Förvånande, cyniskt och en stor dos självgodhet

Jag förvånas över den stora dos av självgodhet som bland annat Jonas Ransgård, kommunstyrelsens vice ordförande i Göteborg uttrycker på dagens debattsida i GP.

Med utgångspunkt från den rapport som Socialdemokraternas kriskommission presenterade nyligen där man bland annat konstaterar att ”I Sverige 2011 finns allt fler barn vars föräldrar inte har råd att köpa dem gummistövlar”, konstaterar Ransgård att Moderaterna har löst frågan genom att sänka skatterna.

Nyligen kom Västra Götaland med en förhandsversion av regionrapport 2011. I den konstateras:

”Utvecklingen i Västra Götaland det senaste decenniet är i många stycken bra, men den är inte hållbar. En allt tydligare skiktning av regionens befolkning oroar mest. Mellan de som har arbete och de som inte har arbete.”

I veckan gick Sveriges kristna råd till hårt angrepp mot den ökande barnfattigdomen och hårda utförsäkringsregler.

Arbetslöshetskassornas samorganisation slog nyligen fast i en rapport att en minoritet av de öppet arbetslösa numera är berättigade a-kassa. Endast 4 procent har 80 procent i ersättning av sin tidigare inkomst. Under året väntar andelen sjunka ytterligare.

Nyligen kom siffror från riksdagens utredningstjänst om jobb- och utvecklingsgarantin fas 3. Där konstateras att sedan mars 2009 har totalt närmare 44 500 personer deltagit i fas 3, varav cirka 8 500 personer i Västra Götaland. Få lyckas att bryta sig ur fas 3.

Lägg därtill alla som har utförsäkrats på grund av den borgerliga politiken.

Ransgård & Co konstaterar kort: ”Allting har inte fungerat till fullo.”

Det känns inte bara cyniskt utan också som om Moderaterna har drabbats av självgodhet genom att bara vifta bort dessa kalla fakta med ett så kort konstaterande.

Annonser

Pensionsavtalen är en politisk skandal

Jag fick information om kommunchefernas avtalspension en knapp vecka innan avtalen tecknades. Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson angav två skäl till varför jag fick informationen. Dels för att förhandlingsutskottet var oenigt och dels för att liknande avtal i framtiden hamnar på Lars Holmins och mitt bord.

Jag uttryckte redan då min kritik till särskilda avtalspensioner för kommuncheferna. Kritiken bestod inte bara av att det var dyrt utan att det riskerar följdeffekter med liknande krav från andra tjänstemän i kommunorganisationen och våra kommunala bolag. Med den lön som ändå erbjuds har vederbörande själv möjligheten att teckna en privat pensionsförsäkring om så önskas. Pensionsavtalet är inte bara unikt för Ulricehamn. Ingen annan kommun i hela Sjuhärad erbjuder något liknande.

Dagen innan det oeniga förhandlingsutskottet tog beslutet hade Roland Karlsson kallat Lars Holmin och mig samt kommuncheferna till ytterligare ett möte. Jag uttryckte tydligt mitt ogillande.

Politiskt är frågan avgjord i Ulricehamn. Det var också en av mina invändningar när avtalet slöts. Eftersom avtalet inte bara är dyrt utan även principiellt borde förhandlingsutskottet – även om det varit enigt – lyft frågan till kommunstyrelsen för en bredare demokratisk förankring.

Rent politiskt är frågan mycket illa hanterad. De två största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna som tillsammans representerar hälften av befolkningen i kommunen, är överkörda.

Det är ytterst bekymmersamt att Roland Karlsson inte verkar förstå konsekvensen av sitt eget handlande. På sin blogg anklagar han mig för att använda avtalen i ett politiskt spel. Men även en blind och döv skulle ha märkt av de kraftiga reaktionerna i samtal och på insändarsidor.

Jag har i olika sammanhang ställt en rad frågor till Roland Karlsson. Bland annat hur han motiverar de unika avtalen till våra barnskötare, pedagoger och undersköterskor. Hittills har Roland Karlsson inte presenterat något godtagbart argument. Så länge det inte är gjort kvarstår – i alla fall i mina ögon – ett sken av vänskapskorruption. Det känns som om Roland Karlsson vill skapa lojalitetsband till kommuncheferna. Detta för att försöka behålla makt trots att han inte längre är kommunstyrelsens ordförande.

Ingen som då bodde i kommunen kan ha undgått den så kallade Tvärredsaffären. Saker och ting ska kallas vid sitt rätta namn. I det här fallet är det pensionsskandal.

Om snömos och dåligt väder

I dagens Ulricehamns tidning framställer Bo Högborn på ledarplats att jag i våras uttryckt mig kategorisk i frågan om ett samarbete mellan S och M i Ulricehamn. Han menar att jag helt avfärdat tanken med ”en mer etablerad samverkan”.

Högborn konstaterar samtidigt:

”Nu läser jag att det i flera kommuner i landet har inletts samarbete mellan just S och M (i syfte främst att ge SD så lite inflytande som möjligt). Så var det med de ideologiska skillnaderna.”

Hans beskrivning är rena snömoset och direkt felaktig. Högborns resonemang bygger på den beskrivning jag gav den 20 februari efter att han lyft tanken om ett samarbete mellan partierna på ledarplats. Jag skrev då bland annat följande:

”Samtidigt är det viktigt att ha respekt för den parlamentariska situation som kan uppstå efter valet när väljarna har sagt sitt. Och jag är inte beredd att stänga dörren för samarbeten med ytterligare partier förrän efter valet.

Där är givetvis Moderaterna ett av partierna. Samtidigt har jag i dagsläget svårt att se hur vi skulle kunna samarbeta. Våra värderingsmässiga utgångspunkter står långt ifrån varandra.”

Och det är väl så som S och M har resonerat i flera andra kommuner i landet. Jag hoppas att du får en trevlig helg, Högborn, trots vädret!

Ideologisk struts kramar hellre skattesats än kvalitet

Bo Högborn har tidigare i år på ledarplats i Ulricehamns tidning väckt tanken om ett samarbete mellan S och M i kommunen. Jag avfärdade då tanken som kall eftersom vi i ideologiska frågor står alldeles för långt ifrån varandra.

Idag, fem dagar efter valet, blev våra värderingsmässiga utgångspunkter ånyo tydliga. I samband med budgetöverläggningar inför nästa år presenterade tjänstemännen ett förslag. Utifrån de tydliga politiska signalerna man fått från Ulricehamns största borgerliga parti innehöll förslaget ingen skattehöjning men väl neddragningar på sammanlagt 20 miljoner kronor.

Jag frågade då efter en konsekvensbeskrivning – vad dessa neddragningar kan väntas få för följder.

Moderaternas Carljohan Molander avfärdade behovet av en beskrivning och hävdade att det lägger grunden för att argumentera för en skattehöjning.

Carljohan Molander vill inte se konsekvenserna av hans skattesatskramarpolitik. Han kör hellre likt strutsen med sopa-under-mattan-taktiken, blunda och kör, rör-inte-min-skattesats.

Lyckligtvis fann övriga borgerliga partier mitt förslag om en konsekvensbeskrivning som högst relevant. Förslaget är att den största delen av besparingarna ska hämtas hem i nuvarande vård- och omsorg och barn- och utbildning. Vi får vänta och se vad det får för konsekvenser. Men mindre barngrupper, en satsning på förbättrad kvalitet i skolan och fler händer inom äldreomsorgen lär denna besparing inte innehålla.

Att tillägga: I frågor som inte är av ideologisk karaktär är dialogen med det största borgerliga partiet fortsatt god.

Styrkebesked för barn, invånare och anställda

Mitt i brinnande valrörelse presenterar Socialdemokraterna och Moderaterna en blocköverskridande överenskommelse om skolstrukturen i Ulricehamns kommun.

Det mest naturliga hade givetvis varit att presentera en överenskommelse med Vänsterpartiet och Miljöpartiet – våra samarbetspartier. Men eftersom den illasinnade ryktesspridningen har sin fokus på Socialdemokraterna och Moderaterna fanns risken att dessa rykten skulle överleva oavsett. Därför valde Socialdemokraterna att göra upp med Moderaterna.  

Helt klart är det ett styrkebesked för barnen, invånarna och anställda att konstruktiva och pragmatiska blocköverskridande diskussioner kan föras utifrån dessa förutsättningar och landa i en uppgörelse.

Fokus måste alltid ligga på kvaliteten i skolan. Det är en skola med god kvalitet som lägger grunden för ungdomarnas framtida förutsättningar på arbetsmarknaden och företagens möjligheter att rekrytera välutbildad arbetskraft.

Jag vill också vara tydlig med att Socialdemokraterna inte har, eller har haft, några ”hemliga överenskommelser” med Moderaterna, som ryktena vill göra gällande. Nu har vi en överenskommelse – och då talar vi om den.

S och M överens om skolstrukturen i Ulricehamn

Socialdemokraterna och Moderaterna har träffat en överenskommelse om skolstrukturen i Ulricehamns kommun för de kommande åren. Anledningen är, att stilla illasinnade rykten. Uppgörelsen innebär att nuvarande skolstruktur behålls till åtminstone höstterminen 2012.

– Det känns bra att vi mitt i brinnande valrörelse kunnat föra konstruktiva blocköverskridande diskussioner, säger Carljohan Molander, gruppledare för Moderaterna.

Mattias Josefsson, oppositionsråd i Ulricehamns kommun, instämmer:

– Det är ett styrkebesked för Ulricehamn och ett tydligt besked till väljarna om vad partierna vill.

Avtalets längd kommenterar partierna så här:

– Med den fakta som legat till grund för våra diskussioner har vi enats om att vi inte kunnat sträcka oss längre utan att äventyra kvaliteten i skolan.

Partierna kan tänka sig att behålla nuvarande skolstruktur ytterligare men för det krävs ytterligare fakta.

–  Vi vill inte ge löften som vi inte kan hålla.

Det som föranlett partierna att träffa en gemensam blocköverskridande överenskommelse är att det förekommer illasinnade rykten om att Socialdemokraterna och Moderaterna träffat hemliga överenskommelser om att lägga ned skolor på landsbygden under hösten.

–  Det är tråkigt att vi ska behöva ha en sådan ryktesspridning i valrörelsen som helt saknar grund. Men i och med uppgörelsen kan vi bestämt avfärda dessa rykten, säger Carljohan Molander och Mattias Josefsson gemensamt.

Inga ekonomiska överenskommelser har träffats i samband med uppgörelsen.

M avsäger sig kommunal handlingskraft kring bostäder

I dagens Ulricehamns tidning utvecklar Carljohan (M)olander sina planer på att sälja ut hela vårt kommunala bostadsbolag Stubo. Moderaterna vill sälja Stubo och använda pengarna för att finansiera andra investeringar, exempelvis Lassalyckan.

Enligt min mening är hans resonemang ett kortsiktigt tänkande – en kvartalspolitik – som kan liknas vid att kissa på sig. Först blir det varmt och skönt men efter ett tag blir det inte lika behagligt.

Ulricehamns kommun har som mål att bli 25 000 invånare år 2020. Massor av nya bostäder behöver byggas för vi ska kunna nå målet. Självklart kan och ska privata aktörer bjudas in att vara med att bygga dessa bostäder.

Men kommunen har ett ansvar att se till det byggs ett varierat utbud av bostäder där hyresrätten är en viktig del. Kommunen kan inte tvinga en privat aktör att bygga hyresrätter. Däremot kan kommunen – om det anses nödvändigt – omvandla en del av bostadsbeståendet till bostadsrätter. Den möjligheten avsäger sig Moderaterna med sitt förslag.

Kommunen har också ett ansvar att se till att hela kommunen växer. Vid byggandet på marknadsmässigt mindre attraktiva områden kan ett kommunalt bostadsbolag initialt vara en viktig aktör. Den möjligheten avsäger sig Moderaterna med sitt förslag.

Moderaterna vill omvandla Stubo från ett bostadsbolag till ett kommunalt fastighetsbolag. Förutom att vi talar om vitt skilda kompetenser innebär hans förslag att Stubo ska leva på hyra från kommunen. Jag frågar mig vilket existensberättigande ett sådant bolag har. Den ena handen – det kommunala bolaget – ska leva på vad den andra handen – kommunen – betalar i hyra.

Moderaterna vill använda pengarna som frigörs vid en försäljning till att finansiera tyngre investeringar som kommunen står inför. Bland annat nämns Lassalyckan. Det är intressant eftersom kommunen i princip har täckning för hela investeringen vid Lassalyckan via sina investeringsmedel – medel som enligt lag inte får användas till driftskostnader.

Stubo ska bedriva en aktiv förvaltning av sitt bostadsbestånd, precis som idag. Det innebär både att bygga nytt, renovera, köpa och sälja bostadsfastigheter. Jag kan också tänka mig att använda Stubo som en medfinansiär – delägare – av exempelvis ett framtida bibliotek.

Moderaterna avsäger sig all möjlighet att bedriva en kommunal bostadspolitik. Det ställer jag helt enkelt inte upp på.