Ge företag tillgång till rätt utbildad arbetskraft

Boråsregionen har stolta traditioner som knallebygd. Här finns en tro på den egna förmågan, en vana att kunna ställa och söka nya lösningar. Samhället har fungerat som smörjmedel genom att förse dessa företag med utbildad arbetskraft.

Många företag upplever att det är svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft – trots mycket hög arbetslöshet. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas då företag inte hittar personal med rätt kompetens. Beräkningar visar att 80 000 jobb har gått förlorade på grund av det här.

Samtidigt som antalet sökande till utbildningar ökar så minskar den nuvarande regeringen antalet utbildningsplatser på vuxenutbildningen och högskolor/universitet.

Ett tydligt exempel är att vår region fått nej till att starta YH-utbildningar inom e-handel. En bransch i vår region som är ledande i landet inom mode, textil och e-handel borde rimligen fått starta. Processen att ansöka är krävande och kostsam. Då är det extra olyckligt av 7 av 10 ansökningar får nej. Samtidigt som statistiken visar att 9 av 10 går i jobb efter avslutad utbildning.

Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Den svenska modellen bygger på att samhället hjälper den enskilde att ställa om och att förse företag med utbildad arbetskraft. Det är bra f ör företag och för den enskilde.

Om Socialdemokraterna får förtroendet att leda Sverige så kommer ca 360 fler studenter att få en utbildningsplats på Högskolan i Borås. Över 500 elever kommer att få möjlighet att studera på komvux och i Västra Götaland kommer det finns 850 platser på yrkeshögskolan.

En röst på Socialdemokraterna innebär förbättrade möjligheter för företag att växa och utvecklas och ger fler människor möjligheter till jobb.

Insändare i Boråstidning undertecknad av några sossar i Boråsregionen:

Lena Palmén, Borås

Claes Redberg, Tranemo

Lisa Dahlberg, Mark

Mattias Josefsson, Ulricehamn

Ulf Olsson, Borås

Mats Palm, Herrljunga

Peter Rosholm, Bollebygd

Stefan Carlsson, Svenljunga

Annonser

Så skapar vi en värdig välfärd för alla

Socialdemokraterna är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer och idag är vi över 23 000 invånare. Men det finns utmaningar. Inom skolan och inom omsorgen är det på flera håll en tuff situation. Vi är tydliga med våra prioriteringar: jobben först, sedan skolan och välfärden. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

De senaste åtta årens skattesänkningar har urholkat kommunernas möjligheter till satsningar inom omsorgen. Anhöriga har fått ta på sig ett större ansvar när kommunernas ambitioner har minskat. Vi socialdemokrater anser att kvaliteten i vården och omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning ska vara så hög att de inte blir beroende av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa till.

Vi vill stärka bemanningen i omsorgen, möta de långsiktiga rekryteringsbehoven och samtidigt ge unga arbetslösa jobb och utbildning inom ett framtidsyrke. Socialdemokraterna kommer därför att investera i praktikantjobb i omsorgen.

I Ulricehamn ska alla känna sig trygga. Människor ska få stöd utifrån behov. Den som beviljas omsorg ska få bestämma hur den utförs i så stor utsträckning som möjligt. Det ska finnas en kontinuitet bland personalen, så få olika personer som möjligt ska besöka vårdtagarna.

I flera kommuner erbjuds pensionärer gratis kollektivtrafik. Vi vill att kommunen ska erbjuda seniorkort utan kostnad till personer som är 65 år eller äldre för resor i lågtrafik.

Det behöver finnas fler trygghetsbostäder i kommunen. Många äldre känner sig ensamma och otrygga i sitt tidigare boende, men är i övrigt pigga och klarar det mesta i sin vardag. För att stimulera byggandet av trygghetsboenden införs ett årligt bidrag för gemensamhetslokaler och trygghetsvärd. Om det behövs ska Stubo få i uppdrag att bygga anpassade trygghetsboenden.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Vi vill värna LSS och den personliga assistansen. Fler boenden, utformade för olika typer av funktionsnedsättning, behöver byggas.

Vård- och omsorgsyrkena behöver göras mer attraktiva. Rekryteringsbehovet ökar de kommande åren och det kommer att finnas en brist på utbildade undersköterskor. Den normala anställningsformen ska vara heltid med rätten att gå ner i tid för dem som önskar. Arbetstiden ska vara sammanhållen, delade turer ska i princip inte förekomma, och timanställningarna ska minimeras.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland och Leif Dahl, kandidater till kommunfullmäktige (S).

Vi har en politik för hela Sverige

Ulricehamn är en landsbygdskommun där drygt 50 procent bor utanför tätorten. En levande landsbygd med goda möjligheter till jobb och välfärd är en grundförutsättning för tillväxt i hela kommunen – och landet.

Men för det krävs en politik som formas utifrån landsbygdens utmaningar och behov. En politik som har en övertro på marknadens fullkomlighet offrar områden där marknaden är som svagast.

Nyligen presenterade Ekonomistyrningsverket effekterna av att fastighetsskatten ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Siffrorna visar att villaägare i rika Stockholmskommuner fått skattesänkningar med upp till 42 procent. Samtidigt har villaägare i landsortskommuner fått skattehöjningar på upp till 62 procent.

Detta tillsammans med sänkta ambitioner inom välfärden – till förmån för sänkta skatter – har tvingat kommuner till besparingar, som slår hårdast mot mindre enheter på landsbygden.

Det har lett till en kraftig urbanisering. Faktum är att Sverige är det land i Europa som avfolkar landsbygden snabbast.

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Då behövs en aktiv landsbygd. Vi vill se en nyindustrialisering av Sverige, satsning på vägar, järnvägar och bredband. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt över hela landet. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.

Vi investerar över 700 miljoner kronor mer på bärighetsförstärkning av vägar och stöd för enskilda vägar för att värna jobben i skogs- och basindustrin.

Vi vill att barn och gamla ska äta med god aptit och gott samvete och vill därför förtydliga upphandlingsregler som gör det lättare för kommuner att handla enligt svenska djurskydds- och miljöregler.

Vi har också föreslagit ett investeringsstöd riktat till hyreslägenheter. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för grundläggande service i hela landet. Det gör att människor vågar flytta till och bo kvar på landsbygden. Kan en bensinmack eller en livsmedelsbutik hålla öppet, så kan man hämta ut såväl paket som varor från apotek, Systembolag och utföra andra tjänster. Därför ska enskilda entreprenörer och näringsidkare, bygdeföreningar och byalag kunna söka stöd under en övergångsperiod för att etablera och konsolidera service på landsbygden.

Med en stark politik bygger vi ett än starkare Sverige – och Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning under tecknad av Mattias Remar, kandidat till kommunfullmäktige (S) och mig.

Ge småföretag bättre villkor

Sverige är ett bra land att leva i. Vi svenskar är positiva till utveckling och har en lång historia av öppna gränser. Framtidens utmaningar har vi under det senaste århundradet mött genom omställning och kunskap.

Men vi kan inte ta en historisk stark ställning för given. Idag sker allt större del av den ekonomiska tillväxten utanför Europa. Sverige tappar och hamnar nu på sjätte plats i en global jämförelse över internationell konkurrenskraft.

Samtidigt visar siffror att de stora företagen med över 250 anställda spelar stor roll för sysselsättningen. 2010 svarade de för drygt 40 procent av de anställda inom näringslivet och för hela 44 procent av det samlade förädlingsvärdet. Men statistik från SCB visar att små och medelstora företag svarade för hela den nettoökning av antal anställda som skedde inom näringslivet mellan 2000 och 2010.

Socialdemokraterna har som mål att Sverige mellan 2014 och 2020 ska öka antalet människor som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU.

Boråsregionen är knallebygdens hjärta. Här kryllar det av småföretag. Socialdemokraterna har tagit fram ett brett program för fler företag och jobb. Vi vill bland annat utveckla en ny modell för statlig kapitalförsörjning till företag kopplade till inkubatorer. Syftet är att utveckla innovativa idéer som befinner sig i ett tidigt skede och som ännu anses för riskfyllda för att få finansiering från enbart privata investerare.

Samtidigt vill vi underlätta för befintliga företag. Vi vill bland annat avskaffa andra sjuklöneveckan, bygga ut trygghetssystemen så att de även omfattar företagare och underlätta den generationsväxling som många små- och medelstora företag står inför. Jobb går förlorade när välfungerande företag läggs ned därför att det inte finns någon som är beredd att ta över verksamheten.

Vi föreslår inrättandet av regionala företagarförmedlingar, dit företagare kan vända sig för att få hjälp med matchning till unga sökande. Vi föreslår en Nyföretagargaranti, där staten kan dela risk med banker vid utlåning. Denna ska även kunna nyttjas i samband med generationsväxling.

Vi vill hjälpa förstagångsexportörer så att fler företag tar steget ut på en exportmarknad genom att subventionera vissa avgifter.

Den svenska modellen har tjänat Sverige väl och byggt vårt land. Den bygger på samförstånd, frihet och framtidstro. Jag vill vara med och försvara och förnya den modellen.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.