Så vill vi ta ansvar för ökad jämställdhet

Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än bland män. I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Det är inte acceptabelt. Föräldraförsäkringen är en del av lösningen för ett mer jämställt arbetsliv och en bättre löneutveckling för kvinnor.

På riksnivå har man under de senaste mandatperioderna provat jämställdhetsbonus för att stimulera pappan att öka uttaget av föräldradagar. Och utvecklingen går åt rätt håll. Men det går på tok för långsamt. Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Med nuvarande takt innebär det att det skulle ta till år 2059 innan vi har ett jämställt uttag. S och V i Ulricehamn har högre ambitioner.

Nu föreslår den s-ledda regeringen att det viks ytterligare en månad till vardera föräldern för att på så sätt jämna ut uttaget. Det är 13 år sedan som det gjordes något liknande. År 2002 öronmärkte den dåvarande s-regeringen en andra månad i föräldraförsäkringen till pappan.

Det är bra. Men som Ulricehamns största arbetsgivare kan vi inte förlita oss på att andra ska ta ansvaret för ett mer jämställt samhälle. S och V menar att Ulricehamns kommun har både en skyldighet och en möjlighet att stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen.

Därför kommer vi i vårt budgetalternativ att föreslå att en partsgemensam arbetsgrupp bildas, där samtliga fackliga organisationer inbjuds att delta. Arbetsgruppen ska analysera, inventera och konkretisera förslag som kommunen som arbetsgivare kan göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslag ska presenteras senast den 1 februari 2016 som kan ligga till grund för budgetarbetet 2017.

Vi har tidigare uppmärksammat att alltför många anställda hos Ulricehamns kommun arbetar ofrivilligt deltid och har visstidsanställning. Vi har föreslagit att alla ska ha rätt till heltid. Vi upplever att arbetet med förslaget, efter ett politiskt positivt bemötande, har hamnat i skymundan.

Nu visar underlag från Borås Stad, som arbetat aktivt med att erbjuda alla heltider, att det resulterat i flera positiva bieffekter utan några extra kostnader. För att ge frågan den uppmärksamhet och den prioritet den förtjänar vill vi bilda en partsgemensam arbetsgrupp även för denna fråga med tydliga krav om när arbetet ska vara klart.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S), Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) och mig.

Annonser

Partsgemensamma arbetsgrupper för ökad jämställdhet

I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Utredningar visar att ett jämnare uttag av föräldradagarna är en viktig del av lösningen för ett mer jämställt arbetsliv och en bättre löneutveckling för kvinnor. Regeringen har aviserat ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.

– Regeringens initiativ är bra. Men det fråntar inte oss vårt ansvar som arbetsgivare att stimulera ett mer jämställt uttag av föräldradagarna, säger Mattias Josefsson, kommunstyrelsens vice ordförande (S).

S och V i Ulricehamn föreslår i budget 2015 att en partsgemensam arbetsgrupp får i uppdrag att lägga fram konkreta förslag på hur kommunen som arbetsgivare kan stimulera ett jämnare uttag av föräldradagar.

Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Och det går åt rätt håll. Men med nuvarande takt innebär det att det skulle ta till år 2059 innan vi har ett jämställt uttag. S och V i Ulricehamn har högre ambitioner.

Idag är det också så att sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än bland män. Därför kommer partierna dessutom att föreslå att en partsgemensam arbetsgrupp får i uppdrag att arbeta med rätten till heltid.

– Alla ska ha rätten till heltidstjänster. Goda exempel från andra kommuner visar att det resulterat i flera positiva bieffekter utan några extra kostnader, säger Jan-Olof Sundh, gruppledare (V).

Dessutom ska tim- och visstidsanställningar minimeras. Båda arbetsgrupperna ska vara klara i så god att det kan ligga till grund inför budgeten 2016.

Detta är ett pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn.

Viktigt att samlas för Ulricehamn

Ulricehamns kommun växer. Kommunen står i flera delar inför historiska möjligheter av expansion med företagsetableringar, nybyggnationer och befolkningstillväxt. Viktiga investeringar som tryggar en fortsatt utveckling av kommunen väntar på politiska beslut. Vi är övertygade om att genom ansvarstagande och pragmatism kan kommunen inte bara möta de möjligheter som kommunen står inför utan också förstärka dem.

Samtidigt kan vi konstatera att det de senaste åren har vuxit fram ett nytt lokalt politiskt landskap där flera partier har sökt pragmatiska lösningar i enskilda sakfrågor utifrån ideologiskt vitt skilda utgångspunkter. Det är en styrka för Ulricehamn som är viktigt att ta tillvara på i dessa tider.

Efter den 14 september har Ulricehamn, tillsammans med över 160 kommuner, ställts inför ett komplicerat politiskt läge. Under flera veckors tid har det förts samtal mellan partier i syfte att bilda en stabil politisk majoritet. Tyvärr nådde vi inte ända fram. De ideologiska skillnaderna är för stora för ett långsiktigt organiserat samarbete.

Däremot har vi kunnat säkerställa att den anda som har präglat kommunen de senaste åren kan leva vidare. Resultaten av dessa samtal tillsammans med väljarnas förtroende gör att Socialdemokraterna är redo att axla rollen som kommunens styrande minoritet tillsammans med Vänsterpartiet.

Vi vet att det finns utmaningar inom både skola och omsorg . Resultat, kvalitet och arbetsvillkor behöver höjas. För det krävs prioritering. Vi förväntar oss också att en socialdemokratisk ledd regering prioriterar mer resurser till utbildning och välfärd framför ytterligare sänkta skatter.

För oss är det viktigt att slå fast att rasism och fördomar i vårt samhälle begränsar människors liv, skapar hinder och murar och reducerar oss till hudfärg, vår sexuella läggning eller vår könsidentitet, vår religion eller vårt ursprung och det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

Vi vill att kommunens ska genomsyras av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt. Om med denna vilja är vi beredda att samla Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Jan-Olof Sundh, gruppledare V, Inga-Kersti Skarland, gruppledare S och mig.

Så skapar vi en mer jämlik skola

Ulricehamn är en bra kommun på många sätt. Både kommunen och flera företag växer. Samtidigt som vi växer ställer det krav på att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Här har kommunen en läxa att göra – framför allt inom skolan. De allra flesta elever har en positiv syn på skolan i de yngre åldrarna. Många känner sig trygga. Trots det saknar nästan var fjärde elev i Ulricehamn behörighet till gymnasiet.

Tyvärr har resultaten i skolan sjunkit i hela Sverige de senaste sju åren. Det måste vi ta på allvar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Då krävs framtidsinriktade reformer som gör Sverige och Ulricehamn bättre.

I Alliansens handlingsprogram för mandatperioden är målet att skolan i Ulricehamn ska tillhöra den tredjedel av kommuner som har de bästa resultaten. I det senaste PISA-resultatet låg vi på plats 200 av 289 kommuner.

Socialdemokraternas mål är att Sverige inom tio år har en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU. Vi ser att det krävs en rad satsningar för att nå målet. Och det börjar redan i de lägre åldrarna. Vi vill ha ett maxtak i förskolan – så att småbarnsgrupper (för barn 1-3 år) kan bestå av maximalt 15 barn.

Vi behöver också minska antalet elever i klasserna. Forskning visar att mindre klasser har positiva effekter på elevers resultat, framförallt i de tidiga skolåren.

Resurser till skolan behöver i större utsträckning fördelas efter elevernas behov. Alla skolor ska vara bra skolor och alla elever ska erbjudas läxhjälp.

Under den moderatledda regeringens tid har 1 000 speciallärare och specialpedagoger försvunnit ur skolan. Vi vill istället investera i fler. Lärarutbildningen ska utvecklas och yrket ska göras mer attraktivt. Minska på administrationen – låt lärare vara lärare.

Vi vill dessutom investera i ett kunskapslyft genom fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola och universitet.

Med en socialdemokratiskt styrd regering fördelas resurser ut till kommunerna för att genomföra investeringar i en bättre, jämlikare skola. För Ulricehamns del kan det handla om upp till 14 miljoner kronor mer och 60 utbildningsplatser inom komvux.

Skattesänkningar, privatiseringar och vinstjakt har gått ut över kvaliteten, över kunskapsresultaten och över den jämlika skolan. Sverige och Ulricehamn måste leverera bättre – det handlar om varje enskilt barn och våra gemensamma framtid.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och Mattias Remar, kandiderar till kommunfullmäktige (S).

Ge företag tillgång till rätt utbildad arbetskraft

Boråsregionen har stolta traditioner som knallebygd. Här finns en tro på den egna förmågan, en vana att kunna ställa och söka nya lösningar. Samhället har fungerat som smörjmedel genom att förse dessa företag med utbildad arbetskraft.

Många företag upplever att det är svårt att hitta rätt utbildad arbetskraft – trots mycket hög arbetslöshet. Vart femte rekryteringsförsök misslyckas då företag inte hittar personal med rätt kompetens. Beräkningar visar att 80 000 jobb har gått förlorade på grund av det här.

Samtidigt som antalet sökande till utbildningar ökar så minskar den nuvarande regeringen antalet utbildningsplatser på vuxenutbildningen och högskolor/universitet.

Ett tydligt exempel är att vår region fått nej till att starta YH-utbildningar inom e-handel. En bransch i vår region som är ledande i landet inom mode, textil och e-handel borde rimligen fått starta. Processen att ansöka är krävande och kostsam. Då är det extra olyckligt av 7 av 10 ansökningar får nej. Samtidigt som statistiken visar att 9 av 10 går i jobb efter avslutad utbildning.

Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Den svenska modellen bygger på att samhället hjälper den enskilde att ställa om och att förse företag med utbildad arbetskraft. Det är bra f ör företag och för den enskilde.

Om Socialdemokraterna får förtroendet att leda Sverige så kommer ca 360 fler studenter att få en utbildningsplats på Högskolan i Borås. Över 500 elever kommer att få möjlighet att studera på komvux och i Västra Götaland kommer det finns 850 platser på yrkeshögskolan.

En röst på Socialdemokraterna innebär förbättrade möjligheter för företag att växa och utvecklas och ger fler människor möjligheter till jobb.

Insändare i Boråstidning undertecknad av några sossar i Boråsregionen:

Lena Palmén, Borås

Claes Redberg, Tranemo

Lisa Dahlberg, Mark

Mattias Josefsson, Ulricehamn

Ulf Olsson, Borås

Mats Palm, Herrljunga

Peter Rosholm, Bollebygd

Stefan Carlsson, Svenljunga

Så skapar vi en värdig välfärd för alla

Socialdemokraterna är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer och idag är vi över 23 000 invånare. Men det finns utmaningar. Inom skolan och inom omsorgen är det på flera håll en tuff situation. Vi är tydliga med våra prioriteringar: jobben först, sedan skolan och välfärden. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

De senaste åtta årens skattesänkningar har urholkat kommunernas möjligheter till satsningar inom omsorgen. Anhöriga har fått ta på sig ett större ansvar när kommunernas ambitioner har minskat. Vi socialdemokrater anser att kvaliteten i vården och omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning ska vara så hög att de inte blir beroende av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa till.

Vi vill stärka bemanningen i omsorgen, möta de långsiktiga rekryteringsbehoven och samtidigt ge unga arbetslösa jobb och utbildning inom ett framtidsyrke. Socialdemokraterna kommer därför att investera i praktikantjobb i omsorgen.

I Ulricehamn ska alla känna sig trygga. Människor ska få stöd utifrån behov. Den som beviljas omsorg ska få bestämma hur den utförs i så stor utsträckning som möjligt. Det ska finnas en kontinuitet bland personalen, så få olika personer som möjligt ska besöka vårdtagarna.

I flera kommuner erbjuds pensionärer gratis kollektivtrafik. Vi vill att kommunen ska erbjuda seniorkort utan kostnad till personer som är 65 år eller äldre för resor i lågtrafik.

Det behöver finnas fler trygghetsbostäder i kommunen. Många äldre känner sig ensamma och otrygga i sitt tidigare boende, men är i övrigt pigga och klarar det mesta i sin vardag. För att stimulera byggandet av trygghetsboenden införs ett årligt bidrag för gemensamhetslokaler och trygghetsvärd. Om det behövs ska Stubo få i uppdrag att bygga anpassade trygghetsboenden.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Vi vill värna LSS och den personliga assistansen. Fler boenden, utformade för olika typer av funktionsnedsättning, behöver byggas.

Vård- och omsorgsyrkena behöver göras mer attraktiva. Rekryteringsbehovet ökar de kommande åren och det kommer att finnas en brist på utbildade undersköterskor. Den normala anställningsformen ska vara heltid med rätten att gå ner i tid för dem som önskar. Arbetstiden ska vara sammanhållen, delade turer ska i princip inte förekomma, och timanställningarna ska minimeras.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland och Leif Dahl, kandidater till kommunfullmäktige (S).

Vi har en politik för hela Sverige

Ulricehamn är en landsbygdskommun där drygt 50 procent bor utanför tätorten. En levande landsbygd med goda möjligheter till jobb och välfärd är en grundförutsättning för tillväxt i hela kommunen – och landet.

Men för det krävs en politik som formas utifrån landsbygdens utmaningar och behov. En politik som har en övertro på marknadens fullkomlighet offrar områden där marknaden är som svagast.

Nyligen presenterade Ekonomistyrningsverket effekterna av att fastighetsskatten ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Siffrorna visar att villaägare i rika Stockholmskommuner fått skattesänkningar med upp till 42 procent. Samtidigt har villaägare i landsortskommuner fått skattehöjningar på upp till 62 procent.

Detta tillsammans med sänkta ambitioner inom välfärden – till förmån för sänkta skatter – har tvingat kommuner till besparingar, som slår hårdast mot mindre enheter på landsbygden.

Det har lett till en kraftig urbanisering. Faktum är att Sverige är det land i Europa som avfolkar landsbygden snabbast.

Socialdemokraterna vill att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Då behövs en aktiv landsbygd. Vi vill se en nyindustrialisering av Sverige, satsning på vägar, järnvägar och bredband. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt över hela landet. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.

Vi investerar över 700 miljoner kronor mer på bärighetsförstärkning av vägar och stöd för enskilda vägar för att värna jobben i skogs- och basindustrin.

Vi vill att barn och gamla ska äta med god aptit och gott samvete och vill därför förtydliga upphandlingsregler som gör det lättare för kommuner att handla enligt svenska djurskydds- och miljöregler.

Vi har också föreslagit ett investeringsstöd riktat till hyreslägenheter. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för grundläggande service i hela landet. Det gör att människor vågar flytta till och bo kvar på landsbygden. Kan en bensinmack eller en livsmedelsbutik hålla öppet, så kan man hämta ut såväl paket som varor från apotek, Systembolag och utföra andra tjänster. Därför ska enskilda entreprenörer och näringsidkare, bygdeföreningar och byalag kunna söka stöd under en övergångsperiod för att etablera och konsolidera service på landsbygden.

Med en stark politik bygger vi ett än starkare Sverige – och Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning under tecknad av Mattias Remar, kandidat till kommunfullmäktige (S) och mig.