Ge småföretagen bättre villkor

Under det senaste året har vi socialdemokrater arbetat hårt med att ompröva och utveckla vår politik. Vår främsta prioritering är jobben. Vi vet att 80 procent av de nya arbetstillfällena skapas i de små företagen. Vi fokuserar på att få fler nya företag och få befintliga företag att växa och efterfråga arbetskraft.

Därför har vi presenterat en lång rad nya förslag.  Vi vill bland annat stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden. Genom investeringar i utbildning och utveckling gör vi så att företagen kan hitta den kompetens de behöver.

Vi vill även stimulera innovationssektorn och tillgodose efterfrågan genom nya varor och tjänster. Därför vill vi se över den offentliga upphandlingen så att den blir mer innovationsdrivande.

Vi anser att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Det innebär en stor avlastning, inte minst för de mindre företagen och gör att fler vågar anställa.

Vi menar att de svenska företagen ska få bättre draghjälp i att etablera sig på nya och växande marknader. Vi vill investera mer i exportstöd för de mindre företagen.

Nu går vi vidare. Vi fortsätter att utveckla vår politik för fler och växande företag. Därför har vi nyligen presenterat ytterligare förslag som förbättrar förutsättningarna för jobbtillväxten.

Ett hinder för småföretag och underleverantörer att expandera och nyanställa kan vara brist på likvida medel. Inte sällan uppstår det problemet när det lilla företaget inte får betalt i tid. Det är inte ovanligt att det tar flera månader innan man får betalt för sin vara eller tjänst.

Det är inte rimligt att stora företag och myndigheter använder små företag som bank genom att jobba med mycket långa betalningstider. Det är dessutom svårt för ett litet företag att stå emot sådana krav från viktiga kunder. Små företag är särskilt sårbara när likviditeten tryter.

För att säkerställa kortare betalningstider vill vi införa 30 dagars kredittid också mellan företag, utan friskrivningsmöjligheter. Därmed skärper vi kravet i förhållande till det som regeringen föreslagit och likvärdiga regler kommer att gälla såväl inom näringslivet som vid fordran på en myndighet eller annat offentligt organ.

Sverige kan bättre än idag. Genom att hålla ihop och skapa goda villkor för alla kan Sverige växa sig starkt igen. Det gör vi bäst tillsammans.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Lisa Dahlberg, Socialdemokraterna Mark och mig.

Annonser

Den sociala rörligheten avgörande för Sveriges framtid

Jag delar Jens Spendrups och Christina Linderholms uppfattning som den 19 februari i Ulricehamns tidning konstaterar att arbetsmarknaden inte fungerar som man kunde önska. Tyvärr är det ingen nyhet. Regeringens besparingar inom utbildningen har gjort det svårare för våra företag att hitta kvalificerad arbetskraft. Svenskt Näringsliv presenterade våren 2010, då Sverige ännu befann sig i en lågkonjunktur, en rapport som slog fast att var femte rekryteringsförsök misslyckades på grund av att rätt utbildad arbetskraft saknades.

Ni tar även upp kvaliteten inom skolan som ett viktigt område. Självklart delar jag er uppfattning. Jag köper inte – inte helt oväntat – alla delar i de förändringar inom skolan som Jan Björklund drivit igenom. Bland annat tycker jag att alla gymnasieutbildningar ska vara förberedande för högskolestudier. Det ökar flexibiliteten. 

I förra veckan kom siffror från riksdagens utredningstjänst över hur arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa fungerar. Statistiken var nedslående. Många unga med högskoleutbildning fastnar i dagens arbetsmarknadsprogram. Det mest stötande är att deltagarna inte får vidareutbilda sig – inte ens på kvällar och helger. Då mister de sin ersättning.

Så kan vi naturligtvis inte ha det. Svensk arbetsmarknad har alltid kännetecknats en bred och offensiv arbetsmarknadsutbildning som ständigt matchar och stimulerar arbetslösa mot nya jobb.

Småföretagen är en viktig del i svensk ekonomi. För Ulricehamns del är villkoren för mindre företag helt avgörande. Av våra 2 500 företag har endast 7 procent mer än 10 anställda.

Flexibiliteten på arbetsmarknaden är avgörande för vår förmåga att lyckas. Men min utgångspunkt är att denna flexibilitet inte ska ske på individens bekostnad. Det hör inte ett modernt land till på 2010-talet. Istället gäller det att hitta andra lösningar.

S lanserade för flera år sedan idén om ett trygghetssystem för företagare. Bland annat har vi drivit linjen om att underlätta övergången från anställning till företagande genom att nyblivna entreprenörer ska få ta med sig mer trygghet från föregående anställning.

Jag vill addera ytterligare en avgörande fråga för att underlätta företagandet och den sociala rörligheten och det är investeringar i infrastruktur. För vår del är utbyggnaden av r40 helt avgörande. Likväl som en utbyggnad av järnvägsnätet som behöver betydligt bättre kapacitet och som ger helt andra möjligheter för företag att rekrytera välutbildad arbetskraft.

Den ökade flexibiliteten, den sociala rörligheten, är avgörande för Sveriges och Ulricehamns framtid.

När långtidsarbetslösheten skenar finns inga skäl att vara optimistisk

Sverige har goda förutsättningar och jag tror på Ulricehamn bland annat tack vare vårt geografiska läge, bygget av motorväg och Götalandsbanan. Småföretagen blir allt viktigare för svensk ekonomi. Det gör att småföretagens villkor hamnar i fokus. Det är positivt. Det gagnar Ulricehamn där endast 7 procent av våra 2 500 företag har fler än 10 anställda.

Samtidigt känner jag oro. ”Nästan var tredje arbetslös var långtidsarbetslös” var rubriken på Statistiska Centralbyråns, SCB:s, arbetskraftsundersökning som presenterades i slutet av förra veckan. SCB skriver:

”Den senaste arbetskraftsundersökningen visar att drygt hälften av befolkningen i åldern 15-74 år, eller 3 630 000 personer, ej är i arbete. Det är en ökning med 84 000 personer jämfört med samma period förra året. Ökningen beror främst på en uppgång i antalet arbetslösa som ökade med 119 000 personer till 399 000. Nästan var tredje arbetslös, eller 125 000, var långtidsarbetslös.”

Idag, bara fyra dagar senare, säger finansminister Anders Borg:

– Det finns skäl att vara mer optimistisk kring utvecklingen i svensk ekonomi.

Samtidigt visar det sig att den borgerliga regeringens politik med så kallade jobbcoacher har misslyckats och Arbetsförmedlingen inte utnyttjar möjligheten att förlänga avtalen med de externa så kallade jobbcoacherna. Arbetslösa ska lära sig att skriva CV och söka jobb som inte finns. Det hade varit mer offensivt att investera i fler utbildningsplatser. Men istället har den borgerliga regeringen skurit ner på antalet utbildningsplatser under mandatperioden.

Tyvärr ger den misslyckade jobbpolitiken avtryck i Ulricehamns kommun. Under året har ungdomsarbetslösheten ökat med 168 procent. I september var 14 procent av ungdomarna mellan 18-24 år arbetslösa i kommunen. Det är dystrare siffror än för länet och riket. Bara under andra kvartalet 2009 betalades 3,7 miljoner kronor ut i försörjningsstöd i Ulricehamns kommun. Det är tragedi för den individen och allvarligt för kommunen eftersom skenande kostnader äventyrar välfärden som tvingas tumma på kvaliteten för att möta kostnaderna.

Idag presenterade den borgerliga majoriteten i Ulricehamn sin budget inför 2010. Även här lyser den offensiva jobbpolitiken med sin frånvaro. Sammanlagt investerar oppositionen 8,5 miljoner kronor mer i arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsstöd. Det handlar om fler utbildningsplatser, möjligheten att ge arbetslösa sysselsättningar och att ge fler unga möjlighet till feriearbete när arbetsmarknaden sviktar. Jobben först. Det lägger grunden för välfärden.

Självklart tar sig både Sverige och Ulricehamn ur krisen. Men med en offensiv jobbpolitik går det fortare och färre slipper det bistra utanförskapet. När var tredje är långtidsarbetslös finns inga skäl att vara optimistisk.

Tillsammans kan vi bygga en starkare kommun

Igår ordnade Landsbygdsalliansen en landsbygdsdebatt på Vega i Vegby. Här är det jag sa i mitt anförande:

Jag ser en rad möjligheter för kommunen tack vare vårt geografiska läge, bygget av motorvägen och på sikt Götalandsbanan.

Småföretagen blir allt viktigare för svensk ekonomi. Det gör att småföretagens villkor hamnar i fokus. Det gynnar Ulricehamn där endast 7 procent av våra 2 500 företag har fler än 10 anställda. Många av dem återfinns utanför centralorten.

Jag ser landsbygden som en enorm tillgång. Vi ser nu hur miljömedvetandet ökar, hur upplevelseindustrin växer och hur en viss kategori av människor söker sig bort från storstaden ut i mindre orter och på landsbygden.

Samtidigt kan jag konstatera att politiken på riksplan inte gynnar landsbygdskommuner. Välbeställda delar av landet har gynnats genom kraftiga skattesänkningar medan det statliga stödet till kommuner har hållits igen. Konkret innebär det att pengar som skulle gått till barn- och äldreomsorgen i Ulricehamns kommun har istället hamnat hos redan rika. Rikspolitik och kommunpolitik hänger ihop. Det är viktigt att se det.

Roland Karlsson och jag är samstämmiga i Sjuhärads kommunalförbund och tror på att Ulricehamn tjänar på om Borås växer och är ledaren i regionen. Jag övertygad om att samma princip gäller i Ulricehamn, kommunen tjänar på att vi har en stark centralort.

Hur stärker och utvecklar vi Ulricehamn och vår landsbygd? Det duger inte att säga att nu har strandskyddslagen ändrats, så nu kan vi locka hit folk. Alla kommuner säger i princip samma sak. Eller varför flyttar inte vi till Mariestad, Motala eller Borlänge. De erbjuder alla strandnära tomter.

Nej, det krävs en genomtänkt plan – en strategi – utifrån våra lokala förutsättningar. Det saknar faktiskt kommunen idag.

Ska vi satsa på att få människor som gjort karriär i storstaden och som börjar närma sig pension att flytta hit. Eller ska vi fokusera på att få nyblivna föräldrar att flytta hit – bort från storstadsstress och som kan distansarbeta eller ska vi satsa på mycket tillfälligt boende, turism, upplevelse, bed and breakfast och bo på lantgård. Eller ska vi ta allihop. Vad ställer det för krav på kommunen och finns det några inbyggda konflikter, det vill säga att målgrupperna har önskemål som går stick i stäv med varandra.

Strategi är från början en krigsterm. Ingen krigsherre har någonsin vunnit ett slag genom att kriga på alla fronter samtidigt. En strategi innebär att våga välja.

Här handlar ”kriget” om avfolkningen och om en levande landsbygd. Kommunen har inte de ekonomiska muskler som krävs för att strunta i strategin.

Men tillsammans med byalag och aktiva föreningar, näringsidkare och andra intresserade kan vi bygga upp något unikt för Ulricehamn. Det är bland annat därför som S, V och Mp har lagt en motion om att inrätta utmärkelsen Årets by och på Miljöpartiets initiativ avsatt pengar i vår gemensamma budget om att inrätta en glesbygdsfond, det vill säga stimulera det lokala engagemanget.

Jag är övertygad om att genom samarbete kan vi tillsammans bygga ett starkare Ulricehamn.

Se över villkoren för småföretagares villkor för sjuklön

– Det är tufft för småföretagare med ett fåtal anställda att klara den ekonomiska belastning det innebär när någon anställd blir sjuk. Dels ska ersättning vid sjukdom betalas och dels ska ytterligare en lön betalas om företagaren tar in extra personal för att klara av arbetet. Vi behöver se över det här, sa LO:s före detta ordförande Stig Malm vid Socialdemokraternas jobbkongress.

Stig MalmSystemet med arbetsgivares ansvar för de anställdas ersättning vid sjukdom behöver förändras, ansåg Stig Malm. För unga anställda i små företag innebär systemet stora risker att stå helt utan skydd vid sjukdom när försäkringskassan släppt sitt ansvar och i stället ska det lilla företaget bära kostnaderna.

En nöjd Stig Malm fick kongressens gehör. Det är bra – inte minst ur ett Ulricehamns perspektiv. I Ulricehamn har endast 7 procent av kommunens 2 500 företag mer än tio anställda.

– För många unga är timanställningar vanligt. Även anställningar med stor eller till och med 100 procents lön i form av provision är läget särskilt svårt. Vid sjukdom riskerar de att stå helt utan ersättning, sa Stig Malm.

På väg till jobbkongress

Sitter på bussen väg till Socialdemokraternas jobbkongress i Stockholm. Det ska bli riktigt intressant att få vara med att utforma de politiska riktlinjer som ligger till grund för Socialdemokraterna när de bildar regering med Vänsterpartiet och Miljöpartiet efter valet nästa år.

Jag har fokuserat mig extra mycket på omställningen av våra jobb till ett hållbart samhälle. Jag vill att Sverige ska vara ledande och ett föregångsland i den här utvecklingen. Det ger dagens småföretag kostnadsfördelar, konkurrensfördelar och förutsättning att bli morgondagens storföretag på en världsmarknad i ett hållbart samhälle.

Investeringar i järnväg är också viktig och gör att arbetsmarknadsregioner växer, förbättrar näringslivets möjligheter att rekrytera nyckelkompetens och nya samverkansmöjligheter öppnas inom samhällets alla sektorer.

Jag kommer också lägga kraft på småföretag och deras villkor. Det är extra viktigt ur ett Ulricehamns perspektiv där endast 7 procent av våra 2 500 företag har mer än tio anställda.

Det ska också bli roligt att få träffa arbetskamrater från Sveavägen 68 (jag är ju trots allt bara tjänstledig därifrån), tidigare arbetskamrater och vänner från tiden i Stockholm och då jag hade hela Sverige som arbetsområde. Självklart räknar jag också med att knyta en del nya värdefulla kontakter.

Det här ska bli riktigt kul!

SEB:s företagarpanel ser inga problem med Las

Endast 3 procent av företag med upp till nio anställda anser att de tvingats göra sig av med nödvändig kompetens på grund av turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, Las. Det visar en undersökning från SEB:s Företagarpanel.

Ett argument mot Las är att framför allt småföretag får problem vid neddragningar, eftersom de inte kan behålla personal som behövs för att utveckla företagen vidare. Centern – och då bland annat Ulricehamns kommunalråd Roland Karlsson – driver en mycket hård linje vad det gäller anställningsskyddet.

Men precis som Handels ombudsmän Stina Josefsson och Tony Karlstedt mycket riktigt påpekar är Centerns linje en skrivbordsprodukt som saknar förankring i verkligheten.

SEB:s företagarpanel, där 1 400 företagare svarat på frågor, upplever alltså inte Las som ett hinder.

–          Den stora majoriteten av företagen upplever att arbetsmarknaden fungerar som den ska, säger SEB:s företagarekonom Ingela Hemming i dagens SvD.

Nyligen kom Företagarna med en undersökning som visar att samtliga rödgröna partier har en mer företagarvänlig politik än Moderaterna.