Många tydliga skillnader i politiken i Ulricehamn

Insändare i Ulricehamns tidning undertecknad av Marie-Louise Bengtsson och Jan-Olof Sundh, vänsterpartiet, samt Inga-Kersti Skarland och mig.

Vi tror på Ulricehamns kommun. Vi menar också att kommunen i stora delar är på rätt väg. Nyligen kom öppna jämförelser från SKL som rör hemtjänsten och äldreboenden. Ulricehamn placerar sig i toppskiktet av landets kommuner. Det är självklart något vi alla ska glädjas åt.

Likaså att kommunen fortsätter att växa. I år har Ulricehamn vuxit med över 150 personer. Att vi tar steg framåt vad det gäller Rönnåsens industriområde och att näringslivsklimatet är på uppåtgående är vi också nöjda med.

Det stabila politiska klimat som bland annat möjliggjort att vi, över blockgränserna, under året har kunnat lägga stort fokus på riksväg 40:s fortsatta utbyggnad är också något vi värderar högt.

Men att ha ett bra klimat betyder inte att det inte finns skillnader i politiken i Ulricehamn. Vi försöker i vårt politiska arbete att lägga fokus på att göra Ulricehamn ännu bättre. Vi tror inte på skyttegravspolitik som modell för att uppnå vårt mål. Men det fråntar oss inte rätten att ha avvikande åsikter.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har markerat flera tydliga politiska avvikande åsikter i jämförelse med den borgerliga majoriteten. Vi är emot att tillåta så kraftig exploatering av vindkraft i Komosses direkta närhet som den borgerliga majoriteten vill. Vi värderar det allmänna intresset av den storslagna naturupplevelse som Komosse har att erbjuda högre än äganderätten hos den enskilde. Där har vi även stöd av Kristdemokraterna.

Vi vill utveckla vårt kommunala bostadsbolag och tror definitivt att Stubo kan spela en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling. Därmed har vi motsatt oss den värdering av bolaget som den borgerliga majoriteten röstat igenom.

Den största skillnaden mellan de olika politiska alternativen återfinns i våra budgetar. S och V satsar mer resurser på att förbättra skolan ytterligare. Vi avsätter riktade resurser för att förstärka kulturen i Ulricehamn.

Vi motsätter definitivt att lägga ut driften av Sim- och sporthallen samt Lassalyckan på entreprenad – och dessutom samtidigt lägga på ett sparbeting.

Trots dessa och många andra åsiktsskillnader fortsätter vi att prata med den borgerliga majoriteten. Vi försöker föra konstruktiva samtal i alla frågor. Många gånger leder det till att vi kommer överens. Gör vi inte det, så är vi överens om att vi inte är överens.

Visst finns det skillnader i politiken i Ulricehamn. Det försöker vi tydliggöra för väljarna. Men vårt förtroende som vi fått av våra väljare försöker vi lägga på att utveckla kommunen. Det ser vi som vårt främsta uppdrag.

Annonser

En härlig energisnål och sexig kväll som gav flashbacks

Igår besökte Celso Silva Goncalves, Jan-Olof Sundh och jag UF-mässan på Åhaga i Borås. Det är härligt att se alla engagerade ungdomar som lagt ner mycket tid på att förverkliga sina affärsidéer. Några av dessa unga kan vara morgondagens framgångsrika företagare.

Ulricehamn har en stark och stolt tradition inom UF – mycket tack vare Ulla Zander – som verkligen har byggt upp något fantastiskt på Tingholmsgymnasiet.

På mässan fanns allt mellan himmel och jord. Ta chansen att titta förbi idag. Om inte annat kan du spana in företagen annonser som ligger bt.se.

Själv fastnade jag för en energisnål grenkontakt som sluter all strömförsörjning och därmed hindrar att elprylar går ner i standby-läge när de inte är igång, utan stängs av helt.

När UF-företagen ställde ut vid Bogesunds bil i Ulricehamn köpte jag en bok av JOIN UF om alla världens kulturer och tips på maträtter. Syftet med boken var att skapa större förståelse mellan folk och berika mitt matbord.

Igår kunde jag inte låta bli att köpa en förpackning med kondomer av företaget Älska UF. Det som triggade mig att ta fram plånboken var deras smarta koncept att för varje såld förpackning gick fem kronor till AIDS-forskning.

Jag konstaterade att de produkter jag handlat hade alla att göra med socialt ansvarstagande, CSR, på något vis, särskilt det sistnämnda. Mina tankar for till min tidigare blogg sagamo – en blogg om kommunikation och socialt ansvarstagande, och min tid på Berghs i Stockholm och slutprojektet – Project Think – som vi gjorde för Södertälje kommun.

Lassalyckan ska inte påverka kvaliteten i välfärden

I början av året gjorde samarbetspartierna efter många diskussioner upp med den borgerliga majoriteten om investeringen vid Lassalyckan. Det är bra. Då gör vi det möjligt för ombyggnaden av riksväg 40 till motorväg. Det är också bra att vid större investeringar nå blocköverskridande överenskommelser som gäller över mandatperioder.

De medel som används är medel från tidigare överskott – pengar som enligt lag inte får användas till drift inom exempelvis barn- eller äldreomsorgen. Driftkostnader får endast finansieras av de skattemedel som tas in under året.

Inför årets budget hade vi att ta hänsyn till finanskrisen som har slagit rätt in i ulricehamnarnas och kommunens kassa. Samarbetspartierna föreslog i sin budget höjd skatt med 25 öre. Det motsvarar 60 kronor för en person som har 25 000 kronor i månadslön.

Samarbetspartierna resonerade också med den borgerliga majoriteten om en skattehöjning. Dels för att värna kvaliteten omsorgen och dels för att undvika att Lassalyckan i debatten ställs mot neddragningar inom kärnverksamheten som vi tvingas till på grund av vikande skatteunderlag. Tyvärr – ur båda perspektiven – valde den borgerliga majoriteten att lämna skattesatsen oförändrad. Det blir än mer besvärande när den borgerliga majoriteten väljer att ta på sig ytterligare ekonomiska åtaganden i form av införandet av vårdnadsbidraget.

Vi ser Lassalyckan som en viktig investering för våra barn och ungdomar i kommunen. Samtidigt kommer investeringen påverka kommunens driftbudget. Men samarbetspartierna är tydliga med att det inte ska påverka kvaliteten inom barn- och äldreomsorgen. Om vi tvingas till en skattehöjning för att garantera det är för tidigt att säga. Det beror främst på hur konjunkturen utvecklar sig men också hur olika effektiviseringar slår igenom samt vem som innehar regeringsmakten.

Om samarbetspartierna haft regeringsmakten nu hade Ulricehamns kommun fått ytterligare 5 miljoner kronor under en treårsperiod i statsbidrag. Det motsvarar en skattehöjning på 15 öre. De pengarna hade vi nu behövt inom barn- och äldreomsorgen.

Mattias Josefsson, Socialdemokraterna

Jan-Olof Sundh, Vänsterpartiet

Ingegerd Borg-Saviharju, Miljöpartiet

Motion om kommunal strategi för upphandling av varor och tjänster

Samarbetspartierna i Ulricehamn lämnade idag in följande motion till fullmäktige:

Säkerställ kommunal organisation, kompetens och strategi för upphandling av varor och tjänster

”En marknad som öppnas för konkurrens kan mycket väl få ett mer omfattande regelverk än vad som tidigare var fallet. Genomgående har, som framgår av (utredningens) tidigare kapitel, staten när man har liberaliserat marknader underskattat behovet av regler och av reglerande institutioner för att få väl fungerande marknader.”  Regelutredningen (SOU 2004:4)

Det utredningen skriver om staten är i stor utsträckning tillämpligt också på många kommuner.

Privat eller offentligt

Ser man rent generellt finns det uppenbart flera privat drivna verksamheter, som inte bara i största allmänhet fungerar bra utan bidragit med nya idéer och nya problemlösningar. Det finns också många som allmänt fungerar bra utan att för den skull vara särskilt nyskapande. Och det finns en del som uppenbart har problem och håller för låg kvalitet.

Olika huvudmän – olika utgångspunkter

Olika huvudmän har olika drivkrafter. Privata företag, som i slutändan är vinstbaserade – vilket en mycket hög andel är i dag – har sina egna ekonomiska mål, som naturligtvis styr deras agerande på ett sätt som inte alltid stämmer med samhälleliga fördelningspolitiska mål.

Vinstintresset styr sådant som var man etablerar sig, vilka grupper man väljer att satsa på och hur man lägger upp verksamheten.

Kommuner har delvis andra utgångspunkter för sin verksamhet än de privata företagen, eftersom en offentlig aktör ytterst upprätthåller alla medborgares rätt till vård, omsorg och utbildning. Det gör att de måste arbeta på litet andra sätt – vilket gör att allt inte kommer att hamna i den lönsamma ”mittfåran”.

Av det skälet måste kommuner ha inte bara hög upphandlarkompetens, utan också ha en förhållandevis hög andel produktion i egen regi – annars är man ingen motvikt till de privata företagen.

Beställar-/utförarmodellen

Studier pekar på att entusiasmen för beställar-/utförarmodellen inom samhälleliga verksamheter förefaller ha avtagit. Flera landsting införde modellen. I dag är det bara ett fåtal som har delar av den kvar. Det har visat sig sällan ge några bestående höjningar av effektiviteten.

Anledningen är att inom en sammanhållen organisation – en kommunal förvaltning – försöka återskapa marknadens kontraktsformer mellan olika avdelningar sällan fungerar, eftersom enheterna inte har den sortens relation till varandra. Mycket tyder på att effektiviseringar inom den offentliga sektorn kräver former som utgår från den sektorns egna förutsättningar.

Med det som utgångspunkt är frågan om Ulricehamns kommun har den kompetens – och den omfattning av denna kompetens – som krävs för att klara av beställarrollen.

Kontroll och uppföljning

Som en naturlig fortsättning på beställar-/utförarmodellen kommer den nödvändiga uppföljningen och kontrollen, för att oseriösa företag snabbt kan upptäckas och stängas av. Det är viktigt att notera att det ställer helt andra krav på kommunen än om kommunen driver allt i egen regi.

Ulricehamn saknar idag en effektiv och löpande uppföljning av de leverantörer och entreprenörer vi har avtal med. Om vi inte har kontroll över våra leverantörer under hela avtalsperioden riskerar att inte hushålla med skattebetalarnas pengar och att vi gynnar oseriösa företag på bekostnad av seriösa företag.

Rimligen bör våra leverantörer prövas regelbundet under hela avtalsperioden. Idag erbjuds denna service på marknaden till en mycket låg kostnad genom företag som samlar in och tillhandahåller upplysningar om olika förhållanden som är av betydelse för att bedöma ett företags vandel. Kommunen kan om så önskas ligga ”on line” med prövningen av våra leverantörer.

Insyn och arbetsgivarrollen

När skattefinansierad verksamhet drivs av privata huvudmän gäller inte längre offentlighetsprincipen. Den rätt till insyn som väljare och förtroendevald har när det gäller kommunal verksamhet gäller inte, när verksamheten läggs över på privata producenter. Kommunen har rätt till viss insyn i fristående skolor, men inte i samma omfattning som de egna.

All personal i skattebetald verksamhet, oavsett vem som svarar för själva driften, ska ha rätt och skyldighet att anmäla missförhållanden till de politiskt ansvariga – utan att behöva riskera jobbet.

Frågan är vilken syn Ulricehamns kommun har på dessa frågeställningar, både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett långsiktigt politiskt perspektiv. Hur stor del av verksamheten kan läggas ut i privat regi utan att de demokratiska förlusterna blir allt för stora?  

Vi ska inte upphandla utan att ha tänkt igenom vårt agerande. Kortsiktiga lösningar kan ge långsiktiga kostnader. Vi ska upphandla för att nå syften som är långsiktigt positiva för alla kommuninvånare och för brukare. Vi ska sträva efter bästa möjliga verksamhet för de skattepengar vi använder. ”Varje felaktigt använd skattekrona är en stöld från skattebetalarna”, för att citera Ernst Wigforss.

Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag

att systematiskt arbeta fram långsiktiga riktlinjer och en strategi hur kommunen ska förhålla sig till kommunal verksamhet i privat och offentlig regi ur ett upphandlar-, arbetsgivare- och demokratiperspektiv.

att klarlägga vad kommunen behöver för kompetens och organisation för att möta de nya krav som ställs på kommunen utifrån om verksamhet överförs till privata aktörer.

att arbeta fram rutiner för att kontinuerligt följa upp att de avtal som tecknas med privata aktörer så att de efterlevs under hela avtalsperioden.

att se till att kommunstyrelsen regelbundet informeras om hur kontrollen fortlöper.

Barbro Westermark        Jan-Olof Sundh               Ingegerd Borg-Saviharju

Socialdemokraterna        Vänsterpartiet                Miljöpartiet

Motion om införandet av mobila röstmottagningsställen

Idag lämnade samarbetspartierna i Ulricehamn in följande motion:

Demokratin är det finaste vi har. Och den ska vi värna om. Att minska antalet ställen där människor kan lägga sin röst kan inte vara rätt väg att gå. Tvärtom. Att införa röstmottagningsställen på flera orter i kommunen kan vara ett sätt att värna demokratin. Ytterligare sätt är att, som flera andra kommuner, införa så kallade mobila röstmottagningsställen exempelvis i anslutning till större arbetsplatser i kommunen.

Dessa mobila röstmottagningsställen kan användas under hela eller delar den period som avser förtidsröstning i syfte att underlätta det praktiska genomförandet av valet för väljaren, öka valdeltagandet och stärka demokratin.

Vi föreslår

att man i samarbete med större arbetsplatser i kommunen och byar/samhällen anordnar mobila röstmottagningsställen i valet 2010 under den period förtidsröstningen pågår.

 

Barbro Westermark        Jan-Olof Sundh               Ingegerd Borg-Saviharju

Socialdemokraterna        Vänsterpartiet                Miljöpartiet

Opposition motionerar om bostadsmarknad på lika villkor

Bostadspolitik är en fråga i Ulricehamn. Idag behandlar kommunstyrelsen Tvingen 9 & 10 där hittills drygt 300 personer skrivit på namninsamlingen mot 20 meter höga sjönära höga hus.

Samtidigt har frågan om fler bostäder på landsbygden fått liv den senaste tiden. Och idag lämnar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in en motion till fullmäktige om den snedvridna bostadsmarknaden. Här följer motionen i sin helhet:

Investera i en bostadsmarknad på lika villkor

Bostadsmarknaden är idag kraftigt snedvriden. Detta på grund av att den borgerliga regeringen har avskaffat räntebidragen och investeringsstödet för nybyggnation av hyresbostäder. Studier vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, visar att kostnaden för att bo i hyresrätt är mer än 20 procent högre än bostadsrätt och villa. Denna problematik är något som oppositionsrådet Mattias Josefsson har belyst på Ulricehamnsbloggen.se vid ett flertal tillfällen.

Kostnaden för att bygga hyresrätter är idag betydligt dyrare, vilket medför högre hyror och färre antal nybyggnationer. Vi känner en oro över att över den snedvridna bostadsmarknaden och att byggnationen av hyresrätter avstannat. På sikt kan det hota Ulricehamns övergripande mål om 25 000 invånare år 2020.

Alla har inte möjlighet att investera i en bostadsrätt eller villa. Andra vill inte göra det utan vill investera i annat. Och det måste vara varje människa rättighet att få använda sitt egna kapital hur man vill utan att behöva bli bestraffad.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

att skyndsamt skriva till regeringen och uppmana denna att återinföra räntebidraget och investeringsstödet för byggande av hyresrätter.

Barbro Westermark (S)

Jan- Olof Sundh (V)

Ingegerd Borg (Mp)

Nu krävs att vi agerar för Ulricehamns bästa

Insändare Ulricehamns Tidning den 6 augusti.

Vi känner oro och starkt ansvar för ulricehamnarna och för kvaliteten inom välfärden. Trots att konjunkturnedgången är på väg att bottna kommer illavarslande signaler. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att 250 000 personer nu är utan jobb. Och i höst spår förmedlingen en anstormning, dels på grund av att många varsel träder i kraft och dels för att många som har sommarvikariat tvingas ut i arbetslöshet.

I Ulricehamn tvingas människor som söker försörjningsstöd vänta allt längre för att få ersättning, har vi kunnat läsa i UT i sommar. Kommunen tvingas nu koppla in en konsult för att avlasta socialsekreterarna. Och Ulricehamn är långt ifrån ensam om att ha fått problem, visar en undersökning som fackförbundet SKTF gjort.

Enligt tidningen Riksdag & Departement riskerar ytterligare 54 000 personer att bli utförsäkrade från Försäkringskassan och mista sin ersättning. Detta är inte bara en tragedi för individen utan också ytterligare ökad belastning för kommunerna.

Nu väcks oroliga och kritiska röster även inom de borgerliga leden på kommunnivå. Sju kristdemokratiska kommunpolitiker krävde på DN debatt den 5 augusti ytterligare medel till Sveriges kommuner. Sedan tidigare har borgerligheten i bland annat Skara, Vara och Skövde vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna.

I Ulricehamn föreslog oppositionen redan i mars att kommunen skulle uppvakta regeringen om ytterligare medel för att rädda kvalitet och välfärdsjobb. Dessutom sträckte samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Boråsregionen ut handen till sina borgerliga kollegor om konstruktiva krissamtal. Tyvärr föll inget av förslagen i god jord.

Inom kort sätter sig regeringspartierna i förhandlingar om budgeten för 2010. Folkpartiet har redan öppnat för mer pengar till kommunerna. Med starkt stöd underifrån kan förslaget få gehör. Därför ställer vi nu frågan igen till våra borgerliga politiker i Ulricehamn; Är ni beredda att göra vad ni kan och uppvakta regeringen om ytterligare medel för att trygga kvalitet och välfärdsjobb i Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Barbro Westermark, gruppledare (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare (V)

Ingegerd Borg, gruppledare (Mp)