Näringslivet bör ta större plats i kulturlivet

Ulricehamns kommun har under de senaste åren vuxit i befolkning. Det är bra. Med fler invånare och skattebetalare skapas förutsättningar för att fortsätta utveckla vår lokala handel och vårt lokala näringsliv.

HUI, tidigare Handelns utredningsinstitut, konstaterar i en utredning som tagits fram att det finns underlag för större dagligvarubutiker och fler butiker inom sällanköpsvaror.

Det finns plats för en större matbutik. Dock inte nere vid Strandgatan. Det fysiska utrymmet är för begränsat. Dessutom skulle det medföra kraftiga ingrepp i stadsbilden.

Genom ICA:s mångmiljoninvestering vid Ubbarp ger det ulricehamnarna möjlighet att lägga mer av sina inköp i kommunen. Som en följd av det skapas också möjligheten för ett centralt placerat bibliotek efter drygt 35 år med en temporär lösning.

Vi ser också att inriktningen ligger i linje med vad det lokala näringslivet har förordat under flera år – en central placering i södra delen av stadskärnan.

Flera undersökningar visar att invånarna är som helhet nöjda med kommunen. Kulturen är dock dess svaga länk. Därför känns det skönt att politiken, i ett första skede, kunnat presentera en inriktning för en placering av ett nytt Stadsbibliotek.

Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen och bidrar till människors välbefinnande. Det är viktigt att se att kulturlivet i Ulricehamns kommun är betydelsefullt också ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vi menar att även för företagen är kulturen en viktig fråga. Många gånger hamnar kulturen i det perspektivet i periferin. Men likväl som Lassalyckans idrottsanläggning är en viktig faktor för företagen att kunna locka nyckelkompetens är ett rikt kulturliv en viktig beståndsdel.

Folkpartisten Perallan Orrbeck lyfte under förra året i kommunstyrelsen frågan om att tillsätta en beredning för att ta fram en biblioteksplan. I början av året lämnade undertecknad en motion i fullmäktige i en liknande riktning.

Jag ser gärna att denna beredning sjösätts inom kort. Vi uppmanar också näringslivet att engagera sig både i denna fråga – men också att aktivt arbeta för ett rikare kulturliv i stort. Allt för att kommunen ska kunna fortsätta växa. Få nya företag att etablera sig, inspirera och locka unga att bosätta sig i kommunen.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Matthias Nordgren.

Annonser

Näringsliv och infrastruktur

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Näringsliv

Etableringen av nya företag i kommunen har ökat mycket tack vare ett bra företagsklimat och det strategiskt viktiga geografiska läge som kommunen får tack vare den kommande Götalandsbanan. Företagsklimatet kännetecknas av enkel, tydlig och kostnadseffektiv dialog med kommunen. En ökad konsumentmakt ställer högre krav på företagens sociala ansvarstagande. Kommunen ser en ökad tillströmning av turister i hela kommunen. Upplevelseindustrin har också vuxit kraftigt det senaste decenniet.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

  • inrätta en lots mellan kommunen som myndighetsutövare och företagen.
  • inrätta en eventsamordnare i kommunen.
  • utveckla branschinriktad fortbildning i nära samarbete med industrin.
  • ersätta dagens fasta tillsynstaxa med en lägre fast avgift och en timbaserad taxa så företagaren ser ett samband mellan till exempel inspektion och faktura.

Infrastruktur

Ulricehamn kan nu se hur Götalandsbanan börjar forma sig i närområdet. Inom en snar framtid ska det blivande resecentret börja byggas strax norr om Bronäs. Livskvalitet har fått en ökad betydelse vilket gör att många väljer aktivt att bosätta sig utanför storstäder. Vi har de senaste åren märkt en tydlig ökad arbetspendling till och från Borås och Jönköping. Efter-frågan på en god kollektivtrafik ökar och har också blivit ett konkurrensmedel mellan kommuner.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

  • investera i smarta lösningar för kollektivtrafiken och avgifter ska ses över i syfte att sänka kostnaden för resenären med fokus på människor med lägre inkomster och med ett glesbygdsperspektiv.
  • Utökade resurser för att förbättrade det finmaskiga vägnätet
  • Utöka kollektivtrafiken inom kommunen
  • Alla som har beviljad färdtjänst får åka gratis kollektivtrafik i kommunen

Sänk arbetsgivaravgiften för småföretag

Ulricehamn är en utpräglad småföretagarort mitt i knallebygdens hjärta. Av våra drygt 2 500 företag i kommunen har endast 7 procent mer än 10 anställda. Kommunens speciella näringslivsstruktur gör att politiken för småföretag är extra viktig för Ulricehamn.

Jag är övertygad om att villkoren för våra småföretag blir allt viktigare, inte bara i Ulricehamn utan för hela Sverige. Mycket av vår framtida tillväxt i landet beror på viljan hos och villkoren för våra mindre företag.

När den borgerliga regeringen tillträdde var en av de första sakerna man fattade beslut om höjda arbetsgivaravgifter för småföretag. Efter mycket stark kritik är den nu visserligen sänkt igen. Men Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, är inte nöjda med det. Och det känns bra – inte minst ur ett Ulricehamnsperspektiv. Partierna föreslår ytterligare sänkta arbetsgivaravgifter för våra mindre företag. För ett företag med 2-3 anställda innebär vårt förslag sänkt avgift med 50 000 kronor. Det ger förutsättningar för nya jobb i vår kommun.

Och det behövs. Vi har högre ungdomsarbetslöshet än både länet och riket. Därför känns det ännu bättre när partierna gemensamt föreslår en riktad skattesubvention som motsvarar hela arbetsgivaravgiften för företag och organisationer som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år.

Fler jobb betyder bättre ekonomi. Och då kan vi höja kvaliteten i skolan, omsorgen och skapa livskraft i hela kommunen.

Gemensamt omtag kring Nuab

Efter konstruktiva samtal under måndagen kom den borgerliga majoriteten och samarbetspartierna överens om en gemensam skrivelse – en återremiss – kring den utvärdering av Näringsliv Ulricehamn AB som behandlades av kommunfullmäktige igår:

”Den verksamhet som Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, bedriver är viktig för att kommunen ska få ett ännu bättre och starkare företagsklimat, en starkare turistnäring och en levande landsbygd.  Allianspartierna inom majoriteten och samarbetspartierna inom oppositionen är överens om att arbeta fram ett nytt uppdragsavtal mellan kommunen och NUAB. Målsättningen är att efter denna process ersätta nuvarande avtal. Samtidigt är det viktigt att ägarstrukturen ses över tillsammans med nuvarande huvudägare i bolaget. Därför ska utvärderingen kompletteras med en översyn av ägaravtalet.”

Detta är en seger framför allt för näringslivet, turismen och landsbygdsutvecklingen. De politiska blocken är överens om ett omtag vad det gäller NUAB. Och det är bra. Detta är det enda rätta att gå till botten med de oklarheter som finns. Att vi kan göra det tillsammans stärker näringslivet, turismen och landsbygden men också bolaget i sig.

Ge rätt förutsättningar för Nuab

På måndag kommer fullmäktige att behandla den utvärdering som är gjord av bolaget. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har när utvärderingen har passerat kommunstyrelsen hävdat att nuvarande uppdragsavtal mellan kommunen och Nuab bör sägas upp i syfte att förhandla fram ett nytt och tydligare avtal. Parterna bör också överväga att smalna av uppdraget.

Dessutom vill vi komplettera utvärderingen med en analys av vad motsvarande verksamhet kostade innan bildandet av Nuab och att komplettera utvärderingen med fördelar respektive nackdelar med nuvarande och alternativa driftsformer.

Tyvärr har vi inte fått medhåll från den borgerliga majoriteten. Ingen tjänar på att det finns en rad frågetecken kring näringslivsbolaget. Det bästa kommunen kan göra att gå till botten med de oklarheter som finns för att vi alla ska kunna fokusera på det vi vill uppnå; ett ännu bättre och starkare företagsklimat, en starkare turistnäring och en levande landsbygd.

Idag lämnade Socialdemokraterna in en interpellation om Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, kring kommunens köp av tjänster av bolaget. Från och med den 1 juli i år skärps lagen om offentlig upphandling. Det är en omvärldsfaktor som kommunen måste ta hänsyn till. En annan faktor som i mina ögon också påverkar spelplanen är att kommunen har bildat ett moderbolag. Genom att låta kommunen bli en klar majoritetsägare i bolaget kan bolaget omfattas av moderbolagets ekonomiska fördelar.

Eller så är det bästa alternativet när allt vägs samman att kommunen helt avstår ägande i bolaget. Idag har jag ingen klar bild. Låt oss utreda tillsammans för att nå det vi alla vill.

Interpellation: Kommunens köp av tjänster av NUAB

Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, tillhandahåller tjänster inom näringsliv, turism och landsbygdsutveckling. Kommunen är bolagets största uppdragsgivare genom det uppdragsavtal som är upprättat mellan kommunen och bolaget. För detta och kompletterande uppdrag som kommunen köpte av bolaget under 2009 betalade kommunen drygt 5,1 miljoner kronor.  Det motsvarade cirka 80 procent av bolagets totala omsättning.

Kommunen äger 30 procent av NUAB. I och med att kommunen är minoritetsägare i bolaget kan NUAB bedriva försäljningsverksamhet inom exempelvis inom turismen utan att detta anses vara offentlig konkurrerande verksamhet.

Just eftersom kommunen är minoritetsägare ska bolaget likställas med andra privata aktörer.

Men i och med att bolaget likställs med andra privata aktörer uppstår frågan om upphandling av verksamhet.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är en skyddslagstiftning för att säkerställa att alla leverantörer har chansen att leverera till offentlig sektor. LOU skärps från och med den 1 juli. Direktupphandlingar som överstiger 15 procent av tröskelvärdet, motsvarande 285 000 kronor, blir olagliga. Enligt lagen kan kommuner som bryter mot lagen åläggas marknadsskadeavgifter på 10 procent av upphandlingen dock lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Kan kommunen köpa tjänster av Näringsliv Ulricehamn AB utan att upphandla detta enligt LOU?

Är det förenligt med EU:s statsstödsregler att köpa tjänster av NUAB utan att upphandla dessa tjänster?

Många vill vara med för ett öppet Ulricehamn

I torsdags initierade politiken ett fackeltåg för ett öppet och medmänskligt Ulricehamn. Idag hade vi som tog initiativet till fackeltåget en gemensam insändare i Ulricehamns tidning.

Sedan dess har jag fått många lovord för vårt initiativ. Sedan i torsdags har jag pratat med en rad företag och företagare. Alla har ställt sig positiva till ett samarbete mellan företagen för ett öppet Ulricehamn. Jag har också varit i kontakt med Torbjörn Frick, vd på Näringsliv Ulricehamn, som med en gång tog stafettpinnen för att starta ett nätverk bland kommunens företag.

Ulricehamns tidning och Bo Högborn har på ledarplats tagit tydlig ställning för politikens och företagens initiativ. Det känns mycket bra – även om man kan ha synpunkter på vissa ordval.

Jag hoppas också att föreningslivet i kommunen känner sig manade att starta ett liknande nätverk. Jag har även här varit kontakt med ett antal föreningsaktiva. Samtalen bådar gott.

P.S. Fackeltåget startar vid Grodparken på måndag klockan 17.30 och går till stadshuset.