Osäkerheten i ekonomin motsvarar en skattekrona

Det råder stor osäkerhet vart konjunkturen och ekonomin är på väg. Det märks inte minst på världens börser som åker berg och dalbana. Och sedan finansiella krisen i Grekland och en rad andra länder hamnade i fokus har hela årets börsuppgång raderats ut.

Exakt hur världsekonomin mår och vart den är på väg är det ingen som med säkerhet kan säga idag. Det bekräftade också Lennart Hagberg på Ulricehamns Sparbank när banken bjöd in till konjunkturcafé i morse.

Och liknande besked fick kommunstyrelsen vid tisdagens sammanträde när ekonomichefen Olof Olsson redogjorde för kommunens aktuella ekonomiska läge. Osäkerheten i kommunens resultat motsvarar en skattekrona – med antingen ett plus resultat på omkring 15 miljoner kronor eller ett minus på 20 miljoner kronor på helåret.

Värst drabbat är vård- och omsorg men även barn- och utbildning och kommunstyrelsen har resultat som pekar på minus på helåret.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att en ny besparingsplan skyndsamt ska arbetas fram till kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 juni.

Det värsta är att inför nästa år ser det inte mer positivt ut. ”Allt annat lika” som ekonomer uttrycker sig väntar ytterligare besparingskrav på 25 miljoner kronor, motsvarande 2,5 procent eller en skattehöjning. Risken är uppenbar att ytterligare neddragningar kommer att slå mot kvaliteten i välfärden ytterligare.

Samtidigt påverkar valutgången på riksnivå in på kommunens ekonomi. Om Sverige får en rödgrön regering har partierna med ett stöd motsvarande närmare 20 miljoner kronor till Ulricehamns kommun i sin gemensamma vårmotion. Det till skillnad mot de borgerliga partierna som tog bort stödet för kommuner nästa år och i stället satsar på ytterligare skattesänkningar.

Annonser

Därför nej till ytterligare medel riktade till Älmestad

I måndags morse knackade Roland Karlsson på min dörr och frågade om Socialdemokraterna var beredda att försöka bevara Älmestads skola.

Jag svarade att jag var beredd att diskutera. Min ekonomiska utgångspunkt var följande:

1. Barn- och utbildningsnämnden måste först få medel för att täcka prognostiserat underskott. Att lägga på nämnden nya ekonomiska åtaganden och samtidigt blunda för nämndens väntade underskott är inte förenligt med god ekonomisk hushållning.

2. Nämnden ska sedan få så mycket medel i resursfördelningsmodellen att det faller ut till Älmestads skola. Det höjer samtidigt möjligheten till förbättringar av kvaliteten i hela skolan. Riktas pengar bara till Älmestads skola, förstörs hela resursfördelningsmodellen. Samtidigt är det inte lagligt att bara skjuta till medel till en skola.

3. I samarbetspartiernas budget finns en halv miljon kronor avsatt för en arbetsgrupp som ska förbättra kvaliteten i skolan. En högaktuell fråga efter SKL:s senaste Öppna jämförelser av grundskolan. Eftersom halva året gått begärde jag halva summan, 250 000 kronor.

Hur detta i så fall skulle finansieras hann vi egentligen inte komma in på.

Idag, 20 minuter innan kommunstyrelsen började sitt sammanträde, knackade Roland Karlsson åter på dörren och informerade mig om att Centerpartiet hade för avsikt att initiera ett ärende på kommunstyrelsen avseende Älmestads skola.

Därmed var våra förhandlingar avbrutna. Det var alltså Centerpartiet som valde att lämna förhandlingsbordet.

Centerpartiets initiativärende avsåg att skjuta till 700 000 kronor till barn- och utbildningsnämnden riktade till Älmestads skola. Med andra ord, underskottet i barn- och utbildning finns kvar och resursfördelningsmodellen åsidosätts. Kommunstyrelsen som nämnd skulle i och med ett sådant beslut sätta sig över barn- och utbildningsnämndens beslut.

Samtidigt kunde Centerpartiet inte redogöra för hur förslaget skulle finansieras.

Det är oseriöst. Det kunde inte Socialdemokraterna eller något annat parti ställa upp på.

Men Centerpartiet kan inte påstå att man gjort allt man kan för att rädda Älmestads skola. Det var faktiskt Centerpartiet som valde att lämna förhandlingsbordet.

Slutligen, en eloge till kommunchefen Karl-Erik Claesson som stod upp för anställda som pekats ut som inkompetenta vid det beryktade mötet i Älmestads skola och som bad berörda personer att be om ursäkt.

Sänk arbetsgivaravgiften för småföretag

Ulricehamn är en utpräglad småföretagarort mitt i knallebygdens hjärta. Av våra drygt 2 500 företag i kommunen har endast 7 procent mer än 10 anställda. Kommunens speciella näringslivsstruktur gör att politiken för småföretag är extra viktig för Ulricehamn.

Jag är övertygad om att villkoren för våra småföretag blir allt viktigare, inte bara i Ulricehamn utan för hela Sverige. Mycket av vår framtida tillväxt i landet beror på viljan hos och villkoren för våra mindre företag.

När den borgerliga regeringen tillträdde var en av de första sakerna man fattade beslut om höjda arbetsgivaravgifter för småföretag. Efter mycket stark kritik är den nu visserligen sänkt igen. Men Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är inte nöjda med det. Och det känns bra – inte minst ur ett Ulricehamnsperspektiv. Partierna föreslår ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för våra mindre företag. För ett företag med 2-3 anställda innebär vårt förslag sänkt avgift med 50 000 kronor. Det ger förutsättningar för nya jobb i vår kommun.

Och det behövs. Vi har högre ungdomsarbetslöshet än både länet och riket. Därför känns det ännu bättre när partierna gemensamt föreslår en riktad skattesubvention som motsvarar hela arbetsgivaravgiften för företag och organisationer som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Och då kan vi höja kvaliteten i skolan, omsorgen och skapa livskraft i hela kommunen.

Försörjningsstödet ökar kraftigt i Ulricehamn

Strax efter valet 2006, den 29 september, skrev Dagens Industri på sin ledarsida: ”Jobben dånar in på landets arbetsförmedlingar och hos bemanningsföretag.” Sverige mådde bra.

Därefter valde den borgerliga regeringen att fördyra, försämra och försvåra a-kassa med motiveringen att det skulle löna sig att arbeta och att det skulle ge fler jobb. Resultatet blev att över en halv miljon löntagare lämnade a-kassan.

När lågkonjunkturen slog till valde den moderatledda regeringen att fortsätta med skattesänkningar framför direkta insatser för arbetslösa. Regeringen till och lånade pengar för att kunna sänka skatter.

Riksdagens utredningstjänst har studerat hur skattesänkningarna har fördelats. Studien visar att den rikaste tiondelen av befolkningen har fått nästan lika mycket som 60 procent av hela befolkningen.

Samtidigt konstaterade nyligen Svenskt Näringsliv i rapporten ”att söka men inte finna – Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010, del 1” att var femte rekryteringsförsök misslyckas för företag på grund av att det saknas rätt utbildad arbetskraft. Det sker i ett land där arbetslösheten är drygt 9 procent.

Inför nästa år aviserar den moderatledda regeringen nya skattesänkningar samtidigt som man drar in stödet till kommunerna. För Ulricehamns del innebär det 22 miljoner kronor som försvann på ett bräde. Det motsvarar en kommunal skattehöjning på drygt 60 öre.

Samtidigt har regeringens politik lett till att Ulricehamns kommun har fått ytterligare ekonomiska åtaganden. Kostnaderna för försörjningsstödet spås öka till 14,4 miljoner kronor 2010 i Ulricehamns kommun. Jämfört med 2007 är det en ökning med närmare 6 miljoner kronor eller 66 procent. Inte nog med att det är en tragedi för den enskilde som tvingas söka försörjningsstöd – det går också ut över kvaliteten i vården och skolan när Ulricehamn ska bära kostnader för regeringens förda politik.

Sverige och Ulricehamn kan bättre än så här. Ulricehamn tjänar på att väl bemedlade områden i Sverige får möjlighet att bidra att minska klyftorna i landet.

Vi behöver en politik som sätter jobben först – som prioriterar utbildning och aktiva jobbinsatser före sänkta skatter.

Tankar kring det politiska klimatet i Ulricehamn

Tankarna snurrar mycket kring måndagens möte i Älmestads skola. Om du inte läst det inlägget gör gärna det först innan du läser vidare.

Så här funderar jag idag:

Frågan är hur vi vill ha det politiska klimatet i Ulricehamn. För ställer sig inte ens det största majoritetspartiet  bakom och tar ansvar för sin egen budget inställer sig frågan; varför ska oppositionen göra det? Varför ska oppositionen bära hundhuvudet i obekväma situationer för en budget som vi över huvud taget inte ha fått vara med att påverka?

Varför ska vi göra det? Ja, i normalfallet är det för att vi ska arbeta för kommunens bästa utifrån rådande ekonomiska förutsättningar. Men nu råder inte normalt tillstånd. Det största majoritetspartiet intar oppositionsställning och kritiserar starkt konsekvenserna av sin egen budget – och beskyller tjänstemän och politiker för inkompetens.

Vad får nu det för konsekvenser? För det politiska klimatet innebär det mycket råare och tuffare tongångar. Smuts- och pajkastningen kommer troligtvis att öka kraftigt.

Sakpolitiskt betyder det att inget parti är beredd att ta några obekväma beslut – definitivt inte oppositionen – vilket betyder en mycket mer oansvarig ekonomisk politik som på sikt kommer drabba alla invånare i hela kommunen. Förr eller senare ska notan betalas.

Så funderar jag idag. Och jag känner att bollen inte ligger i oppositionens knä – utan i den borgerliga majoritetens och närmare bestämt Centerpartiets.

Största majoritetspartiet och tjänstemän går i otakt

”Tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen är inkompetenta. Underlaget är undermåligt och är ett beställningsjobb. Tjänstemännens underlag är ett påhitt som saknar verklighetsförankring.”

De mycket kraftiga anklagelserna kastade sig högt uppsatta centerpartister vid gårdagens möte i om nedläggningen av Älmestads skola.

”Skolledningen är också den inkompetent”, fortsatte centerpartisterna.

Frågan är om detta är Centerpartiets officiella hållning i Ulricehamns kommun. I så fall har kommunen allvarliga problem, mycket allvarliga problem. När det parti som innehar kommunalrådsposten saknar förtroende för och går i otakt med kommunens tjänstemän.

Centerpartiet är det största borgerliga partiet i kommunen och har därmed det största inflytandet över den budget som gäller för Ulricehamns kommun. När budgeten för 2010 arbetades fram var förvaltningschefen Göran Nyman mycket tydlig.

”Ska samtliga skolenheter behållas måste särskilda öronmärkta medel avsättas.”

Hur jag än läser den borgerliga majoritetens budget hittar jag inga öronmärkta pengar. Dom finns inte, existerar inte.

Samtidigt placerar sig Ulricehamn långt, långt ner på listan i SKL jämförelser för årskurs 9. Endast Lilla Edet, Tranemo och Vårgårda är sämre än Ulricehamn i hela Västergötland. Det är mycket oroväckande.

”Men kommunstyrelsen kan skicka till mer pengar” fortsatte dessa centerpartister.

När jag snabbt summerar oförutsedda utgifter – däribland kraftigt ökade kostnader för snöröjning – överstiger de vida de medel som kommunstyrelsen har avsatt i årets budget.

Både Barn- och utbildning och Vård- och omsorg brottas med mycket tuffa sparbeting och läget ser inte bra ut.

Samtidigt aviserar ekonomichefen att kraftiga neddragningar krävs inför nästa år om kommunen ska få ekonomin att gå runt. Besparingarna uppgår i runda tal till 25 miljoner kronor – det motsvarar en skattehöjning på 70-75 öre och förstärker alltså inte kommunens ekonomi utan gör att vi får upp näsan ovanför vattenytan igen.

Ingen vill lägga ned någon skola. Men vi tvingas. Att föräldrar blir irriterade, ledsna och besvikna har jag full förståelse för.  Men Centerpartiets agerande är oacceptabelt, oansvarigt och respektlöst.

Men Centern verkar ha en egen sedelpress. Om så är fallet är det dags att låta den rulla.

1 majfirande som gav mersmak

Det var riktigt trevligt idag vid 1 maj. Förhållandevis mycket folk och avslappnad stämning. I år firade Socialdemokraterna i Ulricehamn 1 maj tillsammans med Vänsterpartiet. Det gav mersmak. Jag hoppas att vi kan jobba vidare på den inslagna vägen.

Det som gjorde mig gladast var ändå Ruza Glavics tal. Hon är SSU:s ordförande och höll ett riktigt bra tal. Kul! Och bra Ruza, jag vill se mer av dig!