Så här vill vi bygga Ulricehamn än starkare

Ulricehamns kommun växer. Idag är vi stabilt över 23 000 invånare. Fler ulricehamnare betyder ökade intäkter. Mycket har åstadkommits under mandatperioden som lägger grunden för fortsatt tillväxt och fler arbetstillfällen.

De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i Ulricehamn. Det i särklass viktigaste är riksväg 40:s ombyggnad till motorväg. Flera företag bygger nytt vid industriområdet som växer fram och företag visar intresse för att etablera sig där väg 46 och r40 korsar varandra. Sammanlagt talar vi här om åtminstone 150 nya arbetstillfällen.

Men det finns flera utmaningar. Socialdemokraterna har ringat i tre områden:

  1. Skola och välfärd. Trots goda resultat i grundskolans lägre årskurser har kommunen en utmaning med årskurserna 7-9. Det måste vi ta på allvar. Vi har presenterat flera förslag, däribland läxhjälp till alla, lov- och sommarskola samt läsprojekt. De flesta vårdtagare och anhöriga är nöjda med omsorgen av våra äldre. Men sjuktalen inom omsorgen oroar. En rapport visar på stora brister. Det äventyrar på sikt kvaliteten. S i Ulricehamn har fått igenom en motion om rätt till heltid och presenterat en modell för att avskaffa delade turer. Dessutom kräver vi att alla får sin arbetstid schemalagd.
  2. Tillväxt. De senaste åren har kommunen satt igång flera arbeten som syftar till ökad service för företag, fler företagsetablering och bostäder. Som exempel kan nämnas Nuab:s ”En dörr in”-koncept, kommunens engagemang i Business region Borås och mark- och exploateringsdagar. S har också föreslagit att kommunen ska arbeta aktivt med att söka företag som vill etablera sig. Allt för att få fler i arbete och fler människor som kan tänka sig att bosätta sig här.
  3. Ekonomi. Staten vältrar över kostnader på kommuner. De senaste två åren har närmare 140 kommuner tvingats höja skatten. Tack vare engångsutbetalningar de senaste två åren presterar Ulricehamn goda resultat. Men i grunden är ekonomin ansträngd. Bara inom LSS och funktionsnedsättning har kommunens åtaganden ökat motsvarande 50 öre i höjd skatt. Höjd kommunal skatt slår hårdast mot låginkomsttagare, sjuka och arbetslösa. Det krävs ett fortsatta ansträngningar för en ekonomi i balans.

Vi har tidigare här på debattsidan redogjort för att vi kan tänka oss ett brett politiskt samarbete. Med de här övergripande politiska utgångspunkterna är vi beredda att samarbeta genom framtidsorienterade och ekonomiskt ansvarsfulla beslut. Vi vill bygga Ulricehamn ännu starkare.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun, Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Annonser

Vi välkomnar Centerns kursändring om handel

Ulricehamns kommun har de senaste åren vuxit i antalet invånare. Det är bra. Med fler invånare och skattebetalare skapas förutsättningar för att fortsätta utveckla vår lokala handel och vårt lokala näringsliv.

Nu vid halvårsskiftet löpte det utvecklingsprojekt ut som Cityföreningen bedrivit med stöd från europeiska socialfonden. I början av juni redovisade projektet vad som åstadkommits. Resultatet var tydligt. De handlare som varit aktiva i projektet och arbetat konstruktiv med att utveckla sina butiker och affärsidéer har haft en nästan dubbel så hög tillväxt än de företag som inte deltog.

För snart ett år sedan öppnade Socialdemokraterna och flera andra partier för en fortsättning efter projektets slut genom att avsätta pengar i budgeten till en handelsutvecklare i kommunen. Uppdraget utvidgades i förhållande till Cityföreningens projekt till att omfatta hela kommunen. I likhet med hur flera andra kommuner har valt att bygga upp liknande tjänster kräver kommunens medel motfinansiering från aktörer som gynnas och vill vara med och utveckla handeln.

I Centerpartiets budget inför i år återfanns tyvärr inte motsvarande satsning.

I samband med att moderbolagets styrelse träffade Nuab:s styrelse under våren fick Nuab i uppdrag att arbeta fram en näringslivsstrategi för kommunen. Därför är det med viss förvåning som vi konstaterar att Centerpartiet nu försöker göra partipolitik av ett uppdrag som vårt näringslivsbolag redan har genom att lägga just detta som ett förslag i en motion.

Innehållsmässigt slår motionen in öppna dörrar i kommunens arbete med ett förbättrat handels- och näringslivsklimat. Kommunen arbetar redan i denna anda. Även om man kan tycka att det är onödigt att belasta den kommunala förvaltningen med motioner med frågor som vi redan arbetar med välkomnar Socialdemokraterna ändå Centerpartiets besked.

Vi uppfattar detta som en klar kursändring från Centerpartiets sida jämfört med i höstas. Vi tolkar deras besked som att det nu finns en ännu bredare politisk uppslutning kring kommunens arbete med att förbättra företagsklimatet ytterligare. Det är bra att även Centerpartiet – även om ett år sent – har lyft blicken och vill arbeta för en positiv handelsutveckling och sätta fokus på kommunens näringslivsfrågor. Låt oss nu tillsammans göra det möjligt.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Socialdemokraterna i Ulricehamn och Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S).

Positiva siffror skapar ändå huvudbry

Idag kom Statistiska centralbyrån, SCB, med siffror över befolkningsutvecklingen i Sverige under 2010. Totalt sett har Sveriges befolkning ökat med närmare 75 000 personer under 2010 och nu bor nästan 9,5 miljoner personer i Svea rike.

För Ulricehamns del innebar 2010 visserligen en ökning av befolkningen med 85 personer så att vi nu är 22 838 ulricehamnare. Men ökningen duger inte om vi ska nå vårt mål om 25 000 invånare år 2020.

Lars Holmin lyfter fram en viktig fråga i Ulricehamns tidning – boendet. En annan strategiskt viktig fråga för oss är företagsetableringar. Det är en av anledningarna till varför det kändes så bra att vi kunde hitta en blocköverskridande lösning på ett övertagande av Näringsliv Ulricehamn, Nuab, förra året. Bolagets verksamhet är strategiskt mycket viktigt för kommunen.

I veckan träffade jag Jan-Eric Boström, Nuab:s nye vd, för första gången efter att han tillträdde den 1 februari. Min känsla av att vi träffat helt rätt i rekryteringen förstärktes – även om det känts det bra även vid tidigare möte.

Boström är visserligen en tillfällig lösning. Men jag är övertygad om att han är fullt kapabel att få struktur på bolaget och skapa stabilitet för att kunna gasa på.

Infrastrukturen är ytterligare en viktig fråga för att vi ska nå vårt befolkningsmål. Det är därför som vi lokalpolitiker så enträget tjatar om R40:s ombyggnad till motorväg och byggnation av järnväg. Det senare uppvaktade vi, tillsammans med flera regioner och Sjuhärads kommunalförbund, nyligen infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om.

Men trots alla ansträngningar når vi inte upp till våra delmål vad det gäller ökningen av befolkningen. Det gör mig bekymrad. Något behöver göras. På måndag har vi kommunstyrelse.

I enighet för utvecklingen av Ulricehamns näringsliv

Mitt tal i fullmäktige om övertagandet av Näringsliv Ulricehamn AB, Nuab:

Herr ordförande, nu är vi framme vid det ärende som har sin utgångspunkt i den återremiss om utvärderingen av Nuab som fullmäktige fattade beslut om i enhällighet i våras. Detta efter att Socialdemokraterna lagt en interpellation om rättsläget angående Nuab.

I våras ställde samarbetspartierna ett antal krav som fick kalla handen av den borgerliga majoriteten. Men det var då. Efter återremissen har vi haft fruktsamma diskussioner, ett otal telefonsamtal och kompromisser. Och det är det som ligger framför er nu. 

Herr ordförande, jag vill tacka den borgerliga majoriteten och Roland Karlsson för dessa konstruktiva samtal. Liggande förslag är ett resultat av när politiken fungerar som bäst i kommunen. Det är så här vi ska föra politik i Ulricehamn; samtal, samtal och åter samtal. Alla synpunkter är viktiga att väga in när vi fattar beslut. Alla åsikter är viktiga att ta hänsyn till även om alla inte kan tillgodoses i en kompromiss. Det ligger i sakens natur, herr ordförande.

Det har varit en resa för oss socialdemokrater innan vi har accepterat liggande förslag. Men jag antar att den borgerliga majoriteten också har gjort en resa – om än inte samma, förbi samma hinder och med samma utgångspunkter.

Herr ordförande, det är ingen hemlighet att Socialdemokraterna var emot förslaget om att bilda Nuab. Men likväl som partiet då röstade för sin övertygelse om vad som var bäst för Ulricehamn kommer Socialdemokraterna att rösta för liggande förslag utifrån samma övertygelse.

Samtidigt är det viktigt, herr ordförande, att vi politiker inte tar åt oss all heder av denna uppgörelse. Liggande förslag med underlaget, inkluderat det material som visar att bolaget har tagit sig ur kontrollbalansräkningen, hade varit omöjlig att åstadkomma för politik och tjänstemän utan en god dialog och ett starkt personligt engagemang från näringslivet i allmänhet och en viss person i synnerhet.

Herr ordförande, det kan inte vara svårt för någon i vår kommun som har haft insyn i det här ärendet att utse årets ulricehamnare i kategorin näringsliv/företagare. Ordföranden i Näringsliv Ulricehamn Jesper Fritzon har lagt ner ett otal ideella timmar, varma soliga sommardagar, sena kvällar och helger för att dels få ordning på ekonomin och också förankra underlaget hos stora delar av näringslivet. Jesper Fritzon ska ha den största eloge som kommunen kan frambringa. Ett stort tack!

Samtidigt noterar jag dock med besvikelse och trötthet att det fortfarande finns företrädare i näringslivet som ältar ord som ”underfinansiering”. Det är lika fel, herr ordförande, som att hävda att Nuab lever på bidrag. Nuab är ett tjänsteproducerande företag som säljer timmar, precis på samma sätt som ett konsultbolag som Sweco eller Ångpanneföreningen säljer sina tjänster.

Alla bolag, liksom alla kommunala förvaltningar, måste anpassa sin verksamhet, kostym, efter de resurser som finns till förfogande. Eller hur skulle det se ut om Ericsson i samband med en kvartalsrapport skyllde på att aktieägarna ställde för stora krav och att man därför varit tvungen att köra bolaget med underskott. Likväl som det inte håller på aktiemarknaden och duger det inte i Ulricehamns kommun.

Min förhoppning är att fullmäktige ikväll kan fatta beslutet och justera beslutet omedelbart. Det är viktigt. Inte minst för att de olyckskorpar som i media har uttryckt att vi i och med ombildandet kommer att tappa fart inte ska få sin spådom i uppfyllelse. Näringslivsfrågorna är därtill alldeles för viktiga.

Det handlar om att få fart på etableringen av nya företag, näringslivsmässan, marknadsföringen av vårt nya industriområde Rönnåsen, turistsatsningen Destination Ulricehamn och marknadsföringen i samband med Änglagård 3.

Än en gång, herr ordförande, det här ett resultat av politik när det fungerar som bäst. Därför önskar jag bifall till liggande förslag och Roland Karlssons tilläggsyrkande.

Märkvärdigt omärklig process

I slutet av oktober ska fullmäktige besluta om att ta över ägandet i Näringsliv Ulricehamn AB, Nuab, fullt ut. Idag offentliggjordes att Torbjörn Frick väljer att lämna vd-posten i Nuab och gå vidare. Jag önskar honom lycka till.

Jag noterar också att Bo Högborn i sin ledare i Ulricehamns tidning tycker det är märkligt att den nuvarande styrelsen har påbörjat en rekryteringsprocess för att hitta en ny vd.

”Märkligt med tanke på att kommunen tar över ägandet om två och en halv månad. Den rekryteringen borde väl vara en uppgift för den blivande ägaren?”

Nu är det ju så att kommunen redan idag äger 30 procent av Nuab. I kraft av det har kommunen två styrelseposter i näringslivsbolaget. I ljuset av den insikten blir styrelsens rekryteringsprocess kanske inte fullt så märklig.

Så resonerar Socialdemokraterna kring Nuab

I veckan gjorde Socialdemokraterna en uppgörelse med den borgerliga majoriteten om Nuab. Uppgörelsen föregicks av många diskussioner. Både internt i partiet och med andra. Men så här resonerade partiet:

Socialdemokraterna var starkt kritiska till bolaget när det bildades. Även om jag inte var med i bilden då förutsätter jag att mina partikamrater gjorde det utifrån vad de ansåg vara för Ulricehamns bästa.

Sett i backspegeln, utifrån givna förutsättningar, kan man konstatera att Socialdemokraterna hade rätt. Och visst går det att luta sig tillbaka i stolen och känna sig nöjd med det. Men då tar man inte sitt fulla ansvar som politiker, anser jag.

Utifrån givna förutsättningar diskuterade Socialdemokraterna vad som är bäst för Ulricehamn. Då landade vi i uppgörelsen med den borgerliga majoriteten.

Men Socialdemokraterna fortsätter att ifrågasätta nuvarande ägarstruktur och upplägg kring Nuab.

Nyligen gjordes en utvärdering av Nuab som hamnade på politikernas bord. Vi lade ett antal förslag som skulle kunna förbättra förutsättningarna för bolaget. Eftersom vi i det skedet inte fick något gehör valde vi att lägga en interpellation. Och numera är den borgerliga majoriteten med på att se över bland annat ägarstruktur.

Nu till själva bolaget. Bo Högborn skriver i dagens ledare i UT: ”Ulricehamns kommun är minoritetsägare i Nuab (äger 30 procent), men det är kommunen som till stor del finansierar verksamheten.”

Så här ser jag på det: Nuab är ett tjänsteproducerande företag. Bolaget ska i nuvarande form leva på att sälja tjänster precis som alla andra aktörer. Och det är här som det finns otydlighet i dagens upplägg kring uppdragsavtalet. Det framgår exempelvis inte hur många timmar som ingår i avtalet. Det är anmärkningsvärt att inte den frågan har retts ut.

Så länge Nuabs verksamhet bedrivs i bolagsform är det rimligt att behandla den affärsmässiga relationen mellan kommunen och bolaget genom debitering av timmar, oavsett om kommunen är majoritetsägare, äger en mindre del eller inget alls.

Ägarförhållandet påverkar dock hur kommunen ska förhålla sig till bolaget i jämförelse med andra aktörer på marknaden samt vad bolaget kan och får utföra.(Klicka på länken till interpellationen ovan.)

Socialdemokraterna har varit mycket tydliga med att vi vill se över hela Nuab – i dialog med nuvarande majoritetsägare. Det viktigaste är att ha Ulricehamns bästa för sina ögon så ska vi nog lösa det här också.

Gemensamt omtag kring Nuab

Efter konstruktiva samtal under måndagen kom den borgerliga majoriteten och samarbetspartierna överens om en gemensam skrivelse – en återremiss – kring den utvärdering av Näringsliv Ulricehamn AB som behandlades av kommunfullmäktige igår:

”Den verksamhet som Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, bedriver är viktig för att kommunen ska få ett ännu bättre och starkare företagsklimat, en starkare turistnäring och en levande landsbygd.  Allianspartierna inom majoriteten och samarbetspartierna inom oppositionen är överens om att arbeta fram ett nytt uppdragsavtal mellan kommunen och NUAB. Målsättningen är att efter denna process ersätta nuvarande avtal. Samtidigt är det viktigt att ägarstrukturen ses över tillsammans med nuvarande huvudägare i bolaget. Därför ska utvärderingen kompletteras med en översyn av ägaravtalet.”

Detta är en seger framför allt för näringslivet, turismen och landsbygdsutvecklingen. De politiska blocken är överens om ett omtag vad det gäller NUAB. Och det är bra. Detta är det enda rätta att gå till botten med de oklarheter som finns. Att vi kan göra det tillsammans stärker näringslivet, turismen och landsbygden men också bolaget i sig.