Ge alla unga en bra start i livet

Barnen är vår framtid och de förtjänar det bästa. Inför nästa år föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet flera konkreta åtgärder för att göra livet lite bättre för många barn.

För det första ser vi att det finns utmaningar inom skolan. Här krävs prioritering. Regeringen prioriterar mer resurser till utbildning. Det ger Ulricehamn möjligheten att ge fler elever bra resultat och att förbättra kvaliteten och arbetsvillkoren inom skolan.

Det behövs. Före sommaren fick var femte elev som lämnade grundskolan inte behörighet till gymnasiet. Det är inte acceptabelt. Målet måste vara att alla elever ska få en ärlig chans att lyckas i skolan. Då krävs att elever får den tid de behöver med sina lärare, att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar och behov samt att stöd sätts in så snart det behövs.

I budget för 2016 följs höstens satsning på ökad måluppfyllelse upp med ytterligare medel. Fler specialpedagoger och lärare kan anställas för att elever med alldeles extra stödbehov ska få möjlighet till undervisning i särskilda grupper. Möjligheter ges för att öka lärartätheten, stödja pedagoger som vill utbilda sig vidare och förstärka rektorsorganisationen.

Vi ser att resultaten sjunker i årskurs 7-9 och att kommunen idag har mindre resurser till elever i dessa åldrar jämfört med andra kommuner. Så kan vi inte ha det. Därför vill vi tillföra riktade pengar till just dessa åldrar.

Enligt Rädda Barnens definition växte var tionde barn upp i ett ekonomiskt utsatt hushåll i Ulricehamn 2012. Det här behöver vi ta på allvar. Vi vill ta fram en handlingsplan för att stötta barnen och även minska andelen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.

Vi vill också utreda förutsättningar för att starta en så kallad Fritidsbank. En Fritidsbank är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, snowboards, och mycket mer. Alla kan låna och allt är gratis.

Kommunala kultur- och fritidsverksamheter utgör mötesplatser för invånare. Idag stänger eller minskar flera av kommunens verksamheter sina öppettider under sommaren. Det motverkar våra ambitioner att Ulricehamn ska vara en kommun där alla känner sig välkomna. Därför avsätts medel för ökade öppettider inom kommunala verksamheter. Barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras.

Ulricehamns kommun har under flera år utmärkt sig negativt vad gäller ersättningen till feriearbetare. I ett första steg att jämna ut löneskillnaderna i Sjuhärad ska ferielönerna höjas med 10 procent.

Så vill vi stärka barnen – vår framtid – under 2016. Tillsammans kan vi skapa en än bättre kommun som gör vardagen lite bättre för många barn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.

Annonser

Stärk handeln och förbättra öppettider tillsammans

Ulricehamns kommun har under de senaste åren vuxit i befolkning. Det är bra. Med fler invånare och skattebetalare skapas förutsättningar för att fortsätta utveckla vår lokala handel och vårt lokala näringsliv.

ICA:s planer på en mångmiljoninvestering vid Ubbarp ger ulricehamnarna möjlighet att lägga mer av sina inköp i hemkommunen. Vår förhoppning är att denna investering kan genomföras som planerat. Det skapar också möjligheten för ett centralt placerat bibliotek på ICA:s nuvarande tak efter drygt 35 år med en temporär lösning.

Vi ser också att inriktningen ligger i linje med vad det lokala näringslivet har förordat under flera år – en central placering av ett bibliotek i södra delen av stadskärnan. Ett rikt kulturliv stärker samhällsutvecklingen och bidrar till människors välbefinnande. Det är viktigt att se att kulturlivet i Ulricehamns kommun är betydelsefullt också ur ett ekonomiskt perspektiv. En sådan placering koncentrerar flödet av människor vilket på sikt bör gynna den lokala handeln.

Samtidigt har vi förståelse för den oro nybyggnation utanför stadskärnan kan väcka hos lokala handlare. Därför föreslår vi två åtgärder i nästa års budget för att möta denna oro och för att kunna fortsätta utveckla stadskärnan.

I stadskärnan arbetar bland annat Cityföreningen med ett projekt för att öka attraktiviteten och tillgängligheten och få fler butiker att ha öppet på söndagar. Det gynnar på sikt Ulricehamn som turistort och ökar möjligheten för invånare att kunna handla hemma, i kommunen.

Vi vill inte att kommunens bolag ska vara sämre. Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att de kommunala bolagen under året ska göra en översyn av sina öppettider i syfte att öka tillgängligheten utifrån ett kund- och brukarperspektiv. Det kan handla alltifrån öppettider på återvinningsstationen vid Övre Skog till Stubo:s och Nuab:s kontor eller turistbyrån.

Cityföreningens projekt löper ut under 2013. S och V är beredda att delfinansiera en tjänst med inriktning på handelsutveckling. Det kan handla om alltifrån förbättrad skyltning, en mer lockande utsmyckning eller arbeta fram enklare system för turister att boka övernattningar och biljetter till evenemang i vårt närområde. Uppdraget för denna tjänst ska dock utvidgas och omfatta hela Ulricehamns kommun.

Vi tror på Ulricehamn. Vi tror på att vi tillsammans med näringslivet kan utveckla kommunen och stadskärnan genom ett gemensamt ansvarstagande.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S), Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) och mig.

S och V vill se över öppettider i kommunala bolag

Kommunens bolag ska under 2013 göra en översyn av sina öppettider i syfte att öka tillgängligheten utifrån ett kund-, brukarperspektiv. Det kommer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att föreslå i sin budget för nästa år.

I stadskärnan arbetar bland annat Cityföreningen med ett projekt för att öka attraktiviteten och tillgängligheten och få fler butiker att ha öppet på söndagar. Det gynnar på sikt Ulricehamn som turistort och ökar möjligheten för invånare att kunna handla hemma, i kommunen.

Vi vill inte att kommunens bolag ska vara sämre. Därför föreslår Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att de kommunala bolagen under året ska göra en översyn av sina öppettider i syfte att öka tillgängligheten utifrån ett kund- och brukarperspektiv. Det kan handla alltifrån öppettider på återvinningsstationen vid Övre Skog till Stubo:s och Nuab:s kontor eller turistbyrån.

Utgångspunkten för översynen är att eventuella förändringar i öppettider ska vara kostnadsneutral.