Anställningsvillkor går före friskvård

Det är framförallt kvinnor som jobbar ofrivilligt deltid, har en visstidsanställning och så kallade delade turer på arbetsschemat. Att fortsätta med de anställningsvillkoren gör inte Ulricehamns kommun till en attraktiv arbetsgivare.

Alla som arbetar hos Ulricehamns kommun ska i grunden ha rätt till heltidstjänst. För de som inte vill arbeta heltid ska det ges möjlighet till partiell tjänstledighet. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, alla ska kunna leva på sin lön och kunna planera sin familjesituation. Det slog kommunfullmäktige fast i september 2013 efter initiativ i en motion från Socialdemokraterna. Arbetet pågår fortfarande inom kommunen med att verkställa beslutet.

Vi har också föreslagit att de så kallade delade turerna ska tas bort. Med delad tur menas att den anställde gör två kortare arbetspass samma dag med en längre rast emellan. För att komma till rätta med delade turer krävs nytänkande och att utgå från omsorgstagarens behov vi planering av arbetstiden. 

Vidare i frågan om goda anställningsvillkor ska timanställningar minimeras och otrygga visstidsanställningar i största möjliga mån tas bort. Det går att lösa med fast anställda månadsavlönade vikarier i en pool som arbetar över ett bredare fält. 

Vi nöjer oss inte med argumentet att det skulle innebära högre kostnader. Vi socialdemokrater menar att det går att lösa utan alltför stora omställningar. I många kommuner runt om i landet finns goda exempel där man framgångsrikt infört rätten till heltid, avskaffat de delade turerna, minimerat timanställningar och inrättat riktiga vikariepooler. 

För oss är det en arbetsmiljöfråga och en anständighetsfråga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbetsvillkor som säkerställer den långsiktiga personalförsörjningen.  

För oss socialdemokrater är schysta anställningsvillkor en mer prioriterad fråga än ett friskvårdsbidrag. Vi förringar inte på något sätt vikten av att röra på sig och ha sunda motionsvanor. Däremot att tro att problemet med de höga sjukskrivningstalen skulle lösas per automatik med ett friskvårdsbidrag är naivt. Att fysisk aktivitet påverkar hälsan äger sin riktighet. Men de flesta som använder friskvårdsbidraget är personer som ändå skulle varit fysiskt aktiva om bidraget inte fanns. De skulle alltså tränat oavsett bidrag eller ej. 

I den bästa av världar kommer alla anställda i Ulricehamns kommun att ha heltidstjänster någon gång under 2016. Inga delade turer eller osäkra timanställningar ska förekomma. Därefter får införandet av ett friskvårdsbidrag prövas mot andra viktiga satsningar i budget 2017.

Debattartikel i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare för Socialdemokraterna.

 

Annonser

Därför röstar vi i Europaval

Alla vi som bor i Sverige och i Ulricehamn är beroende av utvecklingen i våra grannländer. Om lönerna i våra konkurrentländer pressas neråt och arbetsvillkoren försämras så sätter det press också på hur vi har det på jobbet.

Inom transport- och byggindustrin är det som allra tydligast. Här har det uppdagats ett otal exempel på arbetare som har utnyttjats och som tvingats att dumpa sina arbetsvillkor långt under svenska kollektivavtal.

Svenska seriösa företag och företagare har inte en chans att konkurrera och förlorar jobb. Konkurrensneutraliteten sätts ur spel. I Ulricehamn finns företag som kan vittna om denna beskrivning. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Svenska avtal ska gälla. Dumpning av löne- och arbetsvillkor är inte acceptabelt, inte i Sverige och inte i Europa. Löntagare ska inte ställas mot löntagare. Det som nu sker är också en grogrund för intolerans och främlingsfientlighet i samhället.

EU är ett fantastiskt verktyg om det används på rätt sätt. Låt oss ta ett exempel. År 2020 skärps kraven på hur mycket koldioxid bilar får släppa ut. Bilindustrin ställs inför en tuff utmaning. Det kan man lösa på två sätt; med snålare motorer och med lättare bilar.

Vi har företag i kommunen som hittat ett sätt att dra nytta av hårdare miljökrav och som växer. Samtidigt som vi ökar miljökraven, ställer om i samhället, skapas alltså nya jobb.

Så vi ska se fördelen med Europa. Miljön är gränslös. Och Sverige som enskilt land hade inte kunnat påverka bilindustrin lika kraftigt som vi kan tillsammans i Europa.

Moderaterna beskyller Socialdemokraterna att vara protektionister när vi kräver samma villkor för alla på svensk arbetsmarknad. Likaså beskylls vi för att försvåra för företag när vi kräver ett stopp för missbruket av visstidsanställningar som drabbar främst unga och kvinnor.

Socialdemokraterna menar att det går att förena tillväxt och goda arbetsvillkor. Vi kräver att ett socialt protokoll införs i EU:s grundlag för att bättre skydda löntagare och seriösa företag. De fackliga fri- och rättigheterna ska inte underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden.

Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. I Sverige ska kollektivavtalsenliga löner gälla, oavsett varifrån en löntagare kommer. Ett stopp för lönedumpning och usla arbetsvillkor i EU är inte bara viktigt för några få – utan en fråga om anständighet för oss alla.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.

Alla har rätt till en bostad

Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i Sverige sedan alliansen fick regeringsmakten 2006, är byggtakten lägre nu än då. Bristen på bostäder hindrar företag att expandera.

Socialdemokraterna konstaterar med tillfredställelse att Boråsregionen växer. Borås med över 106 000 invånare är motorn i en region med över 200 000 invånare och flera växande företag och nya som vill etablera sig.

Högskolan är en bidragande orsak till utvecklingen och med Textile Fashion Center ligger vi i världstopp inom delar av textilindustrin. Textilstaden Borås är tillbaka med råge och det påverkar hela regionens utveckling.

Men i takt med en förbättrad infrastruktur och kraftig expansion har ett stort behov av fler bostäder uppstått.

Generellt byggs det alldeles för lite i Sverige. Hyresrätten är i Sverige ett attraktivt, bekvämt och praktiskt alternativ för breda grupper. Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver för att expandera. Detta samtidigt som mer än 10 000 kvalificerade byggnadsarbetare går arbetslösa.

Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten.

Det finns ingen enskild åtgärd som ensamt råder bot på bostadsbristen, och det finns ingen enskild aktör som ensam kan få fart på byggandet. Därför har Socialdemokraterna tidigare föreslagit en nationell byggpakt, där stat, kommuner, bostadsbolag och byggbolag gemensamt drar upp linjerna för vad varje enskild aktör kan och bör göra.

Socialdemokraterna har också föreslagit ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små hyreslägenheter. Det fanns fram tills den borgerliga regeringen tog vid. Stödet utvärderades av Boverket både 2005 och 2010 och fanns vara effektiva.

Nu går vi vidare med ett ytterligare förslag. Det viktigaste för att öka rörligheten för jobb och utbildning är att öka tillgången på hyresrätter. Vi tänker investera i ett statligt stöd om en miljard till de företag som bygger hyresrätter.

Dessutom riktar vi om det orättvisa statsstöd på nästan en miljard, som i dag går till några av landets rikaste områden, till de kommuner som bygger nya hyresrätter och främjar tillväxten i hela landet.

Boråsregionen kan genom byggande av flera alternativa boendeformer få tillbaka de miljoner kronor som vi blivit av med i det nya skattesystemet. Men för det krävs en socialdemokratisk regering.

Där det finns ett behov vill vi styra våra allmännyttiga bostadsbolag att öka nyproduktionen och stärka arbetet för att snabbt få fram nya detaljplaner för lämpliga områden.

Socialdemokraterna kommer att verka för fler hyresrätter och studentbostäder. Boråsregionen får aldrig väljas bort som ort för arbete eller studier för att det saknas bostäder. Med en stark politik skapar vi en starkare Boråsregion.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av mig tillsammans med följande s-politiker:

Lena Palmén, kommunalråd Borås

Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark

Claes Redberg, oppositionsråd Tranemo

Stefan Carlsson, kommunalråd Svenljunga

Peter Rosholm, kommunalråd Bollebygd

Mats Palm, kommunalråd Herrljunga

Ge möjlighet för fler tillväxtföretag

Sverige är ett av världens mest öppna, innovativa och konkurrenskraftiga länder. Frihandel och globalisering skapar stora möjligheter för Sverige och svenska företag. Vi socialdemokrater vill stärka Sveriges innovationsklimat och därmed skapa förutsättningar för nya jobb att växa fram.

Vi ser med oro på att Sverige sjunker i World Economic Forums rankning över konkurrenskraft. Vi presterar sämre än jämförbara länder. Dagens statliga riskkapitalsystem är ineffektivt organiserat och behöver struktureras om. Det består av ett flertal aktörer som bitvis överlappar och konkurrerar med varandra. På grund av snäva låsningar till bransch eller geografiskt område används stora delar av kapitalet inte alls. Sverige behöver öka den kommersiella utväxlingen på satsade resurser i forskning och utveckling.

Sverige är ett för litet land för stora motsättningar. För att vi ska stå starkt i den internationella konkurrensen krävs ett väl utvecklat samarbete mellan politik, näringsliv, fack och akademi. Samverkansmodeller mellan det privata och offentliga har historiskt varit mycket viktiga för att driva på utvecklingen i Sverige.

Socialdemokraternas mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då måste fler jobb skapas. Det kräver en aktiv näringspolitik – med insatser för stärkt samverkan, bättre innovationsklimat, bättre förutsättningar för att starta företag och att få dem att växa samt bättre förutsättningar för företagen att exportera och dessutom till allt större marknader.

Vi ska utveckla samverkansformer som främjar innovation, export och fram- och tillväxten av företag. Vi vill se över den statliga riskkapitalförsörjningen. I höstas presenterade Socialdemokraterna förslaget att inrätta en ny fond för investeringar i tidiga skeden.

Nu går vi vidare med en lösning som är helt ny för Sverige. Vi vill koppla statlig finansiering till inkubatorer med fokus inom områden där Sverige har spetskompetens. Boråsregionen har två inkubatorer verksamma i Textile Fashion Center som har gett och ger stöd till nya företag som får möjlighet att växa. Vi vill förstärka denna möjlighet för nya jobb att växa fram. Modellen innebär att företag som accepteras av inkubatorn och får stöd har möjlighet att fokusera på produktutveckling och bygga värden och framtidens jobb i stället för att jaga projektfinansiering.

Socialdemokraterna är övertygade om att Sverige kan bättre. Låt oss samarbeta för morgondagens nya jobb.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.

Så bygger vi ett starkare Ulricehamn

Socialdemokraterna är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera växande företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen.

I takt med att företag expanderar, nya företag etablerar sig i kommunen och infrastrukturen blir bättre ökar behovet av fler bostäder. Långsiktigt behöver Ulricehamn en jämnare produktion av olika typer av boenden.

Nyligen lade Socialdemokraterna i Ulricehamn ett förslag att differentiera taxan för flerbostadshus i syfte att göra det billigare att bygga hyresrätter och stimulera ytterligare byggnation.

Generellt byggs det alldeles för lite i Sverige. Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i Sverige sedan 2006, är byggtakten lägre nu än då. Det är ingen hållbar utveckling.

Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver för att expandera. Det hindrar också arbetssökande från att flytta dit jobben finns. Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten. Bostadsbristen och den låga takten på nybyggnation försämrar möjligheten att nå vårt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Det finns ingen enskild åtgärd som ensamt råder bot på bostadsbristen, och det finns ingen enskild aktör som ensam kan få fart på byggandet. Därför har S tidigare föreslagit en nationell byggpakt, där stat, kommuner, bostadsbolag och byggbolag gemensamt drar upp linjerna för vad varje enskild aktör kan göra och bör göra.

S har också föreslagit ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små hyreslägenheter. Det fanns fram tills den borgerliga regeringen tog vid. Stöden utvärderades av Boverket både 2005 och 2010, och de fann att stöden varit effektiva.

Nu går vi vidare med ytterligare förslag. Vi föreslår en tillväxtmiljard att fördelas till de kommuner som tydligt tar ansvar för byggandet av fler hyresrätter. Varje kommun ska ha möjlighet att få del av dessa medel på ett rättvist sätt utifrån hur många nya hyresrätter som byggs i förhållande till befolkningsmängd.

Förslaget är fullt ut finansierat och föreslås vara den miljard som M tog från landets kommuner och gav till några få utvalda. Ulricehamn kan genom byggande av alternativa boendeformer få tillbaka de 2 miljoner kronor som vi blev av med i det nya skattesystemet. För det krävs en socialdemokratisk regering. Med en stark politik bygger vi ett än starkare Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare för S, Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun och mig.

 

Motion: Handslaget om fler feriejobb

I Nynäshamns kommun har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Där erbjuds fyra årskullar, de som slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på gymnasiet, sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan garanteras arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor. Av de sommarjobb som finns i Nynäshamn är 60 procent inom det privata näringslivet och resterande 40 procent inom den kommunala verksamheten. Det är en smart politik att samverka med näringslivet för att erbjuda många fler ungdomar sommarjobb.

Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter. Det stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar. Därför var Socialdemokraterna i Ulricehamn också beredda att utöka antalet platser inför i år.

Nynäshamns arbete för att ge fler unga chansen till feriejobb är ambitiöst och något som Ulricehamn bör inspireras av och ta sikte på.

Socialdemokraterna menar att Ulricehamns kommun ska arbeta för att garantera alla ungdomar feriejobb. För att komma dit är vi beredda att i ett första steg garantera alla 17- och 18-åringar feriejobb. Med de antalet feriejobb som kommuner erbjuder idag, 150 platser, motsvarar det cirka 30 procent av ungdomarna i två årskullar. Vi vill att Ulricehamns kommun arbetar för att göra ett handslag med det samlade näringslivet i Ulricehamn liknande det Nynäshamns kommun har gjort.

Med anledning av ovan föreslå vi kommunfullmäktige

att Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet om att i ett första steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb.

Jämställdhet ger tillväxt

Europa står inför två ekonomiska huvudutmaningar. Dels att få fart på den haltande tillväxten. Den europeiska ekonomin har inte rört sig framåt på flera år. Dels utmaningen med en befolkning som åldras snabbt ska allt färre personer i aktiv ålder försörja en allt större grupp äldre.

En avgörande faktor är ökad jämställdhet. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i samhället i stort är ett utmärkt sätt att få ekonomin att växa och för att skapa fler jobb.

I Europa är den kvinnliga sysselsättningsgraden bara är 62 procent, vilket är 13 procentenheter lägre än för männen. Även om sysselsättningsgraden för kvinnor i Sverige är 77 procent, så har avståndet till männens 83 procent ökat. Samtidigt är ofrivillig deltid betydligt vanligare bland kvinnor än bland män.

Jämställdhetsarbetet har stagnerat. Det måste bli ändring. Att ignorera jämställdhet är att sätta krokben för sig själv. Arbetsmarknaden och tillväxten i EU påverkar svenska jobb, eftersom den största delen av vår export går till länder inom EU. Vi anser att EU:s medlemsländer behöver driva ett aktivt jämställdhetsarbete och att Sverige ska visa ledarskap och ta täten genom att vara ett föregångsland.

Socialdemokraterna har presenterat ett 10-punktsprogram för ökad jämställdhet, tillväxt och jobb i Sverige och Europa. Det slår bland annat fast att en fungerande barn- och äldreomsorg är en avgörande nyckel till att göra det möjligt för kvinnor – och i viss utsträckning även män – att förvärvsarbeta.

Ofrivilliga deltider är över hela Europa både en orsak till och konsekvens av kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden. Kvinnor används som reservarbetskraft genom att de har sämre anknytning till arbetsmarknaden än män – som i större utsträckning är fast anställda. Rätten till heltid är en viktig och genomgripande reform för att åstadkomma faktisk jämställdhet.

En förbättring av arbetsmiljön är en avgörande faktor för att fler ska kunna arbeta mer. Särskilt viktig förefaller arbetsmiljöaspekten vara för kvinnor. I dag lider kvinnor i större utsträckning än män av stress och annan psykosocial problematik på arbetsplatsen. Belastningsskadorna är också mycket vanliga. Kvinnors sjukskrivningar är högre än mäns. Det är ett stort jämställdhetsproblem.

Därför behöver anslagen till Arbetsmiljöverket ökas så att inspektionerna kan bli mer omfattande. Dessutom behöver Sverige samla den svenska forskningen inom arbetsmiljö. Sverige och Europa tjänar på ökad jämställdhet.

Debattartikel undertecknad av Jytte Guteland, kandidat till Europaparlamentet och mig.