Ge alla barn chansen att knäcka läskoden

Sverige är ett bra land på många sätt. Men det finns tecken på att vi är på väg åt fel håll. Vi är bland annat oroade över att läsningen minskar och barns läsförmåga försämras. Siffror visar att en femtedel av 15-åriga pojkar har så dålig läsförståelse att de har svårt att tillgodogöra sig mer kvalificerade texter. Den som aldrig knäcker läskoden, inte läser skönlitteratur och inte heller har förmåga till kunskapsinhämtning halkar efter. Detta är ett svek mot dessa ungdomar.

En skola med bra kvalitet ger företag välutbildad arbetskraft. Då krävs en framtidsinriktad politik som gör Sverige och Ulricehamn ännu bättre.

Vi har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Läsande och läsförståelse har en avgörande betydelse för elevens resultat i skolan. För att höja kvaliteten i skolan och förbättra läsande och inlärning har vi socialdemokrater i vår budgetmotion för 2014 föreslagit mindre klasser de första åren, att det ska finnas specialpedagoger och speciallärare i grundskolan, fler förskollärare och kompetensutveckling för lärare. Vi vill att alla barn i grundskolan ska kunna få hjälp och stöd med sina läxor och att de som lämnar grundskolan eller riskerar att lämna grundskolan utan fullständiga betyg ska gå i sommarskola där de får mer undervisningstid med professionella lärare.

Avsaknaden av ambitionen att ge alla barn i Sverige rätt till stöd har gjort att vi i Ulricehamn har föreslagit läxhjälp och att de elever som inte når målen i grundskolan erbjuds lov- och sommarskola. Tyvärr har vi inte fått gehör för våra förslag.

Vi anser att de 15 miljoner kronor som regeringen nu ger till Statens Kulturråd ska riktas till läsfrämjande projekt. Vi vill att boken och läsande ska få ett mer naturligt inslag i fler unga vardag. Det förslaget går hand i hand med den idé vi har presenterat i Ulricehamn. Här har vi föreslagit pengar till att utveckla läsprojekt för barn tillsammans med föreningslivet.

Barnen är värda framgång i livet, företagen kompetent personal. Socialdemokraterna vill göra vad vi kan för att det ska bli en verklighet för så många som möjligt. Tillsammans kan vi skapa ett Sverige och ett Ulricehamn där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Gunilla C Carlsson, ordförande Riksdagens kulturutskott (S) och mig.

Annonser

Stimulera Textile Fashion Center med aktiv näringspolitik

Boråsregionen spelar korten rätt. Tar tillvara gammalt och skapar tillväxt i det gamla industriområdet Simonsland i Borås, där nu Textile Fashion Center skapas.

Sjuhärads textila arv kommer att synas både i de bevarade byggnaderna och i Textilmuseets utställningar. Under samma tak växer också framtidens textilföretagande fram, skapat av studenter och forskare vid Textilhögskolan och av företag sprungna ur denna kunskapsintensiva miljö.

Vi tänker oss Textile Fashion Center som den plats där framtidens miljömässigt hållbara modeindustri får plats att utvecklas, med kvalitet i fokus. Med rimliga villkor för den som väver, syr och färgar var än i världen det sker. En styrka är att kunskapen och dokumentationen om den tid då Viskan var textilindustrins kloak också finns i Textile Fashion Center. Textilhögskolan skriver i sin hållbarhetspolicy:

”Genom de textila grundkurserna för samtliga studenter ges en grundläggande förståelse för hur val av material och konstruktion påverkar, inte bara en varas kvalitet, utan även dess påverkan på människa och miljö”.

I nästa steg blir utbildning till yrke och näring. Också detta steg finns på ett unikt sätt inbyggt från start i Textile Fashion Center. Här finns tillgång till råd och stöd för nystartade och växande företag. Med Socialdemokraterna i regeringsställning lovar vi att ytterligare stärka möjligheterna för nya företag.

Socialdemokraterna avsätter 2 miljarder kronor i vår budgetmotion till en innovationsfond för investeringar i tidiga skeden, den fas i företagandet då privat finansiering ofta inte räcker till. Fonden ska arbeta i samverkan med aktörer runt om i landet. Det är ingen tvekan om att samverkan av den typ som ryms i Textile Fashion Center ligger i framkant.

Ytterligare en nyckelkomponent är Textilmuseet. Vi tror att lättillgänglig kultur på nära håll – upplevelserna och mötena den skapar – har en nyckelroll när vi bygger det hållbara samhället. Lokal kultur efter eget intresse gör livet rikare, vare sig det handlar om en konsert på Åhaga, Elfsborgs match mot IFK Göteborg, ett besökt på teatern eller Textilmuseet.

”Textilmuseet skall bli något annat än en sömnig uppradning av föremål från det förgångna. När portarna slås upp 2014 skall det vara en mötesplats för alla som är och inte visste att de var, intresserade av textil” skriver museet som återöppnar i Simonsland i maj nästa år.

Mitt i Simonsland vävs allt vi skriver symboliskt ihop kring William Sweetloves knallröda skulptur ”Cloned frogs on galadress”. På en plats, under ett tak, samlas den textila kunskapen från då och nu. Och den ska leda mot den hållbara framtiden.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av socialdemokraterna Gunilla C Carlsson, ordförande i Riksdagens Kulturutskott, Lena Palmén, kommunalråd Borås och mig.

Våga prioritera kvaliteten i skolan

Alla unga har rätt till en utbildning med god kvalitet. Tyvärr har skolresultaten sjunkit de senaste sju år i rad i Sverige. Det innebär sämre möjligheter för unga att förverkliga sina drömmar och att kunna försörja sig själva i framtiden.

Nyligen presenterade Lärarförbundet sin senaste rankning där Ulricehamn faller från plats 95 till 206 av landets 290 kommuner.

Rankningen bygger bland annat på resurser, utbildade lärare och lärartäthet. Fokus är alltså inte bara på elevernas resultat.

För oss socialdemokrater är måluppfyllelsen den allra viktigaste frågan. Nästan 20 procent av ulricehamnseleverna lämnade i våras grundskolan utan att vara behöriga till gymnasiet. Det duger inte.

Vi menar att politiken behöver bli bättre på att prioritera. Vi anser inte att kommunen har råd att lägga pengar på ett vårdnadsbidrag som sedan flera år är utdömt. De stärker inte måluppfyllelsen. Snarare tvärtom. Regeringens egen expertgrupp, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), slog fast i en rapport 2011 att vårdnadsbidraget skapar en kvinno- och fattigdomsfälla främst för kvinnor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ideologiska skygglappar hör inte hemma i Ulricehamn när vi ska forma villkoren för barnens framtid i kommunen. Ulricehamns barn förtjänar bättre möjligheter.

Vi har istället föreslagit ett antal åtgärder med fokus på att få fler elever att nå målen. Det är kommunens ansvar att se till så att eleverna ges reella möjligheter att nå godkända betyg. Läxhjälp ska erbjudas alla elever kostnadsfritt och inte hänga på om föräldrarna har råd, möjlighet eller tid att stötta barnen i läxarbetet.

Vi har också föreslagit lov- och sommarskola som ska rikta sig till elever som saknar behörighet till gymnasiet. Idén är att elever under upp till 20 dagar ges möjlighet komplettera sina kunskaper för att nå godkänt betyg.

Den enskilde lärarens kompetens och förmåga är avgörande för hur eleven lyckas i skolan. Idag upplever många lärare att det inte finns tillräckligt med tid för eleven. På nationell nivå har vi lagt förslag om mindre klasser de första åren i skolan. Dessutom vill vi öka kvaliteten på lärarutbildningen och höja läraryrkets status.

Det här är framtidsorienterade förslag som ger alla barn bättre förutsättningar att klara skolan. Förslagen innebär att vi ger fler barn chansen att leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S.

Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn

För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Vi har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Staten, som ansvarar för närings-och arbetsmarknadspolitiken har bäst möjlighet att få fler i arbete. S har presenterat flera förslag för att få fler i utbildning och stärka företagens konkurrenskraft. Även lokalt kan vi påverka. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden.

Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

 

Skapa rimliga arbetsvillkor – avskaffa delade turer

Alla som arbetar i kommunens organisation ska ha rätt till heltidstjänst. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, alla ska kunna leva på sin lön och kunna planera sin familjesituation. Det slog kommunfullmäktige nyligen fast efter initiativ från Socialdemokraterna.

Vi välkomnar en så bred politisk uppslutning kring vårt förslag. Vi hoppas på lika stor uppslutning när vi tar nästa steg: avskaffa de delade turerna!

I flera kommuner har man framgångsrikt arbetat med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som utgångspunkt formulerar Socialdemokraterna i Ulricehamn följande politiska mål:

Den normala anställningsformen i Ulricehamns kommun är heltid och tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar. Ofrivilligt deltidsanställda ska inte förekomma. Av den arbetade tiden i Ulricehamns kommun ska max 5 procent utföras av timanställd personal. Arbetstiden ska vara sammanhållen. ”Delade turer” ska avskaffas (minimeras). Kvaliteten i verksamheten ska öka.

I Ulricehamn arbetar cirka 500 personer inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.  Cirka 80 procent, det vill säga 400 personer, omfattas av delade turer. Det motsvarar 20 procent av samtliga anställda i Ulricehamns kommun.

I våras tecknade Kommunal nytt riksavtal med motparten SKL. I avtalet fanns följande skrivningar med om delade turer:

”…delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen.”

Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Vi vill mer. Det krävs krafttag för att komma tillrätta med delade turer. Vi förringar inte de utmaningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och anställd. Men vi räds inte uppgiften.

Vi nöjer oss inte med att gömma oss bakom argument att det skulle innebära högre kostnader. Vi socialdemokrater menar att det går att lösa utan alltför stora omställningar. Det handlar om att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda arbetsplatsen likväl som att se förtjänsterna med ett avskaffande. För oss är avskaffandet av delade turer en arbetsmiljöfråga och en anständighetsfråga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbetsvillkor som säkerställer den långsiktiga personalförsörjningen. Anställda i kommunen ska kunna leva på sin lön och ha en dräglig familjesituation.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd och Celso Silva Goncalves, kommunstyrelsen (S).

Låt inte Marbäcks skola bli nästa offer i flirtandet

Den 28 januari tog ett enigt kommunfullmäktige beslutet att inte röra nuvarande skolstruktur. Men utmaningarna att skapa en likvärdig skola finns kvar. Om vi politiker menar allvar med beslutet i Sim- och sporthallen ska vi ta konsekvenserna av det.

Socialdemokraterna menar att vi ska ta ansvaret fullt ut. Det är bland annat därför som vi har lämnat in en motion om att se över nuvarande principer för resursfördelningen till våra skolor.

Nuvarande modell är inte långsiktigt hållbar i till exempel Marbäck. Prognoser visar att elevunderlaget i ortens skola ser ut att minska rejält under de närmaste åren. År 2018 väntas 50 barn i åldrarna 6-12. Det behövs betydligt fler elever för att resurserna ska räcka till de kompetenser som elever har rätt till utan att bygga en organisation av ambulerande personal och höga kostnader för andra arbetsuppgifter än pedagogiska.

Samtidigt ökar trycket på skolorna i centralorten. Det dröjer innan om- och tillbyggnationer kan hantera alla utmaningar som råder och är på gång i centralorten.

I debatten om skolnedläggningar lyftes så kallad omvänd skolskjuts fram. Det innebär att eleverna reser från en större till en mindre ort, istället för tvärtom som är det vanliga.

Men föräldrar har rätt att välja att placera sina barn i den närmaste skolan genom den så kallade närhetsprincipen. Därför lämnade Socialdemokraterna in en motion om att bland annat utreda intresset för på frivillig grund placera sina barn i Marbäcks skola bland företrädesvis boende i södra centralorten.

När motionen ska behandlas på måndag i kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens ordförande att motionen avslås.

En utredning är med andra ord inte aktuell. Det kan vi inte acceptera. Från socialdemokratisk sida kommer vi att föreslå att utredningen blir genomförd.

När fullmäktige antog budget för nästa år schabblade Centerpartiet bort flera konkreta förslag som Socialdemokraterna presenterade i syfte att stärka landsbygden. Det handlade om alltifrån att utreda vad kommunen kan göra för att stödja bostadsrotationen i våra mindre orter speciellt för äldre till att utveckla en flexibel kollektivtrafik tillsammans med lokala eldsjälar och utifrån lokala förutsättningar.

Men Centerpartiet lade sig platt i budgetförhandlingarna. Allt för att flirta med de andra borgerliga partierna. Ska Centerpartiet agera stödhjul till minoritetsstyret även i denna fråga eller finns det intresse att stå upp för landsbygden.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd i Ulricehamn, och mig.

Avskaffa deltidsanställningar och delade turer

Socialdemokraterna i Ulricehamn har föreslagit att alla anställda i kommunens organisation ska ha rätt till en heltidstjänst. Detta för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att alla ska kunna leva på sin lön, kunna planera och ha en dräglig familjesituation. Förslaget antogs nyligen av kommunfullmäktige. Nu tar vi det ett steg till och säger: avskaffa de delade turerna!

Det krävs krafttag för att komma tillrätta med delade turer. Vi förringar inte de utmaningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och anställd. Men vi räds inte uppgiften.