Försvåra för fusktransporter

Den svenska modellen håller på att krackelera inom åkerinäringen. Utländska chaufförer lever månader i sina lastbilar och tjänar mellan 6 500 – 15 000 kronor per månad. Det visar Sveriges Radios Kalibers granskning av åkerinäringen. Erik Wilhelmsson och Annika Persson som representerar Sveriges Åkeriföretag i Västra Götaland uppmärksammar det på BT:s debattsida den 22 oktober.

Jag har träffat åkeriägare som uttrycker stor oro och i det närmaste hopplöshet. Det är företagare som vill göra rätt för sig – följa kollektivavtal och betala skatter – men som mer eller mindre tvingas att spela ojuste om de inte ska förlora affärer. De allt mer pressade marginalerna innebär att seriösa aktörer får svårare att aktivt arbeta med åtgärder för ökad trafiksäkerhet och bättre miljö.

Nyligen lämnade Socialdemokraterna in sin kommunikationsmotion i Riksdagen. Där slår vi fast att som en del i arbetet ska en nationell samordnare tillsätts för koordinera det arbete som Polisen, Tullen, Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket och Arbetsmiljöverket gör med åkerinäringen. Detta för att komma tillrätta med oegentligheterna inom branschen och se till att lag och avtal följs betydligt bättre än i dag.

Förra året skrev EU-kommissionen i sin vitbok över framtidens transportpolitik att man på sikt avser att avskaffa de så kallade cabotagereglerna, reglerna för tillfälliga inrikestransporter i andra länder än hemlandet. Ska ett nytt system arbetas fram måste det skapas tydliga regler som säkrar de sociala villkoren i åkerinäringen. En möjlighet är att utstationeringsdirektivets arbetslandsprincip får tydliga, tvingande och tillämpningsregler för åkerinäringen.

Socialdemokraterna ser den så kallade Holländska modellen som intressant. Den innebär att chaufförerna verkligen måste vara anställda för det åkeri de kör för. Förare som kör med upplägg liknande F-skattsedlar är inte tillåtna. Om detta fungerar i ett EU-land som Nederländerna ska vi se över möjligheterna att införa liknande bestämmelser i Sverige.

På uppställningsplatser för lastbilar förekommer rån av chaufförer och stöld av gods. Det finns också uppställningsplatser där oseriösa chaufförer deltar i brottslighet som smuggling och försäljning av alkohol, tobak och narkotika. Detta måste upphöra. Uppställningsplatser för lastbilar ska vara en rast- och viloplats för chaufförer. Inte en plats för kriminell verksamhet. Nu pågår ett arbete inom EU för att verka för fler säkra uppställningsplatser för lastbilstrafiken inom EU. Här kan Sverige ta täten. Frågan är om regeringen har den ambitionen.

Debattartikel publicerad i dagens Borås tidning.

Annonser

Alla elever har rätt till god kunskap

Alla barn har rätt till en bra utbildning. Alla skolor ska klara sitt uppdrag och hålla en hög kvalitet så att alla elever kan utvecklas för att nå målen. Störst prioritet inom skolan har det övergripande målet att alla elever i grundskolan ska vara minst godkända i alla ämnen.

Tyvärr ser det inte ut så idag. Knappt 73 procent av eleverna i årskurs 9 i Ulricehamns kommun nådde målet. Det duger inte. Ambitionen för skolan måste höjas. Idag får inte alla grundskoleelever tillräckligt stöd för att klara skolan.

Andelen som inte är behöriga till gymnasieskolan varierar stort beroende på vilket program de sökt till. Som sämst är bara två av tre behöriga till program inom naturvetenskapen. Bäst är behörigheten för de yrkesförberedande programmen. Men dit söker allt färre elever på grund av att de programmen numera inte ger behörighet för studier på högskola. Det låser fast ungdomar från att vidareutbilda sig längre fram i livet.

Skolan behöver klara av att ge alla elever möjligheten att nå sina mål. Det finns framgångsfaktorer från andra lyckade satsningar att ta till sig. Det handlar bland annat om höga förväntningar i alla led, fördela resurser utifrån behoven och att rektor axlar ansvar som pedagogisk ledare. Det är den enskilde lärarens förmåga som i slutändan avgör resultatet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger i budget för nästa år extra resurser för att framför allt stötta elever med behov av särskilt stöd. Lov- och sommarskola samt läxhjälp under ledning av pedagogisk personal ska vara stående erbjudanden till elever som behöver förbättra sina kunskaper.  En form av så kallad studieverkstad ska finnas på samtliga 7-9 skolor och på gymnasiet.

Vi anser att elevens möjlighet till läxhjälp inte ska avgöras av vilka resurser en elevs föräldrar har. Om elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har föräldrar som har förmåga att hjälpa dem eller vid varje tillfälle har tid till det. Det ska heller inte avgöras av om föräldrarna har råd att köpa läxhjälp och sedan få göra skatteavdrag för det.

Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. Alla elever ska erbjudas läxhjälp när de behöver det. Det är skolan som ska organisera läxhjälpen. I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag tillförs lärandet 9 miljoner kronor genom omfördelningar och nya medel. Pengarna ska i huvudsak gå till att öka måluppfyllelsen i skolan. 

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Socialdemokraternas gruppledare Inga-Kersti Skarland.

Regeringens otrygghetslinje leder fel

Sverige har högre arbetslöshet än flera jämförbara länder, såsom Tyskland, Norge, Österrike och Nederländerna. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Antalet som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 24 månader är 70 000 personer. FAS3 bara fortsätter att växa.

Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har lagen om anställningsskydd, Las, försämrats. Numer är det enligt lag tillåtet att vara daglönare i upp till två år i Sverige. Dessutom har regeringen urholkat a-kassan, sjukförsäkringen och semesterlagen. Motivet till försämringarna var att det skulle leda till fler jobb.

På uppdrag av regeringen presenterades nyligen en utredning om ytterligare försämringar i Las. Det ska bli billigare att avskeda folk utan giltigt skäl, arbetsgivaren ska inte behöva betala någon lön under den tid avskedet prövas och de ska inte heller behöva leta efter möjligheter till omplacering, om förslagen går igenom.

Regeringens motiv till att ytterligare försämra för arbetstagare är samma gamla vanliga: det ska leda till fler jobb. Ingenting i utredning pekar dock på att så skulle bli fallet.

Idag är det en försumbar del av alla uppsägningar som på grund av personliga skäl avgörs i domstol. Resten av fallen löses inom bara några månader. Av de fall som blir en domstolstvist, cirka 600 per år, är det bara en tredjedel som prövas. Resten förlikas.

Ingen ifrågasätter att arbetsgivaren organiserar arbetet och avgör när en arbetsbristsituation uppstår. Att göra sig av med personal är relativt enkelt idag. Om det finns ett ledigt arbete som arbetstagaren kan omplaceras till är det ingen arbetsbrist. Det är därför fullt logiskt att domstol i sådana fall kan ogiltigförklara en uppsägning.

Utredningen föreslår att en anställning inte ska pågå mer än ett år från uppsägning, även om domstol inte hunnit ta ställning till om uppsägningen är sakligt grundad. Det är en stor principiell ändring.

Jobb skapas genom efterfrågan på de varor och tjänster som produceras. Inte genom ständiga försämringar för arbetstagare. Vi kan få fler i arbete genom att stimulera efterfrågan i svensk ekonomi och människor ge möjlighet att få den kompetens som efterfrågas.

En väl fungerande arbetsmarknad förutsätter också att människor kan flytta till arbetstillfällen och utbildningsplatser. Idag ligger Sverige efter med bostadsbyggandet. Stimulera byggandet. Sätt folk i arbete istället för att fokusera på vad arbetstagare ska avstå från i lönekuvertet eller i form av anställningstrygghet.

Debattartikel publicerad i dagens Borås tidning.

Vi ger Stubo förutsättningar för byggande

I Ulricehamn fortsätter befolkning att växa. Det är bra. Med ett större antal invånare är vi fler som delar på nuvarande och kommande gemensamma kommunala kostnader.

Det ökar också underlaget för lokala handlare som kan driva sin verksamhet vidare och förhoppningsvis växa ytterligare. För företagen ökar tillgången på arbetskraft vilket naturligtvis också är positivt.

Flera företag signalerar, vid samtal som förs med kommunen, relativt expansiva planer. Och dialogen är god. I Svenskt Näringslivs senaste rankning ger befintliga företag kommunens politiska ledning betydligt högre betyg än tidigare.

Snart drar utbyggnaden av riksväg 40 igång. Samtidigt planerar ICA en ny etablering i direkt anslutning till motorvägen. Flera företag visar intresse för att etablera sig på vårt nya industriområde Rönnåsen. Snart kan ett första avtal vara på gång.

Mycket har redan åstadkommits under mandatperioden. Mycket tack vare den goda dialog som förs mellan de tre styrande borgerliga partierna och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Under de senaste åren har kommunen legat efter med byggklara tomter för bostäder. Kommunen har inte klarat av att leva upp till efterfrågan. Nu kan vi konstatera att under 2013 kommer, om planerna går i lås, över 300 byggklara lägenheter att finnas till hands.

Vår förhoppning är att marknaden själv vill ta hand om så mycket som möjligt av detta tillskott och skapa olika alternativa boendeformer. Men vi är inte främmande för att låta det kommunala bostadsbolaget, Stubo, vara en aktiv aktör om så krävs. Därför ökar vi Stubo:s möjligheter att låna upp pengar i vår budget med ytterligare 50 miljoner kronor.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är också beredda att se över ägardirektivet till Stubo i syfte att förenkla processen för bostadsbolaget att vara en aktiv aktör på den lokala bostadsmarknaden. Idag är Stubo:s politiskt valda styrelse tvungen att skicka ett inköp av en fastighet för godkännande till kommunfullmäktige via kommunens moderbolag och kommunstyrelsen . Det menar vi är för stelbent och förlänger tiden för affärer helt i onödan. Denna process borde kunna kortas.

Vi avser också i vår budget att lägga förslag om att stimulera hållbart byggande genom lägre taxor för miljövänlig byggnation.

Vi tror på Ulricehamn. Vi ser goda möjligheter för en stark tillväxt i Ulricehamn. Och så här vill vi förena förenklingar och hållbar tillväxt i kommunen.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S, Jan-Olof Sundh, gruppledare V och mig.

Skapa nya jobb via kommunens upphandlingar

Sverige har idag en ungdomsarbetslöshet på cirka 25 procent och är det bland de högsta i Europa. Ungefär hälften av dessa ungdomar saknar fullständig gymnasieutbildning. Antalet som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 24 månader är 70 000 personer. Och FAS3 bara fortsätter att växa. Tyvärr är Ulricehamn inget undantag vad det gäller ungdomsarbetslösheten. I augusti var närmare 200 ungdomar arbetslösa i kommunen. Det här är ett misslyckande för Sverige och för Ulricehamn.

Det är regeringen som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har störst möjlighet att påverka arbetslösheten i form av olika politiska insatser. Från Socialdemokraterna har vi på riksplanet föreslagit massiva utbildningsinsatser för unga. Bland annat har vi föreslagit ungdomskontrakt för unga arbetslösa utan gymnasieutbildning, yrkesintroduktionsprogram för unga och anställningsstöd riktade till långtidsarbetslösa ungdomar. Tyvärr har vi inte sett samma starka ambitioner från den borgerliga regeringen.

Socialdemokraterna i Ulricehamn menar att vi inte kan stå på läktaren och se på hur unga far illa. Vi har under flera års tid drivit linjen att kommunen ska öppna upp för fler praktikplatser i kommunen genom att stärka samarbetet mellan framför allt skolan, arbetsförmedlingen och kommunens egna arbetsmarknadsorganisation.

Under den här mandatperioden har vi fått gehör från den styrande borgerligheten. Det välkomnar vi. Det är ett steg framåt. Men verkligheten visar att det inte räcker. Det måste till mer. Därför kommer vi tillsammans med Vänsterpartiet att föreslå ytterligare en möjlig väg för kommunen att få fler unga i arbete.

Ulricehamns kommun köper varor och tjänster motsvarande cirka 350 miljoner kronor per år. Som offentlig upphandlare har kommunen en möjlighet att påverka utförare att få fler i arbete. Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att kommunen i likhet med Malmö stad i största möjliga mån vid upphandlingar ska ställa krav på nyanställningar, lärlingsplatser och praktikplatser.

De viktigaste politiska verktygen för att få fler unga i jobb finns hos Riksdagen. Men vi i kommunen behöver ta till alla medel vi kan för att få fler unga i arbete. Vi måste tro på och göra vad vi kan för att fler unga får ett arbete. Det gör vi bara genom tydliga politiska ambitioner. Det har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S), Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) och mig.

Framgång bygger vi tillsammans

Försörjningsstödet ska vara den yttersta utposten i vårt trygghetssystem. Trots det var det förra året fler människor som fick ekonomisk hjälp via försörjningsstödet jämfört med hur många som erhöll a-kassa. Regeringens lösning är nu att strama åt kraven än mer mot dessa människor.

Nyligen presenterade regeringen sin budget. I flera delar innehåller den bra förslag. Det är exempelvis välkommet att regeringen satsar resurser på forskning. Men regeringens budget har alldeles för svagt fokus på jobben.

När den borgerliga regeringen tillträdde 2006 hade Sverige en arbetslöshet på cirka 6 procent, något som Anders Borg definierade som massarbetslöshet. Idag är arbetslösheten högre – och den är högre än i flera jämförbara länder, såsom Tyskland, Norge, Österrike och Nederländerna. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i Europa. Antalet som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i mer än 24 månader är 70 000 personer. Och FAS3 bara fortsätter att växa.

Under den borgerliga regeringens år vid makten har Lagen om anställningsskydd, Las, försämrats. A-kassan, sjukförsäkringen och semesterlagen har urholkats. Motivet till försämringarna var att det skulle leda till fler jobb.

Samma motiv användes när regeringen sänkte arbetsgivaravgiften för unga, trots att det kritiserades från flera håll. Långtidsutredningen skriver: ”De empiriska resultaten har hittills varit en stor besvikelse sett ur ett sysselsättningsperspektiv”.

Den här regeringen har lyckats med en sak. Och det är att infria det löfte som dåvarande moderatledaren Bo Lundgren gav i valrörelsen 2002 – att sänka skatterna med 150 miljarder kronor

I veckan presenterade Socialdemokraterna sin alternativa budget. Bland annat vill vi att arbetsgivaren inte längre ska behöva betala sjuklön den andra veckan en anställd är sjuk. Enligt Småföretagarnas medlemmar skulle den enskilda åtgärden skapa 10 000-tals jobb.

Vi kan få fler i arbete. Men lösningen är inte att försämra för utsatta grupper i samhället.  Det är när vi håller ihop som Sverige kan bli starkt.

Debattartikel publicerad i dagens Borås tidning.

Stärk handeln och förbättra öppettider tillsammans

Ulricehamns kommun har under de senaste åren vuxit i befolkning. Det är bra. Med fler invånare och skattebetalare skapas förutsättningar för att fortsätta utveckla vår lokala handel och vårt lokala näringsliv.

ICA:s planer på en mångmiljoninvestering vid Ubbarp ger ulricehamnarna möjlighet att lägga mer av sina inköp i hemkommunen. Vår förhoppning är att denna investering kan genomföras som planerat. Det skapar också möjligheten för ett centralt placerat bibliotek på ICA:s nuvarande tak efter drygt 35 år med en temporär lösning.

Vi ser också att inriktningen ligger i linje med vad det lokala näringslivet har förordat under flera år – en central placering av ett bibliotek i södra delen av stadskärnan. Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen och bidrar till människors välbefinnande. Det är viktigt att se att kulturlivet i Ulricehamns kommun är betydelsefullt också ur ett ekonomiskt perspektiv. En sådan placering koncentrerar flödet av människor vilket på sikt bör gynna den lokala handeln.

Samtidigt har vi förståelse för den oro nybyggnation utanför stadskärnan kan väcka hos lokala handlare. Därför föreslår vi två åtgärder i nästa års budget för att möta denna oro och för att kunna fortsätta utveckla stadskärnan.

I stadskärnan arbetar bland annat Cityföreningen med ett projekt för att öka attraktiviteten och tillgängligheten och få fler butiker att ha öppet på söndagar. Det gynnar på sikt Ulricehamn som turistort och ökar möjligheten för invånare att kunna handla hemma, i kommunen.

Vi vill inte att kommunens bolag ska vara sämre. Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att de kommunala bolagen under året ska göra en översyn av sina öppettider i syfte att öka tillgängligheten utifrån ett kund- och brukarperspektiv. Det kan handla alltifrån öppettider på återvinningsstationen vid Övre Skog till Stubo:s och Nuab:s kontor eller turistbyrån.

Cityföreningens projekt löper ut under 2013. S och V är beredda att delfinansiera en tjänst med inriktning på handelsutveckling. Det kan handla om alltifrån förbättrad skyltning, en mer lockande utsmyckning eller arbeta fram enklare system för turister att boka övernattningar och biljetter till evenemang i vårt närområde. Uppdraget för denna tjänst ska dock utvidgas och omfatta hela Ulricehamns kommun.

Vi tror på Ulricehamn. Vi tror på att vi tillsammans med näringslivet kan utveckla kommunen och stadskärnan genom ett gemensamt ansvarstagande.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S), Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) och mig.