Låt oss hitta nya lösningar för våra unga tillsammans

Under hösten kom Barn- och utbildningsnämnden in med en begäran till kommunstyrelsen om ytterligare medel när nämnden såg att pengarna inte skulle räcka. Samtliga partier – oavsett kulör – var överens om att hitta en ekonomisk lösning för barn- och utbildningsnämnden. Efter diskussioner där flera olika varianter bollades landade vi en överenskommelse om att skriva av på nämndens underskott i samband med årets slut. Så gjorde också kommunstyrelsens arbetsutskott i förra veckan. Det är bra. Men samtidigt signalerar förvaltningen om ytterligare kraftiga neddragningar. Dessutom kan vi konstatera att andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurs nio minskar.

Det gör oss bekymrade. Det är viktigt att varje barn erbjuds bra utbildning som rustar inför arbetsmarknaden. Vi har haft flera samtal med företagare som uttrycker oro över kvaliteten i utbildningen. För även ur företagsperspektiv är det viktigt med välutbildade och motiverade ungdomar.

Därför sträcker vi ut handen för nya samtal kring hur vi kan bättra nämndens ekonomi ytterligare och förbättra resultaten för våra unga genom ytterligare samförståndslösningar. Blocköverskridande överenskommelser gör att fokus hamnar rätt – på barnen.

Och vi kan göra det. Men samförstånd ställer också krav. Det bygger på att ingen utnämner sig själv till frälsaren – utan att vi gör det tillsammans.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Barbro Westermark, gruppledare (S)

Jan Forsman, vice ordförande barn- och utbildning (S)

Annonser

Motion om kommunal strategi för upphandling av varor och tjänster

Samarbetspartierna i Ulricehamn lämnade idag in följande motion till fullmäktige:

Säkerställ kommunal organisation, kompetens och strategi för upphandling av varor och tjänster

”En marknad som öppnas för konkurrens kan mycket väl få ett mer omfattande regelverk än vad som tidigare var fallet. Genomgående har, som framgår av (utredningens) tidigare kapitel, staten när man har liberaliserat marknader underskattat behovet av regler och av reglerande institutioner för att få väl fungerande marknader.”  Regelutredningen (SOU 2004:4)

Det utredningen skriver om staten är i stor utsträckning tillämpligt också på många kommuner.

Privat eller offentligt

Ser man rent generellt finns det uppenbart flera privat drivna verksamheter, som inte bara i största allmänhet fungerar bra utan bidragit med nya idéer och nya problemlösningar. Det finns också många som allmänt fungerar bra utan att för den skull vara särskilt nyskapande. Och det finns en del som uppenbart har problem och håller för låg kvalitet.

Olika huvudmän – olika utgångspunkter

Olika huvudmän har olika drivkrafter. Privata företag, som i slutändan är vinstbaserade – vilket en mycket hög andel är i dag – har sina egna ekonomiska mål, som naturligtvis styr deras agerande på ett sätt som inte alltid stämmer med samhälleliga fördelningspolitiska mål.

Vinstintresset styr sådant som var man etablerar sig, vilka grupper man väljer att satsa på och hur man lägger upp verksamheten.

Kommuner har delvis andra utgångspunkter för sin verksamhet än de privata företagen, eftersom en offentlig aktör ytterst upprätthåller alla medborgares rätt till vård, omsorg och utbildning. Det gör att de måste arbeta på litet andra sätt – vilket gör att allt inte kommer att hamna i den lönsamma ”mittfåran”.

Av det skälet måste kommuner ha inte bara hög upphandlarkompetens, utan också ha en förhållandevis hög andel produktion i egen regi – annars är man ingen motvikt till de privata företagen.

Beställar-/utförarmodellen

Studier pekar på att entusiasmen för beställar-/utförarmodellen inom samhälleliga verksamheter förefaller ha avtagit. Flera landsting införde modellen. I dag är det bara ett fåtal som har delar av den kvar. Det har visat sig sällan ge några bestående höjningar av effektiviteten.

Anledningen är att inom en sammanhållen organisation – en kommunal förvaltning – försöka återskapa marknadens kontraktsformer mellan olika avdelningar sällan fungerar, eftersom enheterna inte har den sortens relation till varandra. Mycket tyder på att effektiviseringar inom den offentliga sektorn kräver former som utgår från den sektorns egna förutsättningar.

Med det som utgångspunkt är frågan om Ulricehamns kommun har den kompetens – och den omfattning av denna kompetens – som krävs för att klara av beställarrollen.

Kontroll och uppföljning

Som en naturlig fortsättning på beställar-/utförarmodellen kommer den nödvändiga uppföljningen och kontrollen, för att oseriösa företag snabbt kan upptäckas och stängas av. Det är viktigt att notera att det ställer helt andra krav på kommunen än om kommunen driver allt i egen regi.

Ulricehamn saknar idag en effektiv och löpande uppföljning av de leverantörer och entreprenörer vi har avtal med. Om vi inte har kontroll över våra leverantörer under hela avtalsperioden riskerar att inte hushålla med skattebetalarnas pengar och att vi gynnar oseriösa företag på bekostnad av seriösa företag.

Rimligen bör våra leverantörer prövas regelbundet under hela avtalsperioden. Idag erbjuds denna service på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag som samlar in och tillhandahåller upplysningar om olika förhållanden som är av betydelse för att bedöma ett företags vandel. Kommunen kan om så önskas ligga ”on line” med prövningen av våra leverantörer.

Insyn och arbetsgivarrollen

När skattefinansierad verksamhet drivs av privata huvudmän gäller inte längre offentlighetsprincipen. Den rätt till insyn som väljare och förtroendevald har när det gäller kommunal verksamhet gäller inte, när verksamheten läggs över på privata producenter. Kommunen har rätt till viss insyn i fristående skolor, men inte i samma omfattning som de egna.

All personal i skattebetald verksamhet, oavsett vem som svarar för själva driften, ska ha rätt och skyldighet att anmäla missförhållanden till de politiskt ansvariga – utan att behöva riskera jobbet.

Frågan är vilken syn Ulricehamns kommun har på dessa frågeställningar, både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett långsiktigt politiskt perspektiv. Hur stor del av verksamheten kan läggas ut i privat regi utan att de demokratiska förlusterna blir allt för stora?  

Vi ska inte upphandla utan att ha tänkt igenom vårt agerande. Kortsiktiga lösningar kan ge långsiktiga kostnader. Vi ska upphandla för att nå syften som är långsiktigt positiva för alla kommuninvånare och för brukare. Vi ska sträva efter bästa möjliga verksamhet för de skattepengar vi använder. ”Varje felaktigt använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna”, för att citera Ernst Wigforss.

Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag

att systematiskt arbeta fram långsiktiga riktlinjer och en strategi hur kommunen ska förhålla sig till kommunal verksamhet i privat och offentlig regi ur ett upphandlar-, arbetsgivare- och demokratiperspektiv.

att klarlägga vad kommunen behöver för kompetens och organisation för att möta de nya krav som ställs på kommunen utifrån om verksamhet överförs till privata aktörer.

att arbeta fram rutiner för att kontinuerligt följa upp att de avtal som tecknas med privata aktörer så att de efterlevs under hela avtalsperioden.

att se till att kommunstyrelsen regelbundet informeras om hur kontrollen fortlöper.

Barbro Westermark        Jan-Olof Sundh               Ingegerd Borg-Saviharju

Socialdemokraterna        Vänsterpartiet                Miljöpartiet

Motion om införandet av mobila röstmottagningsställen

Idag lämnade samarbetspartierna i Ulricehamn in följande motion:

Demokratin är det finaste vi har. Och den ska vi värna om. Att minska antalet ställen där människor kan lägga sin röst kan inte vara rätt väg att gå. Tvärtom. Att införa röstmottagningsställen på flera orter i kommunen kan vara ett sätt att värna demokratin. Ytterligare sätt är att, som flera andra kommuner, införa så kallade mobila röstmottagningsställen exempelvis i anslutning till större arbetsplatser i kommunen.

Dessa mobila röstmottagningsställen kan användas under hela eller delar den period som avser förtidsröstning i syfte att underlätta det praktiska genomförandet av valet för väljaren, öka valdeltagandet och stärka demokratin.

Vi föreslår

att man i samarbete med större arbetsplatser i kommunen och byar/samhällen anordnar mobila röstmottagningsställen i valet 2010 under den period förtidsröstningen pågår.

 

Barbro Westermark        Jan-Olof Sundh               Ingegerd Borg-Saviharju

Socialdemokraterna        Vänsterpartiet                Miljöpartiet

Opposition motionerar om bostadsmarknad på lika villkor

Bostadspolitik är en fråga i Ulricehamn. Idag behandlar kommunstyrelsen Tvingen 9 & 10 där hittills drygt 300 personer skrivit på namninsamlingen mot 20 meter höga sjönära höga hus.

Samtidigt har frågan om fler bostäder på landsbygden fått liv den senaste tiden. Och idag lämnar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in en motion till fullmäktige om den snedvridna bostadsmarknaden. Här följer motionen i sin helhet:

Investera i en bostadsmarknad på lika villkor

Bostadsmarknaden är idag kraftigt snedvriden. Detta på grund av att den borgerliga regeringen har avskaffat räntebidragen och investeringsstödet för nybyggnation av hyresbostäder. Studier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, visar att kostnaden för att bo i hyresrätt är mer än 20 procent högre än bostadsrätt och villa. Denna problematik är något som oppositionsrådet Mattias Josefsson har belyst på Ulricehamnsbloggen.se vid ett flertal tillfällen.

Kostnaden för att bygga hyresrätter är idag betydligt dyrare, vilket medför högre hyror och färre antal nybyggnationer. Vi känner en oro över att över den snedvridna bostadsmarknaden och att byggnationen av hyresrätter avstannat. På sikt kan det hota Ulricehamns övergripande mål om 25 000 invånare år 2020.

Alla har inte möjlighet att investera i en bostadsrätt eller villa. Andra vill inte göra det utan vill investera i annat. Och det måste vara varje människa rättighet att få använda sitt egna kapital hur man vill utan att behöva bli bestraffad.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

att skyndsamt skriva till regeringen och uppmana denna att återinföra räntebidraget och investeringsstödet för byggande av hyresrätter.

Barbro Westermark (S)

Jan- Olof Sundh (V)

Ingegerd Borg (Mp)

Nu krävs att vi agerar för Ulricehamns bästa

Insändare Ulricehamns Tidning den 6 augusti.

Vi känner oro och starkt ansvar för ulricehamnarna och för kvaliteten inom välfärden. Trots att konjunkturnedgången är på väg att bottna kommer illavarslande signaler. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att 250 000 personer nu är utan jobb. Och i höst spår förmedlingen en anstormning, dels på grund av att många varsel träder i kraft och dels för att många som har sommarvikariat tvingas ut i arbetslöshet.

I Ulricehamn tvingas människor som söker försörjningsstöd vänta allt längre för att få ersättning, har vi kunnat läsa i UT i sommar. Kommunen tvingas nu koppla in en konsult för att avlasta socialsekreterarna. Och Ulricehamn är långt ifrån ensam om att ha fått problem, visar en undersökning som fackförbundet SKTF gjort.

Enligt tidningen Riksdag & Departement riskerar ytterligare 54 000 personer att bli utförsäkrade från Försäkringskassan och mista sin ersättning. Detta är inte bara en tragedi för individen utan också ytterligare ökad belastning för kommunerna.

Nu väcks oroliga och kritiska röster även inom de borgerliga leden på kommunnivå. Sju kristdemokratiska kommunpolitiker krävde på DN debatt den 5 augusti ytterligare medel till Sveriges kommuner. Sedan tidigare har borgerligheten i bland annat Skara, Vara och Skövde vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna.

I Ulricehamn föreslog oppositionen redan i mars att kommunen skulle uppvakta regeringen om ytterligare medel för att rädda kvalitet och välfärdsjobb. Dessutom sträckte samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Boråsregionen ut handen till sina borgerliga kollegor om konstruktiva krissamtal. Tyvärr föll inget av förslagen i god jord.

Inom kort sätter sig regeringspartierna i förhandlingar om budgeten för 2010. Folkpartiet har redan öppnat för mer pengar till kommunerna. Med starkt stöd underifrån kan förslaget få gehör. Därför ställer vi nu frågan igen till våra borgerliga politiker i Ulricehamn; Är ni beredda att göra vad ni kan och uppvakta regeringen om ytterligare medel för att trygga kvalitet och välfärdsjobb i Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Barbro Westermark, gruppledare (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare (V)

Ingegerd Borg, gruppledare (Mp)

Vi vågar ta ansvar för Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 26 maj.

Idag presenterar partierna i Ulricehamn sina preliminära budgetar för 2010 i samband med att kommunstyrelsen träffas. Vi inom oppositionen tror på Ulricehamn. Här finns många bra företag och kunnig personal både inom näringslivet och inom välfärdssektorn. Trots det känner vi oro. Många ulricehamnare drabbas nu hårt av varsel och arbetslöshet.

Jobbkrisen har sin upprinnelse i finanskrisen. Den politik som nu förs som snarare förstärker effekten av krisen.

Det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatterna – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det ger inga fler jobb. Dessutom utestängs pensionärer och arbetslösa helt från skattesänkningar.

Nu sjunker skatteintäkterna kraftig för Ulricehamn – sammanlagt med 42 miljoner kronor i år. Trots att Sveriges kommuner och landsting, SKL, är mer positiva än regeringen i sina bedömningar skriver de ned skatteintäkterna med ytterligare 17 miljoner kronor för 2010.

En rad ekonomer, bedömare och en samlad politisk opposition har kritiserat regeringen för att de gör för lite för att möta nedgången i konjunkturen. Senast regeringens egna experter, det Finanspolitiska rådet, som bland annat konstaterar:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit…//. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. Även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Sjuhärad har sträckt ut handen till de borgerliga. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Nu tvingas vi – på grund av den borgerliga majoritetens ointresse att ta ansvar för ulricehamnarnas bästa – att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben, en god kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Den höjda skatten slår orättvist eftersom den omfattar även arbetslösa och pensionärer. Det försöker vi kompensera genom att investera rejält i arbetsmarknadsåtgärder och i sänkta taxor inom äldreomsorgen.

En investering i barnen är en investering i framtiden. Ulricehamn har inte råd att tumma på kvaliteten inom barnomsorgen. Vi föreslår riktade satsningar för att minska antalet barn i grupperna och ge elever det stöd som de har rätt till.

Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Mattias Josefsson, oppositionsråd Socialdemokraterna

Barbro Westermark, gruppledare Socialdemokraterna

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet

Rådets råd ger Ulricehamn råd att investera i jobben!

Igår satt jag satt tillsammans med såssarna Barbro Westermark, Jan Forsman, Göran Isaksson och vänstermannen Jan-Olof Sundh och slipade på vår preliminära budget inför 2010. (Miljöpartiet som också ingår i samarbetet hade ingen möjlighet att vara med igår.) Vårt stora arbete blir att ta ansvar för Ulricehamn och ulricehamnarna när tiderna är bistra och regeringen vägrar investera Sverige ur krisen.

Den stora politiska nyheten igår var annars att regeringen åkte på en ordentlig bakläxa av sitt eget expertråd, det Finanspolitiska rådet. Huvudkritiken riktas mot att allt för lite görs mot arbetslösheten. De skriver:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit. Utgiftstaket bör inte begränsa de offentliga utgifterna i den rådande exceptionella situationen. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Ulricehamnarna drabbas när regeringen vägrar stimulera nya jobb.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår att Sveriges kommuner och landsting ska 5 miljarder kronor i stöd redan i år och ytterligare 10 miljarder nästa år. Det är dubbelt så mycket som vad den borgerliga regeringen föreslår.

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt fram förslag till den borgerliga majoriteten i Ulricehamn att vi tillsammans ska uppvakta regeringen om ytterligare medel. En liknande uppvaktning har även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd framfört till de borgerliga i hela Sjuhärad. Tyvärr har intresset varit svalt.

Jag hoppas innerligt att regeringen tar till sig av rådets analys. Det måste vara slut på att låna till skattesänkningar. Vi behöver investera i nya jobb och vända utmaningar till möjligheter!

Läs Peter Andersson som skrivit mer om det Finanspolitiska rådets analys. Rådet kritiserade bland annat regeringens jobbpolitik.