Till handling med upphandling

Mitt svar vid fullmäktige när motionen om kommunal strategi för upphandling av varor och tjänster behandlades.

Det är bra att kommunstyrelsen ställt sig positiv till motionen. Det tackar jag för. Samtidigt gör det mig lite oroad.

För samtidigt som kommunstyrelsen medger att det idag finns brister i våra upphandlingar, brister i kontrollen av de avtal som vi har, så har kommunstyrelsen föreslagit att utreda alternativa driftsformer av både Sim- och sporthallen, Lassalyckan och fastighetsskötseln.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att införa LOV inom bland annat hemtjänsten som sedan den 1 september är verkställt.

Just i det fallet har företag riktat kritik mot kommunen för bland annat att införandet gick väl fort. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog i våras en time-out i frågan men den avslogs.

Det handlar om att ha kunskapen om att kunna teckna dessa emellanåt relativt komplicerade avtal. Förvaltningen har flaggat för att det är svårt att göra avgränsningar kring Lassalyckan och Sim- och sporthallen. Vad är det som ska ingå i en entreprenad, vilket ansvar ska föras över och vilket ska behållas? Det är relativt stora tillgångar som är investerade där och vem har ansvaret om en av anläggningarna skadas? Vilka orsaker ska lastas entreprenören och vilka har entreprenören rätt att friskriva sig från? Det är bara några övergripande frågor som kräver mycket tanke och kunskap.

Nästa steg, som är minst lika viktig, och det har både kommunstyrelsens ordförande och undertecknad lyssnat till i Borås, är att kontrollera ingångna avtal under avtalsperioden.

Det handlar dels om att kontrollera att rätt vara/tjänst levereras som också motsvarar kvaliteten i det som tecknats i avtalet. Dels handlar det om att kontrollera att inga omotiverade prisstegringar förs in under avtalsperioden.

Borås Stads upphandlingsavdelning konstaterar att man vare sig är bättre eller sämre än den genomsnittliga kommunen i Sverige. Men samtidigt man slår fast att det finns en uppskattad besparingspotential i Borås Stad på över 150 miljoner kronor om man kunde uppnå bättre resultat inom området upphandlingar av varor och tjänster.

Regelverket kring upphandling av varor och tjänster är knastertorrt, mer torrt än det torraste fnöske. Men det är viktiga frågor för oss, ur flera perspektiv. Men fungerar inte frågor som meddelarfrihet och offentlighetsprincipen för att väcka ditt intresse så borde det ekonomiska göra det. För om vi översätter Borås siffror till Ulricehamn så motsvarar det åtminstone 30 miljoner per år som finns att hämta inom detta område. Och då borde alla, oavsett parti, vakna till liv. För vem lägger inte hellre pengarna på något annat än onödigt dyra inköp av varor.

Annonser