Vi fokuserar på elevens resultat

Det finns utmaningar inom skolan i Ulricehamns kommun. Trots att det görs goda insatser från all personal varje dag är det alltför många elever som inte når minst godkänt i alla ämnen och som inte är behöriga till gymnasiet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar mer resurser till utbildning framför ytterligare sänkta skatter. Det välkomnar vi. Det ger Ulricehamn möjligheter att ge fler elever bra resultat, att förbättra kvalitet och att ge personalen rimliga arbetsvillkor.

Men det räcker inte. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att den handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan som kommunen arbetat efter revideras och tydliggörs så att målen i realiteten kan förverkligas. Ett förslag ska presenteras i så god tid under 2015 att det kan tillämpas från och med läsåret 2015/2016.

För att tydliggöra och skapa dialog om politikernas förväntningar på och ambitioner för att målen ska uppnås behöver arbetsformer och kontaktytor mellan politik och förvaltning förstärkas. Rektor har ett klart uppdrag enligt skollagen. Därför ska det skapas tydligare och fler dialogträffar mellan politiker och rektorer.

I Ulricehamn riktar S och V resurser till att ge elever möjlighet att nå godkända betyg i alla ämnen samt till barn och elever i behov av särskilt stöd. Dessutom satsar regeringen på att bland annat minska stora gruppstorlekar och öka personaltätheten, erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid samt läxhjälp och lovskola. Det ger förutsättningar till tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. Skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar ska ges stöd i särskilda så kallade utvecklingsprojekt.

En viktig faktor för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. För att höja läraryrkets status ska lärarnas löner höjas. Medel avsätts för extra satsning på höjda lärarlöner. Skolor med de tuffaste förutsättningarna måste kunna attrahera de bästa lärarna. Regeringen avser att avsätta resurser till högre löner för dessa lärare. Ulricehamns kommun ska arbeta för att ta del av dessa riktade medel.

Dessutom avsätts ytterligare medel i kommunen till bland annat kurator och skolsköterska och ökade medel till modersmålsundervisningen. Allt tillsammans ger detta skolan en utökning med åtminstone 10 miljoner kronor.

Låt oss tillsammans fokusera på barnens resultat och ge alla elever en bra start i livet.

Debattartikel i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd (S) och Jan-Olof Sund, gruppledare (V).

Annonser

1000 barn i Ulricehamn berörs av sänkt maxtaxa

Det verkar som vi rödgröna i Ulricehamn har inspirerat den rödgröna regeringsplattformen som presenterades idag. Regeringsplattformen innehåller sänkt maxtaxa för inom barnomsorgen. Preliminära bedömningar visar att cirka 1 000 barn i Ulricehamns kommun berörs av reformen. Självklart är det positivt och öppnar för ett snabbare avskaffande av taxan inom barnomsorgen i Ulricehamn som är de rödgrönas förslag i Ulricehamn på sikt.

Plattformen innehåller också sammanlagt ett riktat stöd till Ulricehamns kommun drygt 20 miljoner kronor de kommande åren. Omsatt i kommunal skatt motsvarar nästa års stöd en 30-örig skattehöjning. Omsatt i jobb motsvarar stödet cirka 50 jobb.

Dessutom satsas ytterligare resurser på barnen. Max fem barn per anställd innebär en förbättrad kvalitet i förskolan. Dessutom finns sedan tidigare ett ROT-avdrag riktat till skolor för att förbättra skolmiljöer.

ROT-avdraget ska även omfatta hyresrätter.

Dessutom avsätts mer pengar till utbildning, arbetsmarknadsutbildning och praktikplatser. Totalt får Ulricehamns kommun närmare 100 fler utbildningsplatser.

Kvaliteten i skolan måste stå i fokus

En god utbildning med bra kvalitet lägger grunden för barnens framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Det ger människor möjlighet att styra över sina egna liv och gör Ulricehamn starkt.

Idag sker någonting annat. Resultaten i grundskolan djupt oroväckande. Endast en handfull kommuner i länet är sämre än Ulricehamn. Kommunen placerar sig på 264:e plats av 290 i SKL:s öppna jämförelser. Dessutom är ungdomsarbetslösheten är högre än i både länet och riket. Allt fler unga jagas av kronofogden och fler tvingas leva socialbidrag.

Vi vill vända utvecklingen och välja en annan färdriktning. Kvaliteten i grundskolan måste sättas i fokus. Samtidigt behöver vi ha en mer offensiv jobbpolitik i kommunen.

Idag presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet våra lösningar på hur vi kan förbättra kvaliteten i grundskolan.

Jobben måste stå i fokus

Här är hela mitt tal som jag höll i samband med att kommunfullmäktige antog årsredovisningen 2009 för Ulricehamns kommun:

Ordförande, ulricehamnare.

Bokslut 2009 är i många stycken en dyster läsning. Jag hoppas det dröjer länge innan ett sådant mörkt år sveper över oss igen. Finanskrisen slog rätt in i ulricehamnarnas och kommunens kassa.

Under 2009 ökade försörjningsstödet med 35 procent jämfört med föregående år. Antalet utbetalningar till hushåll steg från 1 440 till 1 815. I verksamhetsberättelsen för Vård- och omsorgsnämnden för 2009 framgår att utbetalningarna landade på 11,5 miljoner kronor. Nämnden överskred budgeten med 3,2 miljoner kronor trots en förstärkt budget.

Den totala ungdomsarbetslösheten i Ulricehamn var vid årsskiftet cirka 14,5 procent, vilket är mer än både länet och riket.

Därför känns det anmärkningsvärt att kommunstyrelsens ordförande, när han har ordet i årsredovisningen, bara nämner arbetslösheten i förbifarten.

Kanske är det signifikativt för den borgerliga majoriteten. Den snabbaste åtgärden som majoriteten gjorde var att använda arbetslösheten som en mer eller mindre bokföringsteknisk ursäkt.

Visserligen tillsattes senare en arbetsmarknadsorganisation. Men inga pengar sköts till. Och när samarbetspartierna kom med konstruktiva och offensiva jobbförslag för att mota bort den förbannade arbetslösheten valde den borgerliga majoriteten passivitet. Vi föreslog kompetensutvecklingsplatser och en trestegsmodell för att få fler i arbete och dessutom rusta kommunen inför den stundande arbetskraftsbrist som vi ser komma runt hörnet.

I kommunen kan vi konstatera att inom en femårsperiod kommer 14 procent av personalen att gå i pension. Totalt kommer 850 000 människor att gå i pension inom de närmaste sex åren i Sverige.

Målsättningen att två av tre av anställda i förskolan ska vara förskolelärare är inte uppnådd. Likaså visar gymnasiet en lägre andel behörig personal än genomsnittet för Sveriges kommuner. Här hade ett genomarbetat, strukturerat och framåtsyftande personalförsörjningsprogram kunnat göra skillnad både för personal och för barn och elever.

Vi förde även politiska samtal kring fler så kallade OSA-lag. Men av det blev det heller inget.

Herr ordförande, Ulricehamns kommun är i särklass kommunens största arbetsgivare. En stor arbetsgivare har ett stort ansvar. I rollen som kommun minskar inte detta ansvar, snarare tvärtom.

Därför är det positivt att läsa att sjuktalen har minskat från 4,9 procent till 4,2 procent. Men samtidigt kan man inte låta bli att ställa sig frågan hur statistiken för sjuknärvaron ser ut i spåren av allt tuffare krav på både arbetslösa och sjuka i samhället.

Välfärdsjobb domineras av kvinnor. Kvinnodominerande yrken är tyvärr det samma som låglöneyrken.  Inom dessa låglöneyrken tjänar kvinnor – som dominerar i antal i förhållande till män – mindre i genomsnitt än män. Inte minst tydligt blir det inom barn- och utbildningsförvaltningen där en kvinnas medellön motsvarar 89,31 procent av mannens. Det är visserligen en förbättring men fortfarande tjänar en kvinna inte ens 90 kronor under samma period som en man tjänar 100 kronor. Det är inte acceptabelt.

Även om det kanske idag inte finns omotiverade löneskillnader så kvarstår problemet med strukturella löneskillnader mellan könen. Vad jag får i lönekuvertet påverkar mitt liv och mina möjligheter. Även här behövs en genomarbetat, strukturerat och framåtsyftande plan som mycket väl kan kopplas ihop med ett personalförsörjningsprogram.

Inom vård- och omsorgsförvaltningen har den genomsnittliga kvinnan en sysselsättningsgrad på 87,17 procent. Det är svårt att utläsa om denna siffra är en förbättring eller försämring med föregående år. I 2008 års årsredovisning redovisas hur stor andel kvinnor som arbetar deltid. Det är inte samma sak men siffran visar 59,84 procent som är en försämring mot 2007 då motsvarande siffra var 60,93 procent. Alltså en försämring.

Här krävs krafttag för att komma tillrätta med problemet. Vi måste stå fast vid vår tro på politikens möjligheter och inte låtas oss förledas av kortsiktiga och lättköpta argument. Jämställdheten är viktigare än så.

Ordförande, kommunen har som mål att barngruppens storlek ska uppgå till maximalt 15 barn. Idag är siffran 17. Målet uppnås inte. Det är naturligtvis inte bra för en kommun som säger sig sätta barnen i centrum.

Efter en stram budget har nämnden och ytterst ordförande Anders Dahlén en tuff, för att inte säga en omöjlig situation, att få ekonomi och mål att gå ihop. Dahlén ska ha all heder som trots allt står ut och står upp för barnen. Du har min aktning.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har öppnat dörren för samtal kring hur vi tillsammans kan förbättra situationen för våra barn och unga. Jag vill vara tydlig med att den dörren fortfarande är öppen. Det handlar om våra barn.

Herr ordförande, jag läser följande på sidan 20 i årsredovisningen:

”Kommunens fastigheter representerar ett värde på 2,1 miljarder kronor, och underhållsnivån är därför av stor vikt för en god ekonomisk hushållning. Underhållsarbetet bedrivs från underhållsplan framtagen 2008 som kontinuerligt uppdateras. Målet är att underhållsnivån skall vara 75 kronor per kvadratmeter. Detta bedöms vara en rimlig nivå förutsatt att ett eftersläpande underhåll på ca 40 miljoner kronor arbetats bort. Årets utfall är delvis beroende av det eftersatta underhållet. 2009 års underhåll hamnade på 94 kronor per kvadratmeter.”

Att sköta om de byggnader vi har till ett värde av 2,1 miljarder kronor är av största vikt för en ansvarsfull ekonomisk politik. Det handlar stora ekonomiska värden men samtidigt om boende-, studie- och arbetsmiljöer. Underhållet är eftersatt. Och det är ingen nyhet. Trots det lägger sig den borgerliga majoriteten på en fortsatt för låg ram för underhållsarbete när vi gick in i 2010. Det äventyrar inte bara våra tillgångar utan våra ungdomars möjligheter att prestera goda resultat i våra skolor.

I budgeten för 2010 tog samarbetspartierna höjd genom att avsätta sammanlagt 150 kronor per kvadratmeter för underhållsarbete. Samtidigt konstaterade vi: På längre sikt ska detta nyckeltal justeras ned och en anpassning till samtliga underhållsplaner ska ske för att säkra värdet på samtliga våra fastigheter.

Avslutningsvis konstaterar jag, herr ordförande, att kommunen genom sin skattesats på 20,98 har 72 öre i lägre skattesats än snittet i regionen. Endast fyra kommuner har lägre skattesats.

Att höja skattesatsen i en lågkonjunktur är naturligtvis inte att föredra. Särskilt inte när den moderatledda regeringen valt att sänka skatterna för vissa utvalda grupper och tvingar sjuka, arbetslösa och pensionärer att betala högre skatt. Samtidigt har denna regering valt att lägga ut ytterligare ansvar på kommunerna utan ekonomisk kompensation.

Det ska ställas mot att den kommunala skatten slår mot alla invånare. Det ökar trycket på kommunen att föra en ansvarsfull ekonomisk politik och prioritera kärnverksamheten. Annars äventyras kvaliteten i välfärden ytterligare.

Ulricehamn behöver en politik som sätter jobben först. Fler jobb betyder bättre ekonomi viket gör att vi kan höja kvaliteten i välfärden. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lösningarna.

Ulricehamn blåst på 20 miljoner kronor

Det blir inget extra stöd till kommunerna under 2011. Det beska beskedet levererade finansminister Anders Borg igår. Han väljer nu att dra in kommunernas extra 17 miljarder för 2011. Detta för att Konjunkturinstitutets (KI:s) prognos förra veckan förutspådde en stark utveckling för kommunerna och en stigande kommunal sysselsättning 2011 och 2012.

Borg tycks dock ha missat att KI:s prognos bygger på att kommunerna får extra stöd under de kommande åren och att stödet till och med ska öka.

I Ulricehamn tvingas redan i år barn- och utbildningsförvaltning att dra ned antalet lärare och pedagoger med sammanlagt 20 tjänster på grund av den ekonomiska mycket tuffa situationen. Det äventyrar kvaliteten i förskolor och skolor.

Vård- och omsorgsförvaltningen har redan nu en tuff situation i årets budget. En av orsakerna är att antalet personer som tvingas söka försörjningsstöd (socialbidrag) ökar på grund av att regeringen försämrat och försvårat villkoren i a-kassan. Följden blir personliga tragedier och ökade kostnader för kommunerna. Det äventyrar kvaliteten inom omsorgen som tvingas skära ned.

Samtidigt som Ulricehamns kommun blir blåst på 20 miljoner kronor – som motsvarar cirka 40 tjänster – och tvingas till ytterligare neddragningar eller till skattehöjning för att rädda kvaliteten aviserar regeringen ytterligare skattesänkningar på över 92 miljarder kronor.

När kommunen höjer skatten slår den mot alla grupper – även de som inte får ta del av den borgerliga regeringens skattesänkningar. Kvar av den klassiska omfördelningspolitik som Sverige har kunnat stoltsera med finns snart inget. Byt regering, det tjänar ulricehamnarna på!

Vi vågar ta ansvar för Ulricehamn

Vi inom oppositionen ser en rad möjligheter på sikt för kommunen tack vare vårt geografiska läge, bygget av motorväg och Götalandsbanan. Småföretagen blir allt viktigare för svensk ekonomi. Det gör att småföretagens villkor hamnar i fokus. Det är positivt. Det gagnar Ulricehamn där endast 7 procent av våra 2 500 företag har fler än 10 anställda.

Samtidigt känner vi oro. Den finansiella krisen har slagit rätt in i ulricehamnarnas vardag och kommunens kassa. I september var 14 procent av ungdomarna mellan 18-24 år arbetslösa i kommunen. Det är dystrare siffror än för länet och riket. I år har över 10 miljoner betalats ut i försörjningsstöd. Det är en tragedi för individen och innebär ytterligare ökad belastning för kommunen.

På grund av ekonomin och otydliga politiska signaler tvingas vi föreslå höjd skatt med 25 öre. För den som tjänar 25 000 kronor i månaden innebär det cirka 60 kronor i månaden. Det är inte rimligt att arbetslösa, våra barn och unga ska vara katalysatorn när ekonomin tryter.

Vi prioriterar fyra områden inför nästa år:

  1. För det första investerar vi sammanlagt 14,5 miljoner kronor i olika arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd.
  2. Vi ser allvarligt på de signaler som kommer från föräldrar, elever och de försämrade resultat som presteras i våra skolor. Därför skjuter vi till närmare 6 miljoner kronor för att bland annat öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek. Vi föreslår att en särskild krisgrupp bildas för att fler elever ska uppnå Godkänt i kärnämnen.
  3. Våra äldre har fått stå tillbaka under den borgerliga regeringens iver att sänka skatter. Vi avsätter medel för att sänka taxor för våra äldre som lever under de tuffaste villkoren.
  4. Vi anser att vårt miljöarbete är viktigare än konjunkturen. Det handlar om vårt ansvar inför kommande generationer. Vi investerar medel för fortsatt arbete med kommunens långsiktiga miljömål. Vi avsätter pengar till en glesbygdsfond med inriktning på miljöarbete.  Dessutom slår vi fast att studentrabatten inom kollektivtrafiken är viktig, dels ur ett miljöperspektiv och dels för att behålla ungdomar i kommunen.

Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.