Viktigt att samlas för Ulricehamn

Ulricehamns kommun växer. Kommunen står i flera delar inför historiska möjligheter av expansion med företagsetableringar, nybyggnationer och befolkningstillväxt. Viktiga investeringar som tryggar en fortsatt utveckling av kommunen väntar på politiska beslut. Vi är övertygade om att genom ansvarstagande och pragmatism kan kommunen inte bara möta de möjligheter som kommunen står inför utan också förstärka dem.

Samtidigt kan vi konstatera att det de senaste åren har vuxit fram ett nytt lokalt politiskt landskap där flera partier har sökt pragmatiska lösningar i enskilda sakfrågor utifrån ideologiskt vitt skilda utgångspunkter. Det är en styrka för Ulricehamn som är viktigt att ta tillvara på i dessa tider.

Efter den 14 september har Ulricehamn, tillsammans med över 160 kommuner, ställts inför ett komplicerat politiskt läge. Under flera veckors tid har det förts samtal mellan partier i syfte att bilda en stabil politisk majoritet. Tyvärr nådde vi inte ända fram. De ideologiska skillnaderna är för stora för ett långsiktigt organiserat samarbete.

Däremot har vi kunnat säkerställa att den anda som har präglat kommunen de senaste åren kan leva vidare. Resultaten av dessa samtal tillsammans med väljarnas förtroende gör att Socialdemokraterna är redo att axla rollen som kommunens styrande minoritet tillsammans med Vänsterpartiet.

Vi vet att det finns utmaningar inom både skola och omsorg . Resultat, kvalitet och arbetsvillkor behöver höjas. För det krävs prioritering. Vi förväntar oss också att en socialdemokratisk ledd regering prioriterar mer resurser till utbildning och välfärd framför ytterligare sänkta skatter.

För oss är det viktigt att slå fast att rasism och fördomar i vårt samhälle begränsar människors liv, skapar hinder och murar och reducerar oss till hudfärg, vår sexuella läggning eller vår könsidentitet, vår religion eller vårt ursprung och det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.

Vi vill att kommunens ska genomsyras av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra. Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt. Om med denna vilja är vi beredda att samla Ulricehamn.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Jan-Olof Sundh, gruppledare V, Inga-Kersti Skarland, gruppledare S och mig.

Annonser

Så här vill vi bygga Ulricehamn än starkare

Ulricehamns kommun växer. Idag är vi stabilt över 23 000 invånare. Fler ulricehamnare betyder ökade intäkter. Mycket har åstadkommits under mandatperioden som lägger grunden för fortsatt tillväxt och fler arbetstillfällen.

De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i Ulricehamn. Det i särklass viktigaste är riksväg 40:s ombyggnad till motorväg. Flera företag bygger nytt vid industriområdet som växer fram och företag visar intresse för att etablera sig där väg 46 och r40 korsar varandra. Sammanlagt talar vi här om åtminstone 150 nya arbetstillfällen.

Men det finns flera utmaningar. Socialdemokraterna har ringat i tre områden:

  1. Skola och välfärd. Trots goda resultat i grundskolans lägre årskurser har kommunen en utmaning med årskurserna 7-9. Det måste vi ta på allvar. Vi har presenterat flera förslag, däribland läxhjälp till alla, lov- och sommarskola samt läsprojekt. De flesta vårdtagare och anhöriga är nöjda med omsorgen av våra äldre. Men sjuktalen inom omsorgen oroar. En rapport visar på stora brister. Det äventyrar på sikt kvaliteten. S i Ulricehamn har fått igenom en motion om rätt till heltid och presenterat en modell för att avskaffa delade turer. Dessutom kräver vi att alla får sin arbetstid schemalagd.
  2. Tillväxt. De senaste åren har kommunen satt igång flera arbeten som syftar till ökad service för företag, fler företagsetablering och bostäder. Som exempel kan nämnas Nuab:s ”En dörr in”-koncept, kommunens engagemang i Business region Borås och mark- och exploateringsdagar. S har också föreslagit att kommunen ska arbeta aktivt med att söka företag som vill etablera sig. Allt för att få fler i arbete och fler människor som kan tänka sig att bosätta sig här.
  3. Ekonomi. Staten vältrar över kostnader på kommuner. De senaste två åren har närmare 140 kommuner tvingats höja skatten. Tack vare engångsutbetalningar de senaste två åren presterar Ulricehamn goda resultat. Men i grunden är ekonomin ansträngd. Bara inom LSS och funktionsnedsättning har kommunens åtaganden ökat motsvarande 50 öre i höjd skatt. Höjd kommunal skatt slår hårdast mot låginkomsttagare, sjuka och arbetslösa. Det krävs ett fortsatta ansträngningar för en ekonomi i balans.

Vi har tidigare här på debattsidan redogjort för att vi kan tänka oss ett brett politiskt samarbete. Med de här övergripande politiska utgångspunkterna är vi beredda att samarbeta genom framtidsorienterade och ekonomiskt ansvarsfulla beslut. Vi vill bygga Ulricehamn ännu starkare.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun, Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Vi vill samarbeta brett för kommunens bästa

Det är mindre än ett år kvar till valet. Snart kommer väljarna att bestämma hur Sverige och Ulricehamn ska utvecklas framöver. Vi socialdemokrater är ett samarbetsparti. Vi söker väljarnas förtroende för en bred politik för fler människor i arbete, investeringar i skolan och en starkare välfärd.

Med underskott inom äldreomsorgen och på flera håll en tuff situation inom skolan saknar inte kommunen utmaningar. Samtidigt växer Ulricehamn. En motorväg under uppbyggnad har ökat intresset för Ulricehamn som etableringsort.

I det läge som Ulricehamn befinner sig är det viktigt med ett handlingskraftigt styre som har förmåga att ta ansvar och samarbeta brett för att ta sig an Ulricehamns utmaningar.

Vi socialdemokrater tror inte på en cementerad blockpolitik. Vi ser snarare att den många gånger inte fungerar och försvårar beslutsfattandet. Det visar inte minst innevarande mandatperiod i Ulricehamn, Herrljunga och för landet som helhet.

Vi är övertygade om att Ulricehamn hade stått inför en än besvärligare situation om Socialdemokraterna hade valt bort det politiska ansvarstagandet när den borgerliga alliansen sprack. Vi valde istället att ta ett kliv fram och samarbeta för kommunens bästa.

Även i Herrljunga har den borgerliga alliansen spruckit under mandatperioden. Den kvarvarande minoriteten har drivit sin linje så hårt att man nu tvingats lämna in sin avskedsansökan. Vi har svårt att se att det har varit till gagn för Herrljungaborna.

Även i Sveriges riksdag har vi ett minoritetsstyre. Där väljer den styrande minoriteten att lägga fram förslag som de redan i förväg vet om inte har en majoritet bakom sig. Eller så ställer man helt enkelt in sammanträden.

De finns de som skulle kunna hävda att det ur ett juridiskt perspektiv är det smart av ordföranden i till exempel arbetsmarknadsutskottet att ställa in flera sammanträden. Om man inte har några sammanträden har man heller inget att ta ansvar för – rent juridiskt.

Men för alla de 400 000 som är arbetslösa och för företag som gång på gång påpekar att de inte hittar efterfrågad kompetens är det naturligtvis förödande.

Socialdemokraterna går till val som eget parti – både i Sverige och i Ulricehamn. När väljarna väl har sagt sitt i Ulricehamns kommun är vi beredda att förhandla och ingå överenskommelser för att göra folkets röst hörd på bästa sätt. Vi gör det med sikte på att samarbeta brett för kommunens bästa.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S, Celso Silva Goncalves, ordförande i Ulricehamns arbetarekommun och mig.

Det händer mycket i kommunen

Ulricehamns kommun växer. Sedan 2010 har invånarantalet ökat och är idag stabilt över 23 000 invånare. Fler invånare betyder ökade intäkter. Det är en ökning på över 200 invånare vilket motsvarar närmare 10 miljoner kronor. Mycket har åstadkommits under mandatperioden i Ulricehamns kommun som också lägger grunden för fortsatt tillväxt och fler arbetstillfällen. Socialdemokraterna pekar här ut några avgörande punkter och några av de utmaningar vi står inför.

 

Stimulera hållbar tillväxt och effektivitet

Den 1 september startar den nya gemensamma Miljö- och byggnämnden för Ulricehamns och Tranemos kommuner. Vi tror på den nya nämnden och att båda kommunerna långsiktigt kan bli vinnare genom sammanslagningen. Målsättningen måste vara att höja kvaliteten och korta handläggningstiderna för företag och privatpersoner.

Samtidigt ger den nya nämnden möjligheter att utveckla arbetet tillsammans i de båda kommunerna. Socialdemokraterna menar att vi behöver ta ett omtag kring taxorna. I det här skedet tänker vi framför allt på två.

Den första är bygglovstaxan. Idag läggs stort fokus på energi- och materialförbrukning. Det med all rätt. Det krävs resurser motsvarande 4 jordklot för att alla på jorden ska kunna leva som en genomsnittlig svensk. Ett genomsnittligt svenskt hus som är byggt på 1960-talet eller tidigare förbrukar cirka 200kWh/m2. Det är betydligt högre energiförbrukning än i resten av Europa. Vi behöver ta vårt ansvar för kommande generationer. Som vi lever idag är inte långsiktigt hållbart.

Energismarta hus är positivt både för miljön och för ekonomin. Det stimulerar till ny teknik och skapar nya jobb. Vi menar att våra kommuner ska förespråka och rekommendera invånarna att bygga dem framför standardhus. Därför anser vi att kommunerna under nästa år ska göra en översyn av bygglovstaxan i syfte att göra det enklare och billigare att söka bygglov för energismarta hus.

Den andra taxan vi tycker behöver en omarbetning är tillsynstaxan. Många företag är ålagda att varje år betala en tillsynstaxa till kommunen. Detta oavsett om kommunen utför någon tillsyn på företaget i fråga. Det kan sticka i företagens ögon och skapa irritation att betala en avgift utan att få någonting tillbaka. Det har vi förståelse för.

Från och den 1 september förstärker vi Miljö- och byggnämndens möjligheter att utöva tillsyn genom att skjuta till extra medel från båda kommunerna. Det är bra. Men genom att göra en översyn av taxan kan vi skapa en större acceptans för den och dessutom öka incitamentet hos oss själva som kommun att verkligen genomföra tillsynen.

Vår idé är därför att införa en lägre fast avgift för företagen och en rörlig taxedel som är kopplad till själva inspektionen eller tillsynen. Vår förhoppning är att även denna översyn ska kunna göras under nästa år.

Det här är två förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för långsiktigt hållbar tillväxt och öka effektiviteten i vår nya gemensamma organisation.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Claes Redberg, kommunstyrelsens vice ordförande Tranemo, och mig.

Vi vill samtala om skolans och barnens framtid

Skolor är och har varit en het fråga i Ulricehamn, inte minst frågan om strukturen. Allt fler oroar sig över hur barnen ska klara sig i skolan. De allra flesta elever har en positiv syn på skolan och undervisningen. Nio av tio elever är trygga i skolan. Trots det saknar nästan var fjärde elev i Ulricehamn behörighet till gymnasiet.

Under sex år med den borgerliga regeringen har skolresultaten i Sverige sjunkit varje år. Skolraset innebär sämre möjligheter för unga att förverkliga sina drömmar och att kunna försörja sig själva i framtiden.

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Då krävs en framtidsinriktad politik som gör Sverige och Ulricehamn ännu bättre.

Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bättre liv och känna framtidstro. Därför vill vi höja resultaten i skolan. Till år 2020 ska andelen elever som saknar så väl behörighet till gymnasiet som examen från gymnasieskolan halveras.

För att ge lärare mer tid för varje elev investerar vi socialdemokrater 2 miljarder kronor på riksplanet för att minska klasserna under de första skolåren. Dessutom ska alla elever erbjudas läxhjälp.  Vi avsätter också medel för att förbättra lärarnas kompetensutveckling.

Sammantaget innebär det att Ulricehamn genom en socialdemokratisk regeringspolitik fått ytterligare drygt 7 miljoner kronor till skolan.

Lokalt har vi medverkat till att skolan fått ytterligare medel i år. Samtidigt tar vi ansvar för det beslut som fullmäktige har tagit angående skolstrukturen i Ulricehamn.  Vi har presenterat flera förslag som handlar om förbättrad kvalitet i skolan och att stärka elevunderlaget i våra mindre skolor.

Vi vill pröva omvänd skolskjuts på frivillig grund, ge lärare möjlighet att arbeta än mer självständigt och kunna utveckla idéer som gör skillnad för barnen. Dessutom vill vi fördela resurserna i skolan så att de elever med störst behov får de resurser som behövs.

Vi vill samtala med föräldrar och även andra intresserade för att kunna stärka skolan ytterligare. Därför bjuder vi socialdemokrater in till föräldramöte. Skolan är viktig. Vi är beredda att lägga den tid och det arbete som krävs för att få rätsida på den.

Vi är övertygade om att det går att skapa en bättre skola. Om vi samarbetar och gemensamt investerar i det som ger lärande för framtiden.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun, och Inga-Kersti Skarland, gruppledare S.

Måna tillväxten – låt oss besluta om vindkraften

Rönnåsens industriområde har väckt större intresse än väntat – både bland företag i kommunen och utanför. Hittills är tre avtal tecknade men kommunen för samtal med flera intressenter. Vi kan vara så lyckligt lottade att vi vid årets slut kan summera att mer än hälften av den mark som är byggbar under den period som riksväg 40 byggs om till motorväg är såld.

Det ställer det angenäma kravet att kommunen behöver arbeta fram nytt industriområde eller utöka befintliga så fort som möjligt för att inte hämma utvecklingen i kommunen.

Därför är det med bekymrad förvåning som vi tar emot trepartialliansens besked om att förlänga arbetet med översiktsplanen genom att lägga till arbetet med vindbruksplanen.

Arbetet med en ny översiktsplan har redan försenats av orsaker ingen rår för. Det jobbas intensivt med att komma i mål utan att det drar ut på tiden alltför mycket. Om vindbruksplanen skulle läggas till det redan forcerade arbetet, är det inte svårt att tänka sig vad det skulle innebära. Beredningens arbete var tänkt att avslutas i september 2013, men nu lär det ta minst hela året. Lägg till vindbruket, så är det inte säkert att vi är klara den här mandatperioden. Det hotar tillväxten i Ulricehamn.

Avsaknaden av handlingskraft och beslutsamhet i den här frågan tvingar in alla boende i ytterligare drygt ett år med oro. Kommer vi att tvingas leva med ljud från och utsikt över stora propellertorn i framtiden? Och om man vill sälja och flytta, vad är huset värt? En våt hand läggs över flera områden i kommunen. Det i sin tur hämmar tillväxten ytterligare.

Vi socialdemokrater har redan lagt ett förslag till hur vi ska hantera vindbruket. Det har tagits emot nästan uteslutande positivt. Kommunstyrelsens ordförande har sagt tidigare, att ett bra förslag är ett bra förslag, oavsett vem det kommer ifrån. Men fanns det ett bäst före-datum på det uttalandet?

Vi socialdemokrater har bilden klar för oss och tycker att det är dags att gå till beslut. Det är inte juste emot operatörer, investerare och framför allt de boende nära de utpekade områdena att dra ut på processen ytterligare.

Måna om tillväxten i Ulricehamn. Ta den oro som invånare runt om i kommunen ger uttryck för på allvar. Visa respekt och se till kommunens bästa. Låt oss gå till beslut i frågan om vindbruksplan.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Leif Dahl, vice beredningsledare för ny översiktsplan (S) och mig.