Öppna dörrarna till utbildning

Den 15 april var sista chansen att söka till höstens högskoleutbildningar. Söktrycket till högskolor och universitet har ökat under flera år och förväntas i år bli rekordstort. Men många av dem som i dag söker till högskolan i hopp om att stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden kommer att mötas av en stängd dörr. För samtidigt som fler än någonsin vill studera skär den moderatledda regeringen ned antalet platser.

Sedan 2010 har regeringen minskat antalet högskoleplatser med över 21 000 i Sverige. Det visar statistik från Universitetskanslersämbetet. För Högskolan i Borås innebär det att 836 studenter inte kunnat utbilda sig. Samtidigt har unga i åldern 19-25 år blivit fler, vilket ytterligare ökar konkurrensen om platserna.

Tyvärr har det tidigare ganska välfungerande samspelet mellan arbete och utbildning, människors möjligheter att ställa om mellan olika arbeten och företagens möjlighet att hitta rätt utbildad personal genom yrkesutbildning, krackelerat.

Från 2015 kommer regeringen inte att ge ett enda öre till denna för näringslivet så viktiga rekryteringsväg. Från de drygt 400 utbildningsplatserna som funnits i Boråsregionen är det snart noll kvar. Regeringen har sagt upp sitt ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det kräver satsningar på utbildning så att unga kan skaffa sig den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Att investera i människors utbildning ska inte ses som en kostnad utan är en investering för framtiden.

Vi vill ge fler unga chansen att utbilda sig och öka sina möjligheter att få ett jobb. I vårt senaste förslag till budget investerade vi därför redan i år i 16 000 nya platser på högskolan och yrkeshögskolan. För oss är inriktningen klar: En socialdemokratiskt ledd regering kommer alltid att välja investeringar i kunskap och utbildning framför stora ofinansierade skattesänkningar.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av:

Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)

Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark (S)

Peter Rosholm, kommunalråd Bollebygd (S)

Claes Redberg, oppositionsråd Tranemo (S)

Stefan Carlsson, oppositionsråd Svenljunga (S)

Mats Palm, kommunalråd Herrljunga (S)

Mattias Josefsson, oppositionsråd Ulricehamn (S)

 

 

Annonser

Så får vi fler i arbete

Sverige är ett bra land att leva i. Vi har mycket att vara stolta över. Samtidigt finns det utmaningar. Arbetslösheten är nu den viktigaste. Moderaterna må ha haft goda intentioner med jobbpolitiken men har tyvärr inte lyckats.

När över 400 000 personer, eller drygt 8 procent av arbetskraften, inte har något jobb att gå till duger det inte att som Moderaterna konstatera att 270 000 fler arbetar idag jämfört med några år sedan. Befolkningen har under samma period ökat med det dubbla.

När flera företagsledare – inte minst i Ulricehamn – vittnar om att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens att rekrytera duger det inte att dra ned på arbetsmarknadsutbildningar och ta bort 16 000 högskoleplatser.

När resultaten i skolan sjunker duger det inte att lägga 20 gånger mer på ofinansierade skattesänkningar än på kvaliteten i förskolan och skolan. Sverige lånar idag 240 miljoner kronor om dagen till sänkta skatter.

Nu verkar idéerna slut. I höstas ställdes hälften av alla möten i arbetsmarknadsutskottet in på grund av att det inte fanns några förslag från regeringen att behandla.

Det här är naturligtvis inte bra. Det äventyrar de svenska företagens konkurrenskraft.

Socialdemokraterna vill få fart på Sverige och stärka företagens möjligheter att rekrytera och växa. Vårt viktigaste mål är att skapa fler jobb och se till att ­Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Grunden lägger vi genom att hålla ordning och reda i statens finanser. Men det räcker inte.

Sverige behöver en aktiv näringspolitik. Vi satsar på industriell forskning så fler av dagens idéer kan bli morgondagens produkter. Eftersom fyra av fem jobb ­skapas i små- och medelstora företag behöver vi ge dem förutsättningar att växa och anställa. En pusselbit är att avskaffa ansvaret för den andra sjuklöneveckan för företag.

En socialdemokratisk ­regering ska investera i utbildning och rusta människor genom fler platser på högskola, yrkeshögskola och kortare kurser till brist­yrken.

Men det stora problemet ligger redan i skolan. Förutom att skolresultaten ­rasar går nästan en fjärdedel av eleverna ut skolan utan gymnasiekompetens. Så kan vi inte fortsätta. Vi vill bland annat anställa fler special­pedagoger så att varje barn garanteras rätt stöd i tid. Vi vill också investera i lärarna och minska deras byråkrati så att de får mer tid att ägna sig åt barnen.

Så kan vi tillsammans stärka Sveriges konkurrenskraft, skapa fler jobb och framtidstro.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot arbetsmarknadsutskottet (S) och mig.

Fokus på fler jobb i Ulricehamn

Socialdemokraterna tror på Ulricehamn. Vi är övertygade om att kommunen växer i befolkning de närmaste åren. Närheten till två städer med över 100 000 invånare och förbättrade kommunikationer stärker Ulricehamn. Flera företag har valt att investera vid Rönnåsens industriområde. Ytterligare företag har visat intresse både där och vid det kommande motet, där väg 40 och 46 korsar varandra.

Med tio mil till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller som lämnar Sverige, har vi ännu inte sett den fulla betydelsen av den nya motorvägen än.

Trots denna framtidstro finns tecken på tydliga brister. Över 650 personer i Ulricehamn är arbetslösa. En fjärdedel är under 24 år.  Det duger inte.

Nyligen presenterade LO en rapport som visar att antalet inskrivna i Arbetsförmedlingens program är rekordhögt. Samtidigt får mycket få del av insatser som stärker chanserna till jobb. Bara en av tio arbetslösa får någon slags utbildning och endast en av fyra får insatser som leder till jobb. Aldrig förr har arbetsmarknadspolitiken varit så svag i ett läge med så hög arbetslöshet.

Socialdemokraterna har satt upp det ambitiösa målet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020. Det ska nås bland annat genom att utöka antalet utbildningsplatser inom komvux, yrkesvux och högskola, halvera sjuklöneansvaret och investera ytterligare i förbättrad infrastruktur.

Det är den borgerliga regeringen som har det huvudsakliga ansvaret för dagens utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Hittills har denna regering prioriterat sänkta skatter framför en fungerande arbetsmarknad.

Lokalt kan vi inte sitta med armarna i kors. Socialdemokraterna i Ulricehamn konstaterade i höstas: Om brandkåren inte kommer när det brinner får man själv försöka släcka elden med hinken.

Lokalt har vi hittills under mandatperioden presenterat 12 konkreta jobbförslag som syftar till att få fler i sysselsättning och göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många jobbförslag under samma period. En del av våra förslag har blivit genomförda. Andra har tyvärr inte kommit invånarna till del på grund av andra partier inte haft samma höga ambition.

Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsätta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Socialdemokraternas mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.

S vill ge näringslivet bättre förutsättningar

Sverige är ett bra land på många sätt. Men det finns tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Moderaterna hade ambitionen att minska utanförskapet. Tyvärr har de misslyckats.

Idag är 400 000 arbetslösa. Sverige har en högre arbetslöshet än jämförbara länder i Europa. I det läget väljer regeringen att fortsätta sänka skatterna. Mest för dem som tjänar bäst. Dessutom med lånade pengar.

Näringslivet rapporterar att var femte rekryteringsförsök misslyckas och att vakanser ökar på grund av att man inte hittar någon med rätt kompetens. I det läget är det inte rimligt att, som regeringen gör nu, dra ner på utbildningsplatser så att färre Sjuhäradsbor får möjlighet till kompetensutveckling.

Socialdemokraterna vill bryta med utanförskapet och på allvar göra upp med arbetslösheten. Vår övergripande prioritering är att skapa fler jobb i Sverige och vår målsättning är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

För att halvera arbetslösheten krävs flera insatser. Fler arbeten skapas genom att se till att det finns utbildad arbetskraft. Därför investerar vi i fler utbildningsplatser inom bland annat arbetsmarknadsutbildning, högskola, komvux och yrkesvux.

Det krävs också en aktiv näringspolitik som ökar tillväxten. Vi vet idag att fyra av fem nya jobb skapas i de små- och medelstora företagen. Därför ska vi se till att näringslivet har bra förutsättningar så att företag kan starta, expandera och nyanställa.

Genom att samverka mellan flera aktörer vill vi stärka förutsättningarna för innovation, export och tillväxt hos små och medelstora företag. För att underlätta för företagen vill vi avskaffa arbetsgivarens ansvar för den andra sjuklöneveckan. Det minskar både kostnader och risk för företagen. En undersökning från Skop som Företagarna låtit göra visar att 16 procent av företagen en eller flera gånger avstått från anställa på grund av sjuklöneansvaret. Det är framför allt små och medelstora företag som håller tillbaka anställningarna på grund av risken att dra på sig ökade sjuklönekostnader.

Små- och medelstora företag har generellt sett svårare att hantera risker än stora företag. Därför har de ofta vanskligare att finansiera investeringar och utvecklingskostnader. Vi vill erbjuda bankerna att delta i en försöksverksamhet med Nyföretagargarantier där staten kan garantera en del av lånet. På så sett kan fler innovationer se dagens ljus och nya jobb skapas.

Tillsammans kan vi skapa ett Sverige där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Debattartikelundertecknad av Lisa Dahlberg, kommunalråd i Mark och mig.

Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn

För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Vi har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Staten, som ansvarar för närings-och arbetsmarknadspolitiken har bäst möjlighet att få fler i arbete. S har presenterat flera förslag för att få fler i utbildning och stärka företagens konkurrenskraft. Även lokalt kan vi påverka. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden.

Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

 

Vår förmåga att ställa om är i fara

Sverige är ett bra land att leva i. Vi svenskar är positiva till utveckling och förändring och öppna mot omvärlden. Framtidens utmaningar har vi under det senaste århundradet mött genom omställning och kunskap.

Men mellan 2008 och 2011 tappade Sverige omkring 10 procent på exportmarknaderna. Det är sämre än jämförbara länder, som Schweiz, Spanien, Tyskland, Nederländerna och Belgien.

Av svensk export är 70 procent varor, till det kommer industrinära tjänster. Ingen annan sektor kan ersätta industrin som ankare för svensk ekonomi och sysselsättning.

Att Sverige tappar marknadsandelar må vara förklarligt, men att vi ska klara oss sämre än jämförbara länder är ingen naturlag. Våra konkurrensfördelar behöver skärpas.

Kärnan i den strategi som förde oss till en plats bland världens främsta industriländer var förmågan att effektivt flytta resurser, människor och kapital till växande branscher och företag. Detta i kombination med reella möjligheter för människor att klara de påfrestningar som det medför. Det generella välfärdssystemet är ett fundament för en framgångsrik industri.

I dag sviktar dessvärre denna insikt och vi ser ett allt magrare omställningssystem. Under det senaste året har vi sett strukturbeslut i många företag som kan ha varit nödvändiga. Men uppgiften att hjälpa människor tillbaka till livskraftiga företag och branscher fungerar allt sämre, antalet arbetslösa stiger, matchningen brister och andelen långtidsarbetslösa ökar.

Låg utbildningsnivå gör att jobb på den öppna arbetsmarknaden ter sig omöjligt. Från skolan fyller årligen stora grupper ungdomar på i arbetslöshetskön. Subventionerade arbeten kan vara ett steg in på arbetsmarknaden, men måste då kompletteras med generösa möjligheter att utbilda sig. Därför behöver Sveriges omställningssystem stärkas för att säkra att industriellt kapital och kunnande inte offras i onödan.

Fackliga organisationer kan tvingas ändra strategi – från konstruktivt ansvarstagande och framtidsinriktad utveckling, till mer försvarskamp mot de omedelbara försämringar som medlemmar ställs inför.

För Sveriges, industrins och välfärdens skull behöver vi bygga världens bästa omställningssystem, både för de människor som utsätts för omvandlingen och för de företag som vi är beroende av. Regeringen måste satsa på att stärka en sådan förmåga. Då kan vi bygga vidare på det samförstånd och den konstruktivitet som format Sverige.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av mig som socialdemokrat och medlem i IF Metall.

Bidragslinjen leder åt fel håll

Samtidigt som den borgerliga regeringen vräker ut miljarder som inte långsiktigt stärker ekonomin fortsätter arbetslösheten att öka i Sverige.

Sverige är ett bra land på många sätt. Men det finns tecken på att Sverige är på väg åt fel håll. Många känner en oro inför framtiden. För trots att många företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens är över 440 000 personer, eller motsvarande 8,7 procent, arbetslösa. Värst drabbade är kvinnor utan gymnasial utbildning. Bland dessa saknar nästan var femte kvinna ett jobb. Bland dem som studerat efter gymnasiet är arbetslösheten betydligt lägre, ner mot 4 procent.

Trots att det är uppenbart att utbildning leder till fler jobb väljer regeringen att subventionera jobb inom branscher med låg utbildning och åtgärder som inte skapar långsiktig tillväxt och framtidstro.

Regeringen pumpar ut 55 miljarder kronor i bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt restaurangmoms och Fas 3. Enligt Arbetsförmedlingen skulle sex av tio subventionerade anställningar ha tillkommit ändå.

Problemet är inte brist på resurser. Problemet är att de används fel. En tydlig effekt av denna bidragslinje är framväxten av en arbetsmarknad för enbart subventionerade jobb, med företag som saknar förutsättningar att klara sig på marknadsmässiga villkor.

Samtidigt är det uppror bland sjuksköterskor och barnmorskor därför att personalbristen gör arbetssituationen ohållbar. Föräldrar protesterar mot för stora barngrupper i förskolan. Lärarna dignar under orimliga administrativa arbetsbördor. Äldreomsorgen är underbemannad. Järnvägsunderhållet är eftersatt. Bostadsbyggandet sjunker, trots allvarlig bostadsbrist på många håll.

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige. Då krävs en framtidsinriktad politik. För oss är det en självklarhet att Sverige ska konkurrera med kunskap – inte med låga löner. Vi har presenterat 73 000 fler utbildningsplatser än regeringen. Vi vill stänga rekryteringsgapet på svensk arbetsmarknad. Vi inser att bra fungerande välfärd är förutsättning för den privata sektorns styrka. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft.

Fungerar inte järnvägen, blir det problem för företagen. Därför investerar vi närmare 5 miljarder kronor mer än regeringen i underhåll. Finns det inte bostäder, kan de inte nyanställa. Därför investerar vi bland annat 20 miljarder kronor i upprustning av miljonprogrammet. Det skapar jobb och stärker långsiktigt vår konkurrenskraft.

Sverige både kan och förtjänar bättre.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.