Handfallenhet stryper chanser för unga

Allt fler unga möts av stängda dörrar. Det finns inga jobb. Samtidigt står arbetsmarknaden inför det största generationsskiftet någonsin i svensk historia inom något år. Ulricehamn har högre ungdomsarbetslöshet än både länet och riket. Och om fem år har 14 procent av kommunens personal gått i pension.

Risken är att vi får en alltmer tudelad arbetsmarknad, varnar fackförbundet Unionen i SvD:s läsvärda artikelserie Unga och jobben. Unionen efterlyser mer utbildning inom jobbgarantin för unga.

–Konkurrensen om både utbildningsplatser och lediga jobb kommer att bli hårdare, säger Jonas Olofsson, docent i ekonomisk historia och arbetsmarknadsutredare på tjänstmannafacket Unionen, till SvD.

Unga har generellt ett sämre utgångsläge gentemot äldre i jobbkonkurrensen, menar han. Arbetsgivarna söker efter personer med rätt kompetens, men också med erfarenhet.

I det avseendet är alltså inte Lagen om anställningsstöd, Las, det stora hindret, som många vill göra gällande. Tvärtom. TCO presenterade nyligen en rapport om som konstaterar att Sverige ligger på 10:e plats bland de mest liberala bland 30 studerade länder vad gäller anställningsskydd i OECD:s senaste rapport Employment Protection Index från 2009. OECD tar inte hänsyn till att en stor del av svensk arbetsrätt är dispositiv, hade detta räknats in, hade vår arbetsrätt framstått som än mer liberal.

Problemet är snarare att unga arbetslösa idag tvingas att gå sysslolösa i tre månader innan Arbetsförmedlingen kan hjälpa till och att det finns alldeles för lite resurser avsatt till utbildning. Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg, talesperson i arbetsmarknadsfrågor, skrev häromdagen följande på sin logg på Facebook:

”Ungdomsgarantin består nu av nästan 50.000 arbetslösa ungdomar upp till 25 år. Endast 7% får utbildning eller praktik!!! 25% finns inte registrerade för något överhuvudtaget!Ingen vet vad de gör. Övriga får i bästa fall lite sökhjölp och något besök på AF. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten i Europa efter Spanien!”

Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin står handfallen inför faktum och säger till SvD att det behöver tillsättas en utredning. Det förslaget sågas totalt av Susanne Zander, projektledare på Ungdomsstyrelsen. Hon säger till SvD:

– Vi har ju faktiskt på regeringens uppdrag gjort flera utredningar de senaste åren om just det här. Det finns gott om förslag att utgå från.

Så ska det inte behöva vara. I Ulricehamn har samarbetspartierna (S, V och Mp) avsatt resurser till en trestegsmodell för att få fler unga i jobb och samtidigt rusta kommunen inför kommande generationsskifte. Vi har även avsatt pengar till fler feriearbeten och vuxenutbildning.

Samtidigt behöver unga få hjälp från Arbetsförmedlingen från dag ett och det behövs mer statliga resurser till fler utbildningsplatser.

Annonser

Nya sjukförsäkringen ett fiasko

Fackförbundet Statstjänstemannaförbundet, ST, presenterar idag den första sammanhängande rapporten från sjukförsäkringsreformens insida.

– Resultaten är alarmerande och visar att långt fler av de utförsäkrade än vad regeringen bedömt är så sjuka att de behöver vård i första hand. Dessutom är regelverk och insatser inte anpassade efter behoven, säger Annette Carnhede, ordförande ST på förbundets hemsida.

Rapporten bygger på en omfattande enkätundersökning bland ST:s medlemmar på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och omfattar drygt 3 500 anställda.

DN debatt skriver Annette Carnhede tillsammans med utredaren Roger Syrén bland annat:

På frågan ”Vilken typ av stöd uppskattar du att långtidssjukrivna som passerar den bortre tidsgränsen och utförsäkras främst behöver?” anger respondenterna att 61 procent främst behöver medicinsk rehabilitering och vård. Det är en oerhört hög siffra! Regeringen grundade sitt beslut om reformen på bedömningen att omkring 10 procent skulle vara så sjuka att de var i behov av fortsatt vård i första hand. Många remissinstanser var redan då kritiska och menade att denna bedömning var för låg.

Nyligen debatterade Carljohan (M)olander och jag jobben och sjukförsäkringen på Bryggan. Jag sa bland annat:

”Min grundsyn om människan utgår från mig själv. Jag är övertygad om att de allra flesta människorna vill tillhöra gruppen – samhället – och bidra efter sin förmåga. Men alla kan inte i samma utsträckning på grund av olika anledningar, exempelvis en svår fysisk eller psykisk sjukdom och mångårigt hårt arbete som tar ut sin rätt i form av slitna och smärtande leder. Då krävs att det finns ett skydd som hjälper människor att komma tillbaka till arbete så fort som möjligt och i den utsträckning det går.”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har presenterat förslag kring hur framtidens sjukförsäkring ska se ut om partierna får väljarnas förtroende att leda landet. Förslaget innebär bland annat:

  • sjukförsäkring ska omfatta alla och ersätter inkomstbortfall och finansieras solidariskt.
  • inkomsttaket på sikt ska höjas till tio basbelopp och ersättningen ska vara 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
  • stupstocken efter 550 dagar ska avskaffas.

När långtidsarbetslösheten skenar finns inga skäl att vara optimistisk

Sverige har goda förutsättningar och jag tror på Ulricehamn bland annat tack vare vårt geografiska läge, bygget av motorväg och Götalandsbanan. Småföretagen blir allt viktigare för svensk ekonomi. Det gör att småföretagens villkor hamnar i fokus. Det är positivt. Det gagnar Ulricehamn där endast 7 procent av våra 2 500 företag har fler än 10 anställda.

Samtidigt känner jag oro. ”Nästan var tredje arbetslös var långtidsarbetslös” var rubriken på Statistiska Centralbyråns, SCB:s, arbetskraftsundersökning som presenterades i slutet av förra veckan. SCB skriver:

”Den senaste arbetskraftsundersökningen visar att drygt hälften av befolkningen i åldern 15-74 år, eller 3 630 000 personer, ej är i arbete. Det är en ökning med 84 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på en uppgång i antalet arbetslösa som ökade med 119 000 personer till 399 000. Nästan var tredje arbetslös, eller 125 000, var långtidsarbetslös.”

Idag, bara fyra dagar senare, säger finansminister Anders Borg:

– Det finns skäl att vara mer optimistisk kring utvecklingen i svensk ekonomi.

Samtidigt visar det sig att den borgerliga regeringens politik med så kallade jobbcoacher har misslyckats och Arbetsförmedlingen inte utnyttjar möjligheten att förlänga avtalen med de externa så kallade jobbcoacherna. Arbetslösa ska lära sig att skriva CV och söka jobb som inte finns. Det hade varit mer offensivt att investera i fler utbildningsplatser. Men istället har den borgerliga regeringen skurit ner på antalet utbildningsplatser under mandatperioden.

Tyvärr ger den misslyckade jobbpolitiken avtryck i Ulricehamns kommun. Under året har ungdomsarbetslösheten ökat med 168 procent. I september var 14 procent av ungdomarna mellan 18-24 år arbetslösa i kommunen. Det är dystrare siffror än för länet och riket. Bara under andra kvartalet 2009 betalades 3,7 miljoner kronor ut i försörjningsstöd i Ulricehamns kommun. Det är tragedi för den individen och allvarligt för kommunen eftersom skenande kostnader äventyrar välfärden som tvingas tumma på kvaliteten för att möta kostnaderna.

Idag presenterade den borgerliga majoriteten i Ulricehamn sin budget inför 2010. Även här lyser den offensiva jobbpolitiken med sin frånvaro. Sammanlagt investerar oppositionen 8,5 miljoner kronor mer i arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd. Det handlar om fler utbildningsplatser, möjligheten att ge arbetslösa sysselsättningar och att ge fler unga möjlighet till feriearbete när arbetsmarknaden sviktar. Jobben först. Det lägger grunden för välfärden.

Självklart tar sig både Sverige och Ulricehamn ur krisen. Men med en offensiv jobbpolitik går det fortare och färre slipper det bistra utanförskapet. När var tredje är långtidsarbetslös finns inga skäl att vara optimistisk.

Nu krävs att vi agerar för Ulricehamns bästa

Insändare Ulricehamns Tidning den 6 augusti.

Vi känner oro och starkt ansvar för ulricehamnarna och för kvaliteten inom välfärden. Trots att konjunkturnedgången är på väg att bottna kommer illavarslande signaler. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att 250 000 personer nu är utan jobb. Och i höst spår förmedlingen en anstormning, dels på grund av att många varsel träder i kraft och dels för att många som har sommarvikariat tvingas ut i arbetslöshet.

I Ulricehamn tvingas människor som söker försörjningsstöd vänta allt längre för att få ersättning, har vi kunnat läsa i UT i sommar. Kommunen tvingas nu koppla in en konsult för att avlasta socialsekreterarna. Och Ulricehamn är långt ifrån ensam om att ha fått problem, visar en undersökning som fackförbundet SKTF gjort.

Enligt tidningen Riksdag & Departement riskerar ytterligare 54 000 personer att bli utförsäkrade från Försäkringskassan och mista sin ersättning. Detta är inte bara en tragedi för individen utan också ytterligare ökad belastning för kommunerna.

Nu väcks oroliga och kritiska röster även inom de borgerliga leden på kommunnivå. Sju kristdemokratiska kommunpolitiker krävde på DN debatt den 5 augusti ytterligare medel till Sveriges kommuner. Sedan tidigare har borgerligheten i bland annat Skara, Vara och Skövde vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna.

I Ulricehamn föreslog oppositionen redan i mars att kommunen skulle uppvakta regeringen om ytterligare medel för att rädda kvalitet och välfärdsjobb. Dessutom sträckte samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Boråsregionen ut handen till sina borgerliga kollegor om konstruktiva krissamtal. Tyvärr föll inget av förslagen i god jord.

Inom kort sätter sig regeringspartierna i förhandlingar om budgeten för 2010. Folkpartiet har redan öppnat för mer pengar till kommunerna. Med starkt stöd underifrån kan förslaget få gehör. Därför ställer vi nu frågan igen till våra borgerliga politiker i Ulricehamn; Är ni beredda att göra vad ni kan och uppvakta regeringen om ytterligare medel för att trygga kvalitet och välfärdsjobb i Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Barbro Westermark, gruppledare (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare (V)

Ingegerd Borg, gruppledare (Mp)

KD-politiker: Höj statsbidraget eller taxan inom barnomsorgen

Efter Folkpartiets utspel i söndags om höjt statsbidrag till kommuner följer idag sju kristdemokratiska kommunpolitiker efter. De föreslår antingen höjda statsbidrag eller försämrad kvalitet och villkor i välfärden. Kd-politikerna föreslår bland annat höjda taxor inom barnomsorgen.

Den borgerliga regeringen har sänkt skatter med över 80 miljarder kronor, mest för dem som tjänar bäst. Samtidigt har villkoren i vår välfärd försämrats. Inför hösten spår Arbetsförmedlingen en anstormning av arbetslösa och Försäkringskassan aviserar att över 30 000 människor blir utförsäkrade vid årsskiftet.

KD-politikerna konstaterar att det extra statsbidrag som regeringen beslutat om att skjuta till kommunerna inför 2010 inte är tillräckliga. Något som jag, och många andra inom oppositionen och regeringens egna experter konstaterade redan när den tillfälliga höjningen aviserades.   

Många kommuner däribland Ulricehamn – har redan idag svårt att hjälpa alla som söker försörjningsstöd.

I Ulricehamn föreslog oppositionen redan i mars att kommunen skulle uppvakta regeringen om ytterligare medel för att rädda kvalitet och välfärdsjobb. Dessutom sträckte samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Boråsregionen ut handen till sina borgerliga kollegor om konstruktiva krissamtal. Tyvärr föll inget av förslagen i god jord. Så sett ur det perspektivet ska dessa kristdemokratiska kommunpolitiker ändå ha en eloge för att de nu tar bladet från munnen och vågar kräva mer resurser till välfärden.

Ge Sverige möjligheten till fler och grönare jobb

Jag är helt övertygad om att det går att vända jobbkrisen och vända krisens utmaningar till möjligheter. Men det kräver politisk handlingskraft. Idag har över 500 000 personer inget jobb att gå till utan tvingas stanna hemma, visar Arbetsförmedlingens senaste statistik.

Arbetsförmedlingen konstaterar:

”Under juni varslades 10 000 personer om uppsägning. Det är dubbelt så många som under samma månad förra året. Antalet varslade första halvåret 2009 var nästan 81 000. Det kan jämföras med 72 000 under andra halvåret 2008 och endast 24 000 under första halvåret 2008.”

”Andelen uppsagda av de varslade har inte ökat de senaste månaderna, men de verkställda uppsägningarna har lett till fler övergångar till arbetslöshet.”

”Efterfrågan på arbetskraft fortsätter att minska”

I Ulricehamn är över 500 personer arbetslösa. Det är en ökning med närmare 100 personer sedan årsskiftet.

Det krävs kraftfulla investeringar för att möta och vända lågkonjunkturen. Fordonsindustrin är en nyckelbransch för svensk ekonomi med en stor andel av Sveriges exportinkomster, betydande FOU-investeringar och 125 000 anställda. I Europa är det bara i Tyskland och Slovakien som fordonsindustrin har en större betydelse för landets ekonomi.

I Ulricehamn har vi ett antal företag som arbetar inom fordonsindustrin bland annat Precomp Solutions, Autotube och Bogelack.

Tyvärr är Sverige ett av de länder i Europa som gör allra minst för den egna fordonsindustrin, visar en undersökning.

Det ekonomiska läget är en möjlighet att ställa om produktionen inom fordonsindustrin. Socialdemokraterna vill aktivt använda lågkonjunkturen till att ställa om produktionen inom fordonsindustrin till grönare och säkrare bilar. Vi vill bland annat:

  • införa skrotningspremie på 25 000 kronor.
  • öka våra statliga investeringar i fordonsforskningen till 500 miljoner kronor per år mellan 2009-2013.
  • ge ett särskilt stöd på 250 miljoner kronor i år för forsknings- och utvecklingsprojekt för grönare och säkrare bilar.
  • bygga ut infrastrukturen för elbilar och nya bränslen.
  • skapa 6 000 vidareutbildningsplatser för företagen i bilindustrin för att höja kompetensnivån under en period med låg produktion.

Läs också om den samlade oppositionens jobbpaket för Ulricehamn.

Arbetskraftbrist hotar runt hörnet – våga tänk långsiktigt

En färsk prognos från Arbetsförmedlingen visar att inom något år är det fler som lämnar arbetsmarknaden än som kommer in. Risken för arbetskraftbrist inom vissa sektorer och geografiska områden förstärks i rapporten ”Den demografiska öknen” från Svenskt Näringsliv. Siffrorna förstärker behovet av att våga tänka långsiktigt i Ulricehamns kommun.

Vid kommunstyrelsen sista möte inför sommaruppehållet presenterade jag en trestegsmodell för att säkra jobb, kompetens och kvalitet i Ulricehamn.  Istället för att tvinga människor från jobbet på grund av tuffa besparingskrav – som äventyrar kvalitet och arbetsmiljö – måste kommunen tänka mer långsiktigt.

Skatteintäkterna sjunker kraftig och den borgerliga majoriteten har lagt sparkrav på cirka 5 procent. I spåren av snabba, kraftiga och kortsiktiga nedskärningar riskerar många av våra vänner att tvingas ut i arbetslöshet. Kvaliteten och arbetsmiljön inom vår gemensamma välfärd äventyras. En sådan politik snarare förstärker effekten av jobbkrisen som nu riskerar att även bli en välfärdskris.

En av lärdomarna vi kan dra av 1990-talskrisen är att Ulricehamn på sikt även riskerar ökade kostnader för sjukskrivningar på grund av en sönderslimmad organisation när allt färre händer ska göra allt mer.

Redan år 2012 är det fler som lämnar än som kommer in på arbetsmarknaden, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Den stora generationen 40-talister har redan börjat gå i pension och takten ökar de närmaste åren.

Kommuner och landsting står inför stora rekryteringsbehov, konstaterar Agneta Jöhnk på Sveriges kommuner och landsting, som till Svenska Dagbladet säger:

– Vi är en stabil och trovärdig arbetsgivare. En rad kommuner jobbar målmedvetet med den här frågan. Men krisen kommer olyckligt. Nu måste vi orka gasa och bromsa samtidigt. Det finns kommuner som både varslar och rekryterar.

Svenskt Näringsliv varnar i en färsk rapport för ”den demografiska öknen” som kommer att breda ut sig i Sverige när befolkningen åldras.

2008 var andelen unga som kom in på arbetsmarknaden i Ulricehamn lägre än 90 procent i förhållande till antalet personer nära pensionsåldern.

Enligt Svenskt Näringslivs prognos, som delvis baseras på SCB:s statistik, hamnar Ulricehamn inom den kategori av kommuner som minskar antalet personer i åldern 20-64 år mellan 2008-2013. Det vill säga att antalet personer som går i pension de närmaste åren är betydligt fler än de som kommer in på arbetsmarknaden. Och blickar vi framåt 2018 förstärks den trenden.

Siffrorna från både Arbetsförmedlingen och Svenskt Näringsliv bekräftar behovet av att tänka långsiktigt – och inte söka snabba ekonomiska lösningar – och behovet av en trestegsmodell för att säkra jobb, kompetens och kvalitet i Ulricehamns kommun.