S kräver besked av Miljöpartiet

Lassalyckan byggdes för att rv40 ska göras om till motorväg. Vistavallen hade under många år fått avstå nödvändiga investeringar eftersom flytten var ett faktum.

Miljöpartiets, Mp:s, Ulf Svensson för den 21 juni fram kraftig kritik mot Lassalyckan, mot det politiska klimatet i kommunen och kommunens ekonomi. Därför ställer jag frågan till Mp:s gruppledare Arne Fransson: är detta ert partis officiella linje i Ulricehamn?

I januari 2010 tog en enig kommunstyrelse beslutet om Lassalyckan. Mp var då positiva. Trots att ursprungsförslaget bantades kostade bygget mycket pengar. Det som idag utgör Lassalyckan används flitigt av barn, ungdomar och vuxna – även från andra kommuner.

Jag frågar också hur Mp avser att i er budget lägga fram förslag som kan ”sanera” kommunens ekonomi, likt Ulf Svensson gjorde på 1990-talet, och samtidigt behålla och till och med att utöka vissa delar av kommunens verksamheter. Hur ska det gå till? Visa oss era förslag. Förslag som är finansierade.

Socialdemokraterna delar inte den budget som antagits av kommunfullmäktige. Bland annat hade vi mer pengar till förskola och skola. Men vi menar att ett demokratiskt fattat beslut ska respekteras. Men anser du, Arne Fransson, att det är seriöst att lägga fram förslag som är ofinansierade bara för att den budget som fullmäktige antagit inte passar Mp? Jag har svårt att få ihop det med begreppet ”sanera”.

Socialdemokraterna presenterade nyligen en rapport som visar att staten har vältrat över kostnader på kommunen motsvarande drygt 30 miljoner kronor eller 70 öre i höjd kommunal skatt. Detta ser vi som grundproblemet till kommunens knapra ekonomi – ett problem som vi delar med många andra kommuner.

Jag kan inte se kopplingen mellan Lassalyckan och de ekonomiska bekymren i Svenljunga, Tranemo eller Mark. Likaså när Sveriges kommuner och landsting, SKL, flaggar för att allt fler kommuner får svårare att uppnå kraven om god ekonomisk hushållning. Förra året höjde 63 kommuner skatten. Många aviserar skattehöjningar inför nästa år.

Efter valet 2010 valde Mp att göra samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet omöjligt genom att återkommande välja egna vägar efter att vi haft partiöverläggningar. Jag ser inte hur det har stärkt det politiska klimatet i kommunen eller era väljares inflytande i politiken.

Vi kommer att fortsätta vårt sätt att påverka de politiska besluten genom att föra samtal. Det är särskilt viktigt i besvärliga tider då det krävs ansvar och att ha kommunens långsiktigt bästa för ögonen.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Socialdemokraternas gruppledare Inga-Kersti Skarland.

Annonser

Ljusnande framtid genom utbildning och investeringar

Nu går flera tusen ungdomar ut från Sjuhärads gymnasieskolor. Det är viktigt att ungdomarna ges möjlighet att antingen studera vidare eller börja jobba. Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för att alla ungdomar har de möjligheterna.

Vi har inte råd att slarva bort ungdomarnas och Sveriges chanser. Men idag misslyckas vart fjärde företag med rekryteringen på grund av att de inte hittar personer med den kompetens som efterfrågas. Det sker i skuggan av att omkring två tredjedelar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har försvunnit, antalet platser inom kommunala vuxenutbildningen har minskat och möjligheten att läsa in gymnasiet på Komvux har beskurits kraftigt. Och svenska elevers kunskaper minskar i internationella jämförelser.

Kenneth Kratz, regionchef på Svenskt Näringsliv i Göteborg konstaterar: ”Trots att det finns många arbetslösa är det ofta svårt att finna rätt personer att anställa. Svårigheter att rekrytera bromsar företagens möjligheter att växa.”

Trots kritik har regeringen sänkt arbetsgivaravgiften för unga och halverat restaurangmomsen.  Bland kritikerna finns bland annat regeringens egen rådgivare hos det finanspolitiska rådet. Långtidsutredningen skriver: ”De empiriska resultaten har hittills varit en stor besvikelse sett ur ett sysselsättningsperspektiv”. Även Konjunkturinstitutet är tveksamt. Hotell- och restaurangfacket har tvingats höja avgiften till a-kassan på grund av ökad arbetslöshet inom branschen. I princip är det bara regeringspartierna som står fast vid åtgärdernas förträfflighet.

Dessutom har Sverige en statsminister som två och ett halvt år före valet pekar ut ungdomsarbetslösheten som valets stora fråga. Frågan är varför inte statsministern gör någonting för ungdomarna före valet. Det är trots allt över 800 dagar kvar. Passivitet är inte lösningen.

I det läge Sverige, våra företag och närmare 400 000 arbetslösa befinner sig i kan vi inte slarva bort 20 miljarder kronor på skattesänkningar som inte ger effekt. Sverige behöver byta färdriktning. Vi behöver offensiv politik som skapar jobb. Vägen dit går via en aktiv utbildningspolitik. Sverige behöver rustas för att kunna möta företagens kompetensbehov både idag och imorgon.  Vi behöver skapa fler platser på våra högskolor och ge fler människor möjlighet att läsa in betyg och göra sig anställningsbara.

Vi behöver investera mer i vår undermåliga infrastruktur och i vårt rekordlåga bostadsbyggande. Det skapar jobb. Det skapar tillväxt och ger fler människor framtidstro.

Debattartikel publicerad i dagens Borås Tidning.