Tågkaos kostar pengar och jobb

Den senaste tidens kraftiga tågkaos är ytterligare bevis på att den svenska järnvägen är i dåligt skick. Det har blivit allt tydligare för varje år och det drabbar arbetspendlare och exportindustrins transportköpare varje dag.

Människor kommer varken till jobbet eller hem i tid på grund av järnvägens kris. Företag får svårare att hitta arbetskraft. Många företag upplever stor frustration över att godstrafiken på järnväg har stora problem. Beräkningar från KTH visar att tågkaoset innebär 1,5 miljarder i minskade intäkter för svensk exportindustri. Enbart ett företag som SSAB säger sig förlora 150 miljoner kronor per år på grund av tågkaoset.

I höstas valde regeringen att dra ned på anslaget till järnvägsunderhåll. Det är en mycket märklig prioritering. Den moderatledda regeringen har nu styrt Sverige i över sju år och tågen går inte i tid.

Järnvägens kris hotar jobben men det hotar även klimatet då mer gods måste transporteras med lastbil. I mars meddelade godsjärnvägsföretaget Green Cargo att man avser att minska personalstyrkan med 500 personer. Bakgrunden till varslet är, enligt företaget, pressade priser för lastbilstransporter samtidigt som fördubblade och fortsatt stigande banavgifter för en sliten järnväg försvårar möjligheten att nå lönsamhet.

Förutom minskade resurser saknas också en helhetsbild av det underhållsarbete som utförs. Riksrevisionen, liksom regeringens egen järnvägsutredare, har pekat på att Trafikverket inte har tillräcklig kunskap om skicket på de egna banorna. Trafikverket kontrollerar inte heller entreprenörernas arbete.

Så här kan det inte fortsätta. En väl fungerande järnväg är en förutsättning för att nå Socialdemokraternas mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Vi har länge föreslagit investeringar i både nya banor och ökat järnvägsunderhåll.

Vi menar också att staten ska ta ett samlat ansvar för allt järnvägsunderhåll. Trafikverket måste snabbt bygga upp kompetens för att inspektera säkerheten på de egna banorna och inspektera kvaliteten på entreprenörernas arbete. I dag är det entreprenörerna själva som inspekterar kvaliteten på det egna arbetet. Det är en unik och osäker lösning. Säkerheten på järnvägen måste ha högsta prioritet.

Sverige behöver ­både en bättre järnväg och en ny regering som tar jobben, säkerheten och klimatet på allvar.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.

Annonser

Götalandsbanan behövs för jobben

Sverige står inför två stora framtidsutmaningar. Jobben och klimatet. Moderaterna har misslyckats med båda dessa utmaningar.

Arbetslösheten är högre än när Moderaterna kom till makten 2006. Moderaterna har inte tagit några initiativ för att hantera de kommande infrastrukturinvesteringarna ur ett klimatperspektiv. Det är med oro vi ser hur järnvägens tillförlitlighet brutit ihop fullständigt. Samtidigt som moderaterna lägger sig platt när det gäller EU:s klimatpolitik.

Moderaterna har haft en oansvarig inställning till järnvägen. 2006 menade Anders Borg att Sverige underinvesterat i järnväg. 2010 kallade han en angelägen ny järnväg ”robust olönsam”. När såväl nya järnvägsinvesteringar beslutades av rörde finansministern ihop begreppen totalt. Det teknikval som Trafikverket föreslog kallade Borg för ”science fiction tåg”. Trots att liknande tågsystem funnits i Europa i över 30 år.

Vi socialdemokrater ser byggandet av en ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg, Götalandsbanan, som en avgörande investering för jobben i Sverige.

Vad som gör Götalandsbanan riktigt attraktiv är att hela sträckan Göteborg-Landvetter-Borås och Jönköping kommer att länkas samman till en stark arbetsmarknadsregion.

Götalandsbanan är en angelägenhet för hela Sverige. Befintliga banor kommer att få mer utrymme för godstrafik och regional pendeltrafik.

Med Götalandsbanan kommer det bli möjligt att bo i Jönköping och pendla till Göteborg eller Stockholm för arbete eller studier. Götalandsbanan kommer få allt fler att välja tåget framför bilen eller flyget. Det ger både lägre klimatpåverkan och mindre trängsel på vägarna.

Nu måste byggnationen komma i gång så fort som möjligt. Över ett år är redan förlorat då Anders Borg och Moderaterna rört i hop begreppen om teknikvalet.

Högsta prioritet måste nu ges till en fördjupad utredning för sträckan mellan Borås- Jönköping-Linköping. I vårt förslag till kommande infrastrukturinvesteringar åren 2014-2025 kommer vi lyfta fram en sådan utredning.

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

När Götalandsbanan väl är klar efter 2025 uppstår helt nya möjligheter för Västsverige och Jönköping att bli en än mer tillväxtinriktad och även klimatsmart arbetsmarknads- och studieregion.

Debattartikel publicerad i Jönköpingsposten undertecknad av:

Anders Ygeman (S), riksdagens trafikutskott

Anneli Hulthén (S) Göteborg

Patrik Karlsson (S) Mölndal

Mats Werner (S) Härryda

Peter Rosholm (S) Bollebygd

Ulf Olsson (S) Borås

Mattias Josefsson (S) Ulricehamn

Elin Rydberg (S) Jönköping

Fokus på fler jobb i Ulricehamn

Socialdemokraterna tror på Ulricehamn. Vi är övertygade om att kommunen växer i befolkning de närmaste åren. Närheten till två städer med över 100 000 invånare och förbättrade kommunikationer stärker Ulricehamn. Flera företag har valt att investera vid Rönnåsens industriområde. Ytterligare företag har visat intresse både där och vid det kommande motet, där väg 40 och 46 korsar varandra.

Med tio mil till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller som lämnar Sverige, har vi ännu inte sett den fulla betydelsen av den nya motorvägen än.

Trots denna framtidstro finns tecken på tydliga brister. Över 650 personer i Ulricehamn är arbetslösa. En fjärdedel är under 24 år.  Det duger inte.

Nyligen presenterade LO en rapport som visar att antalet inskrivna i Arbetsförmedlingens program är rekordhögt. Samtidigt får mycket få del av insatser som stärker chanserna till jobb. Bara en av tio arbetslösa får någon slags utbildning och endast en av fyra får insatser som leder till jobb. Aldrig förr har arbetsmarknadspolitiken varit så svag i ett läge med så hög arbetslöshet.

Socialdemokraterna har satt upp det ambitiösa målet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020. Det ska nås bland annat genom att utöka antalet utbildningsplatser inom komvux, yrkesvux och högskola, halvera sjuklöneansvaret och investera ytterligare i förbättrad infrastruktur.

Det är den borgerliga regeringen som har det huvudsakliga ansvaret för dagens utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Hittills har denna regering prioriterat sänkta skatter framför en fungerande arbetsmarknad.

Lokalt kan vi inte sitta med armarna i kors. Socialdemokraterna i Ulricehamn konstaterade i höstas: Om brandkåren inte kommer när det brinner får man själv försöka släcka elden med hinken.

Lokalt har vi hittills under mandatperioden presenterat 12 konkreta jobbförslag som syftar till att få fler i sysselsättning och göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare. Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många jobbförslag under samma period. En del av våra förslag har blivit genomförda. Andra har tyvärr inte kommit invånarna till del på grund av andra partier inte haft samma höga ambition.

Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsätta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Socialdemokraternas mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Borås tidning.

Vi vill samarbeta brett för kommunens bästa

Det är mindre än ett år kvar till valet. Snart kommer väljarna att bestämma hur Sverige och Ulricehamn ska utvecklas framöver. Vi socialdemokrater är ett samarbetsparti. Vi söker väljarnas förtroende för en bred politik för fler människor i arbete, investeringar i skolan och en starkare välfärd.

Med underskott inom äldreomsorgen och på flera håll en tuff situation inom skolan saknar inte kommunen utmaningar. Samtidigt växer Ulricehamn. En motorväg under uppbyggnad har ökat intresset för Ulricehamn som etableringsort.

I det läge som Ulricehamn befinner sig är det viktigt med ett handlingskraftigt styre som har förmåga att ta ansvar och samarbeta brett för att ta sig an Ulricehamns utmaningar.

Vi socialdemokrater tror inte på en cementerad blockpolitik. Vi ser snarare att den många gånger inte fungerar och försvårar beslutsfattandet. Det visar inte minst innevarande mandatperiod i Ulricehamn, Herrljunga och för landet som helhet.

Vi är övertygade om att Ulricehamn hade stått inför en än besvärligare situation om Socialdemokraterna hade valt bort det politiska ansvarstagandet när den borgerliga alliansen sprack. Vi valde istället att ta ett kliv fram och samarbeta för kommunens bästa.

Även i Herrljunga har den borgerliga alliansen spruckit under mandatperioden. Den kvarvarande minoriteten har drivit sin linje så hårt att man nu tvingats lämna in sin avskedsansökan. Vi har svårt att se att det har varit till gagn för Herrljungaborna.

Även i Sveriges riksdag har vi ett minoritetsstyre. Där väljer den styrande minoriteten att lägga fram förslag som de redan i förväg vet om inte har en majoritet bakom sig. Eller så ställer man helt enkelt in sammanträden.

De finns de som skulle kunna hävda att det ur ett juridiskt perspektiv är det smart av ordföranden i till exempel arbetsmarknadsutskottet att ställa in flera sammanträden. Om man inte har några sammanträden har man heller inget att ta ansvar för – rent juridiskt.

Men för alla de 400 000 som är arbetslösa och för företag som gång på gång påpekar att de inte hittar efterfrågad kompetens är det naturligtvis förödande.

Socialdemokraterna går till val som eget parti – både i Sverige och i Ulricehamn. När väljarna väl har sagt sitt i Ulricehamns kommun är vi beredda att förhandla och ingå överenskommelser för att göra folkets röst hörd på bästa sätt. Vi gör det med sikte på att samarbeta brett för kommunens bästa.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S, Celso Silva Goncalves, ordförande i Ulricehamns arbetarekommun och mig.

Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn

För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Vi har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Staten, som ansvarar för närings-och arbetsmarknadspolitiken har bäst möjlighet att få fler i arbete. S har presenterat flera förslag för att få fler i utbildning och stärka företagens konkurrenskraft. Även lokalt kan vi påverka. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden.

Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

 

Avskaffa deltidsanställningar och delade turer

Socialdemokraterna i Ulricehamn har föreslagit att alla anställda i kommunens organisation ska ha rätt till en heltidstjänst. Detta för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att alla ska kunna leva på sin lön, kunna planera och ha en dräglig familjesituation. Förslaget antogs nyligen av kommunfullmäktige. Nu tar vi det ett steg till och säger: avskaffa de delade turerna!

Det krävs krafttag för att komma tillrätta med delade turer. Vi förringar inte de utmaningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och anställd. Men vi räds inte uppgiften.

 

Fler utbildningsplatser stärker konkurrenskraft

Ulricehamn har flera framgångsrika företag som expanderar och bygger ut. Våren 2013 pekade Västsvenska Handelskammaren ut Ulricehamn som ett gott exempel vad det gäller företagande i Västsverige.

I Svenskt Näringslivs rankning har Ulricehamn stärkt sin position under mandatperioden tack vare ett starkare förtroende både för politisk ledning och för kommunens tjänstemän. Men det finns brister. En av dem är enligt företagsledare i Ulricehamn – och i Boråsregionen – att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens.

Bilden bekräftas av näringslivet i hela Sverige som rapporterar att var femte rekryteringsförsök misslyckas och att vakanserna ökar. Detta trots att 400 000 är arbetslösa.

Det måste vi ta på allvar. De senaste två åren har totalt 16 000 platser försvunnit vid landets högskolor och universitet. Även vår närliggande högskola i Borås är drabbad. År 2006 fanns 431 högskoleplatser per 1 000 unga mellan 19-24 år. Idag är motsvarande siffra 377.

Den borgerliga regeringen har också skurit ner kraftigt i arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd. Istället har den satsat på i förväg utdömda Fas 3.

Socialdemokraterna konstaterar att efterfrågan på högutbildade på arbetsmarknaden ökar. Det växer fram fler och fler kvalificerade jobb som kräver en kvalificerad utbildning. Det är en positiv utveckling som vi ska
bejaka och förstärka.

I Ulricehamn har Socialdemokraterna presenterat sex konkreta förslag för ökad sysselsättning. En bärande idé är att ge fler chansen till utbildning, praktik och feriearbete.

Men behovet av utbildad arbetskraft finns i hela landet. Därför håller vi fast vid att det behövs fler utbildningsplatser. Vi skjuter till resurser motsvarande 16 000 fler platser på högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Allt för att stänga rekryteringsgapet, stärka företagens konkurrenskraft och öppna fler möjligheter för individen att utbilda sig och ta jobb. Det går före fortsatta skattesänkningar.

Vi har presenterat framtidsorienterade förslag som att ta de första stegen mot att införa ett tre-terminsystem där lärosätena ska erbjuda fler relevanta sommarkurser. Dessutom vill vi ta de första stegen mot att alla studenter ska få utbildning som har en anknytning till arbetslivet genom arbetslivspraktik.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av mig som oppsitionsråd och medlem i IF Metall.