Kongress formar framtidspolitik med S i Ulricehamn

Sverige saknar inte utmaningar. Den främsta prioriteringen är att få fler i arbete. Fler i arbete är nyckeln till alla andra viktiga investeringar som Socialdemokraterna vill göra. Det handlar bland annat om att ta fram en ny närings- och innovationspolitik, jobbreformer som får företag att växa och anställa fler, utbildningskontrakt för unga, en ny Arbetsförmedling och kompetensutveckling för löntagarna.

Den 3-7 april samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Då möts ombud från hela landet för att fortsätta forma en politik för framtiden. Då finns S i Ulricehamn med.

Älvsborgs södra partidistrikt har åtta ombud varav Ulricehamns arbetarekommun har ett ombud.

Sammanlagt ska över 1 900 motioner behandlas. Ulricehamns Arbetarekommuns medlemsmöte har översänt 12 motioner. Läs mer om kongressen i ”Framtidspolitik för Sverige med S i Ulricehamn” och på socialdemokraterna.se/kongress.

Annonser

Motion: Utredning om kommunens fastighetsinnehav

Ulricehamns kommun har idag ett fastighetsbestånd till ett bokförd värde till cirka 600 miljoner kronor. Vi konstaterar att kommunen inte har lyckats hantera underhållet av fastigheterna på ett tillfredställande sätt. Det gör idag att kommunen har ett betydande uppskjutet underhåll av fastigheter. Uppskattningsvis beräknas detta till åtminstone 60 miljoner kronor. Till det tillkommer löpande och akuta underhåll.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är öppna för att utreda om att sälja av delar av vårt fastighetsbestånd till en stabil och långsiktigt privat aktör inom offentliga lokaler. En stor privat aktör har genom sitt förvaltande, kunskaper och möjligheter att förvalta byggnationer.

Inom bland annat den s-styrda regionen, i Västra Götaland, där Vänsterpartiet ingår i nuvarande styre har denna driftsform varit aktuell under många år.

Samtidigt anser vi att vi inte ska försälja samtliga fastigheter inom en verksamhet. Inte heller att sälja samtliga fastigheter på en ort. Detta för att kommunen ska kunna jämföra hur driftskostnader och förvaltning fortlöper inom olika verksamheter och orter.

 Ulricehamns kommun står inför ett vägval för kommunens investeringar. Valen består så vi bedömer det av:

  1. Starkare resultat
  2. Minskade investeringar
  3. Ökad belåning
  4. Försäljning av fastigheter
  5. Försäljning av annat, exempelvis kommunala bolag.

Av dessa alternativ ser Socialdemokraterna och Vänsterpartiet framför sig en mix av flera av alternativen. Dock är en försäljning av kommunala bolag uteslutet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är i ett första skede beredda att utreda och eventuellt avyttra fastigheter för motsvarande 100 miljoner kronor.

Utredningen ska alternativt se över förutsättningarna för att en stor privat aktör går in som direkt ägare av framtida byggnationer och där kommunen går in som hyresgäst med sin verksamhet.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår fullmäktige:

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en utredning för ställningstagande

att denna utredning ska:

  1. belysa ur ett ekonomiskt och driftmässigt perspektiv hur en försäljning kan gå till och belysa konsekvenser av en försäljning.
  2. peka på fördelar respektive nackdelar med att en privat aktör går in som direkt ägare av framtida byggnationer och ge eventuella konkreta förslag på vilka byggnader som kan vara lämpliga att genomföra i denna regi.
  3. ställa de två första alternativen mot ökad belåning och konsekvenserna av att behålla nuvarande driftsform.

En öppen politik förpassar fördomar

Ju öppnare politik desto mindre grogrund för Sverigedemokraterna. Det är slutsatsen i en studie gjord av statsvetarna Carl Dahlström och Anders Sundell vid Göteborgs universitet.

Forskarna frågar sig varför de etablerade partierna antar en mer restriktiv attityd till invandring, när forskning visar att de förlorar på det, skriver Dagens Nyheter.

Man kan också konstatera att flera partier nu omprövar sin politik och retorik i frågor kring invandring. Varje parti gör sina ställningstaganden. Men jag är övertygad om att Socialdemokraterna behöver ha en tydligare värdegrundsladdad och idéburen retorik för att kunna förklara vår politik på ett trovärdigt sätt.

Pensionsavtalen är en politisk skandal

Jag fick information om kommunchefernas avtalspension en knapp vecka innan avtalen tecknades. Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson angav två skäl till varför jag fick informationen. Dels för att förhandlingsutskottet var oenigt och dels för att liknande avtal i framtiden hamnar på Lars Holmins och mitt bord.

Jag uttryckte redan då min kritik till särskilda avtalspensioner för kommuncheferna. Kritiken bestod inte bara av att det var dyrt utan att det riskerar följdeffekter med liknande krav från andra tjänstemän i kommunorganisationen och våra kommunala bolag. Med den lön som ändå erbjuds har vederbörande själv möjligheten att teckna en privat pensionsförsäkring om så önskas. Pensionsavtalet är inte bara unikt för Ulricehamn. Ingen annan kommun i hela Sjuhärad erbjuder något liknande.

Dagen innan det oeniga förhandlingsutskottet tog beslutet hade Roland Karlsson kallat Lars Holmin och mig samt kommuncheferna till ytterligare ett möte. Jag uttryckte tydligt mitt ogillande.

Politiskt är frågan avgjord i Ulricehamn. Det var också en av mina invändningar när avtalet slöts. Eftersom avtalet inte bara är dyrt utan även principiellt borde förhandlingsutskottet – även om det varit enigt – lyft frågan till kommunstyrelsen för en bredare demokratisk förankring.

Rent politiskt är frågan mycket illa hanterad. De två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna som tillsammans representerar hälften av befolkningen i kommunen, är överkörda.

Det är ytterst bekymmersamt att Roland Karlsson inte verkar förstå konsekvensen av sitt eget handlande. På sin blogg anklagar han mig för att använda avtalen i ett politiskt spel. Men även en blind och döv skulle ha märkt av de kraftiga reaktionerna i samtal och på insändarsidor.

Jag har i olika sammanhang ställt en rad frågor till Roland Karlsson. Bland annat hur han motiverar de unika avtalen till våra barnskötare, pedagoger och undersköterskor. Hittills har Roland Karlsson inte presenterat något godtagbart argument. Så länge det inte är gjort kvarstår – i alla fall i mina ögon – ett sken av vänskapskorruption. Det känns som om Roland Karlsson vill skapa lojalitetsband till kommuncheferna. Detta för att försöka behålla makt trots att han inte längre är kommunstyrelsens ordförande.

Ingen som då bodde i kommunen kan ha undgått den så kallade Tvärredsaffären. Saker och ting ska kallas vid sitt rätta namn. I det här fallet är det pensionsskandal.

Målet är viktigare än enskilda skatter

Vilken skatt vann borgarna valet på? Det är en berättigad fråga efter att flera socialdemokrater i ledande ställning pekat ut en eller ett fåtal skatter som orsaken till socialdemokratins katastrofval. Fastighetsskatten och förmögenhetsskatten är två orsaker till valförlusten, menar man.

Socialdemokraterna behöver ompröva sin skattepolitik. Motivet är att det kan vara svårt att införa dessa skatter efter åtta år i opposition. Legitimiteten för dessa skatter urholkas allt mer, heter det.

Men en stilla undran blir hur vi ser på socialförsäkringssystemet vid ett eventuellt maktskifte 2014. Kommer Socialdemokraterna då att säga:

”Nu har vi haft urholkade socialförsäkringar i åtta år så nu är dessa legitimerade i det svenska välfärdsamhälle som vi socialdemokrater står för.”

Den engelske socialisten Richard Tawney sa: ”Det som betyder något för ett samhälles friskhet är det mål som dess ansikte är vänt mot”.

Och rimligen är det här som diskussionen om socialdemokratins framtid borde starta. Vad har vi för mål, vart vill vi ta landet och vad är det för utmaningar vi ser?

Verktygen, bland annat skatterna, är bara ett medel för att nå målet.

Ett av målen har alltid varit demokratisering av ekonomin, att omfördela resurser i samhället så att fler människor uppnår individuell frihet, möjlighet och trygghet. Men om verktyg som fastighetsskatt och förmögenhetskatt ska överges, arvs- och gåvoskatt redan är övergivna, vad har vi då kvar för skatter för att uppnå målet om en demokratisering av ekonomin? Eller har vi socialdemokrater vänt vårt ansikte bort från detta mål?

Veronica Palm försvarar verktyget förmögenhetsskatt i dagens SvD.

– Det är rimligt att de som tjänar allra, allra mest, och har ett stillastående kapital, får bidra till samhället lite mer.

Det viktigaste är inte vilka skatter Socialdemokraterna ska ha så länge de har samma fördelningseffekt för att nå målet – demokratisering av ekonomin. För det är väl ändå målet?

Jag tror Socialdemokraterna behöver fundera på vad Tawneys ord har för betydelse för partiets politik, formulera ett nytt mål – ett nytt folkhem – för att konkurrera ut ”Utanförskap”. När målet är formulerat får vi se vilka skatter vi behöver för att nå vårt mål.

Åter till den inledande frågan, vilket skatt vann borgarna valet på? Ja, ska man tro opinionsundersökningar kan det knappast vara deras paradgren jobbskatteavdraget. Få känner till avdraget.

Sahlin avgår – men socialdemokratin lever

Mona Sahlin gjorde det enda rätta. Hon avgick. Jag har full respekt för Mona Sahlin. Det är en oerhört skicklig och erfaren politiker. Men många väljare jag mötte i valrörelsen valde aktivt bort Socialdemokraterna med Mona som motivering.

Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdagsval på 100 år. Men att socialdemokratin skulle sakna betydelse hos väljare och ha relevanta lösningar på de utmaningar vi står inför stämmer inte. I landets 290 kommuner ökade Socialdemokraterna i hela 103 kommuner, varav Ulricehamn var en.

Men orsaken till valförlusten får ändå inte stanna vid en person. Förlusten kräver större förändring än så. Nu är det dock viktigt att vi tar fram en välförankrad ledare som kan axla rollen att leda partiet genom ett fortsatt förändringsarbete och samtidigt vara en ledare för folket.

Om snömos och dåligt väder

I dagens Ulricehamns tidning framställer Bo Högborn på ledarplats att jag i våras uttryckt mig kategorisk i frågan om ett samarbete mellan S och M i Ulricehamn. Han menar att jag helt avfärdat tanken med ”en mer etablerad samverkan”.

Högborn konstaterar samtidigt:

”Nu läser jag att det i flera kommuner i landet har inletts samarbete mellan just S och M (i syfte främst att ge SD så lite inflytande som möjligt). Så var det med de ideologiska skillnaderna.”

Hans beskrivning är rena snömoset och direkt felaktig. Högborns resonemang bygger på den beskrivning jag gav den 20 februari efter att han lyft tanken om ett samarbete mellan partierna på ledarplats. Jag skrev då bland annat följande:

”Samtidigt är det viktigt att ha respekt för den parlamentariska situation som kan uppstå efter valet när väljarna har sagt sitt. Och jag är inte beredd att stänga dörren för samarbeten med ytterligare partier förrän efter valet.

Där är givetvis Moderaterna ett av partierna. Samtidigt har jag i dagsläget svårt att se hur vi skulle kunna samarbeta. Våra värderingsmässiga utgångspunkter står långt ifrån varandra.”

Och det är väl så som S och M har resonerat i flera andra kommuner i landet. Jag hoppas att du får en trevlig helg, Högborn, trots vädret!