Välkomnande med blocköverskridande motion

I dagens Ulricehamns tidning kan man läsa att Ulf Svensson, Miljöpartiet, och Richard Halifax, Moderaterna, lämnat in en gemensam motion om att flytta ”kommunens två högsta politiska företrädare” till Rådhuset.

Jag har själv inte tagit del av motion ännu och vet inte vad som avses med ”två högsta”. Rent formellt är det fullmäktiges ordförande respektive vice ordförande. Men låt oss lägga undan det formella ett slag och se övergripande på förslaget.

Förslaget i sig är ingen nyhet och har diskuterats i korridorer och beslutsrum av och till under hela min tid som kommunstyrelsens vice ordförande. Förslaget ligger också i linje med vad kommunchefen lyft i ett förslag inför en parlamentarisk grupp.

Men jag blev ändå positivt överraskad när jag läste artikeln och det med tanke på avsändarna – en miljöpartist och en moderat. Det är bra. Det är roligt att den konstruktiva dialogen finns över blockgränserna.

Vad tycker jag då om förslaget?

I det korta perspektivet fungerar Rådhuset alldeles utmärkt som en politisk boning. Men i ett längre perspektiv är Rådhuset alldeles för affärsmässigt attraktivt beläget för att politiken ska ockupera det. Jag hoppas att vi längre fram kan se näringsidkare som varsamt kan ta över ytorna och ge mer liv åt Stora torget.

Nu tillbaka till formalia: Om politiken nu ska flytta in i Rådhuset hoppas jag – oavsett vad som avses med ”två högsta” – att fler politiker i så fall samlas där. I den nya politiska organisationen som ska börja gälla från och med den 1 januari 2011 finns det åtminstone sex personer som behöver någon form av arbetsplats. Genom att placera dem nära varandra kan den konstruktiva dialogen stärkas ytterligare. Och det i sin tur kan ge ännu vassare blocköverskridande förslag.

Annonser

Vi är många som delar Ulfs syn på Centern

Ulf Svenssons avhopp från Centerpartiet har både väckt känslor och uppmärksamhet. I dagens Ulricehamns tidning uppmanar Svensson signaturen ”Besviken”:

”Det är säkert många väljare som är nyfikna på vad Stureplanscenterns politik innehåller. Du som tror på den – kanalisera din framåtanda. Marknadsför det nyliberala Centern inför valet. Lycka till med denna grannlaga uppgift.”

Ulf Svenssons avhopp från Centerpartiet på senare tid är långt ifrån det enda. Det mest uppmärksammade är naturligtvis Solveig Ternström som under Almedalsveckan deklarerade att hon numer stöder Socialdemokraterna.

Ett annat spektakulärt avhopp är den förre detta CUF-ordföranden Stefan Lundkvist, som lämnade partiet och gick till Sverigedemokraterna.

En annan stark kritisk röst är före detta arbetsmarknadsministern från början av 1990-talet Börje Hörnlund, som också ser sig tvungen att överge Centerpartiet.

Många centerpartiska medlemmar och väljare har reagerat kraftigt efter energiuppgörelsen i februari 2009. ”Centerpartiet har sålt sin själ”, anser den avhoppade Lotta Lange, före detta kommunpolitiker i Strängnäs.

I Ånge har det gått så långt att Centern lokalt vägrar att samarbeta med partiet på riksplanet och Maud Olofsson.

Jag delar Ulf Svensson synpunkter på Centerpartiet kraftiga högersväng. I mitt 1:a maj tal ifrågasatte jag hur Centern, som säger sig vurma om landsbygden, kunnat gå med på att kommunalisera fastighetsskatten. Det gör att möjligheten att omfördela mellan bättre bemedlade områden i Sverige till glesbygdskommuner uteblir.

Partiets radikala och nyliberala syn på arbetsmarknaden och lagen om anställningsskydd är också något som är långt ifrån det gamla Centerpartiet man är vad vid.

Medan vi rödgröna värnar om både miljö och landsbygd och föreslår en måttfull höjning av bensinskatten under nästa mandatperiod driver Centerpartiet kravet om en höjd bensinskatt med 105 öre under nästa mandatperiod. Det riskerar utarma landsbygden än mer. Men det stör inte Stureplanscentern.

Till skillnad från Lars Holmin har jag inte gjort någon ”Hur mycket Maud är du ?”. Det behöver jag inte, jag vet var jag hör hemma.

Jag delar föräldrars oro över kvaliteten i förskolan

Föräldrar till barn på förskolan Åsundavy känner oro över kvaliteten i förskolan med allt större barngrupper och riktar skarp kritik mot kommunen. Mamman Marie Hedén, som tagit initiativ till en skrivelse till kommunen, säger till Ulricehamns tidning:

– Det var 18 barn tidigare och det var många nog på tre anställda. Nu ska det öka till 22 och det fick vi höra av en slump. Kommer det yngre barn innebär det också troligen att personalen behöver mer tid för dem och då blir det mindre för de äldre barnen. Kommunen har inte informerat oss om förändringarna och det tycker jag är dåligt.

Jag håller med fullt och fast. Redan i januari kritiserade jag den borgerliga majoriteten för att införa vårdnadsbidrag samtidigt som man skär ner budgeten för barn- och utbildningsnämnden. Jag skrev då:

”Det är provocerande att den borgerliga majoriteten väljer att införa vårdnadsbidrag i Ulricehamns kommun samtidigt som många förskolor och skolor dras med underskott.

Flera skolor och förskolor tvingas ta till drastiska åtgärder för att få ekonomin att gå runt med större barngrupper och försämrad kvalitet som följd. Samtidigt väljer den borgerliga majoriteten att avstå att skjuta till medel till kärnverksamheten och istället använda pengarna till att införa vårdnadsbidrag.

Vårdnadsbidraget innebär att kommunen ska ge 3 000 kronor skattefritt i månaden till de familjer som väljer att ta bidraget. Bidraget, som inte är pensionsgrundande, riskerar att tränga människor längre från arbetsmarknaden och öka löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Det visar studier som Skolverket gjort.”

Nu visar verkligheten att mina farhågor besannats. Jag står fast vid att vårdnadsbidraget ska avskaffas och att pengar till förskolor ska prioriteras.

Ulricehamn behöver en rödgrön regering

Idag lagom till Socialdemokraternas dag i Almedalen presenterade den borgerliga regeringen en satsning på 3 miljarder kronor i ett tillfälligt statsbidrag till kommunerna nästa år.

Självklart är det positivt att kommunerna får ytterligare stöd nästa år. Men jag är beredd att hålla med Thomas Östros, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna i hans kommentar:

”Det regeringen presenterat idag räcker inte för att möta kommunernas behov.”

Som ekonomerna brukar uttrycka sig: ”Allt annat lika” så står Ulricehamns kommun inför 40 miljoner kronor som behöver hämtas hem genom ytterligare nedskärningar, skattehöjningar och/eller utförsäljningar.

Regeringens extra stöd innebär för Ulricehamns kommun cirka 7 miljoner kronor nästa år. Det ska sättas i relation till det statsbidrag, för Ulricehamns del 20 miljoner kronor, som regeringen drog in för bara någon månad sedan. Oavsett vem som regerar är det viktigt att kunna hålla en linje och ge tydliga och långsiktiga besked. Nu blir det en aning rörigt. Och framför allt, kan jag lita på att pengarna kommer eller kommer en borgerlig regering att dra tillbaka pengarna ytterligare en gång?

De 7 miljoner kronorna kan också sättas i relation till det ekonomiska åtagande som regeringen har lagt på kommunerna genom att så många har valt att lämna facket. Kostnaden för försörjningsstöd, socialbidrag, har under mandatperioden ökat med 6 miljoner kronor i Ulricehamn.

Vi rödgröna avsätter mer pengar –  sammanlagt 12 miljarder kronor mer än regeringen – till kommunerna vilket gör att vi kan ha fler händer inom skolan och omsorgen. Dessutom tänker vi sänka fackavgiften till cirka 80 kronor, vilket gör att fler har råd att gå med.

Avslutningsvis; idag var som sagt Socialdemokraternas dag i Almedalen och Mona Sahlin höll sitt tal. Enligt Hanne Kjöller, ledarskribent på DN, var talet det absolut bästa hittills under hela veckan.

Ulricehamn behöver fokusera på kvaliteten i skolan

Alla barn ska ha rätt till en bra start i livet. En god utbildning med bra kvalitet lägger grunden för barnens framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Det gör Ulricehamn starkt.

Igår presenterade vi rödgröna en överenskommelse om skolan i Almedalen. Grunden i uppgörelsen bygger på en ökad kvalitet i skolan. Det är bra för Ulricehamn.

 

På senare år har andelen elever som inte uppnår målen inom skolan ökat. Tabellen visar andelen elever som inte uppnår målen i ett eller flera ämnen under perioden läsåret 2004/2005 till och med 2009/2010 i Ulricehamn. Sedan våren 2005 har andelen elever som uppnår målen i alla ämnen ökat från 75,0 procent till 77,0 procent i riket. Under samma tidsperiod har resultatet i Ulricehamns kommun minskat från 75,1 procent till 67,0 procent. Det innebär att var tredje elev, det vill säga fler än 100 elever, inte har godkänt i alla ämnen. Det är djupt oroväckande.

Alla elever ska få en god och likvärdig utbildning – men vägen dit kan ske med en pedagogisk mångfald. Skolan ska stimulera än mer kreativitet och ansvarstagande. Kommunen behöver arbeta fram en långsiktig plan och arbetsmetod för hur vi ska arbeta för att sätta fokus på kvaliteten i skolan.

Utbyggnad av R40 ligger fast med rödgrön regering

Insändare i Ulricehamns tidning idag undertecknad av Lena Hallengren, talesperson i infrastrukturfrågor för Socialdemokraterna, och mig själv.

Vi kan nu ge ett mycket klart besked till väljarna: En rödgrön regering kommer att satsa 1100 miljoner kr på att bygga ut riksväg 40 mellan Dållebo och Hester. Satsningen innebär att en helt ny trafiksäker motorväg byggs och att den högsta tillåtna hastigheten kan höjas från dagens 80 till 110 km/h.  Vi vill se en byggstart redan till hösten, vilket innebär att vägen kan öppnas för trafik 2013.  

Att bygga ut riksväg 40 handlar ytterst om att värna jobben. På en arbetsmarknad där förändringar och omstruktureringar sker allt snabbare krävs goda förutsättningar att arbeta på andra platser än i anslutning till hemmet. Med kortare restider och förbättrad trafiksäkerhet förbättras möjligheterna till arbetspendling i stråket Jönköping- Ulricehamn – Borås – Göteborg. Förbättrade möjligheter till arbetspendling från och till de angränsande större städerna är av avgörande betydelse för utvecklingen i Ulricehamnsregionen. Forskningen är tydlig på den punkten: Ju större lokal arbetsmarknad, desto snabbare tillväxt i sysselsättning och löner.

Investeringar i infrastruktur ger även kraftfullt bidrag till sysselsättningen under själva byggtiden. Enligt en studie från riksdagens utredningstjänst ger utbyggnaden av riksväg 40 omkring 500 jobb inom bygg- och anläggning och angränsande branscher.

För en tid sedan presenterades en rödgrön överenskommelse om investeringar i transportinfrastrukturen fram till år 2021. Överenskommelsen innebär den största satsningen på järnvägar- och kollektivtrafik i modern tid. Man får gå tillbaka till det sena 1800-talet och uppbyggnaden av stambanorna för att finna motsvarande investeringar i det svenska järnvägsnätet. Jämfört med regeringens förslag till åtgärdsplan vill vi öka investeringarna i järnväg och kollektivtrafik med 101 miljarder kronor fram till år 2021.

Men, och de är ett mycket viktigt, men: Den ökade satsningen på järnväg och kollektivtrafik innebär ingen minskning av den ram för underhåll och nyinvesteringar på väg som regeringen föreslagit. Varje enskild väginvestering som den nuvarande regeringen pekat ut kommer alltså att ligga fast vid en rödgrön valseger. Vi inser att bilen, inte minst i kombination med andra transportslag, under överskådlig tid kommer att vara en viktig del i människors vardag, i synnerhet i mer glest befolkade delar av landet.