En politik för hela Sverige och Mark

Mark har många av landsbygdskommunens karaktärsdrag. Ungefär hälften av invånarna bor utanför centralorten. En förutsättning för tillväxt i hela kommunen är en landsbygd med goda villkor för boende, jobb och välfärd. En politik som har en övertro på marknadens fullkomlighet och offrar områden där marknaden är som svagast är ingen politik.

Nyligen presenterades effekterna av att fastighetsskatten ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Siffror visar att villaägare i rika Stockholmskommuner fått skattesänkningar med upp till 42 procent. Samtidigt har villaägare i landsortskommuner fått skattehöjningar på upp till 62 procent.

Detta tillsammans med sänkta ambitioner inom välfärden – till förmån för sänkta skatter – har tvingat kommuner till besparingar, som slår hårdast mot mindre enheter på landsbygden. Det har lett till en kraftig urbanisering. Faktum är att Sverige är det land i Europa som avfolkar landsbygden snabbast.

Socialdemokraterna tror på politikens möjligheter att förbättra. Vi vill att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Då behövs en aktiv landsbygdspolitik. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt över hela landet. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.

I Mark vill vi socialdemokrater vi bla bygga minst 15 hyreslägenheter varje år i kommunens mindre orter. Det stärker orterna och bidrar till elevunderlag i förskola och skola och kommersiell service.

Det följer Socialdemokraterna upp nationellt och föreslår ett riktat investeringsstöd till hyreslägenheter.

Vi vill se nya satsningar på vägar, järnvägar och bredband. Vi investerar över 700 miljoner kronor mer på bärighetsförstärkning av vägar och stöd för enskilda vägar för att värna jobben i skogs- och basindustrin.

Barn och gamla ska äta med god aptit och gott samvete och därför vill vi förtydliga upphandlingsregler som gör det lättare för kommuner att handla enligt svenska djurskydds- och miljöregler.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för grundläggande service i hela landet. Det gör att människor vågar flytta till och bo kvar på landsbygden. Kan en bensinmack eller en livsmedelsbutik hålla öppet, så kan man hämta ut såväl paket som varor från apotek, Systembolag och utföra andra tjänster. Därför ska enskilda entreprenörer och näringsidkare, bygdeföreningar och byalag kunna söka stöd under en övergångsperiod för att etablera och konsolidera service på landsbygden.

Med en stark politik bygger vi ett än starkare Sverige – och ett bättre Mark – för alla!

Debattartikel publicerad i Markbladet undertecknad av Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark, Pelle Pellby, ledamot kommunfullmäktige i Mark och mig.

Annonser

Stimulera byggandet i hela kommunen

Ulricehamns kommun erbjuder idag möjlighet till attraktiva och sjönära boenden på flera håll i kommunen. I den nya översiktsplan som kommunen håller på att färdigställa öppnas ytterligare alternativ.

Men det finns partier som påstår att bara för att kommunen öppnar för mer sjönära boenden så växer kommunen. Uppskattningsvis marknadsför sig åtminstone 250 av landets 290 kommuner som ett bra alternativ vad det gäller sjönära boende. Det krävs alltså mer för att få en levande landsbygd.

Den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor hämmas av en kraftigt snedvriden bostadsmarknad.

Idag är det 2 000 kronor dyrare i månaden att bo i en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter kontra en bostadsrätt eller villa av samma storlek. Allt på grund av olika skattevillkor. Detta gör att bostadsproduktionen i allmänhet, och av hyresrätter i synnerhet, är låg.

När S i Ulricehamn föreslog att vi skulle uppvakta regeringen för att göra det billigare att producera hyresrätter röstade samtliga borgerliga partier mot det förslaget.Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i Sverige sedan 2006, är byggtakten lägre. Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver. Det hindrar också bostadsrotation. Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten.

Vi är övertygade om billigare boenden är viktigt för hela kommunens utveckling. Därför har vi gått vidare. Nyligen presenterade vi ytterligare några förslag som vi vill förverkliga för att stimulera byggandet av flerbostadshus i kommunen.

Dels vill vi stimulera byggnation av hyresrätter.Lokalt kan vi sänka taxor för hyresrätter för att kompensera delar av skevheten på bostadsmarknaden och stimulera byggnation.

Dels vill vi se över möjligheten att bygga kommunalt i mindre lönsamma områden när marknaden inte fungerar och där det finns underlag för långsiktigt byggnation. Det kan anses vara en social samhällsinsats och därmed också vara grund för sänkt borgensavgift för det kommunala bostadsbolaget. Trygghetsboenden, eller liknande, kan vara ett exempel på en sådan samhällsinsats. Det stimulerar bostadsrotation och kan i flyttkedjan skapa behov av fler bostäder.

Det här är några konkreta förslag som Socialdemokraterna har presenterat för att möjliggöra boende i hela kommunen. Vi är beredda att samarbeta brett för kommunens bästa och för en levande landsbygd.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun, Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Alla har rätt till en bostad

Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i Sverige sedan alliansen fick regeringsmakten 2006, är byggtakten lägre nu än då. Bristen på bostäder hindrar företag att expandera.

Socialdemokraterna konstaterar med tillfredställelse att Boråsregionen växer. Borås med över 106 000 invånare är motorn i en region med över 200 000 invånare och flera växande företag och nya som vill etablera sig.

Högskolan är en bidragande orsak till utvecklingen och med Textile Fashion Center ligger vi i världstopp inom delar av textilindustrin. Textilstaden Borås är tillbaka med råge och det påverkar hela regionens utveckling.

Men i takt med en förbättrad infrastruktur och kraftig expansion har ett stort behov av fler bostäder uppstått.

Generellt byggs det alldeles för lite i Sverige. Hyresrätten är i Sverige ett attraktivt, bekvämt och praktiskt alternativ för breda grupper. Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver för att expandera. Detta samtidigt som mer än 10 000 kvalificerade byggnadsarbetare går arbetslösa.

Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten.

Det finns ingen enskild åtgärd som ensamt råder bot på bostadsbristen, och det finns ingen enskild aktör som ensam kan få fart på byggandet. Därför har Socialdemokraterna tidigare föreslagit en nationell byggpakt, där stat, kommuner, bostadsbolag och byggbolag gemensamt drar upp linjerna för vad varje enskild aktör kan och bör göra.

Socialdemokraterna har också föreslagit ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små hyreslägenheter. Det fanns fram tills den borgerliga regeringen tog vid. Stödet utvärderades av Boverket både 2005 och 2010 och fanns vara effektiva.

Nu går vi vidare med ett ytterligare förslag. Det viktigaste för att öka rörligheten för jobb och utbildning är att öka tillgången på hyresrätter. Vi tänker investera i ett statligt stöd om en miljard till de företag som bygger hyresrätter.

Dessutom riktar vi om det orättvisa statsstöd på nästan en miljard, som i dag går till några av landets rikaste områden, till de kommuner som bygger nya hyresrätter och främjar tillväxten i hela landet.

Boråsregionen kan genom byggande av flera alternativa boendeformer få tillbaka de miljoner kronor som vi blivit av med i det nya skattesystemet. Men för det krävs en socialdemokratisk regering.

Där det finns ett behov vill vi styra våra allmännyttiga bostadsbolag att öka nyproduktionen och stärka arbetet för att snabbt få fram nya detaljplaner för lämpliga områden.

Socialdemokraterna kommer att verka för fler hyresrätter och studentbostäder. Boråsregionen får aldrig väljas bort som ort för arbete eller studier för att det saknas bostäder. Med en stark politik skapar vi en starkare Boråsregion.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av mig tillsammans med följande s-politiker:

Lena Palmén, kommunalråd Borås

Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark

Claes Redberg, oppositionsråd Tranemo

Stefan Carlsson, kommunalråd Svenljunga

Peter Rosholm, kommunalråd Bollebygd

Mats Palm, kommunalråd Herrljunga

Så bygger vi ett starkare Ulricehamn

Socialdemokraterna är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera växande företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen.

I takt med att företag expanderar, nya företag etablerar sig i kommunen och infrastrukturen blir bättre ökar behovet av fler bostäder. Långsiktigt behöver Ulricehamn en jämnare produktion av olika typer av boenden.

Nyligen lade Socialdemokraterna i Ulricehamn ett förslag att differentiera taxan för flerbostadshus i syfte att göra det billigare att bygga hyresrätter och stimulera ytterligare byggnation.

Generellt byggs det alldeles för lite i Sverige. Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i Sverige sedan 2006, är byggtakten lägre nu än då. Det är ingen hållbar utveckling.

Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver för att expandera. Det hindrar också arbetssökande från att flytta dit jobben finns. Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten. Bostadsbristen och den låga takten på nybyggnation försämrar möjligheten att nå vårt mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Det finns ingen enskild åtgärd som ensamt råder bot på bostadsbristen, och det finns ingen enskild aktör som ensam kan få fart på byggandet. Därför har S tidigare föreslagit en nationell byggpakt, där stat, kommuner, bostadsbolag och byggbolag gemensamt drar upp linjerna för vad varje enskild aktör kan göra och bör göra.

S har också föreslagit ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små hyreslägenheter. Det fanns fram tills den borgerliga regeringen tog vid. Stöden utvärderades av Boverket både 2005 och 2010, och de fann att stöden varit effektiva.

Nu går vi vidare med ytterligare förslag. Vi föreslår en tillväxtmiljard att fördelas till de kommuner som tydligt tar ansvar för byggandet av fler hyresrätter. Varje kommun ska ha möjlighet att få del av dessa medel på ett rättvist sätt utifrån hur många nya hyresrätter som byggs i förhållande till befolkningsmängd.

Förslaget är fullt ut finansierat och föreslås vara den miljard som M tog från landets kommuner och gav till några få utvalda. Ulricehamn kan genom byggande av alternativa boendeformer få tillbaka de 2 miljoner kronor som vi blev av med i det nya skattesystemet. För det krävs en socialdemokratisk regering. Med en stark politik bygger vi ett än starkare Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare för S, Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun och mig.

 

Dags att skapa lika villkor på bostadsmarknaden

Bostadsmarknaden är idag kraftigt snedvriden. Detta på grund av att den borgerliga regeringen har avskaffat räntebidragen och investeringsstödet för nybyggnation av hyresbostäder.

När Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO jämförde kostnaderna för en nybyggd hyreslägenhet på 100 kvadratmeter visade det sig att den är 2000 kronor dyrare per månad än ett nybyggt småhus eller en bostadsrätt. Studier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, visar på liknande resultat.

Sverige står i ett läge där bostadsbristen är alarmerande i många kommuner och bostadsbyggandet lågt. Antalet nybyggda hyresrätter är rekordlågt. Hyresrätten fungerar ofta som en första hållplats för människor som flyttar till annan ort på grund av arbete. En bostadsmarknad som är snedvriden skapar därmed en trögare arbetsmarknad.

Förra året skrev Göteborgs-Postens ledarsida den 14 februari: ”Bostadsminister Stefan Attefalls viktigaste uppgift är att skapa neutrala villkor mellan bostadsmarknadens olika upplåtelseformer.”

Svenska Dagbladets ledarsida skrev i samma veva att hyresrätten behöver en kriskommission: ”Det är ingen slump att Stockholms handelskammares vd, Maria Rankka, skriver på Brännpunkt den 18/2 och vill rädda hyresrätten. Hennes medlemsföretag kan inte rekrytera som de skulle vilja när blivande medarbetare inte kan hitta bostad.”

Alla har inte möjlighet att investera i en bostadsrätt eller villa. Andra vill inte göra det utan vill investera i annat. Och det måste vara varje människa rättighet att få använda sitt egna kapital hur man vill utan att behöva bli bestraffad.

Globalt och i Sverige pågår en urbanisering. Men genom den kraftigt snedvridna bostadsmarknaden förstärks denna urbanisering i Sverige. Generationsväxlingen och bostadsrotationen i mindre orter uteblir. Många äldre människor som inte vill eller kan bo kvar i sin villa har inte råd att hyra en nyproducerad lägenhet.

Vi tror på Sverige och Boråsregionen. Men vi befarar att den snedvridna bostadsmarknaden försvårar vår fortsatta tillväxt. Därför behöver frågan uppmärksammas. Vi avser att lämna in en motion till Socialdemokraternas partikongress om hyresrättens villkor.

Vi menar också att det inte kan vara rimligt att hyresrätten utestängs från att använda sig av så kallat ROT-avdrag, vilket är fallet idag. Det gör att skillnaderna ökar än mer. Dessutom uteblir en nödvändig upprustning av en stor del av det svenska bostadsbeståndet. Det gör att tusentals jobb går förlorade samtidigt som Sverige missar chansen att på allvar ställa om hyresrätterna till ett mer energisnålt och mer klimatvänligt boende.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Lena Palmén, kommunalråd Borås, Pelle Pellby, kommunalråd Mark och mig.

Hyresrättens villkor avgörande för Ulricehamns framtid

I veckan seglade den snedvridna bostadsmarknaden upp som det stora inrikespolitiska samtalsämnet.  Frågan har legat och pyrt under en längre tid. Redan i höstas kritiserade SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen attityden hos politiker på SvD Brännpunkt:

”Det finns en attityd hos politiker där boende i hyresrätter nedvärderas.”, skrev man redan då.

Så i början av denna vecka publicerade Dagens Nyheter, DN, ett antal artiklar där det mer eller mindre framstod som om statminister Fredrik Reinfeldt pekade ut hyresrättens död.

Det fick statsministern att gå i taket och slå tillbaka. På regeringens hemsida publicerades ljudupptagningar av de intervjuer som legat till grund för DN:s artiklar.

Det i sin tur fick Expressen ledarskribent Johannes Forsberg att reagera.  På sin blogg skrev han:

”Reinfeldt är förstås fri att kommunicera vad han vill men han får göra det på Moderaternas sajt, eller varför inte öppna en egen.
Regeringskansliet är en huvudsakligen opolitisk myndighet. Dess hemsida ska rapportera om regeringens göranden på ett sakligt och relevant sätt. Statsministerns duster med svenska medier är inte en riksangelägenhet.”

Tillbaka till själva sakfrågan. Siffror från Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna visar att det skiljer cirka 2 000 kronor i månaden mellan en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter och villa i samma storlek på grund av orättvisa skattevillkor.

SvD:s ledarskribent PJ Anders Linder skriver idag om att hyresrätten behöver en kriskommission.

”Det är ingen slump att Stockholms handelskammares vd, Maria Rankka, skriver på Brännpunkt (18/2) och vill rädda hyresrätten. Hennes medlemsföretag kan inte rekrytera som de skulle vilja när blivande medarbetare inte kan hitta bostad. ”

Frågan är hur länge det dröjer innan företag och intresseorganisationer börjar höja samma röster i Ulricehamn.

Tidigare i veckan tog också Göteborgs-Postens ledarsida ställning mot de orättvisa villkoren på bostadsmarknaden. Tidningen skrev:

”Bostadsminister Stefan Attefalls viktigaste uppgift är att skapa neutrala villkor mellan bostadsmarknadens olika upplåtelseformer.”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn har i en motion lyft fram problematiken med de orättvisa villkoren på bostadsmarknaden. Motionen, som gick ut på att uppvakta regeringen, behandlades i fullmäktige i januari men fick tyvärr inget gehör.

Men faktum kvarstår. Någonting behöver göras. En passiv hållning löser inga problem. Och med tanke på att kommunalrådet Lars Holmin själv pekat ut just bostäder som en avgörande faktor för att kommunen ska nå sitt övergripande mål ger frågan ytterligare lokal aktualitet.

GP: ”Ställ upp för hyresrätten”

Bostadsminister Stefan Attefalls viktigaste uppgift är att skapa neutrala villkor mellan bostadsmarknadens olika upplåtelseformer. Det slår Göteborgs-Posten, GP, fast på ledarplats idag.

GP lyfter fram siffror från Hyresgästföreningen och allmännyttan som gör nuvarande skatteregler en nybyggd hyresrätt 2 000 kronor dyrare per månad än motsvarande bostadsrätt eller småhus.

GP ser samma problematik med bostadsmarknaden som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har identifierat i Ulricehamns kommun. Fast tidningen väljer – av naturliga skäl – att lyfta det ur ett storstadsperspektiv. Tidningen skriver:

”Hyresrätter behövs i alla hyreslägen och i alla stadsdelar. Alla behöver bo, men långtifrån alla har en eller ett par miljoner att köpa bostad för. Alla som kan vill inte binda kapital eller ta stora lån. Hyresrätten kan vara ett budgetalternativ, men också ett fullserviceboende för den som hellre betalar än tar ansvar för reparationer och underhåll. Och det är lätt att flytta från en hyresrätt.”

 S, V och Mp i Ulricehamn skrev i sin motion som behandlades i fullmäktige i januari:

”Alla har inte möjlighet att investera i en bostadsrätt eller villa. Andra vill inte göra det utan vill investera i annat. Och det måste vara varje människa rättighet att få använda sitt egna kapital hur man vill utan att behöva bli bestraffad.”

För Ulricehamns del handlar frågan mer om ett glesbygdsperspektiv. De orättvisa villkoren äventyrar bostadsrotationen i mindre orter och kommuner där marknadskrafterna inte är så starka. I våra mindre samhällen finns flera äldre som vill sälja sina hus och flytta till lägenhet. Men eftersom en nyproducerad 2:a får en hyra kring 5 000-6 000 kronor i månaden blir kostnaden för stor – och bostadsrotationen kommer tyvärr aldrig till.