Motion om införandet av mobila röstmottagningsställen

Idag lämnade samarbetspartierna i Ulricehamn in följande motion:

Demokratin är det finaste vi har. Och den ska vi värna om. Att minska antalet ställen där människor kan lägga sin röst kan inte vara rätt väg att gå. Tvärtom. Att införa röstmottagningsställen på flera orter i kommunen kan vara ett sätt att värna demokratin. Ytterligare sätt är att, som flera andra kommuner, införa så kallade mobila röstmottagningsställen exempelvis i anslutning till större arbetsplatser i kommunen.

Dessa mobila röstmottagningsställen kan användas under hela eller delar den period som avser förtidsröstning i syfte att underlätta det praktiska genomförandet av valet för väljaren, öka valdeltagandet och stärka demokratin.

Vi föreslår

att man i samarbete med större arbetsplatser i kommunen och byar/samhällen anordnar mobila röstmottagningsställen i valet 2010 under den period förtidsröstningen pågår.

 

Barbro Westermark        Jan-Olof Sundh               Ingegerd Borg-Saviharju

Socialdemokraterna        Vänsterpartiet                Miljöpartiet

Annonser

Opposition motionerar om bostadsmarknad på lika villkor

Bostadspolitik är en fråga i Ulricehamn. Idag behandlar kommunstyrelsen Tvingen 9 & 10 där hittills drygt 300 personer skrivit på namninsamlingen mot 20 meter höga sjönära höga hus.

Samtidigt har frågan om fler bostäder på landsbygden fått liv den senaste tiden. Och idag lämnar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in en motion till fullmäktige om den snedvridna bostadsmarknaden. Här följer motionen i sin helhet:

Investera i en bostadsmarknad på lika villkor

Bostadsmarknaden är idag kraftigt snedvriden. Detta på grund av att den borgerliga regeringen har avskaffat räntebidragen och investeringsstödet för nybyggnation av hyresbostäder. Studier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, visar att kostnaden för att bo i hyresrätt är mer än 20 procent högre än bostadsrätt och villa. Denna problematik är något som oppositionsrådet Mattias Josefsson har belyst på Ulricehamnsbloggen.se vid ett flertal tillfällen.

Kostnaden för att bygga hyresrätter är idag betydligt dyrare, vilket medför högre hyror och färre antal nybyggnationer. Vi känner en oro över att över den snedvridna bostadsmarknaden och att byggnationen av hyresrätter avstannat. På sikt kan det hota Ulricehamns övergripande mål om 25 000 invånare år 2020.

Alla har inte möjlighet att investera i en bostadsrätt eller villa. Andra vill inte göra det utan vill investera i annat. Och det måste vara varje människa rättighet att få använda sitt egna kapital hur man vill utan att behöva bli bestraffad.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

att skyndsamt skriva till regeringen och uppmana denna att återinföra räntebidraget och investeringsstödet för byggande av hyresrätter.

Barbro Westermark (S)

Jan- Olof Sundh (V)

Ingegerd Borg (Mp)

Nu krävs att vi agerar för Ulricehamns bästa

Insändare Ulricehamns Tidning den 6 augusti.

Vi känner oro och starkt ansvar för ulricehamnarna och för kvaliteten inom välfärden. Trots att konjunkturnedgången är på väg att bottna kommer illavarslande signaler. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att 250 000 personer nu är utan jobb. Och i höst spår förmedlingen en anstormning, dels på grund av att många varsel träder i kraft och dels för att många som har sommarvikariat tvingas ut i arbetslöshet.

I Ulricehamn tvingas människor som söker försörjningsstöd vänta allt längre för att få ersättning, har vi kunnat läsa i UT i sommar. Kommunen tvingas nu koppla in en konsult för att avlasta socialsekreterarna. Och Ulricehamn är långt ifrån ensam om att ha fått problem, visar en undersökning som fackförbundet SKTF gjort.

Enligt tidningen Riksdag & Departement riskerar ytterligare 54 000 personer att bli utförsäkrade från Försäkringskassan och mista sin ersättning. Detta är inte bara en tragedi för individen utan också ytterligare ökad belastning för kommunerna.

Nu väcks oroliga och kritiska röster även inom de borgerliga leden på kommunnivå. Sju kristdemokratiska kommunpolitiker krävde på DN debatt den 5 augusti ytterligare medel till Sveriges kommuner. Sedan tidigare har borgerligheten i bland annat Skara, Vara och Skövde vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna.

I Ulricehamn föreslog oppositionen redan i mars att kommunen skulle uppvakta regeringen om ytterligare medel för att rädda kvalitet och välfärdsjobb. Dessutom sträckte samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Boråsregionen ut handen till sina borgerliga kollegor om konstruktiva krissamtal. Tyvärr föll inget av förslagen i god jord.

Inom kort sätter sig regeringspartierna i förhandlingar om budgeten för 2010. Folkpartiet har redan öppnat för mer pengar till kommunerna. Med starkt stöd underifrån kan förslaget få gehör. Därför ställer vi nu frågan igen till våra borgerliga politiker i Ulricehamn; Är ni beredda att göra vad ni kan och uppvakta regeringen om ytterligare medel för att trygga kvalitet och välfärdsjobb i Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Barbro Westermark, gruppledare (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare (V)

Ingegerd Borg, gruppledare (Mp)

Utveckla Ulricehamn med kulturen

Ulricehamn är en kommun med en spännande historia. Det finns mycket unikt i bygden som har bevarats – ofta av ideella krafter – runt om i kommunen. Det ska vi vara stolta över, utveckla och dra nytta av. 

Men det är inte bara föremål som ska bevaras och visas. Vi vill vidga begreppet kultur till att omfatta det som Ulricehamnarna på olika sätt gjort sig kända för. Vi har en stark tradition inom idrotten med en uppsjö framgångar genom åren tack vare individuella prestationer och goda insatser inom lagsporter. Idrotten är definitivt en del av Ulricehamns kulturarv. Även de miljöer som så framgångsrikt skildrats av bland annat Stig Claesson och Colin Nutley ska lyftas fram, liksom vår medeltidshistoria.

Just nu har Ulricehamn inget museum. Föremålen finns lagrade i Röshult. Det är bra som en temporär lösning. Naturligtvis ska Ulricehamn ha en permanent utställningshall där olika delar av vår historia liksom konst kan ställas ut. Det lyfts fram i den kulturstrategi som samtliga partier står bakom och som presenterades förra året. Vi inom oppositionen har åtskilliga gånger frågat vad som hänt sedan dess.

Vi har klart för oss att det ekonomiska utrymmet just nu är begränsat, och ett hastverk är ingen betjänt av. Men beslut behöver fattas, så att allt är klart den dag ekonomin förbättras. För oss är kulturen och vårt historiska arv en central fråga när vi utvecklar Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Berit Frändås, kommunfullmäktiges vice ordförande (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet

Vi vågar ta ansvar för Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning den 26 maj.

Idag presenterar partierna i Ulricehamn sina preliminära budgetar för 2010 i samband med att kommunstyrelsen träffas. Vi inom oppositionen tror på Ulricehamn. Här finns många bra företag och kunnig personal både inom näringslivet och inom välfärdssektorn. Trots det känner vi oro. Många ulricehamnare drabbas nu hårt av varsel och arbetslöshet.

Jobbkrisen har sin upprinnelse i finanskrisen. Den politik som nu förs som snarare förstärker effekten av krisen.

Det är regeringen Reinfeldt – inte finanskrisen – som har trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och avvecklat stora delar av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. I år lånar finansminister Anders Borg 15 miljarder kronor för att sänka skatterna – mest för dem som tjänar bäst. Det är inte att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det ger inga fler jobb. Dessutom utestängs pensionärer och arbetslösa helt från skattesänkningar.

Nu sjunker skatteintäkterna kraftig för Ulricehamn – sammanlagt med 42 miljoner kronor i år. Trots att Sveriges kommuner och landsting, SKL, är mer positiva än regeringen i sina bedömningar skriver de ned skatteintäkterna med ytterligare 17 miljoner kronor för 2010.

En rad ekonomer, bedömare och en samlad politisk opposition har kritiserat regeringen för att de gör för lite för att möta nedgången i konjunkturen. Senast regeringens egna experter, det Finanspolitiska rådet, som bland annat konstaterar:

”Men den djupa lågkonjunkturen motiverar kraftigare stimulanser för att motverka sysselsättningskrisen än regeringen hittills föreslagit…//. Statsbidragen till kommunerna bör höjas mer än vad regeringen aviserat.”

Från oppositionens sida i Ulricehamn har vi lagt förslag om att uppvakta regeringen om ytterligare medel. Även samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Sjuhärad har sträckt ut handen till de borgerliga. I Skara, Vara och Skövde har borgerligheten vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna. Tyvärr har intresset från högern här varit svalt.

Nu tvingas vi – på grund av den borgerliga majoritetens ointresse att ta ansvar för ulricehamnarnas bästa – att föreslå höjd skatt för att säkra välfärdsjobben, en god kvalitet och en bra arbetsmiljö.

Den höjda skatten slår orättvist eftersom den omfattar även arbetslösa och pensionärer. Det försöker vi kompensera genom att investera rejält i arbetsmarknadsåtgärder och i sänkta taxor inom äldreomsorgen.

En investering i barnen är en investering i framtiden. Ulricehamn har inte råd att tumma på kvaliteten inom barnomsorgen. Vi föreslår riktade satsningar för att minska antalet barn i grupperna och ge elever det stöd som de har rätt till.

Ulricehamnarna förtjänar en rättvisare politik. Vi har lösningarna. Framgång kräver rättvisa.

Mattias Josefsson, oppositionsråd Socialdemokraterna

Barbro Westermark, gruppledare Socialdemokraterna

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet