Låt oss hitta nya lösningar för våra unga tillsammans

Under hösten kom Barn- och utbildningsnämnden in med en begäran till kommunstyrelsen om ytterligare medel när nämnden såg att pengarna inte skulle räcka. Samtliga partier – oavsett kulör – var överens om att hitta en ekonomisk lösning för barn- och utbildningsnämnden. Efter diskussioner där flera olika varianter bollades landade vi en överenskommelse om att skriva av på nämndens underskott i samband med årets slut. Så gjorde också kommunstyrelsens arbetsutskott i förra veckan. Det är bra. Men samtidigt signalerar förvaltningen om ytterligare kraftiga neddragningar. Dessutom kan vi konstatera att andelen elever som uppnår godkänt resultat i årskurs nio minskar.

Det gör oss bekymrade. Det är viktigt att varje barn erbjuds bra utbildning som rustar inför arbetsmarknaden. Vi har haft flera samtal med företagare som uttrycker oro över kvaliteten i utbildningen. För även ur företagsperspektiv är det viktigt med välutbildade och motiverade ungdomar.

Därför sträcker vi ut handen för nya samtal kring hur vi kan bättra nämndens ekonomi ytterligare och förbättra resultaten för våra unga genom ytterligare samförståndslösningar. Blocköverskridande överenskommelser gör att fokus hamnar rätt – på barnen.

Och vi kan göra det. Men samförstånd ställer också krav. Det bygger på att ingen utnämner sig själv till frälsaren – utan att vi gör det tillsammans.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Barbro Westermark, gruppledare (S)

Jan Forsman, vice ordförande barn- och utbildning (S)

Annonser

Lassalyckan ska inte påverka kvaliteten i välfärden

I början av året gjorde samarbetspartierna efter många diskussioner upp med den borgerliga majoriteten om investeringen vid Lassalyckan. Det är bra. Då gör vi det möjligt för ombyggnaden av riksväg 40 till motorväg. Det är också bra att vid större investeringar nå blocköverskridande överenskommelser som gäller över mandatperioder.

De medel som används är medel från tidigare överskott – pengar som enligt lag inte får användas till drift inom exempelvis barn- eller äldreomsorgen. Driftkostnader får endast finansieras av de skattemedel som tas in under året.

Inför årets budget hade vi att ta hänsyn till finanskrisen som har slagit rätt in i ulricehamnarnas och kommunens kassa. Samarbetspartierna föreslog i sin budget höjd skatt med 25 öre. Det motsvarar 60 kronor för en person som har 25 000 kronor i månadslön.

Samarbetspartierna resonerade också med den borgerliga majoriteten om en skattehöjning. Dels för att värna kvaliteten omsorgen och dels för att undvika att Lassalyckan i debatten ställs mot neddragningar inom kärnverksamheten som vi tvingas till på grund av vikande skatteunderlag. Tyvärr – ur båda perspektiven – valde den borgerliga majoriteten att lämna skattesatsen oförändrad. Det blir än mer besvärande när den borgerliga majoriteten väljer att ta på sig ytterligare ekonomiska åtaganden i form av införandet av vårdnadsbidraget.

Vi ser Lassalyckan som en viktig investering för våra barn och ungdomar i kommunen. Samtidigt kommer investeringen påverka kommunens driftbudget. Men samarbetspartierna är tydliga med att det inte ska påverka kvaliteten inom barn- och äldreomsorgen. Om vi tvingas till en skattehöjning för att garantera det är för tidigt att säga. Det beror främst på hur konjunkturen utvecklar sig men också hur olika effektiviseringar slår igenom samt vem som innehar regeringsmakten.

Om samarbetspartierna haft regeringsmakten nu hade Ulricehamns kommun fått ytterligare 5 miljoner kronor under en treårsperiod i statsbidrag. Det motsvarar en skattehöjning på 15 öre. De pengarna hade vi nu behövt inom barn- och äldreomsorgen.

Mattias Josefsson, Socialdemokraterna

Jan-Olof Sundh, Vänsterpartiet

Ingegerd Borg-Saviharju, Miljöpartiet

Debatt om jobb och sjukförsäkring på Bryggan på lördag

Den finansiella krisen har slagit hårt mot Sverige och Ulricehamn. Allt fler tvingas lämna sina jobb för arbetslöshet. Men vi ska komma ihåg att den borgerliga regeringen – inte finanskrisen – som har höjt avgiften till a-kassan och sänkt ersättningen för både sjuka och arbetslösa.

Den politiska superveckan med fyra debatter mellan Socialdemokraternas Mona Sahlin och Moderaternas Fredrik Reinfeldt är precis avslutad. Nu följs den upp i Ulricehamn med en debatt mellan Moderaternas Carljohan Molander och mig. På lördag debatterar vi jobb och sjukförsäkring på Bryggan klockan 18.00. Moderator är Thomas Danielsson, ombudsman på Unionen Sjuhall.

Mitt huvudanförande i Tvingenärendet i fullmäktige

Fullmäktige beslutade att skicka tillbaka ärendet om Tvingen 9 & 10 till kommunstyrelsen för att arbeta om förslaget. Vad som händer denna gång åter står att se. Nedan kan du läsa mitt huvudanförande i fullmäktige:

 

Om några dagar har jag varit oppositionsråd i Ulricehamns kommun i sex månader. Det har varit inspirerande, utmanande och roligt. Särskilt med tanke på det starka stöd jag har fått både bland vänner i Socialdemokraterna, bland vänsterpartister och miljöpartister. Och naturligtvis har det varit roligt att få det starka stöd och de många lovorden från många ulricehamnare. Ett stort tack. Och jag lovar att göra mitt bästa för att utveckla Ulricehamn.

På de här sex månaderna har vi Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister fördjupat vårt samarbete ytterligare och har idag en stabil grund att stå på som kännetecknas av öppenhet, respekt och med resultatet i första rummet.

Jag är övertygad om att samarbete över blockgränserna är det bästa för folket i Ulricehamns kommun. Det är inte alltid vi kommer att kunna nå fram till enighet men då ska vi respektera varandras åsikter och de beslut som fattas i vårt högst beslutande organ, fullmäktige. Det här är inget konstigt. Det är demokratins grund.

Idag har vi Ulricehamns tidning på plats och tidningen har också valt att webbsända fullmäktige på sin hemsida. Något som fullmäktiges ordförande tidigare har efterlyst. Idag är det verklighet.

Och självklart beror det på Tvingen 9 & 10 och det stora engagemang frågan har väckt bland ulricehamnare. Ett bevis på detta är inte minst de 893 namn som skrivit under vår lista mot planerna på att tillåta närmare 20 meter höga sjönära hus. Ytterligare ett bevis på styrkan i frågan är alla de klick som Ulricehamns tidning fick i sin enkätundersökning på deras hemsida. Sist jag såg den var det över 4 000 klick, vilket skulle innebära att var femte ulricehamnare oavsett ålder har klickat. Så är det naturligtvis inte. Det bevisar ändå att frågan väcker engagemang. Ytterligare bevis på kraften i frågan är självfallet alla människor som har tagit sig hit idag. Det är imponerande och en styrka att så många bryr sig om sin stad och stadens utveckling. Och det kanske inte är så konstigt. För trots massiv kritik redan i inledningsskedet av den här processen forcerar den borgerliga majoriteten fram förslaget.

Från Storgatans norra ände längs med hela stadskärnan och ner mot södra delarna av staden ligger vackra trevåningshus.  Det är de här husen som utgör kärnan i det unika med Ulricehamn. Det är de här husen som utgör grunden till den pittoreska småstadsidyllen. Det vill nu de borgerliga partierna slå sönder genom att tillåta sex våningshus mitt bland denna idyll.

Likt pojken som kastat stenen, krossat rutan och blivit ertappat famlar den politiska majoriteten efter argument. I bristen på egna bra argument försöker man skylla ifrån sig och hitta något annat att prata om. På insändarsidan har vi kunnat läsa om att Socialdemokraterna vill bygga höghus och ett Bogesunds sjöstad.

Det hör naturligtvis inte till ärendet Tvingen 9 & 10. Jag debatterar gärna både Bronäsområdet och våra tankar området där reningsverket finns idag. Låt oss ta den diskussionen när den tiden är mogen.

Herr ordförande, det hävdas i debatten att det inte går att få någon lönsamhet i byggnationen om den är lägre än 6 våningar. Samtidigt planeras gamla Televerket att byggas om till lägenheter. Samtidigt planerar Skanska och Ikea att bygga flerbostadshus på tvåvåningar i Sanatorieskogen. Samtidigt planerar Byggteamet att bygga hyresrätter i tvåvåningshus uppe på Fridkullagatan. Intresset har varit stort och bygget planeras starta i december. Det går alltså att bygga lägre än sex våningar med lönsamhet.

Den 27 april var Tvingen 9 & 10 uppe i fullmäktige.  Då beslutade en majoritet av fullmäktiges ledamöter att skicka tillbaka ärendet för att det skulle arbetas om. En majoritet av ledamöterna tyckte att byggnaderna ska vara max tre våningar och ska anpassas till stadsbilden och områdets speciella karaktär. Och att bildmontage skulle tas fram.

Tittar vi i handlingarna finns numer ett bildmontage. Det är det enda som skiljer ärendet sedan ärendet var uppe i fullmäktige i april. Det enda som skiljer. Vad det gäller bildmontaget kan vi konstatera att vi glömde yrka på att det skulle vara verklighetstroget. När vi tittar på montaget fattas ett helt hus, en 20 meter hög flaggstång och en lika hög lyktstolpe finns införd mellan de båda byggnaderna.

När jag fattar beslut måste jag kunna känna mig trygg i beslutet. För det krävs ett bra beslutsunderlag.  Och vi har yrkat på bildmontage även från perspektiven Fiskarebacken och Storgatan men har inte fått några.

Nu har fotografen Göran Fahlström återigen engagerat sig och tagit fram egna montage. En eloge till Göran.  Hans bilder och insatser viftas nu bort av den borgerliga majoriteten.

Och idag, den 28 september, är alltså samma detaljplan tillbaka som var uppe i fullmäktige den 27 april. Som tillåter 20 meter höga byggnader. Vad säger Cristina Bernevång, Allan Olsson, Ingela Widell, Ing-Marie Andersson och Börje Eckerlid om det? Ni som tillsammans med Lars Holmin röstade med oss förra gången. Förutsättningarna är de samma, röstar ni med oss denna gången med? Eller låter ni dagsformen avgöra ert ställningstagande?

Tyvärr tvingas jag konstatera att den kritik som en myndighet, Länsstyrelsen, riktat i tidigt skede mot byggplanerna inte beaktas. Under perioden för samråd skriver Länsstyrelsen under rubriken Stadsbild:

”Länsstyrelsen saknar en bra beskrivning över hur dessa relativt sett stora hus kommer att samspela med stadskärnan i centrala Ulricehamn. Värdena i centrum är välbeskrivna, men man bör också på ett bra sätt beskriva hur dessa nya hus samspelar med och tillför något till centrala Ulricehamn.”

Under rubriken Kulturmiljö skriver man:

”Byggnaderna på Storgatan 51, 53 och 57 har ett miljövärde som försvinner vid planens realiserande. I det fall planen inte realiseras i sin helhet är det angeläget att de aktuella byggnaderna vårdas och att ursprungligt utseende eventuellt återskapas.”

Jag frågar Länsstyrelsen:

Men det är ju bara råd ni ger, är det så viktigt?

–  Men det är viktiga råd, annars hade vi givetvis inte skrivit dem.  

Nu frågar er: Vad hände med dessa viktiga råd, vart tog de vägen? Jag kan inte se dem i mina handlingar. Och vad hände med det majoritetsbeslut som fullmäktige tog i april? Vad hände med beslutet i vårt högst beslutande organ? Och vad skickar det här för signaler till alla ulricehamnare? Och vad händer med småstadsidyllen?

Vi inom oppositionen vill utveckla Ulricehamn och småstadsidyllen. Och vi gör det gärna genom samarbete. Återremiss, herr ordförande.

Nu krävs att vi agerar för Ulricehamns bästa

Insändare Ulricehamns Tidning den 6 augusti.

Vi känner oro och starkt ansvar för ulricehamnarna och för kvaliteten inom välfärden. Trots att konjunkturnedgången är på väg att bottna kommer illavarslande signaler. Siffror från Arbetsförmedlingen visar att 250 000 personer nu är utan jobb. Och i höst spår förmedlingen en anstormning, dels på grund av att många varsel träder i kraft och dels för att många som har sommarvikariat tvingas ut i arbetslöshet.

I Ulricehamn tvingas människor som söker försörjningsstöd vänta allt längre för att få ersättning, har vi kunnat läsa i UT i sommar. Kommunen tvingas nu koppla in en konsult för att avlasta socialsekreterarna. Och Ulricehamn är långt ifrån ensam om att ha fått problem, visar en undersökning som fackförbundet SKTF gjort.

Enligt tidningen Riksdag & Departement riskerar ytterligare 54 000 personer att bli utförsäkrade från Försäkringskassan och mista sin ersättning. Detta är inte bara en tragedi för individen utan också ytterligare ökad belastning för kommunerna.

Nu väcks oroliga och kritiska röster även inom de borgerliga leden på kommunnivå. Sju kristdemokratiska kommunpolitiker krävde på DN debatt den 5 augusti ytterligare medel till Sveriges kommuner. Sedan tidigare har borgerligheten i bland annat Skara, Vara och Skövde vågat ta ansvar och har krävt mer pengar till kommunerna.

I Ulricehamn föreslog oppositionen redan i mars att kommunen skulle uppvakta regeringen om ytterligare medel för att rädda kvalitet och välfärdsjobb. Dessutom sträckte samtliga socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd i Boråsregionen ut handen till sina borgerliga kollegor om konstruktiva krissamtal. Tyvärr föll inget av förslagen i god jord.

Inom kort sätter sig regeringspartierna i förhandlingar om budgeten för 2010. Folkpartiet har redan öppnat för mer pengar till kommunerna. Med starkt stöd underifrån kan förslaget få gehör. Därför ställer vi nu frågan igen till våra borgerliga politiker i Ulricehamn; Är ni beredda att göra vad ni kan och uppvakta regeringen om ytterligare medel för att trygga kvalitet och välfärdsjobb i Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Barbro Westermark, gruppledare (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare (V)

Ingegerd Borg, gruppledare (Mp)

Möt mig i Radio Sjuhärad

I dag sändes en längre intervju med mig i Radio Sjuhärad:s program Ledighetskommittén. (Sändningen börjar efter 1,5 minuter och ligger ute i 30 dagar). Som namnet på programmet antyder är det ett hemma-hos reportage.

Jag berättar bland annat om min tid i Stockholm och varför jag gärna tar fram mjölpåsen på fritiden. Intervjuar gör Jenny Hellström.

Utveckla Ulricehamn med kulturen

Ulricehamn är en kommun med en spännande historia. Det finns mycket unikt i bygden som har bevarats – ofta av ideella krafter – runt om i kommunen. Det ska vi vara stolta över, utveckla och dra nytta av. 

Men det är inte bara föremål som ska bevaras och visas. Vi vill vidga begreppet kultur till att omfatta det som Ulricehamnarna på olika sätt gjort sig kända för. Vi har en stark tradition inom idrotten med en uppsjö framgångar genom åren tack vare individuella prestationer och goda insatser inom lagsporter. Idrotten är definitivt en del av Ulricehamns kulturarv. Även de miljöer som så framgångsrikt skildrats av bland annat Stig Claesson och Colin Nutley ska lyftas fram, liksom vår medeltidshistoria.

Just nu har Ulricehamn inget museum. Föremålen finns lagrade i Röshult. Det är bra som en temporär lösning. Naturligtvis ska Ulricehamn ha en permanent utställningshall där olika delar av vår historia liksom konst kan ställas ut. Det lyfts fram i den kulturstrategi som samtliga partier står bakom och som presenterades förra året. Vi inom oppositionen har åtskilliga gånger frågat vad som hänt sedan dess.

Vi har klart för oss att det ekonomiska utrymmet just nu är begränsat, och ett hastverk är ingen betjänt av. Men beslut behöver fattas, så att allt är klart den dag ekonomin förbättras. För oss är kulturen och vårt historiska arv en central fråga när vi utvecklar Ulricehamn.

Mattias Josefsson, oppositionsråd (S)

Berit Frändås, kommunfullmäktiges vice ordförande (S)

Jan-Olof Sundh, gruppledare Vänsterpartiet

Ingegerd Borg, gruppledare Miljöpartiet