Därför röstar vi i Europaval

Alla vi som bor i Sverige och i Ulricehamn är beroende av utvecklingen i våra grannländer. Om lönerna i våra konkurrentländer pressas neråt och arbetsvillkoren försämras så sätter det press också på hur vi har det på jobbet.

Inom transport- och byggindustrin är det som allra tydligast. Här har det uppdagats ett otal exempel på arbetare som har utnyttjats och som tvingats att dumpa sina arbetsvillkor långt under svenska kollektivavtal.

Svenska seriösa företag och företagare har inte en chans att konkurrera och förlorar jobb. Konkurrensneutraliteten sätts ur spel. I Ulricehamn finns företag som kan vittna om denna beskrivning. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Svenska avtal ska gälla. Dumpning av löne- och arbetsvillkor är inte acceptabelt, inte i Sverige och inte i Europa. Löntagare ska inte ställas mot löntagare. Det som nu sker är också en grogrund för intolerans och främlingsfientlighet i samhället.

EU är ett fantastiskt verktyg om det används på rätt sätt. Låt oss ta ett exempel. År 2020 skärps kraven på hur mycket koldioxid bilar får släppa ut. Bilindustrin ställs inför en tuff utmaning. Det kan man lösa på två sätt; med snålare motorer och med lättare bilar.

Vi har företag i kommunen som hittat ett sätt att dra nytta av hårdare miljökrav och som växer. Samtidigt som vi ökar miljökraven, ställer om i samhället, skapas alltså nya jobb.

Så vi ska se fördelen med Europa. Miljön är gränslös. Och Sverige som enskilt land hade inte kunnat påverka bilindustrin lika kraftigt som vi kan tillsammans i Europa.

Moderaterna beskyller Socialdemokraterna att vara protektionister när vi kräver samma villkor för alla på svensk arbetsmarknad. Likaså beskylls vi för att försvåra för företag när vi kräver ett stopp för missbruket av visstidsanställningar som drabbar främst unga och kvinnor.

Socialdemokraterna menar att det går att förena tillväxt och goda arbetsvillkor. Vi kräver att ett socialt protokoll införs i EU:s grundlag för att bättre skydda löntagare och seriösa företag. De fackliga fri- och rättigheterna ska inte underordnas den fria rörligheten på den inre marknaden.

Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. I Sverige ska kollektivavtalsenliga löner gälla, oavsett varifrån en löntagare kommer. Ett stopp för lönedumpning och usla arbetsvillkor i EU är inte bara viktigt för några få – utan en fråga om anständighet för oss alla.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.

Annonser

Valet ett vägskäl för arbetsvillkor

Ulricehamn är en expansiv kommun med flera framgångsrika företag. Med en motorväg direkt till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller lämnar landet, har Ulricehamn ett bra logistiskt läge.

Alla vi som bor i Sverige och i Ulricehamn är beroende av utvecklingen i Europa. Flera företag och många arbetstillfällen i kommunen är direkt beroende av villkoren för export. Många villkor – både för företag och löntagare – avgörs av EU.

Företag ska kunna konkurrera på lika villkor. Så är det inte inom alla branscher idag. Tydligast är det inom transportsektorn där många utländska åkare konkurrerar ut svenska genom att dumpa arbetsvillkor. Byggbranschen är en annan.

Europarådet har genom sin kommitté för sociala rättigheter riktat skarp kritik mot den svenska regeringen. Genom lex Laval vägras fackföreningar att agera för trygga svenska kollektivavtal och förhindra dumpning av löner och arbetsvillkor i utländska företag som är verksamma i Sverige.

Att utjämna villkoren går att göra på två sätt. Den borgerliga regeringen har valt att konsekvent försämra arbetsvillkoren för svenska löntagare de senaste åren. Lagen om anställningsskydd, a-kassan och semesterlagen har försämrats. Dessutom har Arbetslivsinstitutet skrotats. Antalet arbetsmiljöinspektörer hos Arbetsmiljöverket lever idag inte ens upp till ILO:s kärnkonventioner.

Folkpartiet vill dessutom fortsätta att trasa sönder lagen om anställningsskydd genom att slopa turordningsreglerna. Genom att ständigt försämra för svenska löntagare utjämnar man långsiktigt skillnaden mellan svenska och utländska arbetsvillkor.

Det är dock inte den väg som Socialdemokraterna vill ta. Vi vill stoppa möjligheten att kunna utnyttja utländska åkare som konkurrerar ut de svenska. Läget är akut. Vi är beredda att ta time out mot det så kallade cabotaget, reglerna för tillfälliga inrikestransporter i andra länder än hemlandet. Det behövs dessutom resurser för att kontrollera att reglerna efterlevs. Det ska kosta att bryta regler.

Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån och oavsett bransch. Istället för att försämra de svenska arbetsvillkoren vill vi ändra lex Laval. Det innebär att fackföreningar ska kunna kräva svenska villkor och att det blir olagligt att konkurrera ut svenska arbetstillfällen genom försämrade arbetsvillkor. Vi säger nej till social dumpning – även på arbetsplatserna.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Klas Redin, industriarbetare och socialdemokrat.

Krävs krafttag inom taxibranschen

Trots att Transportstyrelsen återkallar ett hundratal taxitillstånd per år råder en djungels lag inom stora delar av taxibranschen. Brist på konkurrensneutralitet drabbar seriösa företag och deras anställda – samtidigt som det lockar företagare med andra mål än branschens bästa.

På senare år har brister inom taxibranschen debatterats. Nyligen kom Transport med en rapport som bekräftar; taxibranschen har förändrats till det sämre. Taxiförare vittnar om tuffare arbetssituation samtidigt som fler taxiåkerier har lönsamhetsproblem.

Avregleringen i början av 1990-talet har påverkat taxiförarnas arbetsvillkor negativt. De flesta förare har idag sämre villkor än andra transportarbetare. Det avspeglas tydligt i förarnas låga löner och negativa löneutveckling i jämförelse med bussförarnas.

Taxiåkerier konkurrerar med låga personalkostnader och hög flexibilitet för att vinna upphandlingar. Förare betalar med dåliga arbetsvillkor. Arbetspass på 16-20 timmar är inte ovanligt. Många förare tvingas medvetet bryta mot lagar och regler för att kunna försörja familjer. Dessutom upptäcks brister i inbetalningar av försäkringar eller pensioner. Det har skett en maktförskjutning inom branschen, där stora växelbolag blir mäktigare medan utförarna – åkare och förare – står i stark beroendeställning.

Taxiförbundet och Transportarbetareförbundet driver gemensamt frågor om hårdare krav och mer kontroll mot regelfusk. Tyvärr har samhället spätt på problemen under senare år. Bland annat genom att Arbetsförmedlingen anvisar arbetslösa – antingen med stöd av subventioner eller under hot om indragen a-kassa. Svenska taxiåkerier har anställt närmare 6 500 förare med lönebidrag eller nystartsjobbersättning sedan 2008, visar en undersökning.

För att komma tillrätta med branschen krävs bland annat att det införs ett fungerande kontrollsystem som säkerställer att samtliga taxiföretag redovisar sina inkomster på ett säkert sätt för att minska skattefusket.

Vid upphandling ska det ställas krav på schysta och kollektivavtalsenliga villkor för alla förare som genomför en samhällsbetald resa. Det behöver finnas ett tydligt beställaransvar som innebär att de är ansvariga för att huvudentreprenören såväl som underleverantörer erbjuder rättvisa villkor.

Det krävs ordning och reda på våra vägar. Det handlar om rimliga villkor för seriösa företag och anställda. Det handlar om trafiksäkerhet för förare, kund och omgivning.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Sven Sawatzki, Transportarbetareförbundet avdelning 17 och mig.

Skapa rimliga arbetsvillkor – avskaffa delade turer

Alla som arbetar i kommunens organisation ska ha rätt till heltidstjänst. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, alla ska kunna leva på sin lön och kunna planera sin familjesituation. Det slog kommunfullmäktige nyligen fast efter initiativ från Socialdemokraterna.

Vi välkomnar en så bred politisk uppslutning kring vårt förslag. Vi hoppas på lika stor uppslutning när vi tar nästa steg: avskaffa de delade turerna!

I flera kommuner har man framgångsrikt arbetat med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som utgångspunkt formulerar Socialdemokraterna i Ulricehamn följande politiska mål:

Den normala anställningsformen i Ulricehamns kommun är heltid och tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar. Ofrivilligt deltidsanställda ska inte förekomma. Av den arbetade tiden i Ulricehamns kommun ska max 5 procent utföras av timanställd personal. Arbetstiden ska vara sammanhållen. ”Delade turer” ska avskaffas (minimeras). Kvaliteten i verksamheten ska öka.

I Ulricehamn arbetar cirka 500 personer inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.  Cirka 80 procent, det vill säga 400 personer, omfattas av delade turer. Det motsvarar 20 procent av samtliga anställda i Ulricehamns kommun.

I våras tecknade Kommunal nytt riksavtal med motparten SKL. I avtalet fanns följande skrivningar med om delade turer:

”…delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen.”

Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Vi vill mer. Det krävs krafttag för att komma tillrätta med delade turer. Vi förringar inte de utmaningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och anställd. Men vi räds inte uppgiften.

Vi nöjer oss inte med att gömma oss bakom argument att det skulle innebära högre kostnader. Vi socialdemokrater menar att det går att lösa utan alltför stora omställningar. Det handlar om att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda arbetsplatsen likväl som att se förtjänsterna med ett avskaffande. För oss är avskaffandet av delade turer en arbetsmiljöfråga och en anständighetsfråga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbetsvillkor som säkerställer den långsiktiga personalförsörjningen. Anställda i kommunen ska kunna leva på sin lön och ha en dräglig familjesituation.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd och Celso Silva Goncalves, kommunstyrelsen (S).

Nya transportregler dumpar arbetsvillkor

EU-kommissionen exporterar arbetslöshet från Östeuropa till Västeuropa i stället för att lösa problemen på plats. Den borgerliga regeringen har inte viljan att göra något åt saken.

På vägtransportområdet finns något som heter tillfällig inrikestrafik – cabotage – som lyder under särskilda undantagsregler. Grundtanken vid införandet var att vid internationella transporter, för att undvika att man vände hem utan last, tillåta begränsad transportverksamhet på vägen hem till ursprungslandet. Så långt är allt väl.

Men EU- kommissionen har i sin vitbok över framtidens transportpolitik från april 2011 nämnt att man avser att avskaffa cabotagereglerna på sikt. För en tid sedan tog man ett första steg genom att frikoppla cabotaget för internationell transport. I praktiken innebär det att fordonet inte behöver lämna landet över huvud taget. Föraren måste dock lämna landet efter 50 dagar.

Det betyder att om man byter förare på sitt fordon var 50:e dag så kan man bedriva permanent inrikestrafik utan att etablera sig i landet. I praktiken är detta att göra det illegala cabotaget legalt och i förlängningen helt fritt.

Det drabbar även lokala arbetstillfällen och den lokala åkerinäringen. Görs inget kan den komma att skötas av underbetalda förare från låglöneländer som lever här tillfälligt under usla sociala villkor. Det visar den rapport som Monique Hooghiemstra skrivit och som UT uppmärksammade den 23 juli.

Socialdemokraterna har agerat mot de nya cabotagereglerna. Det handlar inte om att förbjuda andra medlemsländer att verka i Sverige. Problemet är de usla sociala villkor som drabbar de utländska lastbilschaufförerna – likvärdiga villkor måste gälla och svensk arbetsrätt tillämpas. Vi är beredda att ta tillfällig timeout kring cabotage tills berörda myndigheter har fått tillräckliga befogenheter att stoppa den osunda konkurrensen och illegala transporter.

Att löntagare från olika länder genom lönedumpning ställs mot varandra är också en grogrund för intolerans och främlingsfientlighet i samhället. Dessutom går Sverige miste om mångmiljonbelopp i skatteintäkter, jobb försvinner och den seriösa åkerinäringen slås ut av fuskare. Detta samtidigt som vi ser chaufförer från företrädesvis Östeuropa komma hit och utnyttjas både av sina arbetsgivare och av svenska transportköpare.

Detta är inte anständigt. Sverige kan bättre!

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Marie Sjöhem, ombudsman Transport avdelning 17 och mig.

Nya tranportregler dumpar villkor och ökar intolerans

EU-kommissionen exporterar arbetslöshet från Östeuropa till Västeuropa i stället för att lösa problemen på plats. Och den borgerliga regeringen har inte lyft ett finger för att ändra på saken.

På vägtransportområdet finns något som heter tillfällig inrikestrafik – cabotage – som lyder under särskilda undantagsregler. Grundtanken vid införandet var att vid internationella transporter, för att undvika att man vände hem utan last, tillåta begränsad transportverksamhet på vägen hem till ursprungslandet. Så långt är allt väl. Tanken var god. Men några bevis på att cabotaget lett till minskad tomkörning har inte kunnat redovisas.

EU- kommissionen har i sin vitbok över framtidens transportpolitik från april 2011 nämnt att man avser att avskaffa cabotagereglerna på sikt. Nyligen tog man ett första steg genom att frikoppla cabotaget för internationell transport. I praktiken innebär det att fordonet inte behöver lämna landet över huvud taget. Föraren måste dock lämna landet efter 50 dagar.

Det betyder att om man byter förare på sitt fordon var 50:e dag så kan man bedriva permanent inrikestrafik utan att etablera sig i landet. I praktiken är detta att göra det illegala cabotaget legalt och i förlängningen helt fritt.

Socialdemokraterna har agerat mot de nya cabotagereglerna men har inte fått gehör. Det handlar inte om att förbjuda andra medlemsländer att verka i Sverige – tvärtom. Problemet är de usla sociala villkor som drabbar de utländska lastbilschaufförerna – likvärdiga villkor måste gälla och svensk arbetsrätt tillämpas.

För i praktiken innebär det att lokala transportmarknader kommer att skötas av underbetalda förare från låglöneländer som lever här tillfälligt under usla sociala villkor. Redan i dag är den svenska fjärrtrafiken i stort sett utraderad.

Att löntagare från olika länder genom lönedumpning ställs mot varandra är också en grogrund för intolerans och främlingsfientlighet i samhället.

Dessutom går Sverige miste om mångmiljonbelopp i skatteintäkter, jobb försvinner och den seriösa åkerinäringen slås ut av fuskare. Detta samtidigt som vi ser chaufförer från företrädesvis Östeuropa komma hit och utnyttjas både av sina arbetsgivare och av svenska transportköpare.

Detta är inte anständigt. Sverige kan bättre!

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Marie Sjöhem, ombudsman Transport avdelning 17, och mig.

Rösta på Olle för bättre arbetsvillkor

Nu är vi inne i slutspurten i valet till Europaparlamentet. Som jag ser det är det ett klassiskt ideologiskt val. Det är inget kunskapstest utan handlar om värderingar. Ett tydligt exempel är synen på vår gemensamma arbetsmarknad. Såssarna anser att människor ska kunna röra sig fritt och arbeta i Europa – men vår gemensamma arbetsmarknad får inte användas för att pressa lönerna nedåt och hota rätten att teckna kollektivavtal.

Vi ser i dag exempel på att utländska företag konkurrerar med låga löner och farlig arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad. Det är inte bara dåligt för svenska arbetare utan det försämrar också möjligheterna för våra svenska företag att konkurrera. Och det skapar inga nya jobb.

Moderaterna i Europaparlamentet driver linjen att likabehandling inte ska gälla arbetstagare som tillfälligt befinner sig i ett annat EU-land. Istället ska anställda som utför arbete i Sverige följa de löner och villkor de har i hemlandet. Sveriges moderate arbetsmarknadsminister sitter tyst när oroliga kollegor från Tyskland, Frankrike och Spanien varnar för lönedumpning.

När det fattas beslut om jobb och rättvisa arbetsvillkor, när det handlar om konkurrens på lika villkor då står såssarna upp för Sverige. Principen om lika lön för lika arbete måste respekteras. Därför kräver vi förändringar i EU:s lagstiftning som garanterar rätten till likabehandling av löntagare.

Gör som många andra i Västsverige – lägg din röst på Olle Ludvigsson – vår kandidat för ett bättre och rättvisare Europa.