Allt fler skriver på för vår gemensamma välfärd

Socialdemokraterna i Ulricehamn fortsätter att samla in namn för vår gemensamma välfärd. Anledningen till namninsamlingen är att regeringen för en konsekvent politik mot landets kommuner och landsting och lastar över ansvar på Ulricehamnarna men behåller stora delar av resurserna. Totalt handlar det om i runda tal kostnader motsvarande drygt 70 öre i höjd kommunalskatt.

Idag skrev än fler Ulricehamnare under på att välfärden måste gå före fortsatta skattesänkningar. Sammanlagt har nu över 500 personer skrivit på. Gör du det också.

Annonser

Skattesänkningar kostar mer än Lassalyckan

Investeringen vid Lassalyckan kom till för att riksväg 40 ska byggas om till motorväg. Lassalyckan gör det möjligt för många ungdomar och vuxna att kunna röra på sig och utöva en meningsfull fritidsaktivitet.

Vistavallen har under många år fått avstå nödvändiga investeringar eftersom den skulle tas ur bruk.

Beslutet togs i januari 2010 i total enighet i kommunstyrelsen. Lassalyckan kostade mycket pengar. Trots att vi skar relativt kraftigt i ursprungsförslaget i omklädningsrum, antal planer, utformning och utsmyckning. Svårt att se att vi kunde plockat bort så mycket mer.

Socialdemokraterna i Ulricehamn presenterade nyligen en rapport som visar att staten vältrat över kostnader på kommunen motsvarande drygt 30 miljoner kronor eller mer än 70 öres höjd skatt.

Rapporten visar att oavsett Lassalyckan så är kommunernas ekonomier hårt ansatta. I Sjuhärad tvingas kommunerna till besparingar på över 140 miljoner kronor i år. Vi kan knappast lasta Lassalyckan för att Herrljunga höjt skatten med 30 öre och nu ändå varslar 30 personer inom skolan. Omräknat motsvarar det 70 personer i Ulricehamn.

Att Svenljunga har kraftiga bekymmer med sin ekonomi, att Mark och Tranemo lägger sparbeting efter sparbeting går heller inte att lasta Lassalyckan för.

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar att allt fler kommuner får svårt att uppnå kraven för en god ekonomi och klara kvaliteten i välfärdsuppdragen, grundar sig det knappast på att Ulricehamns kommun byggt Lassalyckan.

Flera regeringspartier har varit tydliga med att de inte ser något behov av förstärkning av kommunernas resurser. Centerpartiets Annie Lööf sa nyligen: ”Alla skattesänkningar är prioriterade.”

Det betyder att vi tyvärr, med nuvarande regering, måste fortsätta med besparingar. En kommunal budget består av tre delar; personal, fastigheter och inköp. De senaste åren har allt för mycket sparats på personalsidan. Det märks bland annat inom skolan där vi tidigare hade en lärartäthet på 8 lärare per 100 elever. Idag är siffran under 7. Det är inte acceptabelt. Därför måste besparingar göras i de två andra delarna framöver.

Samtidigt vill vi uppmärksamma regeringen på att vi inte accepterar att de dränerar kommunernas möjligheter att ge barn, unga och äldre en god skola och omsorg. Därför har vi startat en namninsamling för vår gemensamma välfärd. Många har skrivit under. Du är välkommen att göra det du också.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Göran Isaksson.

Se inte ner på verksamheterna i kritiken mot en andra ishall

I UT den 12 maj argumenterar Mats Magnusson och Ulf Svensson mot byggandet av en andra ishall vid Lassalyckan. Indignationen verkar stor emot anläggningens blotta existens, men det finns skäl att lugna ner sig och tänka till.

Förvaltningen jobbar för tillfället med att ta fram underlag för en ny isyta som ryms i tidigare fastlagd ekonomisk ram. Uppdraget innefattar även alternativkostnaden, att inte bygga en ny isyta. Oavsett isen behövs ändå fler omklädningsrum för att verksamheterna ska fungera, men innan underlaget är framme vill vi socialdemokrater inte kommentera isfrågan ytterligare.

En liten repetition är däremot på sin plats. När beslutet om byggande av en ny idrottsanläggning vid Lassalyckan togs, var alla partier med på tåget. Beslutet togs i total enighet med andra ord. Men strax innan valet vände Ulf Svensson på hela miljöpartiet. Det kom till och med ett budgetförslag senare på hösten, innebärande att stoppa bygget direkt, skicka hem manskap och maskiner och glömma alltihop.

Men nu finns en anläggning färdig. Nästan. Fotbollsplanytorna är faktiskt mindre än vad som fanns på Vistavallen. Men tillsammans med den föreningsägda fotbollshallen har inte bara UIFK utan alla kommunens fotbollsklubbar tillgång till en förnämlig anläggning som kan användas i princip året runt. Det är klart, alla ungar vill inte spela fotboll, men det är nog ändå den fritidsverksamhet i kommunen som engagerar flest människor överhuvudtaget. Därför känns ord som luftslott, slöseri och skrytbygge väldigt konstiga för undertecknad.

Funderingarna på en andra isyta kom inte till av skrytskäl utan på förekommen anledning. UIF har inte bara seniorlaget utan ett stort antal ungdomslag igång och de är inte ensamma. Konståkningen har växt stadigt under ett antal år och pockar på träningstider. Allmänhetens åkning existerar knappt längre, finns inga eller väldigt få tider över. Om det funnes en andra yta skulle den snabbt fyllas med verksamhet, i första hand för ungdomar.

Motståndet mot en andra isyta verkar heller inte enbart av ekonomisk art, utan ogillande av verksamheten som sådan, nästan lite föraktande. Varför? Ska vi bara säga till alla hockeyspelande och konståkande ungdomar, att välja någon annan idrott? Varför kan inte alla orientera exempelvis, så vi slipper hallar och planer överhuvudtaget? Nej, så kan man inte resonera. Oavsett om kommunen har råd att bygga en andra isyta eller inte, ska man inte se ner på verksamheterna.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Leif Dahl.

Plan- och bygglagen bör rivas upp

Den nya plan- och bygglagen har nu fyllt ett år. Redan innan lagen trätt i kraft fick den kritik. Lagrådet och många branschföreträdare var skarpt kritiska.

Vid införandet av den nya lagen framhöll regeringen särskilt sina ambitioner om ökat bostadsbyggande. Den lag som nu verkat i ett år går i motsatt riktning. Det måste gå snabbare mellan idé till spaden i marken. Kortas tiden minskar kostnaderna och konkurrensens på byggmarknaden ökar.

Sverige står i ett läge där bostadsbristen är alarmerande i många kommuner och bostadsbyggandet lågt. För Ulricehamn är bristen på byggklar mark ett av de allvarligaste hindren för tillväxten.

Saknas det bostäder blir rörligheten på arbetsmarknaden mindre och arbetsgivarna får svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft.

Regeringen har ökat möjligheten till andrahandsuthyrning. Det kan vara en möjlighet att på kort sikt få fram ett begränsat antal tillfälliga bostäder. Men det hjälper knappast Ulricehamn och det ger inga nya lägenheter.

Bostadsminister Stefan Attefall skyller det låga bostadsbyggandet på kommunerna. Det är riktigt att kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen. Och här menar vi att kommunen behöver bättra sig. Bland annat vill vi se en bättre dialog mellan kommunen och byggherrarna, inte minst i samband med att planprioriteringarna arbetas fram. Men de grundläggande förutsättningarna är statens ansvar. Statens ska se till att lag och regelverk fungerar för marknaden och att kommuner har rätt villkor att ta sitt bostadsansvar.

Kommunerna och byggherrarna bad om en förenklad plan- och bygglag där planeringen skulle bli enklare och mer effektiv. I stället blev den i många stycken krångligare och ökade administrationen.

Plan- och bygglagen behöver reformeras. Det vore önskvärt att regeringen kallar ihop en partsammansatt och parlamentarisk kommitté med tydligt uppdrag att snabbt föreslå nödvändiga förändringar.

Det handlar om konkreta frågor kring sakägarbegreppet, informationsplikt vid bygglov och rivningsbeslut och hur start- och slutbeskeden fungerar i praktiken.

Även länsstyrelsernas roll i samband med samhällsplaneringen behöver klargöras. Det är rimligt att även länsstyrelserna omfattas av en maximigräns för handläggningstiden av överklagade planärenden.

Vi har inte råd i Sverige att försitta våra möjligheter till jobb och tillväxt. Att ta ansvar och på allvar reformera plan- och bygglagen är ett viktigt steg för ökat bostadsbyggande.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad Johan Kettil, Kettil Fastigheter, och mig.

Gör så som 250 personer redan gjort – skriv på upprop för välfärden

Regeringen för en konsekvent politik mot landets kommuner och landsting – en välfärdsfientlig politik. Regering lastar över ansvar på Ulricehamnarna men behåller stora delar av resurserna. Totalt handlar det om i runda tal kostnader motsvarande drygt 70 öre i höjd kommunalskatt.

I år tvingas dessutom kommunerna i Sjuhärad genomföra nedskärningar om mer än 140 miljoner kronor. På flera håll har det dessutom krävts skattehöjning. Socialdemokraterna accepterar inte att välfärden urholkas. Vi accepterar inte en politik som åderlåter landets kommuner och landsting.

Därför föreslår vi också ett samlingsinitativ för Ulricehamns framtid. Skriv på vår namninsamling du också!

Välfärden äventyras i fler kommuner än Ulricehamn

Större barngrupper, mer stressad personal och hårda sparpaket. Så ser vardagen ut för allt fler kommuner runt om i Sverige.

Socialdemokraterna i Ulricehamn presenterade nyligen en rapport om hur kommunen får det allt svårare ekonomiskt att genomföra välfärdsuppdragen för sina invånare. Detta på grund av att regeringen vältrar över allt större ansvar på kommunen utan att föra över motsvarande pengar.

Enligt rapporten handlar det om kostnader motsvarande åtminstone 30 miljoner kronor som tidigare staten stod för men som Ulricehamnarna nu tvingas ta ur den kommunala kassan. Det motsvarar 70 öres höjd kommunal skatt i Ulricehamn. Tyvärr känner vi att den här beskrivningen stämmer väl överens även med våra kommuner, Borås och Mark.

Rapporten visar också på ett allvarligt dilemma. Den progressiva beskattningen är väl förankrad hos det svenska folket. Att driva frågan om platt skatt på riksnivå är dödsdömt ur ett väljarperspektiv. Vi menar att regeringen är medveten om kommunernas och regionernas ekonomiska situation. Men genom att tvinga kommuner och regioner att ta allt större ekonomiskt ansvar – och vars enda skatteverktyg är just platt beskattning – gör att den ideologiska viljan genomförs, bakvägen.

Den borgerliga regeringen har valt att sänka skatten för utvalda grupper medan bland annat sjuka, arbetslösa och pensionärer fått behålla en högre skattenivå och samtidigt se sina ersättningar minska. Genom att höja den kommunala skatten tvingas dessa, redan hårt utsatt grupper, att betala vår gemensamma välfärd två gånger.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisade nyligen att allt fler kommuner får svårt att uppnå kraven för en god ekonomi. Samtidigt får kommunerna allt svårare att klara kvaliteten i välfärdsuppdragen. SKL:s moderate ordförande Anders Knape anser att statsbidragen till kommunerna behöver ökas. Det är bra. Men han förutspår att dessa pengar kommer först 2014, för att det är ett ”speciellt år”.

Det duger inte. Regeringen kan inte långsiktigt dränera kommuner på resurser och äventyra kvaliteten i förskola, skola och omsorg och lagom till valår fläska på med tillfälliga pengar.

Sveriges kommuner måste få stabila, långsiktiga och rimliga förutsättningar att kunna planera och genomföra det välfärdsuppdrag som kommuninvånarna har rätt att förvänta sig.

Vi välkomnar den namninsamling som har startats i Ulricehamn. Vi uppmanar alla som värnar den gemensamma välfärden att skriva på.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Lena Palmén, kommunalråd Borås, och Pelle Pellby, kommunalråd Mark

God respons för Socialdemokraternas upprop för välfärden

I samband med vårmarknaden i Ulricehamn passade Socialdemokraterna på att samla in underskrifter till det upprop partiet sjösatte på fredagen. Uppropet är en protest mot att regeringen vältrar över allt mer ansvar och kostnader på kommunerna. Över 130 personer valde att sätta sin namnteckning på listorna. Flera av dem tillkännagav att de normalt sett hör hem till höger på den politiska skalan. Men inte i den här frågan.

Därmed väljer invånare att sätta kommunens bästa före partipolitiken, vilket också var Matthias Nordgrens ambition när han presenterade rapporten Ulricehamns framtid står på spel.

– Vi hoppas att detta är en fråga som attraherar människor över blockgränserna, sa Matthias Nordgren i P4 Sjuhärad igår. Det här är inte en fråga om höger mot vänster utan om allmänna kommunala intressen.

Nordgren hänvisade bland annat till SKL, Sveriges kommuner och landsting:

– Vi ser ju till exempel att borgerligt styrda SKL, Sveriges Kommuner och landsting, underkänner regeringens arbete utifrån finansieringsprincipen. Kan en så stark organisation med borgerlig utgångspunkt protestera mot regeringen arbete, så tror jag att även privatpersoner som med gott samvete lägger sin röst till höger, kan stå bakom vårt upprop.

Vill du också skriva under vårt upprop för välfärden i Ulricehamn kan du göra det här!