Så stärker vi barnens kunskaper ytterligare

Ulricehamn är en bra kommun på många sätt. Flera framgångsrika företag växer och nyanställer. Vi blir allt fler invånare i kommunen. I grunden finns en tillförsikt och framtidsoptimism.

Samtidigt som vi växer ställer det också krav på att kommunen erbjuder utbildning av god kvalitet. Allt fler oroar sig över hur barnen ska klara sig i skolan. De allra flesta elever har en positiv syn på skolan och undervisningen.

Trots det saknar nästan var fjärde elev i Ulricehamn behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. Detta är ett misslyckande och ett svek mot dessa ungdomar. En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Då krävs en framtidsinriktad politik som gör Ulricehamn ännu bättre.

I budgeten inför nästa år föreslår förvaltningen att förskolan och skolan ska få ytterligare medel. Det innebär att Lärandet har fått en utökad budgetram på sammanlagt 20 miljoner kronor på två år. Det är bra. Men vi vill satsa ytterligare på våra barn.

Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Därför föreslår vi att de elever som inte når målen i grundskolan erbjuds lov- och sommarskola. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska erbjudas elever i årskurserna 6-9. Dessa elever ska ges möjlighet till utökad undervisning upp till 20 dagar under sommaren. Primärt riktas erbjudandet till elever som inte nått målen.

Vi vet att läsande och läsförståelse har en avgörande betydelse för elevens resultat i skolan. Unga i Ulricehamn läser mer böcker än genomsnittet i Sverige. Men vi kan inte slå oss till ro. För vi vet att läsandet och läsförståelsen generellt sett minskar i Sverige. Vi behöver hitta nya vägar för att stimulera barn att läsa mer.

För något år sedan kom boken om Zlatan. Boken fick många som normalt sett inte har en bok på nattygsbordet att läsa. Vi vill att boken och läsande ska få ett mer naturligt inslag i fler unga ulricehamnares vardag. Därför tänker vi avsätta medel i vår kommunala budget som ska gå till läsprojekt för barn. Pengarna får bara tas i anspråk om dessa projekt utvecklas i samarbete med föreningslivet. Vi ser framför oss olika projekt, till exempel i samarbete med barnens idrottsförebilder, som stimulerar fler barn att läsa regelbundet.

Barnen är värda framgång i livet, företagen kompetent personal. Socialdemokraterna vill göra vad vi kan för att det ska bli en verklighet för så många som möjligt.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd, Celso Silva Goncalves, kommunstyrelsen, och mig.

Annonser

Stimulera hållbar tillväxt och effektivitet

Den 1 september startar den nya gemensamma Miljö- och byggnämnden för Ulricehamns och Tranemos kommuner. Vi tror på den nya nämnden och att båda kommunerna långsiktigt kan bli vinnare genom sammanslagningen. Målsättningen måste vara att höja kvaliteten och korta handläggningstiderna för företag och privatpersoner.

Samtidigt ger den nya nämnden möjligheter att utveckla arbetet tillsammans i de båda kommunerna. Socialdemokraterna menar att vi behöver ta ett omtag kring taxorna. I det här skedet tänker vi framför allt på två.

Den första är bygglovstaxan. Idag läggs stort fokus på energi- och materialförbrukning. Det med all rätt. Det krävs resurser motsvarande 4 jordklot för att alla på jorden ska kunna leva som en genomsnittlig svensk. Ett genomsnittligt svenskt hus som är byggt på 1960-talet eller tidigare förbrukar cirka 200kWh/m2. Det är betydligt högre energiförbrukning än i resten av Europa. Vi behöver ta vårt ansvar för kommande generationer. Som vi lever idag är inte långsiktigt hållbart.

Energismarta hus är positivt både för miljön och för ekonomin. Det stimulerar till ny teknik och skapar nya jobb. Vi menar att våra kommuner ska förespråka och rekommendera invånarna att bygga dem framför standardhus. Därför anser vi att kommunerna under nästa år ska göra en översyn av bygglovstaxan i syfte att göra det enklare och billigare att söka bygglov för energismarta hus.

Den andra taxan vi tycker behöver en omarbetning är tillsynstaxan. Många företag är ålagda att varje år betala en tillsynstaxa till kommunen. Detta oavsett om kommunen utför någon tillsyn på företaget i fråga. Det kan sticka i företagens ögon och skapa irritation att betala en avgift utan att få någonting tillbaka. Det har vi förståelse för.

Från och den 1 september förstärker vi Miljö- och byggnämndens möjligheter att utöva tillsyn genom att skjuta till extra medel från båda kommunerna. Det är bra. Men genom att göra en översyn av taxan kan vi skapa en större acceptans för den och dessutom öka incitamentet hos oss själva som kommun att verkligen genomföra tillsynen.

Vår idé är därför att införa en lägre fast avgift för företagen och en rörlig taxedel som är kopplad till själva inspektionen eller tillsynen. Vår förhoppning är att även denna översyn ska kunna göras under nästa år.

Det här är två förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för långsiktigt hållbar tillväxt och öka effektiviteten i vår nya gemensamma organisation.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Claes Redberg, kommunstyrelsens vice ordförande Tranemo, och mig.

Ge alla barn rätt till läxhjälp samt lov- och sommarskola

De allra flesta elever i Ulricehamn har en positiv syn på skolan och undervisningen. Trots det saknar nästan var fjärde elev som går ut årskurs nio behörighet till gymnasiet. Så kan vi inte ha det. Idag kan de som har råd köpa skattesubventionerad läxhjälp till sina barn. Vi socialdemokrater menar att det inte är föräldrarnas plånbok eller förmåga som ska vara avgörande om barnen ska få hjälp med läxorna. Läxhjälp skall erbjudas kostnadsfritt till alla.

Vi har en skyldighet att se till att alla barn och ungdomar får en utbildning av god kvalitet. Ingen ska gå ur grundskolan utan att ha fullständiga betyg. Därför föreslår vi socialdemokrater att de elever som inte når målen ska erbjudas lov- och sommarskola. Under 20 dagar får eleven möjlighet att komplettera sina betyg.

Vi föreslår att vårdnadsbidraget avskaffas. Det skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för kvinnor utan arbete. Den besparing som avskaffandet innebär finansierar läxhjälp och lovskola.

Sporra hållbar tillväxt och effektivitet

Den 1 september startar den nya gemensamma Miljö- och byggnämnden för Ulricehamns och Tranemos kommuner. Socialdemokraterna tror på den nya nämnden och att båda kommunerna långsiktigt kan bli vinnare genom sammanslagningen. Målsättningen måste vara att höja kvaliteten och korta handläggningstiderna för företag och privatpersoner.

Samtidigt ger den nya nämnden möjligheter att utveckla arbetet tillsammans i de båda kommunerna. Socialdemokraterna menar att vi behöver ta ett omtag kring taxorna. Här presenterar S i Ulricehamn och Tranemo två förslag; en grönare bygglovstaxa och en flexiblare tillsynstaxa.

Öka läsandet bland barn med hjälp av sporten

Barnen i Ulricehamn läser mer böcker än genomsnittet i Sverige. Antalet utlån av barnböcker per barn 0-14 år uppgår 2012 till 22,5 i Ulricehamn. Motsvarande siffra för riket är 18. Det är bra. Vi vet att läsande och läsförståelse har en avgörande betydelse för att barnens resultat i skolan. Men vi kan inte slå oss till ro. För vi vet att läsande och läsförståelse minskar. Vi behöver hitta nya vägar för att stimulera barn att läsa mer. Socialdemokraterna i Ulricehamn har presenterat ett förslag som finns med i partiets budget för 2014.

Ulricehamn tjänar på riktade satsningar på jobb och utbildning

Lars Holmin och Jan Ericsson skriver i sin replik den 30 juli att jag målat Sverige och Ulricehamn i nattsvart färg. Ulricehamns kommun är mig allt för kärt för att jag skulle ge en sådan beskrivning.

Det är snarare så att jag har lyft fram att det lokalt finns framgångsrika företag och att Ulricehamn har lägre arbetslöshet än rikssnittet, även om den ändå är hög.

Totalt är över 400 000 personer arbetslösa, varav drygt 600 personer i Ulricehamn. Samtidigt finns det företag som inte kan anställa på grund av det inte hittar rätt kompetens. Det här är allvarligt. Industrins framgångar lägger grunden för fortsatt tillväxt och gör det möjligt för kommuner att erbjuda välfärdstjänster med god kvalitet.

Men istället för att utveckla dessa tjänster tvingas kommunerna – Ulricehamn inräknat – lägga allt mer pengar på att täcka kostnader som staten vältrar över på kommunerna.

Vid årets slut har Ulricehamns kostnad för försörjningsstöd ökat motsvarande den skattehöjning som Lars Holmin var tvungen att driva igenom under sitt första år som kommunalråd.

De moderata debattörerna nämner inte med ett enda ord hur deras svar på dessa utmaningar ser ut. De ägnar hela sitt svar till att kritisera mig och Socialdemokraterna.

Moderaterna har sänkt skatter med cirka 150 miljarder kronor med motivet att det skulle leda till fler jobb. De flesta institutioner, regeringens egen expertgrupp Det finanspolitiska rådet inkluderat, har dömt ut lejonparten av dessa skattesänkningar som missriktade eller verkningslösa.

I det läge Sverige befinner sig i är det inte befogat att dra ned på antalet utbildningsplatser om vi vill ha fler i arbete och få företag att växa ytterligare.

Det behövs istället fler platser inom bristyrken vid landets högskolor, universitet och arbetsmarknadsutbildningar. Så har Sverige löst kriser förr och så har Tyskland mer eller mindre har halverat sin arbetslöshet sedan 2007.

Samtidigt behöver staten stimulera efterfrågan inom områden där samhället idag har brister. Det byggs exempelvis på för tok för lite bostäder. Boverket konstaterar att det långsiktigt behöver byggas dubbelt så mycket jämfört med vad som har skett de senaste åren då byggandet varit rekordlågt. Genom att stimulera bostadsbyggandet kan vi komma tillrätta med problemet, få fler i arbete och få fler framgångsrika företag.

Det gynnar våra lokala bygg- och industriföretag som kan växa ytterligare.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning.