Motion: Handslaget om fler feriejobb

I Nynäshamns kommun har det under ett antal år bedrivits ett mycket framgångsrikt samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skaffa fram sommarjobb åt skolungdomar. Där erbjuds fyra årskullar, de som slutat årskurs 9 på högstadiet till dem som slutat årskurs 3 på gymnasiet, sommarjobb och alla som lämnar in en ansökan garanteras arbete. Garantin inkluderar arbete i tre veckor. Av de sommarjobb som finns i Nynäshamn är 60 procent inom det privata näringslivet och resterande 40 procent inom den kommunala verksamheten. Det är en smart politik att samverka med näringslivet för att erbjuda många fler ungdomar sommarjobb.

Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter. Det stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar. Därför var Socialdemokraterna i Ulricehamn också beredda att utöka antalet platser inför i år.

Nynäshamns arbete för att ge fler unga chansen till feriejobb är ambitiöst och något som Ulricehamn bör inspireras av och ta sikte på.

Socialdemokraterna menar att Ulricehamns kommun ska arbeta för att garantera alla ungdomar feriejobb. För att komma dit är vi beredda att i ett första steg garantera alla 17- och 18-åringar feriejobb. Med de antalet feriejobb som kommuner erbjuder idag, 150 platser, motsvarar det cirka 30 procent av ungdomarna i två årskullar. Vi vill att Ulricehamns kommun arbetar för att göra ett handslag med det samlade näringslivet i Ulricehamn liknande det Nynäshamns kommun har gjort.

Med anledning av ovan föreslå vi kommunfullmäktige

att Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, ges i uppdrag att försöka arbeta fram en överenskommelse med näringslivet om att i ett första steg garantera alla ungdomar i minst två årskullar feriejobb.

Annonser

Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn

För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Vi har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Staten, som ansvarar för närings-och arbetsmarknadspolitiken har bäst möjlighet att få fler i arbete. S har presenterat flera förslag för att få fler i utbildning och stärka företagens konkurrenskraft. Även lokalt kan vi påverka. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden.

Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

 

Jobbpaketet: 6 punkter för fler i arbete

Många av företagen i Ulricehamn går bra. Flera så bra att de expanderar eller är i färd med att göra det. Visserligen har Ulricehamn en lägre arbetslöshet än riket men den är fortfarande relativt hög. Över 640 personer hade i juli inget arbete att gå till. En fjärdedel av dessa var 24 år eller yngre.

Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna hitta det. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor. Det behöver genomföras en bred palett av insatser:

  1. Attrahera fler företag
  2. Fler feriearbete
  3. Ge människor rätt stöd
  4. Jobb och utbildningslots
  5. Inrätta erfarenhetstjänster
  6. Höj behörighet och kompetens i kommunen

Ge fler unga chans till feriearbete

Nu är sommarlovet slut och många ungdomar är tillbaka vid skolbänken för att lära nytt. Många har med sig nya erfarenheter och lärdomar till skolan. Flera har säkert fått uppleva nya saker genom ett feriearbete de haft möjlighet att jobba på under sommaren.

Det finns flera framgångsrika företag i kommunen. Även om både Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen inför 2014 ser en ljusning och spår ett antal nya jobb biter sig arbetslösheten fast på fortsatt höga nivåer. Det försvårar naturligtvis möjligheten för ungdomar att få sommarjobb. Vi kan inte sitta med armarna i kors. Någonting behöver göras.

Kommunen erbjuder idag cirka 150 feriearbetsplatser. Fler ungdomar behöver få chansen att pröva sina vingar och visa vad de går för. Det går att göra mer för att den som är ung i Ulricehamn ska ha bättre chanser att få jobb. Men det kräver politisk vilja och handlingskraft.

Att ha ett sommarjobb innebär för många unga den första kontakten med arbetslivet och en viktig möjlighet att samla erfarenheter och knyta kontakter inför framtida jobbsökande. Dessutom stimulerar arbetet till att man håller sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar.

Vi socialdemokrater och vänsterpartister är beredda att avsätta medel för att utöka antalet feriearbeten inom bland annat vård och omsorg. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt. Inte minst med tanke på det generationsskifte som stundar om några år då pensionsavgångarna väntas öka kraftigt.

Arbete är också bästa sättet att integreras i samhället. Därför villl vi rikta en del av de nya platserna till nyalända ungdomar. På detta sätt ges nyanlända unga chansen att få prova på det svenska arbetslivet. Det hjälper unga att bli bättre i det svenska språket, etablera kontakter på arbetsmarknaden och motiverar till fortsatta studier.

Vi uppmanar även kommunens bolag att ta ett krafttag och ge fler unga spännande sommarjobb som kan ge nyttiga erfarenheter och stärka dem inför framtiden. Konceptet har använts framgångsrikt i flera kommuner runt om i Sverige, som exempelvis Nynäshamn, som erbjudit sommarjobb brett under flera år.

Vi vill och är övertygade om att det är möjligt att tillsammans med näringslivet se till att fler unga i Ulricehamn får ett sommarjobb. Vår förhoppning är att fler politiska partier ska vara beredda att göra den satsning som krävs för att ge fler unga chansen. Det stärker ungdomarnas förutsättningar att lyckas senare i arbetslivet.

Debattartikel i Borås tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, kommunstyrelsen (S) Ulricehamn och Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) Ulricehamn.

Ge unga nyanlända chans till feriearbete

Arbete är det bästa sättet att integreras i samhället. Ulricehamns kommun har tidigare varit framgångsrik i arbetet med integrering av nyanlända. Andelen som efter de kommunala insatserna haft sysselsättning och försörjt sig själva har varit stor.

För ett par år sedan ändrade regeringen i reglerna och ansvaret flyttades från kommunerna till Arbetsförmedlingen. Efter införandet av den nya så kallade etableringsreformen har reslutaten kraftigt försämrats. I stort sett ingen av de personer som nu gått igenom hela programmet har egen försörjning.

Vi behöver utveckla alternativa metoder som syftar till att så snabbt som möjligt få människor i arbete. För ungdomar som flyttar till kommunen och har annat modersmål än svenska gälleratt de så snabbt som möjligt slussas in i skolan. Kommunen har tagit beslut om att starta ett Integrationscenter. En del i deras arbet handlar om inskolning av barn och unga  för att kunna komma in i förskolan och skolan så snabbt och tryggt som möjligt.

För unga i gymnasieålder krävs i regel några år på ett introduktionsprogram. Där ligger tyngdpunkten i utbildningen på att eleven ska lära sig svenska men också få mer kunskaper om det svenska samhället. Självklart är det viktigt att dessa elever har en meningsfull sysselsättning på fritiden för att integrering ska kunna gå så fort som möjligt. Särskilt viktigt är det under sommarlovet då man under en lång period inte har kontakter med skolan. Ett regelrätt sommarjobb är nästintill omöjligt att få tag i för dessa ungdomar. Risken är att integrationen stannar av och det så kallade utanförskapet riskerar att öka.

Därför vill vi socialdemokrater ta kommunens arbete med integrering ett steg till. Vi föreslår en utökning av antalet feriearbeten i kommunen och riktar dem till nyalända ungdomar.

Då får de möjlighet att praktiskt använda sig av och utöka sina språkkunskaper. Ungdomarna får också möjlighet att prova på det svenska arbetslivet och få fler kontakter i vårt samhälle. Vi menar också att det gör ungdomarna mer motiverade till fortsatta studier.

Med det här förslaget förstärker vi kommunens grundläggande syn på att minska trösklar och skapa bryggor för att så snabbt som möjligt ge nyanlända en rimlig chans att bli en del av det svenska samhället. Vårt förslag är en framtidsinriktad reform som ger fler unga i Ulricehamns kommun framtidstro.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, Inga-Kersti Skarland, Socialdemokraterna i Ulricehamn.

S motionerar om feriejobb för nyanlända ungdomar

Ulricehamns kommun har tidigare varit framgångsrik i arbetet med integreringen av nyanlända. Andelen som efter etableringsfasen haft sysselsättning och blivit egenförsörjande har varit stor. Efter införandet av den nya etableringsreformen för drygt två år sedan har resultaten kraftigt försämrats. I stort sett ingen av de personer som nu gått igenom hela etableringsdelen har en egen försörjning.

För ungdomar som flyttar in i Ulricehamns kommun och har ett annat modersmål än svenska gäller att de så snabbt som möjligt slussas in i den ordinarie skolformen. Kommunen har tagit beslut om att starta ett Integrationscenter (Välkomsten) som ska vara en komplettering till det som ryms inom etableringsreformen. En del i arbetet handlar om inskolning av barn och unga för att få en trygg övergång till ordinarie verksamhet (skola/förskola).

För ungdomar i gymnasieålder krävs i regel något/några år på ett introduktionsprogram. Där ligger tyngdpunkten i utbildningen på att eleven ska lära sig svenska men också att få mer kunskap om det svenska samhället.

För dessa elever är det extra viktigt att ha en meningsfull sysselsättning på fritiden. Speciellt viktigt är det under sommarlovet då man under en lång period inte har några kontakter med skolan. Att få ett regelrätt sommarjobb är näst intill hopplöst för denna kategori ungdomar. Konkurrensen om de kommunala feriejobben är också mycket stor.

Vi Socialdemokrater anser att sysselsättning för nyanlända under sommarlovet är en faktor av stor betydelse för dessa ungdomars integrering i det svenska samhället. Ungdomarna får möjlighet till praktisk användning av sina språkkunskaper, att ytterligare utöka kunskaperna i svenska språket genom kontakter med andra och får en viktig insyn och erfarenhet av arbetslivet.

Samtidigt menar vi att de feriearbeten som riktas till nyanlända inte ska tas ur den pott av feriearbeten som kommunen har idag. Därför vill vi rikta ett antal specifika ferieplatser till nyanlända.

Jag föreslår kommunfullmäktige besluta

att utöka antalet feriearbeten i kommunen och att dessa riktas till nyanlända

Celso Silva Goncalves (S)

För Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Låt flickor prova teknikskola som sommarjobb

Under flera år har Ulricehamns kommun låtit ungdomar under sommaren testa på hur det är att vara företagare genom att vara så kallade sommarlovsentreprenörer. För unga som är nyfikna på företagande kan det ge nyttiga erfarenheter som de sedan bär med sig in i vuxenlivet.

Men alla vill inte bli entreprenörer. Många ungdomar söker i unga år efter svaret på vad de ska bli när de blir stora. I gymnasievalet cementeras oftast gamla könsroller. Pojkar söker de tekniskt inriktade utbildningarna medan flickor är särskilt överrepresenterade på vård- och omsorgsprogrammet. Att motsvarande förhållanden råder i arbetslivet är lika sant men kanske än mer omtalat.

Industrin är Sveriges ekonomiska ryggrad. Det är genom våra exportinkomster som vi får pengar som vi kan omfördela till välfärd. Industrin utgör också basen i Ulricehamns näringsliv.

Samtidigt vittnar företag och skolor om att det blir allt svårare att rekrytera elever till tekniskt inriktade utbildningar och i förlängningen också till tekniska yrken. Särskilt svårt är det att attrahera flickor. På Tingsholmsgymnasiets tekniskt inriktade gymnasieutbildningar finns det till exempel i nuläget inga flickor. På vård- och omsorgsprogrammet finns det fem pojkar. Det är rimligt att olika strategiska insatser kan förändra snedrekryteringen till utbildningarna.

Ett steg kan vara en särskild sommarskola för respektive målgrupp inom något av de områden som särskilt behöver beaktas. Medan det redan idag är möjligt för ungdomar utan utbildning att få feriearbete inom vård- och omsorgssektorn saknas denna möjlighet inom den industritekniska sektorn. Det är också där snedrekryteringen är som störst.

Därför har nu Socialdemokraterna lämnat in en motion till fullmäktige där vi vill låta flickor i årskurs 8 prova på en teknikskola under ett par veckor som sommarjobb. Detta inför det stundande gymnasievalet som väntar dem senare under hösten.

Vi ser det här som ett sätt att försöka locka fler unga till industrin, att väcka nyfikenheten och mota bort eventuella fördomar. Industrin är och kommer under lång tid framöver att utgöra den ekonomiska basen för såväl Sverige som Ulricehamn. Vi ser nödvändigheten av att få fler att välja teknisk inriktning på gymnasiet. Det handlar om industrins långsiktiga överlevnad och i förlängningen också om finansieringen av vår välfärd. Vi tror på idén med teknikskola och vill gärna se ett försök redan under sommaren 2013.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S, och mig.