Vi öppnar för förändring av skolan

Alla barn har rätt att nå sin fulla potential i skolan. För det krävs att klasserna inte är för stora. De elever som är i behov av särskilt stöd ska ges den rätten. Lärare och rektorer ska ha en rimlig arbetsmiljö.

Skolan i Sverige står inför tuffa utmaningar. Det är oroande att resultaten i skolan har sjunkit sex år i rad. Var åttonde elev nu inte når målen i grundskolan. Tyvärr är Ulricehamn inget undantag vad gäller utmaningar.

Samtidigt som regeringen har ansvar fråntar inte det kommunens politiker ansvaret att göra vad vi kan utifrån de resurser vi har.

De senaste åren har Ulricehamn – i likhet med många andra kommuner – tvingats genomföra besparingar. Inför i år har lärandet fått ytterligare 9 miljoner kronor. Men mer måste till. Samtidigt är inte resurserna obegränsade. Det gäller att vi använder de pengar vi har rätt – för att få ut mesta möjliga nytta. Vi kan konstatera att S och V:s förslag att låta förvaltningen få mer tid till att mer genomgripande gå igenom sitt underlag till det hastigt uppkomna ärendet med mer resurser till skolan var helt rätt.

Men det handlar inte bara om resurser. Lika viktigt är att optimera organisationen.  Den nuvarande har vi haft sedan den 1 januari 2011.

Inom lärandet bildades en ny chefsnivå. Under kommunchefen har en processchef det huvudsakliga ansvaret för förskole- och skolverksamheten. Den nya nivån består av tre verksamhetschefer, en för vardera skolområde syd, nord och gymnasiet. Som beskrivs i UT den 26 mars är verksamhetschefernas uppdrag att avlasta rektorerna.

Sedan lång tid är rektorernas arbetssituation hårt ansträngd. Vissa rektorer har haft 50-60 medarbetare att leda och styra. Det är med stor oro som vi ser att situationen inte blivit bättre. De har inte en tillfredsställande situation för att kunna fullfölja sitt pedagogiska ledarskap. Vi vill påstå att en del av de problem som finns i skolan idag har sin grund i för hög arbetsbelastning för rektorerna. Att det dessutom är problematiskt att rekrytera rektorer gör inte hela situationen bättre.

Från Socialdemokraternas håll är vi öppna för en eventuell förändring i organisationen. Vi ser gärna att det görs en översyn av ledningsorganisationen i skolan. För- och nackdelar med nuvarande och alternativ organisation bör tas fram. För oss får inga heliga kor stå i vägen för att vi ska nå vårt mål – en skola där eleverna når sin fulla potential och där arbetsmiljön är god.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd och mig.

Annonser

Kongress formar framtidspolitik med S i Ulricehamn

Sverige saknar inte utmaningar. Den främsta prioriteringen är att få fler i arbete. Fler i arbete är nyckeln till alla andra viktiga investeringar som Socialdemokraterna vill göra. Det handlar bland annat om att ta fram en ny närings- och innovationspolitik, jobbreformer som får företag att växa och anställa fler, utbildningskontrakt för unga, en ny Arbetsförmedling och kompetensutveckling för löntagarna.

Den 3-7 april samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Då möts ombud från hela landet för att fortsätta forma en politik för framtiden. Då finns S i Ulricehamn med.

Älvsborgs södra partidistrikt har åtta ombud varav Ulricehamns arbetarekommun har ett ombud.

Sammanlagt ska över 1 900 motioner behandlas. Ulricehamns Arbetarekommuns medlemsmöte har översänt 12 motioner. Läs mer om kongressen i ”Framtidspolitik för Sverige med S i Ulricehamn” och på socialdemokraterna.se/kongress.

Alla barn har rätt till bra förskola

Istället för fortsatta skattesänkningar vill Socialdemokraterna investera i barnens möjligheter till utveckling. På sikt vill vi göra förskolan avgiftsfri från 2 års ålder.

Idag har inte alla barn tillgång till förskolan i tidiga åldrar. Tidigare sågs förskolan som barnpassning när föräldrarna arbetade. Idag är den en viktig pedagogisk verksamhet och borde vara självklarhet för alla barn.

Forskningen visar att barn som har gått i en bra förskola lyckas bättre i skolan och i livet. Detta gäller särskilt barn som växer upp i en mer studieovan hemmiljö. Investeringar i en kvalitativ förskola ger bättre resultat än resurser som sätts in senare i livet.

Med det som utgångspunkt har Socialdemokraterna presenterat förslag om framtidens förskola; allmän förskola från två års ålder, högre kvalitet i förskolan och att öppna förskolan för alla barn.

Syftet med förslagen är dels att säkra alla barns rätt till en bra förskola, vilket ger barnen bättre förutsättningar att ta till sig kunskap och att underlätta för föräldrar att arbeta.

Vi vill på längre sikt göra förskolan avgiftsfri. Genom allmän förskola från två års ålder ger det en avgiftssänkning med 420 kronor per månad, totalt 5040 kr per barn och år.

För att barnen ska gynnas av att gå i förskola krävs att förskolan är bra. Därför krävs ett stärkt fokus på lärande, mindre barngrupper och investeringar i personalen.

Ambitionen är att kunna genomföra reformen under nästa mandatperiod. Den stress som vi kan se i dagens förskola behöver givetvis åtgärdas tidigare än så. Därför är det beklämmande att statsminister Fredrik Reinfeldt markerat att ett femte jobbskatteavdrag är prioriterat för Moderaterna inför 2014. Politik handlar om att prioritera. Moderaterna väljer fortsatta skattesänkningar ovanpå de närmare 150 miljarder kronor man redan genomfört.

För att finansiera dessa skattesänkningar har regeringen vältrat över allt mer kostnader på kommunerna. Hittills motsvarar det åtminstone 70 öre i höjd kommunal skatt. Det handlar bland annat om ökade kostnader för försörjningsstöd, LASS, LSS och frysta statsbidrag. Detta är en av orsakerna till de problem vi ser inom förskolan runt om i Sverige idag.

Vi ser istället investeringar i barnen, förskolan och skolan som mer prioriterat. Socialdemokraterna har betydligt högre ambitioner med kunskapsnationen Sverige. Inför i år avsatte S ytterligare 3 miljarder kronor riktade till skolan. För Ulricehamns del hade det motsvarat 7 miljoner kronor.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland.

Svenska ungdomar inte latare än andra

Arbetslösheten bland unga i Sverige är hög och växande. Idag är den svenska ungdomsarbetslösheten högre än i jämförbara europeiska länder – såsom Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

Omkring 100 000 personer i åldern 18-24 år är inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa. Ungefär hälften av alla arbetslösa ungdomar saknar fullständig gymnasieutbildning.

Tyvärr är Boråsregionen inget undantag. Drygt 2 200 ungdomar är arbetslösa i Boråsregionen. Det är ett misslyckande för Sverige och för Boråsregionen.

Situationen är särskilt besvärlig för de unga som varit arbetslösa under en längre period. De senaste fem åren har långtidsarbetslösheten bland unga ökat kraftigt. Det gäller oavsett vilket mått på långtidsarbetslöshet man använder.

Så här ser det ut i Sverige idag. När Moderaterna analyserar orsakerna till att våra ungdomar stängs ute från arbete kommer Fredrik Schulte, ledamot i skatteutskottet, tillsammans med några partikamrater på BT:s debattsida den 17 mars fram till slutsatsen att svenska ungdomar är lata. Deras lösning är sänkt skatt genom ytterligare jobbskatteavdrag.

Vi socialdemokrater drar en helt annan slutsats. Ungdomsarbetslösheten måste knäckas och skolresultaten vändas så att alla får en bra start i livet. Vi menar att svenska ungdomar inte är latare än ungdomar i andra länder. Det är uppenbart att regeringens ensidiga fokus på att slösa bort miljarder av skattebetalarnas pengar på ineffektiva åtgärder inte biter.

Jobbskatteavdrag kostar staten årligen drygt 40 miljarder kronor. Vare sig verkligheten eller någon vetenskaplig studie visar på att jobbskatteavdraget har gett någon som helst effekt i form av nya jobb.

Vi har istället presenterat flera framtidsinriktade förslag för fler jobb och för en bättre skola. I vår budget stärker vi skolan med ytterligare drygt 3 miljarder kronor. Dessutom har vi presenterat utbildningskontrakt för att hjälpa ungdomar att få fullständig gymnasieutbildning samtidigt som vi ställer rimliga krav. Dessutom föreslår vi yrkesintroduktionsjobb och bristyrkesutbildningar för att bryta arbetslösheten för ungdomar.

Vi stimulerar byggandet av bostäder och renoveringen av våra miljonprogram. Vi investerar mer pengar i underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar i Sverige. Det skapar jobb och stärker Sveriges konkurrenskraft. Vi är övertygade om att Sverige kan bättre än idag. Vi är övertygade om att vi kan ge ungdomar en tro på framtiden. Men för det krävs en annan politik.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av:

Lena Palmén, kommunalråd Borås (S)

Mattias Josefsson, oppositionsråd Ulricehamn (S)

Mats Palm, kommunalråd Herrljunga (S)

Claes Redberg, oppositionsråd Tranemo (S)

Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd Ulricehamn (S)

Pelle Pellby, kommunalråd Mark (S)

Ge småföretagen bättre villkor

Under det senaste året har vi socialdemokrater arbetat hårt med att ompröva och utveckla vår politik. Vår främsta prioritering är jobben. Vi vet att 80 procent av de nya arbetstillfällena skapas i de små företagen. Vi fokuserar på att få fler nya företag och få befintliga företag att växa och efterfråga arbetskraft.

Därför har vi presenterat en lång rad nya förslag.  Vi vill bland annat stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden. Genom investeringar i utbildning och utveckling gör vi så att företagen kan hitta den kompetens de behöver.

Vi vill även stimulera innovationssektorn och tillgodose efterfrågan genom nya varor och tjänster. Därför vill vi se över den offentliga upphandlingen så att den blir mer innovationsdrivande.

Vi anser att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Det innebär en stor avlastning, inte minst för de mindre företagen och gör att fler vågar anställa.

Vi menar att de svenska företagen ska få bättre draghjälp i att etablera sig på nya och växande marknader. Vi vill investera mer i exportstöd för de mindre företagen.

Nu går vi vidare. Vi fortsätter att utveckla vår politik för fler och växande företag. Därför har vi nyligen presenterat ytterligare förslag som förbättrar förutsättningarna för jobbtillväxten.

Ett hinder för småföretag och underleverantörer att expandera och nyanställa kan vara brist på likvida medel. Inte sällan uppstår det problemet när det lilla företaget inte får betalt i tid. Det är inte ovanligt att det tar flera månader innan man får betalt för sin vara eller tjänst.

Det är inte rimligt att stora företag och myndigheter använder små företag som bank genom att jobba med mycket långa betalningstider. Det är dessutom svårt för ett litet företag att stå emot sådana krav från viktiga kunder. Små företag är särskilt sårbara när likviditeten tryter.

För att säkerställa kortare betalningstider vill vi införa 30 dagars kredittid också mellan företag, utan friskrivningsmöjligheter. Därmed skärper vi kravet i förhållande till det som regeringen föreslagit och likvärdiga regler kommer att gälla såväl inom näringslivet som vid fordran på en myndighet eller annat offentligt organ.

Sverige kan bättre än idag. Genom att hålla ihop och skapa goda villkor för alla kan Sverige växa sig starkt igen. Det gör vi bäst tillsammans.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Lisa Dahlberg, Socialdemokraterna Mark och mig.

Isolera stor del av vindkraften till redan bullerstörd miljö

Efter flera års arbete börjar vi nu närma oss målsnöret för kommunens första vindkraftsplan. Arbetet har skapat stort engagemang bland invånare. Det välkomnar vi socialdemokrater välkomnar och det har också påverkat vårt ställningstagande. När Socialdemokraterna sätter ner fötterna i myllan vad gäller kommunens vindkraftsplan har vi också vägt in Energimyndighetens nya förslag till riksintresseområden.

Den vindkraftsplan som har varit ute på samråd och i reviderad form även utställd för invånare har haft områden för vindkraft utpekade i stort sett i hela kommunen. Det ser vi som en fördel i debatten. Det gör att vi idag har en relativt god uppfattning om var det finns en lokal förankring för och mot vindkraft.

Vi menar att kommunen bör vara mer restriktiv vid utpekandet av lämpliga vindkraftsområden för att därmed slå vakt om sitt planmonopol.

Detta gör att Socialdemokraterna föreslår följande förhållningssätt:

 • respektavståndet till Komosse ska vara 3 km i norra ändan för att utökas i till 5 km i sydvästläge
 • Ulricehamn ska respektera angränsande kommuners önskemål om avstånd mellan vindkraftverk och kommungräns
 • antal områden, lämpliga för vindkraft, reduceras till ett fåtal områden med koncentration i sydost och i övrigt med prioritet i bullerstörda miljöer
 • Ätradalen ska undanhållas etablering av vindkraft och i arbetet med översiktsplan bör så kallade tysta områden pekas ut
 • vindkraftverk får inte överskrida en totalhöjd på 170 meter
 • Energimyndighetens förslag om att avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter är lämplig att följa
 • bullernivån får inte överstiga 37 dB(A), under någon del av dygnet.

Vi isolerar vindkraften till stor del till redan bullerstörda miljöer och områden i anslutning till det område som Energimyndigheten pekat ut som ett riksintresse för vindkraft. Vi ser också att kommunen slår vakt om sitt planmonopol samtidigt som vi tar vårt ansvar att tillåta grönare energikällor.

Med dessa premisser är vi beredda att diskutera och hitta så bred politisk enighet som möjligt kring kommunens slutgiltiga vindkraftsplan. I dessa samtal får vi finna oss i att andra partier har andra utgångspunkter. Detta är vad Socialdemokraterna kommer att föra med sig till förhandlingsbordet.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Vindkraft i samklang med natur och människa

Efter flera års arbete börjar vi nu närma oss målsnöret för kommunens första vindbruksplan. Arbetet har skapat stort engagemang bland invånare. Det välkomnar vi socialdemokrater och det har också påverkat vårt ställningstagande. När Socialdemokraterna nu sätter ner fötterna i myllan vad gäller kommunens vindbruksplan har vi också vägt in Energimyndighetens nya förslag till riksintresseområden.

Detta gör att Socialdemokraterna föreslår följande förhållningssätt:

 • respektavståndet till Komosse ska vara 3 km i norra ändan för att utökas i till 5 km i sydvästläge
 • Ulricehamn ska respektera angränsande kommuners önskemål om avstånd mellan vindkraftverk och kommungräns
 • antal områden, lämpliga för vindkraft, reduceras till ett fåtal områden med koncentration i sydost och i övrigt med prioritet i bullerstörda miljöer
 • Ätradalen ska undanhållas etablering av vindkraft och i arbetet med översiktsplan bör så kallade tysta områden pekas ut
 • vindkraftverk får inte överskrida en totalhöjd på 170 meter
 • Energimyndighetens förslag om att avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter är lämplig att följa
 • bullernivån får inte överstiga 37 dB(A), under någon del av dygnet.

Ta del av Socialdemokraternas förslag till ny vindbruksplan för Ulricehamns kommun.