Så stärker vi barnens kunskaper ytterligare

Ulricehamn är en bra kommun på många sätt. Flera framgångsrika företag växer och nyanställer. Vi blir allt fler invånare i kommunen. I grunden finns en tillförsikt och framtidsoptimism.

Samtidigt som vi växer ställer det också krav på att kommunen erbjuder utbildning av god kvalitet. Allt fler oroar sig över hur barnen ska klara sig i skolan. De allra flesta elever har en positiv syn på skolan och undervisningen.

Trots det saknar nästan var fjärde elev i Ulricehamn behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Då krävs en framtidsinriktad politik som gör Ulricehamn ännu bättre.

I budgeten inför nästa år föreslår förvaltningen att förskolan och skolan ska få ytterligare medel. Det innebär att Lärandet har fått en utökad budgetram på sammanlagt 20 miljoner kronor på två år. Det är bra. Men vi vill satsa ytterligare på våra barn.

Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår vi att de elever som inte når målen i grundskolan erbjuds lov- och sommarskola. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska erbjudas elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges möjlighet till utökad undervisning upp till 20 dagar under sommaren. Primärt riktas erbjudandet till elever som inte nått målen.

Vi vet att läsande och läsförståelse har en avgörande betydelse för elevens resultat i skolan. Unga i Ulricehamn läser mer böcker än genomsnittet i Sverige. Men vi kan inte slå oss till ro. För vi vet att läsandet och läsförståelsen generellt sett minskar i Sverige. Vi behöver hitta nya vägar för att stimulera barn att läsa mer.

För något år sedan kom boken om Zlatan. Boken fick många som normalt sett inte har en bok på nattygsbordet att läsa. Vi vill att boken och läsande ska få ett mer naturligt inslag i fler unga ulricehamnares vardag. Därför tänker vi avsätta medel i vår kommunala budget som ska gå till läsprojekt för barn. Pengarna får bara tas i anspråk om dessa projekt utvecklas i samarbete med föreningslivet. Vi ser framför oss olika projekt, till exempel i samarbete med barnens idrottsförebilder, som stimulerar fler barn att läsa regelbundet.

Barnen är värda framgång i livet, företagen kompetent personal. Socialdemokraterna vill göra vad vi kan för att det ska bli en verklighet för så många som möjligt.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd, Celso Silva Goncalves, kommunstyrelsen, och mig.

Annonser

Ge alla barn rätt till läxhjälp samt lov- och sommarskola

De allra flesta elever i Ulricehamn har en positiv syn på skolan och undervisningen. Trots det saknar nästan var fjärde elev som går ut årskurs nio behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. Idag kan de som har råd köpa skattesubventionerad läxhjälp till sina barn. Vi socialdemokrater menar att det inte är föräldrarnas plånbok eller förmåga som ska vara avgörande om barnen ska få hjälp med läxorna. Läxhjälp skall erbjudas kostnadsfritt till alla.

Vi har en skyldighet att se till att alla barn och ungdomar får en utbildning av god kvalitet. Ingen ska gå ur grundskolan utan att ha fullständiga betyg. Därför föreslår vi socialdemokrater att de elever som inte når målen ska erbjudas lov- och sommarskola. Under 20 dagar får eleven möjlighet att komplettera sina betyg.

Vi föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas. Det skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för kvinnor utan arbete. Den besparing som avskaffandet innebär finansierar läxhjälp och lovskola.

Till handling med upphandling

Mitt svar vid fullmäktige när motionen om kommunal strategi för upphandling av varor och tjänster behandlades.

Det är bra att kommunstyrelsen ställt sig positiv till motionen. Det tackar jag för. Samtidigt gör det mig lite oroad.

För samtidigt som kommunstyrelsen medger att det idag finns brister i våra upphandlingar, brister i kontrollen av de avtal som vi har, så har kommunstyrelsen föreslagit att utreda alternativa driftsformer av både Sim- och sporthallen, Lassalyckan och fastighetsskötseln.

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att införa LOV inom bland annat hemtjänsten som sedan den 1 september är verkställt.

Just i det fallet har företag riktat kritik mot kommunen för bland annat att införandet gick väl fort. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslog i våras en time-out i frågan men den avslogs.

Det handlar om att ha kunskapen om att kunna teckna dessa emellanåt relativt komplicerade avtal. Förvaltningen har flaggat för att det är svårt att göra avgränsningar kring Lassalyckan och Sim- och sporthallen. Vad är det som ska ingå i en entreprenad, vilket ansvar ska föras över och vilket ska behållas? Det är relativt stora tillgångar som är investerade där och vem har ansvaret om en av anläggningarna skadas? Vilka orsaker ska lastas entreprenören och vilka har entreprenören rätt att friskriva sig från? Det är bara några övergripande frågor som kräver mycket tanke och kunskap.

Nästa steg, som är minst lika viktig, och det har både kommunstyrelsens ordförande och undertecknad lyssnat till i Borås, är att kontrollera ingångna avtal under avtalsperioden.

Det handlar dels om att kontrollera att rätt vara/tjänst levereras som också motsvarar kvaliteten i det som tecknats i avtalet. Dels handlar det om att kontrollera att inga omotiverade prisstegringar förs in under avtalsperioden.

Borås Stads upphandlingsavdelning konstaterar att man vare sig är bättre eller sämre än den genomsnittliga kommunen i Sverige. Men samtidigt man slår fast att det finns en uppskattad besparingspotential i Borås Stad på över 150 miljoner kronor om man kunde uppnå bättre resultat inom området upphandlingar av varor och tjänster.

Regelverket kring upphandling av varor och tjänster är knastertorrt, mer torrt än det torraste fnöske. Men det är viktiga frågor för oss, ur flera perspektiv. Men fungerar inte frågor som meddelarfrihet och offentlighetsprincipen för att väcka ditt intresse så borde det ekonomiska göra det. För om vi översätter Borås siffror till Ulricehamn så motsvarar det åtminstone 30 miljoner per år som finns att hämta inom detta område. Och då borde alla, oavsett parti, vakna till liv. För vem lägger inte hellre pengarna på något annat än onödigt dyra inköp av varor.

Klarläggande om införandet av LOV

I samband med fullmäktige igår lade Inga-Kersti Skarland följande interpellation om lagen om valfrihet, som ska införas i Ulricehamn inom bara någon månad.

Varje människa ska ha rätten till sina fria val oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Samhällets uppgift är att stimulera och hjälpa varje människa att uppnå denna frihet.

Min grundläggande övertygelse är att ha rätten att välja vilken logotyp som finns på personalens arbetskläder, exempelvis inom hemtjänsten, inte är den valfrihet våra äldre i kommunen först och främst är intresserad av. Det handlar istället om att själv kunna få bestämma vad som ska utföras.

Men fullmäktige har beslutat att varje brukare ska välja vilket företag som ska utföra vården genom att införa lagen om valfrihet, LOV.

Trots att vi socialdemokrater varit skeptiska och rest farhågor med att införa LOV finner vi oss i ett demokratiskt fattat beslut. Vår uppgift som största och ansvarstagande parti är att se till att övergången från dagens system till det nya går så bra som möjligt för brukaren.

Enligt senaste lägesrapporten anges att LOV inom hemtjänst kan införas i september och LOV inom handikappomsorgens dagliga verksamhet under hösten. Med tanke på att en hel del arbete återstår inom båda verksamheterna är det tämligen kort tid för arbetsgrupper och tjänstemän att arbeta fram förutsättningar och rutiner. Bl. a saknas beslut om ersättningsnivåer, framtagande av beställar- utförarsystem, nivåindelning av brukarnas behov, rutiner för uppföljning samt ytterligare en mängd definierade uppgifter som beskrivs i lägesrapporten.

Det saknas också beskrivningar över vilka konsekvenserna blir för den egna verksamheten. Det saknas också plan för omställning av verksamheten. Det behövs en tydlig genomlysning över hur genomförandet av LOV påverkar den kommunala verksamheten.

Vi vill att kommunen skall ses som en god arbetsgivare, detta bör också gälla andra företag som utför verksamhet för kommunens räkning. Otrygga villkor påverkar hälsan som i sin tur påverkar hur arbetet utförs. En studie från Umeå universitet visar exempelvis att det är mer vanligt med psykiska besvär bland tillfälligt anställda än fast anställda.

Kommunerna i MUST-området har kommit fram till att ersättningen per timme till externa utförare skall vara 380:-. Det är en högre summa än den som den kommunala organisationen erhåller för tillfället.

Det är viktigt med en tidig och öppen redovisning av konsekvenserna så att vi politiker kan garantera en god kvalitet för brukaren. Låt oss inte göra införandet av LOV till en överideologisk fråga utan att vi kan sköta det här med sunt förnuft och under säkra former.

Därför ber jag Kommunstyrelsens ordförande att tydliggöra ett antal viktiga frågeställningar:

Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna av införandet av LOV?

Hur är förfrågningsunderlaget utformat? Ställs det exempelvis krav på vilken kompetens personalen hos utföraren skall ha? Ställs det krav på arbetsvillkor och att det utförande företaget har kollektivavtalsliknande villkor? Ställs det krav på frivilligt utökande av meddelarfriheten så att det finns en likställighet med kommunalt anställd personal?

Hur ser rutinerna ut för godkännande av utförare?  

Hur är beställar – utförar modellen utformad?

Inom handikappomsorgens dagliga verksamhet skall brukarnas behov nivåindelas. Vilka blir konsekvenserna (positiva/negativa) av detta för brukarna? Vilka krav ställs på utförarna att kunna ta hand om samtliga nivåer?

Hur skall utförarnas uppföljning hanteras? Om de skall använda kommunens verksamhetssystem, vad skall kommunen stå för i det sammanhanget?

Vilken redovisning skall ske av utförande företags anställningsformer? Övriga krav på arbetsmiljö?

Vilka konsekvenser (positiva/negativa) får införandet av LOV för den kommunala verksamheten och för de anställda inom hemtjänst och handikappomsorgens dagliga verksamhet?

Hur ser planeringen ut för omställningsåtgärder av den egna verksamheten/personalen?

I sista hand påverkar alla dessa frågor servicen och kvaliteten på det som utförs hos brukaren.

Låt oss ha en öppen övergång till LOV

Varje människa ska ha rätten till sina fria val oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Samhällets uppgift är att stimulera och hjälpa varje människa att uppnå denna frihet.

Min grundläggande övertygelse är att ha rätten att välja vilken logotyp som finns på personalens arbetskläder exempelvis inom hemtjänsten inte är den valfrihet våra äldre i kommunen först och främst är intresserad av. Det handlar istället om att själv kunna få bestämma vad som ska utföras.

Men fullmäktige har beslutat att varje brukare ska välja vilket företag som ska utföra vården genom att införa lagen om valfrihet, LOV.

Trots att vi socialdemokrater varit skeptiska och rest farhågor med att införa LOV finner vi oss i ett demokratiskt fattat beslut. Vår uppgift som största och ansvarstagande parti är att se till att övergången från dagens system till det nya går så bra som möjligt för brukaren.

I måndags behandlade kommunstyrelsen den senaste lägesrapporten. Och trots att systemskiftet ska äga rum så snart som i september är grundläggande frågor fortfarande inte besvarade. Det handlar bland annat om vilken ersättning företagen ska få, rutiner för uppföljning och ett beställar- och utförarsystem. Inte ens det förfrågningsunderlag som företagen ska använda sig av för att anmäla sitt intresse finns framme.

Dessutom saknas också beskrivningar över vilka konsekvenser det blir för nuvarande verksamhet. Det saknas även plan för omställning av verksamheten om många väljer annan utförare än kommunen. Det behövs en tydlig genomlysning över hur genomförandet av LOV påverkar den nuvarande verksamheten och anställda.

I måndags yrkade Inga-Kersti Skarland, för den socialdemokratiska gruppen, att en konsekvensbeskrivning ska redovisas i maj. Allt för att vi politiker ska kunna säkra kvaliteten för brukaren när vi går över till det nya. Tyvärr röstade den borgerliga majoriteten ner förslaget.

Genom att undvika en tidig och öppen redovisning av konsekvenserna finns uppenbara risker att vi politiker inte kan garantera kvaliteten för brukaren. Vi ber den borgerliga majoriteten att inte göra införandet till en överideologisk fråga utan att vi kan sköta det här med sunt förnuft och under säkra former. Därför ber vi er att ompröva ert ställningstagande tills frågan behandlas i fullmäktige i slutet av månaden.

Frågor till Lars Holmin om svar på motion och synen på öppenhet

På måndag samlas fullmäktige i Ulricehamn. Till det mötet ställer Inga-Kersti Skarland följande två frågor till kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin.

 I oktober 2009 lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in motionen ”Säkerställ kommunal organisation, kompetens och strategi för upphandling av varor och tjänster”.

Motionen trycker på vikten av att kommunen tar fram en strategi för hur kommunen ska förhålla sig till kommunal verksamhet i privat och offentlig regi ur ett upphandlar-, arbetsgivare- och demokratiperspektiv. Samtidigt är det viktigt att kommunen säkerställer kompetens och rutiner för den inriktning kommuner väljer.

I kommunallagen 5 kapitlet 33§ står följande:

”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.”

På dagens möte i fullmäktige behandlar vi en lägesrapport om Lagen om valfrihet, LOV.  Där konstateras att det är viktigt att politikerna tar ställning till hur man ser på egenregin. Man skriver: ”Vill man försäkra sig om att behålla en viss del av egenregin eller är man beredd att konkurrentutsätta sig helt och hållet och därmed eventuellt stå inför att lägga ned den egna verksamheten.”

I en debattartikel publicerad den 12 februari i Ulricehamns tidning skriver de borgerliga gruppledarna och kommunalrådet:

”Några frågor återstår att ta ställning till för oss politiker, vilket vi kommer att göra omgående så att arbetet inte fördröjs”

Detta föranleder två enkla frågor:

1.    När kan vi räkna med att få motionen behandlad i fullmäktige?

2.    Avser den borgerliga majoriteten att bjuda in samarbetspartierna till en dialog om hur vi ska se på egenregin i kommunen?

LO: Avsaknad av meddelarfrihet skapar orättvisa villkor och rädsla

Det får aldrig vara en företagshemlighet hur våra gamla tas om hand på äldreboenden och hur våra barn har det i förskolor och skolor. Därför måste meddelarfriheten gälla även skattefinansierad privat verksamhet, skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin på SvD Brännpunkt idag.

Lundby-Wedin skriver bland annat:

”Det handlar inte enbart om de anställdas frihet. Det handlar också om konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga verksamheter och om att säkra kvalitetskontrollen inom skola, vård och omsorg. Vi framhåller samtidigt att meddelarskyddet är starkt eftersatt också i rent privat verksamhet och bör förstärkas även där. Hur det ska gå till förtjänar att utredas ytterligare.”

Frågan är högaktuell för Ulricehamns del. På fullmäktiges möte i februari behandlas lägesrapporten om införandet av Lagen om valfrihet, LOV. Rapporten konstaterar bland annat:

”Vill man försäkra sig om att behålla en viss del av egenregin eller är man beredd att konkurrentutsätta sig helt och hållet och därmed eventuellt stå inför att lägga ned den egna verksamheten.”

Hösten 2009 lämnade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet in en motion om kommunal upphandling av varor och tjänster. Motionen, som ännu inte är besvarad, tar bland annat upp att kommunen behöver tänka igenom möjligheten till insyn som begränsas med privata aktörer och vikten av uppföljning samt kontroll. Dessutom ställer en beställar-/utförarmodell andra kompetenskrav på vår organisation.

På kommunstyrelsen i början av februari begärde Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att den borgerliga majoriteten åtminstone skulle överväga att ta ”time out” i frågan i stället för att forcera fram ärendet med målsättningen att införa LOV inom hemtjänst och daglig verksamhet från och med den 1 september i år. Tyvärr fick inget gehör.