Så skapar vi en värdig välfärd för alla

Socialdemokraterna är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer och idag är vi över 23 000 invånare. Men det finns utmaningar. Inom skolan och inom omsorgen är det på flera håll en tuff situation. Vi är tydliga med våra prioriteringar: jobben först, sedan skolan och välfärden. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

De senaste åtta årens skattesänkningar har urholkat kommunernas möjligheter till satsningar inom omsorgen. Anhöriga har fått ta på sig ett större ansvar när kommunernas ambitioner har minskat. Vi socialdemokrater anser att kvaliteten i vården och omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning ska vara så hög att de inte blir beroende av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa till.

Vi vill stärka bemanningen i omsorgen, möta de långsiktiga rekryteringsbehoven och samtidigt ge unga arbetslösa jobb och utbildning inom ett framtidsyrke. Socialdemokraterna kommer därför att investera i praktikantjobb i omsorgen.

I Ulricehamn ska alla känna sig trygga. Människor ska få stöd utifrån behov. Den som beviljas omsorg ska få bestämma hur den utförs i så stor utsträckning som möjligt. Det ska finnas en kontinuitet bland personalen, så få olika personer som möjligt ska besöka vårdtagarna.

I flera kommuner erbjuds pensionärer gratis kollektivtrafik. Vi vill att kommunen ska erbjuda seniorkort utan kostnad till personer som är 65 år eller äldre för resor i lågtrafik.

Det behöver finnas fler trygghetsbostäder i kommunen. Många äldre känner sig ensamma och otrygga i sitt tidigare boende, men är i övrigt pigga och klarar det mesta i sin vardag. För att stimulera byggandet av trygghetsboenden införs ett årligt bidrag för gemensamhetslokaler och trygghetsvärd. Om det behövs ska Stubo få i uppdrag att bygga anpassade trygghetsboenden.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Vi vill värna LSS och den personliga assistansen. Fler boenden, utformade för olika typer av funktionsnedsättning, behöver byggas.

Vård- och omsorgsyrkena behöver göras mer attraktiva. Rekryteringsbehovet ökar de kommande åren och det kommer att finnas en brist på utbildade undersköterskor. Den normala anställningsformen ska vara heltid med rätten att gå ner i tid för dem som önskar. Arbetstiden ska vara sammanhållen, delade turer ska i princip inte förekomma, och timanställningarna ska minimeras.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland och Leif Dahl, kandidater till kommunfullmäktige (S).

Annonser

4 nycklar för stärkt landsbygd

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med att stärka attraktiviteten och förutsättningarna att bo på landsbygden. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn har identifierat fyra områden som kommunen bör arbeta med:

  1. Bredband.
  2. Skolan.
  3. Kollektivtrafik.
  4. Bostäder.

Sammanlagt avsätter vi ytterligare 1 225 000 kronor i 2014 års budget riktade till att stärka landsbygden.

 

S-motion: Låt oss utveckla en flexibel kollektivtrafik

Ulricehamn är regionens största kommun till ytan. Kommunen har med sina 12 tätorter och en befolkning kring 23 000 invånare landsbygdskommunens alla karaktäristiska drag. En av våra viktigaste utmaningar för att underlätta boende på landsbygden är att förbättra kommunikationen.

I år har kommunen avsatt medel för att bygga ut bredband. Kommunens pengar möts upp av lika mycket medel från Västra Götalandsregionen. Vi vet genom de samtal och de möten som kommunen arrangerat att intresset är stort för denna satsning.

Men en minst lika viktig fråga för att kunna bo, leva och verka på landsbygden är tillgången till kollektivtrafik. Samtidigt är det inte rimligt att ha stora bussar som åker mer eller mindre tomma. Det är inte ekonomiskt försvarbart.

Men frågan är alldeles för viktig för att avfärdas med endast det argumentet. Redan idag finns det i Sverige lösningar med byabuss där invånare själva kör en mindre buss, detta är något vi skulle kunna utveckla i Ulricehamn. Regionen beslutade nyligen att avsätta 3 miljoner kronor under perioden 2013-2015 till ett projekt för kreativa och flexibla lösningar för ökad tillgänglighet på landsbygden. Det välkomnar vi.

För att utveckla tillgängligheten på landsbygd behövs det annorlunda lösningar som är mer behovsanpassade än vad dagens linjelagda kollektivtrafik klarar av att erbjuda. Det är inte självklart att kollektivtrafiken alltid ska utföras av Västtrafik eller ens vara kollektivtrafik i traditionell mening.

Lösningar med samåkning med egen bil kan också vara ett alternativ för områden med lägre befolkningstäthet. Invånare, byalag och samhällsföreningar har säkert många olika lösningar på deras specifika behov. En grundläggande tanke från regionens sida i att stödja sådana här projekt bygger på att det finns ett lokalt engagemang.

Vi menar att kommunen, tillsammans med exempelvis Landsbygdsalliansen, enskilda byalag eller andra intresserade, bör pröva om Ulricehamns kommun ska vara med i detta projekt.

Vi behöver utveckla nya metoder för att underlätta och göra boendet attraktivt i hela kommunen. Det måste vara ambitionen om vi vill att hela kommunen ska leva. Och den ambitionen har Socialdemokraterna.

Med anledning av ovan föreslås fullmäktige att besluta

Att arbeta för att Ulricehamns kommun, tillsammans med lokala intressenter, går in projektet kreativa och flexibla lösningar för ökad tillgänglighet på landsbygden

Klyftorna växer i regionen

När regionen samlades till Forum Västra Götaland i veckan fick åhörarna en försmak av regionrapport 2011 som publiceras senare i år. Förhandsmaterialet är en utvärdering av regionen utifrån hållbar utveckling, som innehåller dimensionerna; miljö, ekonomi och social.

I rapporten konstateras:

”Utvecklingen i Västra Götaland det senaste decenniet är i många stycken bra, men den är inte hållbar. En allt tydligare skiktning av regionens befolkning oroar mest. Mellan de som har arbete och de som inte har arbete.”

För perioden 2008-2009 visar andelen förlorade jobb ett starkt samband med arbetsmarknadernas andel industrianställda. Cirka 770 000 personer är sysselsatta i Västra Götaland vid utgången av 2010 vilket är runt 16 000 färre än 2008. Svagast utvecklas arbetsmarknaden för ungdomar och invånare med utländsk bakgrund.

Siffrorna är på intet sätt någon nyhet. Men visar de återigen var politiken, inte minst i Ulricehamn, behöver sätta in resurser och hitta lösningar. För, som rapporten slår fast:

”Andelen personer som är försörjda via samhället är ett helt centralt mått på hållbar utveckling i den sociala dimensionen.”

I övrigt finns mycket glädjande att läsa. Bland annat visar Sjuhärad en tydlig positiv utveckling av antalet invånare, med cirka 7 500 nya invånare netto under 2000-talet.

Dessutom har västgötarna blivit mer energisnåla. Hushållen i Västra Götaland har minskat sin energianvändning från 9 000 kWh per invånare år 2000 till mindre än 7 000 kWh idag. Nivån är den fjärde lägsta i landet.

Däremot behöver utbudet inom kollektivtrafiken få en uppryckning i Sjuhärad. Rapporten visar att resandeutvecklingen i Fyrbodal och Sjuhärad generellt sett är svag och marknadsandelen sjunker. Trafikutbudet har i stort sett varit konstant i Sjuhärad medan det ökat med 30 procent i regionen som helhet. Sedan Västtrafik bildades 1999 har det lokala och regionala kollektiva resandet ökat med 25 procent.

Utbyggnad av R40 ligger fast med rödgrön regering

Insändare i Ulricehamns tidning idag undertecknad av Lena Hallengren, talesperson i infrastrukturfrågor för Socialdemokraterna, och mig själv.

Vi kan nu ge ett mycket klart besked till väljarna: En rödgrön regering kommer att satsa 1100 miljoner kr på att bygga ut riksväg 40 mellan Dållebo och Hester. Satsningen innebär att en helt ny trafiksäker motorväg byggs och att den högsta tillåtna hastigheten kan höjas från dagens 80 till 110 km/h.  Vi vill se en byggstart redan till hösten, vilket innebär att vägen kan öppnas för trafik 2013.  

Att bygga ut riksväg 40 handlar ytterst om att värna jobben. På en arbetsmarknad där förändringar och omstruktureringar sker allt snabbare krävs goda förutsättningar att arbeta på andra platser än i anslutning till hemmet. Med kortare restider och förbättrad trafiksäkerhet förbättras möjligheterna till arbetspendling i stråket Jönköping- Ulricehamn – Borås – Göteborg. Förbättrade möjligheter till arbetspendling från och till de angränsande större städerna är av avgörande betydelse för utvecklingen i Ulricehamnsregionen. Forskningen är tydlig på den punkten: Ju större lokal arbetsmarknad, desto snabbare tillväxt i sysselsättning och löner.

Investeringar i infrastruktur ger även kraftfullt bidrag till sysselsättningen under själva byggtiden. Enligt en studie från riksdagens utredningstjänst ger utbyggnaden av riksväg 40 omkring 500 jobb inom bygg- och anläggning och angränsande branscher.

För en tid sedan presenterades en rödgrön överenskommelse om investeringar i transportinfrastrukturen fram till år 2021. Överenskommelsen innebär den största satsningen på järnvägar- och kollektivtrafik i modern tid. Man får gå tillbaka till det sena 1800-talet och uppbyggnaden av stambanorna för att finna motsvarande investeringar i det svenska järnvägsnätet. Jämfört med regeringens förslag till åtgärdsplan vill vi öka investeringarna i järnväg och kollektivtrafik med 101 miljarder kronor fram till år 2021.

Men, och de är ett mycket viktigt, men: Den ökade satsningen på järnväg och kollektivtrafik innebär ingen minskning av den ram för underhåll och nyinvesteringar på väg som regeringen föreslagit. Varje enskild väginvestering som den nuvarande regeringen pekat ut kommer alltså att ligga fast vid en rödgrön valseger. Vi inser att bilen, inte minst i kombination med andra transportslag, under överskådlig tid kommer att vara en viktig del i människors vardag, i synnerhet i mer glest befolkade delar av landet.

Äpplen och idéer för bra kommunikation

Vad fungerar bra med kollektivtrafiken i Ulricehamns kommun och vad behöver utvecklas? Utrustade med ett par påsar äpplen och glatt humör ställde vänsterpartisten Marie-Louise Bengtsson och jag den frågan till resenärer vid busstationen i morse.

Vi resonerar att det är bättre att fråga resenärerna direkt om deras tankar än att tro att vi sitter på alla lösningar själva.

Missade du äpplet i morse men har idéer är du självklart välkommen med dem. Det handlar om att bygga framtidens Ulricehamn. Och det gör vi bäst tillsammans. Dina förslag blir vårt arbetsmaterial när vi formar vår politik för 2010-2014.

Skicka dina idéer till ulricehamnsframtid@gmail.com och gå med i Facebook-gruppen Ulricehamns framtid – som är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn.