste respekteras. Därför kräver vi förändringar i EU:s lagstiftning som garanterar rätten till likabehandling av löntagare.

Gör som många andra i Västsverige – lägg din röst på Olle Ludvigsson – vår kandidat för ett bättre och rättvisare Europa.