Vi fokuserar på elevens resultat

Det finns utmaningar inom skolan i Ulricehamns kommun. Trots att det görs goda insatser från all personal varje dag är det alltför många elever som inte når minst godkänt i alla ämnen och som inte är behöriga till gymnasiet.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen prioriterar mer resurser till utbildning framför ytterligare sänkta skatter. Det välkomnar vi. Det ger Ulricehamn möjligheter att ge fler elever bra resultat, att förbättra kvalitet och att ge personalen rimliga arbetsvillkor.

Men det räcker inte. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att den handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan som kommunen arbetat efter revideras och tydliggörs så att målen i realiteten kan förverkligas. Ett förslag ska presenteras i så god tid under 2015 att det kan tillämpas från och med läsåret 2015/2016.

För att tydliggöra och skapa dialog om politikernas förväntningar på och ambitioner för att målen ska uppnås behöver arbetsformer och kontaktytor mellan politik och förvaltning förstärkas. Rektor har ett klart uppdrag enligt skollagen. Därför ska det skapas tydligare och fler dialogträffar mellan politiker och rektorer.

I Ulricehamn riktar S och V resurser till att ge elever möjlighet att nå godkända betyg i alla ämnen samt till barn och elever i behov av särskilt stöd. Dessutom satsar regeringen på att bland annat minska stora gruppstorlekar och öka personaltätheten, erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid samt läxhjälp och lovskola. Det ger förutsättningar till tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. Skolor med låga studieresultat och tuffa förutsättningar ska ges stöd i särskilda så kallade utvecklingsprojekt.

En viktig faktor för elevernas resultat är att de möter skickliga och engagerade lärare. För att höja läraryrkets status ska lärarnas löner höjas. Medel avsätts för extra satsning på höjda lärarlöner. Skolor med de tuffaste förutsättningarna måste kunna attrahera de bästa lärarna. Regeringen avser att avsätta resurser till högre löner för dessa lärare. Ulricehamns kommun ska arbeta för att ta del av dessa riktade medel.

Dessutom avsätts ytterligare medel i kommunen till bland annat kurator och skolsköterska och ökade medel till modersmålsundervisningen. Allt tillsammans ger detta skolan en utökning med åtminstone 10 miljoner kronor.

Låt oss tillsammans fokusera på barnens resultat och ge alla elever en bra start i livet.

Debattartikel i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd (S) och Jan-Olof Sund, gruppledare (V).

Annonser

Så vill vi ta ansvar för ökad jämställdhet

Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än bland män. I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Det är inte acceptabelt. Föräldraförsäkringen är en del av lösningen för ett mer jämställt arbetsliv och en bättre löneutveckling för kvinnor.

På riksnivå har man under de senaste mandatperioderna provat jämställdhetsbonus för att stimulera pappan att öka uttaget av föräldradagar. Och utvecklingen går åt rätt håll. Men det går på tok för långsamt. Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Med nuvarande takt innebär det att det skulle ta till år 2059 innan vi har ett jämställt uttag. S och V i Ulricehamn har högre ambitioner.

Nu föreslår den s-ledda regeringen att det viks ytterligare en månad till vardera föräldern för att på så sätt jämna ut uttaget. Det är 13 år sedan som det gjordes något liknande. År 2002 öronmärkte den dåvarande s-regeringen en andra månad i föräldraförsäkringen till pappan.

Det är bra. Men som Ulricehamns största arbetsgivare kan vi inte förlita oss på att andra ska ta ansvaret för ett mer jämställt samhälle. S och V menar att Ulricehamns kommun har både en skyldighet och en möjlighet att stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen.

Därför kommer vi i vårt budgetalternativ att föreslå att en partsgemensam arbetsgrupp bildas, där samtliga fackliga organisationer inbjuds att delta. Arbetsgruppen ska analysera, inventera och konkretisera förslag som kommunen som arbetsgivare kan göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslag ska presenteras senast den 1 februari 2016 som kan ligga till grund för budgetarbetet 2017.

Vi har tidigare uppmärksammat att alltför många anställda hos Ulricehamns kommun arbetar ofrivilligt deltid och har visstidsanställning. Vi har föreslagit att alla ska ha rätt till heltid. Vi upplever att arbetet med förslaget, efter ett politiskt positivt bemötande, har hamnat i skymundan.

Nu visar underlag från Borås Stad, som arbetat aktivt med att erbjuda alla heltider, att det resulterat i flera positiva bieffekter utan några extra kostnader. För att ge frågan den uppmärksamhet och den prioritet den förtjänar vill vi bilda en partsgemensam arbetsgrupp även för denna fråga med tydliga krav om när arbetet ska vara klart.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S), Jan-Olof Sundh, gruppledare (V) och mig.