Sverige kan bättre!

Drygt 400 000 personer är arbetslösa i Sverige. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Över 100 000 av dessa är ungdomar mellan 18-24 år. Ungefär hälften av alla arbetslösa ungdomar saknar fullständig gymnasieutbildning.

Arbetslösheten väntas stiga. I november 2012 varslades närmare 9 900 personer om uppsägning varav 1 600 i Västra Götaland. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med motsvarande månad 2011.

Samtidigt skär regeringen ned antalet studieplatser på högskolor och universitet. Under 2012 försvann 10 000 platser och under 2013 skär man bort ytterligare runt 6 000 platser. Det innebär att utbildningsnivån i Sverige sjunker. Samtidigt har antalet sökande till landets universitet och högskolor aldrig varit fler.

Regeringen har under sina år vid makten sänkt skatterna med över 120 miljarder kronor med motiveringen att det ska ge fler jobb. Flera experter och regeringens egna bedömare är kritiska till bland annat den sänkta arbetsgivaravgiften för unga och den sänkta krogmomsens effekter. Dessutom har regeringen drivit igenom en rad försämringar för löntagare i form av försämrade villkor i lagen om anställningsskydd, semesterlagen och a-kassan.

Endast 4 procent av alla arbetslösa har 80 procent av sin tidigare inkomst i dagpenning. Över 40 procent, eller motsvarande närmare 2 000 personer, som var inskrivna som aktivt arbetssökande i november i Borås var inte berättigade till någon ersättning över huvud taget från a-kassan. Istället för att villkoren i a-kassan talar regeringen om ytterligare skattesänkningar och försämrade arbetsvillkor för löntagare.

Socialdemokratisk politik utgår från idén att det är efterfrågan på företagens varor och tjänster som skapar fler jobb. Samtidigt behöver vår konkurrenskraft stärkas mot omvärlden. Sverige och Boråsregionen ska inte konkurrera med försämrade arbetsvillkor utan med kunskap.

Socialdemokraterna har på riksplanet föreslagit massiva utbildningsinsatser för unga, bland annat ungdomskontrakt för unga arbetslösa utan gymnasieutbildning och yrkesintroduktionsprogram för unga. Dessutom investerar vi i närmare 700 utbildningsplatser i Boråsregionen i bland annat Borås högskola och kommunal vuxenutbildning.

Även om det är regeringen som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken kan vi som kommunpolitiker inte ställa oss på läktaren och se på när regeringen inte tar ansvar. Även om våra verktyg är trubbiga behöver vi göra vad vi kan. Vi har i våra kommuner bland annat föreslagit ett lokalt kunskapslyft för unga under 25 år utan gymnasieutbildning, aktivt arbete med att växla bidrag mot arbete för personer med försörjningsstöd och att vid upphandlingar i största möjliga mån ställa krav på lärlingsplatser och praktikplatser.

Sverige och Boråsregionen kan bättre – med tydliga politiska ambitioner. Det har Socialdemokraterna.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av:

Lena Palmén, kommunalråd (S) Borås

Pelle Pellby, kommunalråd (S) Mark

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S) Ulricehamn

Niclas Hillestrand, ordförande IF Metalls avdelning Borås

Marie Sjöhem, ordförande LO-facken Borås/Bollebygd

Peter Rosholm, oppositionsråd (S) Bollebygd

Stefan Carlsson, oppositionsråd (S) Svenljunga

Annonser

Sverige dras isär allt mer

Sveriges kommuner får allt tuffare att klara välfärdsuppdraget på grund av den övervältring av kostnader som den moderatledda regeringen driver igenom mot landets kommuner. Inför 2012 tvingades 63 kommuner att höja skatten. Inför 2013 pressades hela 89 kommuner till samma sak. Förra året konstaterade vi att denna övervältring motsvarar åtminstone 70 öre i höjd kommunal skatt. Samtidigt har vi tagit ansvar i kommunerna genom olika sparprogram för att möta dessa kostnader.

Den borgerliga regeringen har valt att sänka skatten för utvalda grupper medan bland annat sjuka, arbetslösa och pensionärer fått behålla en högre skattenivå och samtidigt se sina ersättningar minska. Genom att höja den kommunala skatten tvingas dessa, redan hårt utsatt grupper, att betala vår gemensamma välfärd två gånger.

En kommunpolitiker ansvarar för kommunen utifrån givna förutsättningar. En lika viktig uppgift är att driva opinion som är till gagn för invånarna – oavsett om det är regionala, nationella eller internationella frågor. Den nu igångsatta utbyggnaden av Rv 40 är ett tydligt exempel på en framgång tack vare stark opinionsbildning från bland annat kommunpolitiker.

Vi likställer vårt uppdrag med många andra intresseorganisationer, exempelvis fackförbunden. Fackets viktigaste uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Men många av arbetsvillkoren påverkas eller styrs av lagar. Facket har både rättigheten men framför allt skyldigheten att driva opinion kring förändringar i arbetsvillkoren.

Likaså gör fackens motparter. Inte sällan lyfter de fram lagstiftning som hinder som försvårar för deras medlemmar att kunna växa och utvecklas.

Även enskilda företag driver opinion i olika sakfrågor som de anser hindrar dem från att utvecklas. Som exempel skrev flera småhusföretagare på SvD:s debattsida strax innan jul att det inte är riksbankschefens Stefan Ingves sak att sköta bostadspolitiken. Företagarna levererade svidande kritik mot regeringen i allmänhet och finansminister Anders Borg i synnerhet för deras passivitet.

Vi delar i mångt och mycket kritiken och ser det inte som att företagarna skyller på någon annan inför sina ägare. Istället ser vi att de bevakar sina företags och ägares intressen i en viktig samhällsfråga – bostadsbristen och det låga byggandet i Sverige.

Flera kommuner har bekymmer att klara välfärdsuppdraget. Även inför i år prioriterade den borgerliga regeringen bort kommunerna. Istället lades lejonparten av regeringens bedömda reformutrymme, 16 miljarder kronor, på sänkt bolagsskatt. Med tanke på det hade det behövts fler kommunpolitiker som drev en starkare och tydligare opinion – för invånarnas intressen.

Debattartikel publicerad i Borås Tidning undertecknad av:

Lena Palmén (S) kommunalråd Borås

Mattias Josefsson (S) vice ord i kommunstyrelsen  Ulricehamn

Pelle Pellby  (S) vice ord i kommunstyrelsen  Mark

Peter Rosholm  (S)  Vice ord i kommunstyrelsen  Bollebygd

Stefan Carlsson (S) vice ord i kommunstyrelsen i Svenljunga

Claes Redberg förste vice ord i kommunstyrelsen  Tranemo

Mats Palm  vice ord i kommunstyrelsen Herrljunga

Rapport: Sverige kan bättre!

Drygt 400 000 personer är arbetslösa i Sverige. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,6 procent. Över 100 000 av dessa är ungdomar mellan 18-24 år. Ungefär hälften av alla arbetslösa ungdomar saknar fullständig gymnasieutbildning.

Arbetslösheten väntas stiga. I november 2012 varslades närmare 9 900 personer om uppsägning varav 1 600 i Västra Götaland. Det är en ökning med cirka 30 procent jämfört med motsvarande månad 2011.

Regeringens medicin är sänkta skatter, försämrade arbetsvillkor och färre utbildningsplatser. Socialdemokratisk politik utgår från idén att det är efterfrågan på företagens varor och tjänster som skapar fler jobb. Samtidigt behöver vår konkurrenskraft stärkas mot omvärlden. Sverige och Boråsregionen ska inte konkurrera med försämrade arbetsvillkor utan med kunskap.

Rapporten ”Sverige kan bättre!” visar på vad en socialdemokratisk rikspolitik hade inneburit för Boråsregionen och vad Socialdemokraterna driver för jobb- och utbildningsfrågor i kommunerna.

Vi tror på fortsatt dialog för utveckling

Mycket har åstadkommits hittills under mandatperioden. Men ett samhällsbygge blir aldrig klart. Det finns också tydliga brister som behöver förbättras. Framför allt handlar det om att ge likvärdiga villkor och god kvalitet till alla barn och unga inom förskola och skola.

I grunden har vi ett bra politiskt klimat i kommunen som bygger på respekt, öppenhet och förtroende. Det lokala politiska klimatet är en av flera avgörande faktorer för var företag väljer att lägga sina investeringar.

Nu i dagarna drar utbyggnaden av riksväg 40 igång. Samtidigt planerar ICA en ny etablering i direkt anslutning till motorvägen. McDonalds och Statoil har också visat intresse för etablering i området. ICA:s etablering möjliggör en ny central placering av Stadsbiblioteket.

Flera företag visar intresse för att etablera sig på vårt nya industriområde Rönnåsen. Det första avtalet är tecknat. Politiken har också gett klartecken till att möjliggöra för BB Tools att planera för ett höglager vid Karlsnäs.

Men det goda politiska klimatet utesluter naturligtvis inte meningsskiljaktigheter. När Socialdemokraterna summerar halva mandatperioden konstaterar vi att vi har lyckats påverka den styrande majoriteten, numer den styrande minoriteten, inom en rad frågor och beslut.

Vi har lyckats stoppa planerna på att sälja Stubo, stoppa tankarna på att lägga ut driften av sim- och sporthallen på entreprenad och hejda idén om att införa så kallad utmaningsrätt i kommunen. Däremot tvingas vi konstatera att kommunen fortfarande väljer att lägga resurser på vårdnadsbidrag – pengar som annars kunnat tillföras skolan.

En rad frågor har vi dock hittat lösningar på genom samtal mellan partier och block. Det handlar om alltifrån etableringen av Rönnåsen som industriområde, ombyggnad av Ätradalsskolan till handlingsplanen för ökad måluppfyllelse inom skolan.

Vi har också väckt en rad nya idéer genom de motioner som vi har lämnat in till fullmäktige. Bland annat har vi lämnat förslag om energisnålt byggande, starta teknikskola för tjejer som sommarjobb och att kommunen ska ha en handlingsplan mot barnfattigdom.

Socialdemokraterna har ambitionen att fortsätta att ta ansvar för kommunen och förbättra våra villkor i samma anda och tonläge som vi haft med de flesta partierna under de senaste åren. Vi är övertygade om att dialog är det som ulricehamnarna förväntar sig – och också det som ger bäst resultat utifrån det mandat vi fått från invånarna.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare, och mig.

Enkla lösningar skapar inte trygghet

Sverige är ett bra land på många sätt. Men mycket har förändrats på senare år. Vi är en rik nation ändå drar vi ner på sjukförsäkring och a-kassa. Många kommuner tvingas till hårda nypor för att få ekonomin att gå runt. Som socialdemokrater har vi full förståelse för att många känner en oro inför framtiden. Kommer jobben att räcka till? Kommer vi att klara av att ha en välfärd med hög kvalitet? Kommer också mina barn och barnbarn att kunna ha det bra? Det är naturliga frågeställningar i tider av oro.

Samtidigt finns det krafter i samhället som försöker slå mynt på denna rädsla och presentera enkla lösningar. Inte sällan försöker dessa krafter sprida myter, peka ut en grupp eller en sakfråga till roten för alla problem i Sverige eller i en kommun. Som exempel målas upp att människor vallfärdar till Sverige och får bilar, möblerade våningar och välfyllda bankkonton när de passerar gränsen.

Få känner till att den i särklass största gruppen som invandrar till Sverige är svenskar själva som återvänder hem efter studier och utlandsarbete.  

Socialdemokratisk politik och samhällsmodell innebär breda lösningar som lyfter hela samhället. En politik som innebär samarbete och utveckling för att lösa gemensamma problem. En av de utmaningar vi står inför är att hjälpa människor som med risk för sitt liv tvingats fly sitt hemland på grund av krig, politisk uppfattning, ras, religion eller sexuell läggning.

Dessa människor möts inte av lyxiga lägenheter och tjocka plånböcker när de kommer till Sverige. Däremot erbjuds fristad samtidigt som det ställs krav på att anpassa sig till det svenska samhället.

Vi är övertygade om att det går att skapa ett samhälle så att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Men för det krävs framtidsinriktade reformer för fler jobb, som inkluderar alla och som ser de utmaningar Sverige står inför.

Socialdemokraterna skjuter till mer pengar för att få igång byggandet av bostäder. Vi höjer barnbidrag och sänker skatten för pensionärer. Dessutom riktas pengar till att stärka kvaliteten i skolan och omsorgen. Vi föreslår dessutom förbättrad sjukförsäkring och a-kassa. Alla ska kunna lita på att vårt samhälle och känna trygghet den dag olyckan är framme eller jobbet försvinner.

Sverige kan bättre än idag. Vi kan bygga ett framgångsrikt och jämlikt samhälle dit alla är välkomna. De enkla lösningarnas politik är inte svaret på de utmaningar vi står inför. De löser vi bara genom att hålla ihop.

Debattartikel publicerad i Borås Tidning undertecknad av Lena Palmén, kommunalråd Borås, Pelle Pellby, kommunalråd Mark, Inga-Kersti Skarland, kommunstyrelsen Ulricehamn och mig.

Halvtid – en kommun på frammarsch med insatser från S

Nu har halva mandatperioden gått. Mycket har åstadkommits hittills under mandatperioden. Men ett samhällsbygge blir aldrig klart. Det finns också tydliga brister. Framför allt handlar det om att ge likvärdiga villkor och god kvalitet till alla barn och unga inom förskola och skola.

I grunden har vi ett bra politiskt klimat i kommunen. Det lokala politiska klimatet är en av flera avgörande faktorer för var företag väljer att lägga sina investeringar. Tack vare de goda förutsättningarna har vi tillsammans kunnat arbeta mer aktivt bland annat med att få till stånd ett beslut kring riksväg 40.

Nu i dagarna drar utbyggnaden av riksväg 40 igång. Samtidigt planerar ICA en ny etablering i direkt anslutning till motorvägen. McDonalds och Statoil har också visat intresse för etablering i området. Flera företag visar intresse för att etablera sig på vårt nya industriområde Rönnåsen.

Politiken har också gett klartecken till att möjliggöra för BB Tools att planera för ett höglager vid Karlsnäs.

Socialdemokraterna har varit direkt delaktiga i denna utveckling. Vi har också lyckats påverka den styrande majoriteten, numer den styrande minoriteten, inom en rad frågor och beslut. Här har vi sammanställt några av dessa och ett antal av de motioner och interpellationer som Socialdemokraterna har lagt fram i syfte att göra Ulricehamn till en ännu bättre kommun.