Reducera inte nytt bibliotek till partipolitik

Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen som växer och som tillhör knallebygdens hjärta kännetecknas av många handlingskraftiga och kreativa krafter. Vi är övertygade om att kulturen och kulturens förutsättningar är en avgörande faktor för kommunens fortsatta utveckling.

Miljöpartiet har på kort tid lyft fram åtminstone två alternativa förslag till placering av ett nytt bibliotek. Båda förslagen har Socialdemokraterna presenterat tidigare. Förslaget vid Stureparken lyfte Kjell Andersson fram under sin tid i kommunen. Då fanns inte förslaget och möjligheten att placera biblioteket på nuvarande ICA, som ligger ett stenkast därifrån. Förutom att förslaget vid Stureparken inte har någon bred majoritet bakom sig skulle det medföra ökade drifts- och investeringskostnader jämfört med nuvarande förslag.

Den 27 maj lyfter ett antal miljöpartister fram alternativet Bogesunds väveri som placering. Det tog Socialdemokraterna upp förra mandatperioden. Förslaget vann ingen bred majoritet. Visserligen ligger det i södra delen av staden men det ligger för långt ifrån gågatan för att det ska kunna stärka flödet av människor i stadskärnan.

Eftersom arbetet med en detaljplan för ett nytt bibliotek är i full gång innebär båda förslagen att man med stor sannolikhet skulle försena en byggnation en hel del.

Socialdemokraterna är angelägna om att få till ett nytt bibliotek. Så länge det finns en bred majoritet för nuvarande förslag om placering på ICA är Socialdemokraterna inte beredda att offra kulturen på populismens altare.

De senaste 10-15 årens diskussioner som mynnat ut i ett konkret förslag med en bred politisk förankring riskerar, om andra partier börjar agera på liknande sätt, att gå om intet. Att få en bred politisk överenskommelse är en grannlaga uppgift. Det visar inte minst Miljöpartiets agerande. Partiet självt lyckas inte enas kring ett förslag. Det enda Miljöpartiet lyckas åstadkomma med att damma av gamla förslag och kasta in så här sent är att äventyra en politisk överenskommelse och därmed utvecklingen av den verksamhet som man säger sig värna om. Som kommunpolitiker måste man kunna rikta blicken bortom partisymboler och se till kommunens bästa – även ett valår.

Debattartikel i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Annonser

Dags att förbättra arbetsmiljön i EU

Arbetsmiljöarbetet i Europa har de senaste åren devalverats. På EU-nivån har arbetsmiljöagendan delvis lagts på is. På nationell nivå har neddragningar genomförts på flera håll. Den svenska regeringen, till exempel, har skrotat stora delar av arbetsmiljöforskningen genom att stänga Arbetslivsinstitutet och har riktat drastiska nedskärningar mot såväl Arbetsmiljöverket som företagshälsovården.

Nu betalar löntagarna priset. Framför allt drabbas kvinnorna. Tendensen är att de arbetsrelaterade sjuktalen stiger på bred front. De har ofta med organisatoriska eller psykosociala faktorer att göra och slår klart hårdare mot kvinnor än män. Stress och press gör att framför allt kvinnor mår allt sämre på jobbet. Inom EU syns en viss ökning av de stressrelaterade sjukdomstillstånden. I Sverige ökade sjukdomarna mellan 2010 och 2012 – inom ramen för en utveckling där också olyckstalen stiger.

Det finns flera faktorer som ställer till det. Bristande inflytande och kontroll är en bov i dramat och den ständiga tidsbristen är en belastning. Dessutom är missbruket av visstidsanställningar som drabbar främst unga och kvinnor en bidragande orsak.

Alla förlorar på denna negativa utveckling – både individ, företag och samhälle. En rad insatser behöver göras för att förbättra situationen.

Socialdemokraterna vill skapa en strategi för bättre arbetsmiljö i hela EU. Trots att den förra strategin löpte ut 2012 har det ännu inte presenterats någon ny. Det måste nu göras omgående. Företag ska inte konkurrera med dålig arbetsmiljö.

I Sverige vill Socialdemokraterna bygga ut arbetsmiljöforskningen – särskilt när det gäller kvinnors arbetsmiljöer. Kunskaper om stress och press-problematiken är för dåliga.

Dessutom behöver Arbetsmiljöverket få mer resurser för att göra fler inspektioner. Även de sänkta ambitionerna vad gäller förebyggande arbete behöver rättas till. Därför behöver företagshälsovården stärkas så att bra behandling i så många fall som möjligt kan sättas in så tidigt som möjligt.

Sverige och Europa kan inte prata bort den dåliga arbetsmiljön. Det krävs aktivt arbete och handling. En första steg är att lägga sin röst på Socialdemokraterna i Europavalet.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av socialdemokraterna Pernilla Vikström, medlem i Handels och Klas Redin, medlem i IF Metall.

Därför röstar vi i Europaval

Alla vi som bor i Sverige och i Ulricehamn är beroende av utvecklingen i våra grannländer. Om lönerna i våra konkurrentländer pressas neråt och arbetsvillkoren försämras så sätter det press också på hur vi har det på jobbet.

Inom transport- och byggindustrin är det som allra tydligast. Här har det uppdagats ett otal exempel på arbetare som har utnyttjats och som tvingats att dumpa sina arbetsvillkor långt under svenska kollektivavtal.

Svenska seriösa företag och företagare har inte en chans att konkurrera och förlorar jobb. Konkurrensneutraliteten sätts ur spel. I Ulricehamn finns företag som kan vittna om denna beskrivning. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Svenska avtal ska gälla. Dumpning av löne- och arbetsvillkor är inte acceptabelt, inte i Sverige och inte i Europa. Löntagare ska inte ställas mot löntagare. Det som nu sker är också en grogrund för intolerans och främlingsfientlighet i samhället.

EU är ett fantastiskt verktyg om det används på rätt sätt. Låt oss ta ett exempel. År 2020 skärps kraven på hur mycket koldioxid bilar får släppa ut. Bilindustrin ställs inför en tuff utmaning. Det kan man lösa på två sätt; med snålare motorer och med lättare bilar.

Vi har företag i kommunen som hittat ett sätt att dra nytta av hårdare miljökrav och som växer. Samtidigt som vi ökar miljökraven, ställer om i samhället, skapas alltså nya jobb.

Så vi ska se fördelen med Europa. Miljön är gränslös. Och Sverige som enskilt land hade inte kunnat påverka bilindustrin lika kraftigt som vi kan tillsammans i Europa.

Moderaterna beskyller Socialdemokraterna att vara protektionister när vi kräver samma villkor för alla på svensk arbetsmarknad. Likaså beskylls vi för att försvåra för företag när vi kräver ett stopp för missbruket av visstidsanställningar som drabbar främst unga och kvinnor.

Socialdemokraterna menar att det går att förena tillväxt och goda arbetsvillkor. Vi kräver att ett socialt protokoll införs i EU:s grundlag för att bättre skydda löntagare och seriösa företag. De fackliga fri- och rättigheterna ska inte underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden.

Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. I Sverige ska kollektivavtalsenliga löner gälla, oavsett varifrån en löntagare kommer. Ett stopp för lönedumpning och usla arbetsvillkor i EU är inte bara viktigt för några få – utan en fråga om anständighet för oss alla.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.

Alla har rätt till en bostad

Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i Sverige sedan alliansen fick regeringsmakten 2006, är byggtakten lägre nu än då. Bristen på bostäder hindrar företag att expandera.

Socialdemokraterna konstaterar med tillfredställelse att Boråsregionen växer. Borås med över 106 000 invånare är motorn i en region med över 200 000 invånare och flera växande företag och nya som vill etablera sig.

Högskolan är en bidragande orsak till utvecklingen och med Textile Fashion Center ligger vi i världstopp inom delar av textilindustrin. Textilstaden Borås är tillbaka med råge och det påverkar hela regionens utveckling.

Men i takt med en förbättrad infrastruktur och kraftig expansion har ett stort behov av fler bostäder uppstått.

Generellt byggs det alldeles för lite i Sverige. Hyresrätten är i Sverige ett attraktivt, bekvämt och praktiskt alternativ för breda grupper. Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver för att expandera. Detta samtidigt som mer än 10 000 kvalificerade byggnadsarbetare går arbetslösa.

Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten.

Det finns ingen enskild åtgärd som ensamt råder bot på bostadsbristen, och det finns ingen enskild aktör som ensam kan få fart på byggandet. Därför har Socialdemokraterna tidigare föreslagit en nationell byggpakt, där stat, kommuner, bostadsbolag och byggbolag gemensamt drar upp linjerna för vad varje enskild aktör kan och bör göra.

Socialdemokraterna har också föreslagit ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små hyreslägenheter. Det fanns fram tills den borgerliga regeringen tog vid. Stödet utvärderades av Boverket både 2005 och 2010 och fanns vara effektiva.

Nu går vi vidare med ett ytterligare förslag. Det viktigaste för att öka rörligheten för jobb och utbildning är att öka tillgången på hyresrätter. Vi tänker investera i ett statligt stöd om en miljard till de företag som bygger hyresrätter.

Dessutom riktar vi om det orättvisa statsstöd på nästan en miljard, som i dag går till några av landets rikaste områden, till de kommuner som bygger nya hyresrätter och främjar tillväxten i hela landet.

Boråsregionen kan genom byggande av flera alternativa boendeformer få tillbaka de miljoner kronor som vi blivit av med i det nya skattesystemet. Men för det krävs en socialdemokratisk regering.

Där det finns ett behov vill vi styra våra allmännyttiga bostadsbolag att öka nyproduktionen och stärka arbetet för att snabbt få fram nya detaljplaner för lämpliga områden.

Socialdemokraterna kommer att verka för fler hyresrätter och studentbostäder. Boråsregionen får aldrig väljas bort som ort för arbete eller studier för att det saknas bostäder. Med en stark politik skapar vi en starkare Boråsregion.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av mig tillsammans med följande s-politiker:

Lena Palmén, kommunalråd Borås

Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark

Claes Redberg, oppositionsråd Tranemo

Stefan Carlsson, kommunalråd Svenljunga

Peter Rosholm, kommunalråd Bollebygd

Mats Palm, kommunalråd Herrljunga

Ge möjlighet för fler tillväxtföretag

Sverige är ett av världens mest öppna, innovativa och konkurrenskraftiga länder. Frihandel och globalisering skapar stora möjligheter för Sverige och svenska företag. Vi socialdemokrater vill stärka Sveriges innovationsklimat och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram.

Vi ser med oro på att Sverige sjunker i World Economic Forums rankning över konkurrenskraft. Vi presterar sämre än jämförbara länder. Dagens statliga riskkapitalsystem är ineffektivt organiserat och behöver struktureras om. Det består av ett flertal aktörer som bitvis överlappar och konkurrerar med varandra. På grund av snäva låsningar till bransch eller geografiskt område används stora delar av kapitalet inte alls. Sverige behöver öka den kommersiella utväxlingen på satsade resurser i forskning och utveckling.

Sverige är ett för litet land för stora motsättningar. För att vi ska stå starkt i den internationella konkurrensen krävs ett väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv, fack och akademi. Samverkansmodeller mellan det privata och offentliga har historiskt varit mycket viktiga för att driva på utvecklingen i Sverige.

Socialdemokraternas mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då måste fler jobb skapas. Det kräver en aktiv näringspolitik – med insatser för stärkt samverkan, bättre innovationsklimat, bättre förutsättningar för att starta företag och att få dem att växa samt bättre förutsättningar för företagen att exportera och dessutom till allt större marknader.

Vi ska utveckla samverkansformer som främjar innovation, export och fram- och tillväxten av företag. Vi vill se över den statliga riskkapitalförsörjningen. I höstas presenterade Socialdemokraterna förslaget att inrätta en ny fond för investeringar i tidiga skeden.

Nu går vi vidare med en lösning som är helt ny för Sverige. Vi vill koppla statlig finansiering till inkubatorer med fokus inom områden där Sverige har spetskompetens. Boråsregionen har två inkubatorer verksamma i Textile Fashion Center som har gett och ger stöd till nya företag som får möjlighet att växa. Vi vill förstärka denna möjlighet för nya jobb att växa fram. Modellen innebär att företag som accepteras av inkubatorn och får stöd har möjlighet att fokusera på produktutveckling och bygga värden och framtidens jobb i stället för att jaga projektfinansiering.

Socialdemokraterna är övertygade om att Sverige kan bättre. Låt oss samarbeta för morgondagens nya jobb.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.