Götalandsbanan behövs för jobben

Sverige står inför två stora framtidsutmaningar. Jobben och klimatet. Moderaterna har misslyckats med båda dessa utmaningar.

Arbetslösheten är högre än när Moderaterna kom till makten 2006. Moderaterna har inte tagit några initiativ för att hantera de kommande infrastrukturinvesteringarna ur ett klimatperspektiv. Det är med oro vi ser hur järnvägens tillförlitlighet brutit ihop fullständigt. Samtidigt som moderaterna lägger sig platt när det gäller EU:s klimatpolitik.

Moderaterna har haft en oansvarig inställning till järnvägen. 2006 menade Anders Borg att Sverige underinvesterat i järnväg. 2010 kallade han en angelägen ny järnväg ”robust olönsam”. När såväl nya järnvägsinvesteringar beslutades av rörde finansministern ihop begreppen totalt. Det teknikval som Trafikverket föreslog kallade Borg för ”science fiction tåg”. Trots att liknande tågsystem funnits i Europa i över 30 år.

Vi socialdemokrater ser byggandet av en ny järnväg mellan Stockholm och Göteborg, Götalandsbanan, som en avgörande investering för jobben i Sverige.

Vad som gör Götalandsbanan riktigt attraktiv är att hela sträckan Göteborg-Landvetter-Borås och Jönköping kommer att länkas samman till en stark arbetsmarknadsregion.

Götalandsbanan är en angelägenhet för hela Sverige. Befintliga banor kommer att få mer utrymme för godstrafik och regional pendeltrafik.

Med Götalandsbanan kommer det bli möjligt att bo i Jönköping och pendla till Göteborg eller Stockholm för arbete eller studier. Götalandsbanan kommer få allt fler att välja tåget framför bilen eller flyget. Det ger både lägre klimatpåverkan och mindre trängsel på vägarna.

Nu måste byggnationen komma i gång så fort som möjligt. Över ett år är redan förlorat då Anders Borg och Moderaterna rört i hop begreppen om teknikvalet.

Högsta prioritet måste nu ges till en fördjupad utredning för sträckan mellan Borås- Jönköping-Linköping. I vårt förslag till kommande infrastrukturinvesteringar åren 2014-2025 kommer vi lyfta fram en sådan utredning.

Socialdemokraternas mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

När Götalandsbanan väl är klar efter 2025 uppstår helt nya möjligheter för Västsverige och Jönköping att bli en än mer tillväxtinriktad och även klimatsmart arbetsmarknads- och studieregion.

Debattartikel publicerad i Jönköpingsposten undertecknad av:

Anders Ygeman (S), riksdagens trafikutskott

Anneli Hulthén (S) Göteborg

Patrik Karlsson (S) Mölndal

Mats Werner (S) Härryda

Peter Rosholm (S) Bollebygd

Ulf Olsson (S) Borås

Mattias Josefsson (S) Ulricehamn

Elin Rydberg (S) Jönköping

Annonser

Bind samman Sverige med Götalandsbanan

Ett modernt samhälle kräver förstorade arbetsmarknader. Med Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg över Jönköping kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Linköpings arbetsmarknad skulle växa från 400 000 till 700 000 personer.

Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten och arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Dessutom är det mer och mer uppenbart att vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en modern och effektiv järnväg.

Till hösten ska regeringen, med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i spetsen, presentera en ny infrastrukturproposition. Vi menar att Sverige behöver ett principbeslut om att bygga Götalandsbanan i sin helhet inom en snar framtid.

Götalandsbanan öppnar ett nytt effektivt järnvägsstråk genom landet genom att binda samman Göteborg – Borås – Jönköping – Linköping/Norrköping – Stockholm. Den 65 km långa sträckan mellan Borås och Göteborg utgör redan idag landets tredje största resrelation med starkt dubbelriktad pendling trots undermålig järnvägsförbindelse. Den planerade sträckningen via Landvetter flygplats och det logistikcenter som växer fram i området förstärker naturligtvis möjligheterna ytterligare.

Globalt förväntas dessutom en koncentration till ett begränsat antal hamnar och terminaler. Göteborgs hamn är noden för godstransporter till och från Skandinavien. Ur ett Jönköpingsperspektiv men även ur ett nationellt näringslivsperspektiv är det avgörande för svensk konkurrenskraft att förutsättningarna för Göteborgs hamn prioriteras. Ett nytt järnvägsnät avlastar det befintliga järnvägsnätet och möjliggör ökad godstrafik på stambanorna.

Svenska investeringar i infrastruktur är på historiskt låga nivåer. Från 5,4 procent av BNP i snitt under 70-talet, till rekordlåga 2,9 procent av BNP under 00-talet. I OECD:s rankning av medlemsländernas investeringsnivåer har Sverige tappat från en fjärdeplats till en femtondeplats, och ligger under snittet.

Vi tror på Sverige, på vår förmåga att skapa tillväxt och öka vår konkurrenskraft. Men för det krävs en fungerande infrastruktur. Det är dags att gå från ord till handling och binda samman Sverige med Götalandsbanan.

Debattartikel publicerad i Jönköpings-Posten undertecknad av Christer Johansson, kommunalråd i Bollebygd (M) och mig.

Tillväxten i Västsverige kräver Götalandsbana

Frågan om Götalandsbanans vara eller icke vara närmar sig ett avgörande. I vart fall ett första beslut givet den kommande infrastrukturpropositionen.

Ett modernt samhälle kräver förstorade arbetsmarknader. Med Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg över Jönköping kan 950 000 människor nå Jönköping inom en timme, mot 250 000 i dag. Linköpings arbetsmarknad skulle växa från 400 000 till 700 000 personer.

Snabba tågförbindelser ökar tillgängligheten och arbetsmarknader som tidigare har varit åtskilda kan integreras och ge tillväxteffekter, även i omlandet. Dessutom är det uppenbart att vägar på flera håll i landet inte klarar en utökad godshantering via lastbil utan behöver avlastas av en effektiv järnväg.

Dagens bana går inte via Borås. Gällde det enbart Borås hade vi kunnat acceptera förhållandet. Men idag vi har en stambana som går utanför många av Sveriges större städer. Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping ligger inte ”mellan Stockholm och Göteborg”. Bara dessa fyra städer har nästan en halv miljon människor. Om man tror att det finns ett värde att företag i Borås samarbetar med företag i Linköping eller att studenter i Jönköping kan bedriva projekt i textilstaden Norrköping med stöd från Textilhögskolan i Borås, ja då behövs en ny järnväg via Borås-Jönköping-Linköping.

Bygger man en ny järnväg är det i alla avseenden att föredra att man bygger den efter den bästa tänkbara standarden och som möjliggör snabba tågförbindelser.

För landet är det viktigt att få kommunikationer som förenar många människor på ett enkelt sätt. Götalandsbanan får den effekten genom att den går i områden som är relativt tättbefolkade.

För Borås del kommer resandet mot Göteborg att bli allt mer avgörande. Redan idag är Borås-Göteborg Sveriges tredje största reserelation, men en mycket liten andel av resandet går via järnväg. Det beror troligen på att dagens banstandard är så låg att restiden blir lång och resan obekväm. Därför behöver vi en bättre järnväg till Göteborg. Lägger man där till att banan ska gå via Landvetter är det enkelt att se att för boråsaren är Götalandsbanan viktig. Den innebär också att vår region stärks genom att vi knyter ihop Västsveriges två största arbetsmarknadsregioner.

Vi är övertygade om att Borås behöver en Götalandsbana för sin utveckling, att regionen behöver en Götalandsbana för att öka invånarnas möjligheter och att landet behöver en Götalandsbanan för att skapa ett starkt tillväxtstråk Göteborg-Borås-Jönköping-Linköping-Norrköping-Nyköping-Stckholm. Med en Götalandsbana ges också alla mellanliggande orter (ex. Bollebygd och Ulricehamn) nya pendlingsmöjligheter och blir en del av samma tillväxtkorridor.

Debattartikel publicerad i dagens Borås tidning undertecknad av Christer Johansson, kommunalråd i Bollebygd (M), och mig.

Vi oroas över låg ambitionsnivå för infrastrukturen i Västsverige

Den 15 mars skrev västsvenska moderater att en ny järnväg Göteborg-Borås-Jönköping behövs för utvecklingen i regionen. Vi välkomnar beskedet. Det känns som det råder regional politisk enighet om behovet av nya spår för järnväg och kollektivtrafik.

På riksnivå gav Socialdemokraterna dock klartecken för järnväg Göteborg-Borås redan 2010. Därför gör Trafikverkets kapacitetsutredning oss bekymrade. Regeringens låga ambitionsnivå riskerar att skjuta upp viktiga infrastrukturinvesteringar i 30 år eller mer.

I Göteborg slår resandet med kollektivtrafik rekord. Sträckan Göteborg-Borås är högt belastad. Kapaciteten på Nils Ericssonterminalen har nått bristningsgränsen.

70 procent av allt gods till och från landet går genom Göteborgs hamn. Vi behöver Götalandsbanan för att avlasta Västra Stambanan, men också för att ersätta lastbil med tåg. Det är även en arbetsmarknadsfråga. Företagen har svårt att rekrytera nyckelkompetens. Med ett modernt regionaltåg skapas naturliga möjligheter till pendling från Göteborg till Jönköping.

I Europa och i världen satsas på utbyggnad av järnväg. Ett höghastighetståg mellan Oslo-Göteborg-Malmö med åtta miljoner invånare är av stor betydelse för Sverige och behövs för att frigöra kapacitet på stambanorna. Men regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta kommer allt längre bort för var månad som går. Vi saknar konkreta förslag och styrmedel för ett hållbart transportsystem.

Investeringar i infrastrukturen är nödvändiga, såväl för konkurrenskraft och nya jobb som för att mota klimathotet. Nu handlar det om politisk vilja och mod. Riksdag och regering måste våga investera i hållbar tillväxt och erkänna betydelsen av västsvensk industri för välfärden i hela landet. Men vi känner stark oro för att regeringspolitiken inte ska spegla den samsyn som råder i Västsverige.

Johan Nyhus (S)
trafikkommunalråd, Göteborgs Stad

Mattias Josefsson (S)
vice ordförande kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun

Lena Palmén (S)
kommunalråd, Borås kommun

Leif Blomqvist (S)
regionråd, Västra Götaland

Elin Lagerqvist (S)
kommunalråd, Jönköpings kommun

Ulf Olsson (S)
ordförande kommunstyrelsen, Borås kommun

Mats Werner (S)
vice ordförande kommunstyrelsen, Härryda kommun

Pelle Pellby (S)
vice ordförande komunstyrelsen, Marks kommun

Claes Redberg (S)

1:e vice ordförande, Tranemo kommun

Stefan Carlsson (S)
vice ordförande kommunstyrelsen, Svenljunga kommun

Peter Rosholm (S)
vice ordförande kommunstyrelsen, Bollebygd kommun

Detta är en replik publicerad i dagens Göteborgs-Posten.

Ge oss klara besked om riksväg 40

Insändare Ulricehamns tidning idag.

Sedan i somras är utbyggnaden av r40 den fråga som överlägset tagit mest tid i mitt politiska arbete. Det har möjliggjorts genom ett stabilt och förtroendefullt politiskt klimat mellan kommunstyrelsens ordförande och undertecknad. En uttalad överenskommelse är att inte göra frågan till en partipolitisk fråga utan att se till att utbyggnaden kommer till stånd. Vi jobbar gemensamt för Ulricehamns bästa.

Arbetet har nu bland annat resulterat i en skrivelse tillsammans med västra Götalands regionen till infrastrukturministern om den långa handläggningstiden. Nu har vi även krokat arm med Jönköping, Borås, Göteborg och regionen om att få ett möte med infrastrukturministern om utbyggnaden. Det visar att utbyggnaden inte bara är angelägen får vår kommun utan för hela Västsverige inkluderat Jönköping. För Jönköpings del är r40 och Göteborgs hamn oerhört viktiga tillväxtfrågor.

Ulricehamn har gjort eller planerar investeringar på sammanlagt 200 miljoner kronor på grund av r40:s utbyggnad. För Ulricehamn är den segdragna handläggningen direkt tillväxthämmande. Kommunen får relativt ofta förfrågningar från såväl företag i kommunen som företag utifrån som vill investera i vårt nya industriområde, Rönnåsen. Men på grund av att kommunen inte får några klara besked från regeringen, står både vi och de intresserade företagen och stampar. 

Utbyggnaden är också oerhört viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Svevia pekade nyligen ut r40 som en av de farligaste vägarna i landet. Trafikverket bekräftar betydelsen genom att prioritera denna sträcka som den viktigaste av alla överklaganden som regeringen har på sitt bord. En utbyggd r40 skulle även avlasta den tungt trafikerade E20.

Det mest frustrerande i detta arbete är de olika och emellanåt svårtydda besked vi möts av. Först blev vi lovade ett svar före sommaren. Efter sommaren möts vi av beskedet att akten inte ens är öppnad. Därefter har vi fått svaret att akten är öppnad, för att i nästa andetag få beskedet att departementet på grund av personalbrist inte kan börja arbetet förrän i december.

Låt mig vara tydlig. Det här duger inte. Vare sig alla svajiga besked eller att skylla frågan på personalbrist. Frågans dignitet förtjänar en mer seriös hantering än så. Allt vi vill är att tillsammans med företag få fortsätta utveckla Ulricehamn och västra Sverige till något ännu bättre. Vad kan vara högre prioriterat än just tillväxt hos regeringen i dessa tider? Den frågan ställer jag och många med mig, oavsett partifärg.

Näringsliv och infrastruktur

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Näringsliv

Etableringen av nya företag i kommunen har ökat mycket tack vare ett bra företagsklimat och det strategiskt viktiga geografiska läge som kommunen får tack vare den kommande Götalandsbanan. Företagsklimatet kännetecknas av enkel, tydlig och kostnadseffektiv dialog med kommunen. En ökad konsumentmakt ställer högre krav på företagens sociala ansvarstagande. Kommunen ser en ökad tillströmning av turister i hela kommunen. Upplevelseindustrin har också vuxit kraftigt det senaste decenniet.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

  • inrätta en lots mellan kommunen som myndighetsutövare och företagen.
  • inrätta en eventsamordnare i kommunen.
  • utveckla branschinriktad fortbildning i nära samarbete med industrin.
  • ersätta dagens fasta tillsynstaxa med en lägre fast avgift och en timbaserad taxa så företagaren ser ett samband mellan till exempel inspektion och faktura.

Infrastruktur

Ulricehamn kan nu se hur Götalandsbanan börjar forma sig i närområdet. Inom en snar framtid ska det blivande resecentret börja byggas strax norr om Bronäs. Livskvalitet har fått en ökad betydelse vilket gör att många väljer aktivt att bosätta sig utanför storstäder. Vi har de senaste åren märkt en tydlig ökad arbetspendling till och från Borås och Jönköping. Efter-frågan på en god kollektivtrafik ökar och har också blivit ett konkurrensmedel mellan kommuner.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

  • investera i smarta lösningar för kollektivtrafiken och avgifter ska ses över i syfte att sänka kostnaden för resenären med fokus på människor med lägre inkomster och med ett glesbygdsperspektiv.
  • Utökade resurser för att förbättrade det finmaskiga vägnätet
  • Utöka kollektivtrafiken inom kommunen
  • Alla som har beviljad färdtjänst får åka gratis kollektivtrafik i kommunen

Utbyggnad av R40 ligger fast med rödgrön regering

Insändare i Ulricehamns tidning idag undertecknad av Lena Hallengren, talesperson i infrastrukturfrågor för Socialdemokraterna, och mig själv.

Vi kan nu ge ett mycket klart besked till väljarna: En rödgrön regering kommer att satsa 1100 miljoner kr på att bygga ut riksväg 40 mellan Dållebo och Hester. Satsningen innebär att en helt ny trafiksäker motorväg byggs och att den högsta tillåtna hastigheten kan höjas från dagens 80 till 110 km/h.  Vi vill se en byggstart redan till hösten, vilket innebär att vägen kan öppnas för trafik 2013.  

Att bygga ut riksväg 40 handlar ytterst om att värna jobben. På en arbetsmarknad där förändringar och omstruktureringar sker allt snabbare krävs goda förutsättningar att arbeta på andra platser än i anslutning till hemmet. Med kortare restider och förbättrad trafiksäkerhet förbättras möjligheterna till arbetspendling i stråket Jönköping- Ulricehamn – Borås – Göteborg. Förbättrade möjligheter till arbetspendling från och till de angränsande större städerna är av avgörande betydelse för utvecklingen i Ulricehamnsregionen. Forskningen är tydlig på den punkten: Ju större lokal arbetsmarknad, desto snabbare tillväxt i sysselsättning och löner.

Investeringar i infrastruktur ger även kraftfullt bidrag till sysselsättningen under själva byggtiden. Enligt en studie från riksdagens utredningstjänst ger utbyggnaden av riksväg 40 omkring 500 jobb inom bygg- och anläggning och angränsande branscher.

För en tid sedan presenterades en rödgrön överenskommelse om investeringar i transportinfrastrukturen fram till år 2021. Överenskommelsen innebär den största satsningen på järnvägar- och kollektivtrafik i modern tid. Man får gå tillbaka till det sena 1800-talet och uppbyggnaden av stambanorna för att finna motsvarande investeringar i det svenska järnvägsnätet. Jämfört med regeringens förslag till åtgärdsplan vill vi öka investeringarna i järnväg och kollektivtrafik med 101 miljarder kronor fram till år 2021.

Men, och de är ett mycket viktigt, men: Den ökade satsningen på järnväg och kollektivtrafik innebär ingen minskning av den ram för underhåll och nyinvesteringar på väg som regeringen föreslagit. Varje enskild väginvestering som den nuvarande regeringen pekat ut kommer alltså att ligga fast vid en rödgrön valseger. Vi inser att bilen, inte minst i kombination med andra transportslag, under överskådlig tid kommer att vara en viktig del i människors vardag, i synnerhet i mer glest befolkade delar av landet.