Motion om kommunal strategi för upphandling av varor och tjänster

Samarbetspartierna i Ulricehamn lämnade idag in följande motion till fullmäktige:

Säkerställ kommunal organisation, kompetens och strategi för upphandling av varor och tjänster

”En marknad som öppnas för konkurrens kan mycket väl få ett mer omfattande regelverk än vad som tidigare var fallet. Genomgående har, som framgår av (utredningens) tidigare kapitel, staten när man har liberaliserat marknader underskattat behovet av regler och av reglerande institutioner för att få väl fungerande marknader.”  Regelutredningen (SOU 2004:4)

Det utredningen skriver om staten är i stor utsträckning tillämpligt också på många kommuner.

Privat eller offentligt

Ser man rent generellt finns det uppenbart flera privat drivna verksamheter, som inte bara i största allmänhet fungerar bra utan bidragit med nya idéer och nya problemlösningar. Det finns också många som allmänt fungerar bra utan att för den skull vara särskilt nyskapande. Och det finns en del som uppenbart har problem och håller för låg kvalitet.

Olika huvudmän – olika utgångspunkter

Olika huvudmän har olika drivkrafter. Privata företag, som i slutändan är vinstbaserade – vilket en mycket hög andel är i dag – har sina egna ekonomiska mål, som naturligtvis styr deras agerande på ett sätt som inte alltid stämmer med samhälleliga fördelningspolitiska mål.

Vinstintresset styr sådant som var man etablerar sig, vilka grupper man väljer att satsa på och hur man lägger upp verksamheten.

Kommuner har delvis andra utgångspunkter för sin verksamhet än de privata företagen, eftersom en offentlig aktör ytterst upprätthåller alla medborgares rätt till vård, omsorg och utbildning. Det gör att de måste arbeta på litet andra sätt – vilket gör att allt inte kommer att hamna i den lönsamma ”mittfåran”.

Av det skälet måste kommuner ha inte bara hög upphandlarkompetens, utan också ha en förhållandevis hög andel produktion i egen regi – annars är man ingen motvikt till de privata företagen.

Beställar-/utförarmodellen

Studier pekar på att entusiasmen för beställar-/utförarmodellen inom samhälleliga verksamheter förefaller ha avtagit. Flera landsting införde modellen. I dag är det bara ett fåtal som har delar av den kvar. Det har visat sig sällan ge några bestående höjningar av effektiviteten.

Anledningen är att inom en sammanhållen organisation – en kommunal förvaltning – försöka återskapa marknadens kontraktsformer mellan olika avdelningar sällan fungerar, eftersom enheterna inte har den sortens relation till varandra. Mycket tyder på att effektiviseringar inom den offentliga sektorn kräver former som utgår från den sektorns egna förutsättningar.

Med det som utgångspunkt är frågan om Ulricehamns kommun har den kompetens – och den omfattning av denna kompetens – som krävs för att klara av beställarrollen.

Kontroll och uppföljning

Som en naturlig fortsättning på beställar-/utförarmodellen kommer den nödvändiga uppföljningen och kontrollen, för att oseriösa företag snabbt kan upptäckas och stängas av. Det är viktigt att notera att det ställer helt andra krav på kommunen än om kommunen driver allt i egen regi.

Ulricehamn saknar idag en effektiv och löpande uppföljning av de leverantörer och entreprenörer vi har avtal med. Om vi inte har kontroll över våra leverantörer under hela avtalsperioden riskerar att inte hushålla med skattebetalarnas pengar och att vi gynnar oseriösa företag på bekostnad av seriösa företag.

Rimligen bör våra leverantörer prövas regelbundet under hela avtalsperioden. Idag erbjuds denna service på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag som samlar in och tillhandahåller upplysningar om olika förhållanden som är av betydelse för att bedöma ett företags vandel. Kommunen kan om så önskas ligga ”on line” med prövningen av våra leverantörer.

Insyn och arbetsgivarrollen

När skattefinansierad verksamhet drivs av privata huvudmän gäller inte längre offentlighetsprincipen. Den rätt till insyn som väljare och förtroendevald har när det gäller kommunal verksamhet gäller inte, när verksamheten läggs över på privata producenter. Kommunen har rätt till viss insyn i fristående skolor, men inte i samma omfattning som de egna.

All personal i skattebetald verksamhet, oavsett vem som svarar för själva driften, ska ha rätt och skyldighet att anmäla missförhållanden till de politiskt ansvariga – utan att behöva riskera jobbet.

Frågan är vilken syn Ulricehamns kommun har på dessa frågeställningar, både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett långsiktigt politiskt perspektiv. Hur stor del av verksamheten kan läggas ut i privat regi utan att de demokratiska förlusterna blir allt för stora?  

Vi ska inte upphandla utan att ha tänkt igenom vårt agerande. Kortsiktiga lösningar kan ge långsiktiga kostnader. Vi ska upphandla för att nå syften som är långsiktigt positiva för alla kommuninvånare och för brukare. Vi ska sträva efter bästa möjliga verksamhet för de skattepengar vi använder. ”Varje felaktigt använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna”, för att citera Ernst Wigforss.

Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag

att systematiskt arbeta fram långsiktiga riktlinjer och en strategi hur kommunen ska förhålla sig till kommunal verksamhet i privat och offentlig regi ur ett upphandlar-, arbetsgivare- och demokratiperspektiv.

att klarlägga vad kommunen behöver för kompetens och organisation för att möta de nya krav som ställs på kommunen utifrån om verksamhet överförs till privata aktörer.

att arbeta fram rutiner för att kontinuerligt följa upp att de avtal som tecknas med privata aktörer så att de efterlevs under hela avtalsperioden.

att se till att kommunstyrelsen regelbundet informeras om hur kontrollen fortlöper.

Barbro Westermark        Jan-Olof Sundh               Ingegerd Borg-Saviharju

Socialdemokraterna        Vänsterpartiet                Miljöpartiet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s