Ge alla unga en bra start i livet

Barnen är vår framtid och de förtjänar det bästa. Inför nästa år föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet flera konkreta åtgärder för att göra livet lite bättre för många barn.

För det första ser vi att det finns utmaningar inom skolan. Här krävs prioritering. Regeringen prioriterar mer resurser till utbildning. Det ger Ulricehamn möjligheten att ge fler elever bra resultat och att förbättra kvaliteten och arbetsvillkoren inom skolan.

Det behövs. Före sommaren fick var femte elev som lämnade grundskolan inte behörighet till gymnasiet. Det är inte acceptabelt. Målet måste vara att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas i skolan. Då krävs att elever får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt att stöd sätts in så snart det behövs.

I budget för 2016 följs höstens satsning på ökad måluppfyllelse upp med ytterligare medel. Fler specialpedagoger och lärare kan anställas för att elever med alldeles extra stödbehov ska få möjlighet till undervisning i särskilda grupper. Möjligheter ges för att öka lärartätheten, stödja pedagoger som vill utbilda sig vidare och förstärka rektorsorganisationen.

Vi ser att resultaten sjunker i årskurs 7-9 och att kommunen idag har mindre resurser till elever i dessa åldrar jämfört med andra kommuner. Så kan vi inte ha det. Därför vill vi tillföra riktade pengar till just dessa åldrar.

Enligt Rädda Barnens definition växte var tionde barn upp i ett ekonomiskt utsatt hushåll i Ulricehamn 2012. Det här behöver vi ta på allvar. Vi vill ta fram en handlingsplan för att stötta barnen och även minska andelen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

Vi vill också utreda förutsättningar för att starta en så kallad Fritidsbank. En Fritidsbank är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, snowboards, och mycket mer. Alla kan låna och allt är gratis.

Kommunala kultur- och fritidsverksamheter utgör mötesplatser för invånare. Idag stänger eller minskar flera av kommunens verksamheter sina öppettider under sommaren. Det motverkar våra ambitioner att Ulricehamn ska vara en kommun där alla känner sig välkomna. Därför avsätts medel för ökade öppettider inom kommunala verksamheter. Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

Ulricehamns kommun har under flera år utmärkt sig negativt vad gäller ersättningen till feriearbetare. I ett första steg att jämna ut löneskillnaderna i Sjuhärad ska ferielönerna höjas med 10 procent.

Så vill vi stärka barnen – vår framtid – under 2016. Tillsammans kan vi skapa en än bättre kommun som gör vardagen lite bättre för många barn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.

Annonser

Våga prioritera kvaliteten i skolan

Alla unga har rätt till en utbildning med god kvalitet. Tyvärr har skolresultaten sjunkit de senaste sju år i rad i Sverige. Det innebär sämre möjligheter för unga att förverkliga sina drömmar och att kunna försörja sig själva i framtiden.

Nyligen presenterade Lärarförbundet sin senaste rankning där Ulricehamn faller från plats 95 till 206 av landets 290 kommuner.

Rankningen bygger bland annat på resurser, utbildade lärare och lärartäthet. Fokus är alltså inte bara på elevernas resultat.

För oss socialdemokrater är måluppfyllelsen den allra viktigaste frågan. Nästan 20 procent av ulricehamnseleverna lämnade i våras grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Det duger inte.

Vi menar att politiken behöver bli bättre på att prioritera. Vi anser inte att kommunen har råd att lägga pengar på ett vårdnadsbidrag som sedan flera år är utdömt. De stärker inte måluppfyllelsen. Snarare tvärtom. Regeringens egen expertgrupp, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), slog fast i en rapport 2011 att vårdnadsbidraget skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för kvinnor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ideologiska skygglappar hör inte hemma i Ulricehamn när vi ska forma villkoren för barnens framtid i kommunen. Ulricehamns barn förtjänar bättre möjligheter.

Vi har istället föreslagit ett antal åtgärder med fokus på att få fler elever att nå målen. Det är kommunens ansvar att se till så att eleverna ges reella möjligheter att nå godkända betyg. Läxhjälp ska erbjudas alla elever kostnadsfritt och inte hänga på om föräldrarna har råd, möjlighet eller tid att stötta barnen i läxarbetet.

Vi har också föreslagit lov- och sommarskola som ska rikta sig till elever som saknar behörighet till gymnasiet. Idén är att elever under upp till 20 dagar ges möjlighet komplettera sina kunskaper för att nå godkänt betyg.

Den enskilde lärarens kompetens och förmåga är avgörande för hur eleven lyckas i skolan. Idag upplever många lärare att det inte finns tillräckligt med tid för eleven. På nationell nivå har vi lagt förslag om mindre klasser de första åren i skolan. Dessutom vill vi öka kvaliteten på lärarutbildningen och höja läraryrkets status.

Det här är framtidsorienterade förslag som ger alla barn bättre förutsättningar att klara skolan. Förslagen innebär att vi ger fler barn chansen att leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S.