Tågkaos kostar pengar och jobb

Den senaste tidens kraftiga tågkaos är ytterligare bevis på att den svenska järnvägen är i dåligt skick. Det har blivit allt tydligare för varje år och det drabbar arbetspendlare och exportindustrins transportköpare varje dag.

Människor kommer varken till jobbet eller hem i tid på grund av järnvägens kris. Företag får svårare att hitta arbetskraft. Många företag upplever stor frustration över att godstrafiken på järnväg har stora problem. Beräkningar från KTH visar att tågkaoset innebär 1,5 miljarder i minskade intäkter för svensk exportindustri. Enbart ett företag som SSAB säger sig förlora 150 miljoner kronor per år på grund av tågkaoset.

I höstas valde regeringen att dra ned på anslaget till järnvägsunderhåll. Det är en mycket märklig prioritering. Den moderatledda regeringen har nu styrt Sverige i över sju år och tågen går inte i tid.

Järnvägens kris hotar jobben men det hotar även klimatet då mer gods måste transporteras med lastbil. I mars meddelade godsjärnvägsföretaget Green Cargo att man avser att minska personalstyrkan med 500 personer. Bakgrunden till varslet är, enligt företaget, pressade priser för lastbilstransporter samtidigt som fördubblade och fortsatt stigande banavgifter för en sliten järnväg försvårar möjligheten att nå lönsamhet.

Förutom minskade resurser saknas också en helhetsbild av det underhållsarbete som utförs. Riksrevisionen, liksom regeringens egen järnvägsutredare, har pekat på att Trafikverket inte har tillräcklig kunskap om skicket på de egna banorna. Trafikverket kontrollerar inte heller entreprenörernas arbete.

Så här kan det inte fortsätta. En väl fungerande järnväg är en förutsättning för att nå Socialdemokraternas mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Vi har länge föreslagit investeringar i både nya banor och ökat järnvägsunderhåll.

Vi menar också att staten ska ta ett samlat ansvar för allt järnvägsunderhåll. Trafikverket måste snabbt bygga upp kompetens för att inspektera säkerheten på de egna banorna och inspektera kvaliteten på entreprenörernas arbete. I dag är det entreprenörerna själva som inspekterar kvaliteten på det egna arbetet. Det är en unik och osäker lösning. Säkerheten på järnvägen måste ha högsta prioritet.

Sverige behöver ­både en bättre järnväg och en ny regering som tar jobben, säkerheten och klimatet på allvar.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.

Annonser

Tillväxten i Västsverige kräver Götalandsbana

Frågan om Götalandsbanans vara eller icke vara närmar sig ett avgörande. I vart fall ett första beslut givet den kommande infrastrukturpropositionen.

Ett modernt samhälle kräver förstorade arbetsmarknader. Med Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg över Jönköping kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Linköpings arbetsmarknad skulle växa från 400 000 till 700 000 personer.

Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten och arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Dessutom är det uppenbart att vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en effektiv järnväg.

Dagens bana går inte via Borås. Gällde det enbart Borås hade vi kunnat acceptera förhållandet. Men idag vi har en stambana som går utanför många av Sveriges större städer. Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping ligger inte ”mellan Stockholm och Göteborg”. Bara dessa fyra städer har nästan en halv miljon människor. Om man tror att det finns ett värde att företag i Borås samarbetar med företag i Linköping eller att studenter i Jönköping kan bedriva projekt i textilstaden Norrköping med stöd från Textilhögskolan i Borås, ja då behövs en ny järnväg via Borås-Jönköping-Linköping.

Bygger man en ny järnväg är det i alla avseenden att föredra att man bygger den efter den bästa tänkbara standarden och som möjliggör snabba tågförbindelser.

För landet är det viktigt att få kommunikationer som förenar många människor på ett enkelt sätt. Götalandsbanan får den effekten genom att den går i områden som är relativt tättbefolkade.

För Borås del kommer resandet mot Göteborg att bli allt mer avgörande. Redan idag är Borås-Göteborg Sveriges tredje största reserelation, men en mycket liten andel av resandet går via järnväg. Det beror troligen på att dagens banstandard är så låg att restiden blir lång och resan obekväm. Därför behöver vi en bättre järnväg till Göteborg. Lägger man där till att banan ska gå via Landvetter är det enkelt att se att för boråsaren är Götalandsbanan viktig. Den innebär också att vår region stärks genom att vi knyter ihop Västsveriges två största arbetsmarknadsregioner.

Vi är övertygade om att Borås behöver en Götalandsbana för sin utveckling, att regionen behöver en Götalandsbana för att öka invånarnas möjligheter och att landet behöver en Götalandsbanan för att skapa ett starkt tillväxtstråk Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Nyköping-Stckholm. Med en Götalandsbana ges också alla mellanliggande orter (ex. Bollebygd och Ulricehamn) nya pendlingsmöjligheter och blir en del av samma tillväxtkorridor.

Debattartikel publicerad i dagens Borås tidning undertecknad av Christer Johansson, kommunalråd i Bollebygd (M), och mig.

Försenad minister vill utreda tåget

Noterade att Lars Holmin kommenterade att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) försenades av tåget idag. Och visst är det lite dråpligt.

Vad som dessutom är roligt är att ministern öppnade för en utredning av tågkapaciteten. Däremot kan det nog inte tolkas som att utredningen ska ta vid där Gunnar Malm avslutade sitt arbete.

– Jag vill utreda vilka alternativ det finns för att öka kapaciteten utan att fastna vid tekniken, säger hon till SVT.

Vad det innebär rent tidsmässigt för Ulricehamns del vad det gäller tågförbindelse står skrivet i stjärnorna, eller möjligtvis i ett dokument i ett skrivbord på regeringskansliet.

P.S. Har själv nyttjat tåget idag med samma resultat som ministern – inställt tåg och dessutom försening på det nya. Sverige behöver mer järnvägar, mer kapacitet.

Utbyggnad av R40 ligger fast med rödgrön regering

Insändare i Ulricehamns tidning idag undertecknad av Lena Hallengren, talesperson i infrastrukturfrågor för Socialdemokraterna, och mig själv.

Vi kan nu ge ett mycket klart besked till väljarna: En rödgrön regering kommer att satsa 1100 miljoner kr på att bygga ut riksväg 40 mellan Dållebo och Hester. Satsningen innebär att en helt ny trafiksäker motorväg byggs och att den högsta tillåtna hastigheten kan höjas från dagens 80 till 110 km/h.  Vi vill se en byggstart redan till hösten, vilket innebär att vägen kan öppnas för trafik 2013.  

Att bygga ut riksväg 40 handlar ytterst om att värna jobben. På en arbetsmarknad där förändringar och omstruktureringar sker allt snabbare krävs goda förutsättningar att arbeta på andra platser än i anslutning till hemmet. Med kortare restider och förbättrad trafiksäkerhet förbättras möjligheterna till arbetspendling i stråket Jönköping- Ulricehamn – Borås – Göteborg. Förbättrade möjligheter till arbetspendling från och till de angränsande större städerna är av avgörande betydelse för utvecklingen i Ulricehamnsregionen. Forskningen är tydlig på den punkten: Ju större lokal arbetsmarknad, desto snabbare tillväxt i sysselsättning och löner.

Investeringar i infrastruktur ger även kraftfullt bidrag till sysselsättningen under själva byggtiden. Enligt en studie från riksdagens utredningstjänst ger utbyggnaden av riksväg 40 omkring 500 jobb inom bygg- och anläggning och angränsande branscher.

För en tid sedan presenterades en rödgrön överenskommelse om investeringar i transportinfrastrukturen fram till år 2021. Överenskommelsen innebär den största satsningen på järnvägar- och kollektivtrafik i modern tid. Man får gå tillbaka till det sena 1800-talet och uppbyggnaden av stambanorna för att finna motsvarande investeringar i det svenska järnvägsnätet. Jämfört med regeringens förslag till åtgärdsplan vill vi öka investeringarna i järnväg och kollektivtrafik med 101 miljarder kronor fram till år 2021.

Men, och de är ett mycket viktigt, men: Den ökade satsningen på järnväg och kollektivtrafik innebär ingen minskning av den ram för underhåll och nyinvesteringar på väg som regeringen föreslagit. Varje enskild väginvestering som den nuvarande regeringen pekat ut kommer alltså att ligga fast vid en rödgrön valseger. Vi inser att bilen, inte minst i kombination med andra transportslag, under överskådlig tid kommer att vara en viktig del i människors vardag, i synnerhet i mer glest befolkade delar av landet.

Investeringar i järnväg ska prioriteras

På fredagen under Socialdemokraternas jobbkongress arbetade jag hårt för att lyfta järnvägens betydelse och att investeringar i järnvägen ska prioriteras. Tack vare ett bra samarbete med socialdemokrater från stora delar av landet och en lyhörd partistyrelse beslutade vi att:

”Järnvägen spelar en viktig roll i bygget av ett grönt och konkurrenskraftigt Sverige. Investeringarna i järnvägsnätet är otillräckliga. Det finns ett behov av investeringar i ny kapacitet och det behövs insatser för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet. De totala infrastruktursatsningarna bör därför öka och i fördelningen mellan transportslagen bör järnvägen prioriteras.”

Tillsammans med det vi beslutade i torsdags om att strategiskt viktiga investeringar i infrastukturen kan lånefinansieras känner jag mig mycket nöjd. Jag tänker då självklart utifrån planerna på Västra Götalandsbanan.

Vaknar upp till jobbkongressens andra dag

DSC00297Så var det dags för jobbkongressens andra dag. Första dagen var fylld med – förutom resan – tal från flera aktade personer som Jens Stoltenberg, Johanna Sigurdardottir, Giorgos Papandreou och inte minst Margot Wallström.

Dessutom satt vi i olika temagrupper och diskuterade vår framtida politik. Mycket fokus ligger på utbildningssystemet och våra socialförsäkringar, pensionärsskatten och villkoren för  småföretag och entreprenörer.

I den grupp jag ingick diskuterade vi även infrastrukturens betydelse för vidga arbetsmarknadsregioner och för att näringslivets möjligheter att rekrytera nyckelpersoner.

På väg till jobbkongress

Sitter på bussen väg till Socialdemokraternas jobbkongress i Stockholm. Det ska bli riktigt intressant att få vara med att utforma de politiska riktlinjer som ligger till grund för Socialdemokraterna när de bildar regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter valet nästa år.

Jag har fokuserat mig extra mycket på omställningen av våra jobb till ett hållbart samhälle. Jag vill att Sverige ska vara ledande och ett föregångsland i den här utvecklingen. Det ger dagens småföretag kostnadsfördelar, konkurrensfördelar och förutsättning att bli morgondagens storföretag på en världsmarknad i ett hållbart samhälle.

Investeringar i järnväg är också viktig och gör att arbetsmarknadsregioner växer, förbättrar näringslivets möjligheter att rekrytera nyckelkompetens och nya samverkansmöjligheter öppnas inom samhällets alla sektorer.

Jag kommer också lägga kraft på småföretag och deras villkor. Det är extra viktigt ur ett Ulricehamns perspektiv där endast 7 procent av våra 2 500 företag har mer än tio anställda.

Det ska också bli roligt att få träffa arbetskamrater från Sveavägen 68 (jag är ju trots allt bara tjänstledig därifrån), tidigare arbetskamrater och vänner från tiden i Stockholm och då jag hade hela Sverige som arbetsområde. Självklart räknar jag också med att knyta en del nya värdefulla kontakter.

Det här ska bli riktigt kul!