S kräver besked av Miljöpartiet

Lassalyckan byggdes för att rv40 ska göras om till motorväg. Vistavallen hade under många år fått avstå nödvändiga investeringar eftersom flytten var ett faktum.

Miljöpartiets, Mp:s, Ulf Svensson för den 21 juni fram kraftig kritik mot Lassalyckan, mot det politiska klimatet i kommunen och kommunens ekonomi. Därför ställer jag frågan till Mp:s gruppledare Arne Fransson: är detta ert partis officiella linje i Ulricehamn?

I januari 2010 tog en enig kommunstyrelse beslutet om Lassalyckan. Mp var då positiva. Trots att ursprungsförslaget bantades kostade bygget mycket pengar. Det som idag utgör Lassalyckan används flitigt av barn, ungdomar och vuxna – även från andra kommuner.

Jag frågar också hur Mp avser att i er budget lägga fram förslag som kan ”sanera” kommunens ekonomi, likt Ulf Svensson gjorde på 1990-talet, och samtidigt behålla och till och med att utöka vissa delar av kommunens verksamheter. Hur ska det gå till? Visa oss era förslag. Förslag som är finansierade.

Socialdemokraterna delar inte den budget som antagits av kommunfullmäktige. Bland annat hade vi mer pengar till förskola och skola. Men vi menar att ett demokratiskt fattat beslut ska respekteras. Men anser du, Arne Fransson, att det är seriöst att lägga fram förslag som är ofinansierade bara för att den budget som fullmäktige antagit inte passar Mp? Jag har svårt att få ihop det med begreppet ”sanera”.

Socialdemokraterna presenterade nyligen en rapport som visar att staten har vältrat över kostnader på kommunen motsvarande drygt 30 miljoner kronor eller 70 öre i höjd kommunal skatt. Detta ser vi som grundproblemet till kommunens knapra ekonomi – ett problem som vi delar med många andra kommuner.

Jag kan inte se kopplingen mellan Lassalyckan och de ekonomiska bekymren i Svenljunga, Tranemo eller Mark. Likaså när Sveriges kommuner och landsting, SKL, flaggar för att allt fler kommuner får svårare att uppnå kraven om god ekonomisk hushållning. Förra året höjde 63 kommuner skatten. Många aviserar skattehöjningar inför nästa år.

Efter valet 2010 valde Mp att göra samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet omöjligt genom att återkommande välja egna vägar efter att vi haft partiöverläggningar. Jag ser inte hur det har stärkt det politiska klimatet i kommunen eller era väljares inflytande i politiken.

Vi kommer att fortsätta vårt sätt att påverka de politiska besluten genom att föra samtal. Det är särskilt viktigt i besvärliga tider då det krävs ansvar och att ha kommunens långsiktigt bästa för ögonen.

Debattartikel publicerad i dagens Ulricehamns tidning undertecknad av Socialdemokraternas gruppledare Inga-Kersti Skarland.

Annonser

Om att gå före eller komma efter och kritisera

Härromdagen lade jag ut Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets kommunalpolitiska handlingsprogram på bloggen.

När jag lagt ut materialet var Moderaternas första namn Lars Holmin snabbt ute på sin blogg och kritiserade alla enskilda inlägg.

Men innan jag lade ut det tänkte jag igenom strukturen och byggde upp en ny sida på bloggen Framtiden bygger vi tillsammans – som är startsidan för den som klickar sig in på sidan från den banner som partierna har på ut.se.

Dessutom lade jag ut handlingsprogrammet och vår övergripande vision på slideshare.net och gjorde därmed materialet synligt även på facebook. Jag vill att materialet – trots att det är omfattande – ska vara så transparant som möjligt.

Min ingång är att lägga ut hela pdf-filer inte duger. Det tvingar läsaren att ladda ner och skrolla igenom ett helt dokument för att läsa en liten snutt om exempelvis skolan. Jag hittade en annan lösning utifrån givna förutsättningar.

När jag läste Lars Holmins inlägg tänkte jag på ett uttryck som Leif ”Blomman” Blomberg använde sig av: ”Det finns de som går före och uträttar något, och de som kommer efter och kritiserar.”

Sedan brukade han ställa en retorisk fråga: ”Vilken kategori tillhör du?”

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har presenterat ett gemensamt handlingsprogram för den kommande mandatperioden och en övergripande vision för Ulricehamns kommun år 2020.

Det Lars Holmin har presenterat för väljarna i en insändare är att en skattehöjning inte är något självändamål. Starkt – och inte minst visionärt av ett första namn.

Boende och miljö

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Boende

Ulricehamns kommun erbjuder en trevlig boendemiljö där människor kan leva tillsammans på ett miljövänligt sätt. Boendet i kommunen har utvecklats i ett blandstadstänkande, där människor av olika samhällsklasser, etnicitet och ålder bor inom samma kvarter, och där olika funktioner är integrerade i närmiljön. Nya hus har huvudsakligen byggts som lågenergihus, och uppvärmningen i centralorten och småorterna sker huvudsakligen via fjärrvärme och närvärme. Det finns goda förutsättningar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • investera i hyreslägenheter, både familje- och ungdomslägenheter
 • ställa krav på långsiktigt byggande vid försäljning av kommunal tomtmark. Dessutom ska kommunen stimulera långsiktigt hållbart byggande genom att minska kommunala avgifter
 • se över möjligheten att en eller flera cykelliftar byggs för att underlätta cyklandet i centralorten
 • utveckla cykelleden mot Jönköping och att energisnål belysning installeras på cykelleder

Miljö

Det är nu drygt tio år sedan kommunen fick den europeiska utmärkelsen Climate Star. Sett i backspegeln blev det startskottet för kommunens fördjupade och långsiktiga miljöarbete. Idag är kommunen på allvar en förebild. Detta innebär bland annat att kommunen och de kommunala bolagen satsar på förnybara energikällor och energieffektiviseringar. Kommunen präglas av kretsloppstänkande. Det finns fler och attraktivare återvinningsstationer än idag. På flera ställen på landsbygden finns småskaliga biogasanläggningar. Grön textilnäring har startat. Idag sker all byggnation och renovering i passivhus- eller plusenergihus-teknik. Kommunens invånare är väl informerade om vad de och kommunen kan göra för att minska vår klimat- och miljöpåverkan.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • investera i kreativa lösningar för att informera kommunens invånare om åtgärder i vardagen som kan minska vår klimat- och miljöpåverkan
 • se över ägardirektiven till kommunala bolag i syfte att förtydliga vikten av långsiktiga och hållbara lösningar
 • ha målsättningen att alla nybyggnationer och renoveringar inom kommunens organisation genomförs enligt passivhus- och/eller plusenergihusteknik
 • investera i hållbara energikällor såsom vindkrafts-, solvärme-, solcells- eller biogasanläggningar och ge invånarna möjlighet att bli andelsägare i dessa
 • se över möjligheten att samla in allt organiskt avfall från hushåll, mataffärer och restauranger för biogasutvinning
 • göra återvinningsstationer mer attraktiva och utöka antalet platser
 • inrätta en glesbygdsfond för att bland annat stödja biogasstationer förslagsvis i Ätradalen och Gällstadbygden.
 • se till att kommunens bilar – även tyngre bilar och övrig maskinpark – drivs med miljövänliga drivmedel
 • stimulera fiberodling i samarbete med Högskolan i Borås
 • minimera användningen av halvfabrikat i skolmaten och sträva mot minst 25 procent ekologisk mat i kommunens kök

Kultur, fritid och turism

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Kultur

Det nya biblioteket som öppnade för några år sedan har gett kulturen en mer central roll – både i staden men också hos invånarna. Förr sågs kulturen som en enskild verksamhet. Idag är gränsen mer flytande genom nära samarbete med framför allt skolor och idrotts- och samhällsföreningar. Många upplever att kulturen har varit en starkt bidragande faktor för det som kallas ett mer öppet Ulricehamn och som kännetecknas av nyfikenhet, förståelse, och kreativitet.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • bygga ett kulturhus med bland annat bibliotek och utställningshall. Kulturhuset kan med fördel inordnas i ett så kallat allaktivitetshus för alla åldrar.
 • flytta museets samlingar till lämpliga lokaler. Föremålen ska sammanställas och visa Ulricehamns historia ur ett brett folkligt perspektiv. Utställningarna skall inte vara permanenta, utan växla mellan olika teman och tidsepoker
 • verka för att järnvägsområdet väster om banvallen, tillsammans med oset och lekstan skyddas från ytterligare kommersiell exploatering och görs tillgängligt för rekreation och friluftsliv
 • se över möjligheten att inrätta en kulturskola i kommunal regi där musikskolan ingår och även till exempel dans, teater, bild och form 

 

Fritid

Vid Lassalyckans friluftsområde råder sprudlande aktivitet i de båda ishallarna och längs konstsnöspåret. Varje år genomförs långlopp med tusentalet deltagare och Ulricehamn har etablerat sig som en viktig ort i skidsammanhang. Svenska mästerskapen har ägt rum och på tur är en världscuptävling med hela världseliten. Friidrottsanläggningen vid Tingsholms-gymnasiet har medfört ett stort uppsving för idrotten och för kommunens skolor. Invest-eringarna har ökat livskvaliteten. Ulricehamn sägs vara en av Sveriges mest hälsosamma kommuner att bo och leva i.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • ta fram en ny lokalisering för fritidsgården Forum och se över möjligheten till samordning med Ungdomens hus
 • utveckla ungdomsverksamheten inom ramen för Ungdomens hus
 • överväga att bygga ut Gällstads idrottshall till fullplansmått
 • verka för att införa idrottsskola för lägre årskurser och ge barn möjlighet att prova på olika idrotter enligt ett årsschema
 • införa fri simskola och fri entré till simhallen och ishallen för ungdomar under 16 år och för pensionärer

 

Turism

Ulricehamn såg tidigt och drog fördel av den snabbväxande upplevelseindustrin. I tider då storstadshjulen snurrar allt snabbare har Ulricehamn med sin småstadsturism blivit en oas för storstadsmänniskans hektiska liv och erbjuder naturskön avkoppling. Ulricehamn har medvetet valt att lyfta fram sin kulturella historia med bland annat torpar- och bondeliv samt knalleandan som gav upphov till textilindustrin Allt har utvecklats i nära samarbete med det lokala näringslivet och vår största tillgång – naturen.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • med varsamhet om vår sköna natur bygga fler cykel-, vandrings-, paddel- och ridleder
 • stimulera olika lokala projekt som strävar mot att samordna olika turisterbjudanden
 • stimulera lokala entreprenörer i naturnära turism som till exempel Slow Valley-projektet i Ätradalen
 • stärka den internationella marknadsföringen av Ulricehamn som turistort

Skola och utbildning

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Förskola

De senaste åren har vi sett en kraftig inflyttning av barnfamiljer till kommunen. Mycket tack vare kommunens medvetna investering i avgiftsfria förskolor som verkligen sätter barnen i centrum. Förskolorna har personal så att varje barn får tillräcklig uppmärksamhet för att känna sig trygg och kan utvecklas. Kommunen erbjuder minst 20 timmars barnomsorg för barn vars föräldrar är arbetslösa, sjukskrivna eller föräldralediga.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • sätta barnen i centrum. Alla barn ska bli sedda och få utvecklas efter sina förutsättningar och talanger. Det innebär bland annat mindre barngrupper och kvalitativ kompetensutveckling för personalen
 • arbeta för att erbjuda blöjor till lägre pris i förskolan
 • sänka avgiften till förskolor med fokus på familjer med låg inkomst

 

Grundskolan

Ulricehamns kommun har skolor som stimulerar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande och lust att lära. Det märks genom att många levande idéer och projekt i lärandet drivs av elever och pedagoger. Skolan är öppen för intryck och samarbetar med många grenar i samhället. Det finns en stor tolerans för och uppskattning av olikheter. Detta har också gett resultat. På tio år har eleverna i Ulricehamns skolor klättrat från plats 264 till tionde plats i de öppna jämförelser som årligen görs av elevernas måluppfyllelse.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • ta fram en långsiktig plan för hur vi kan förbättra kvaliteten i skolan
 • investera i professionell kunskap inom organisationen genom bland annat medveten satsning på ledarskap, kvalitativ kompetensutveckling för lärare och assistentresurser
 • ge förutsättningar för alla barn att nå målen bland annat genom att säkra resurser till barn i behov av särskilt stöd
 • utveckla tjänster för elever som behöver stöd i läxarbetet

 

Gymnasieskolan

Gymnasieeleverna i Ulricehamn har hög måluppfyllelse och Tingsholmsgymnasiet har utvecklat mycket goda kontakter med högskolor, främst i Jönköping och Borås. Inom något år är Götalandsbanan på plats vilket gör att kontakter även med universiteten i Göteborg och Linköping har aktualiserats. Genom ett brett och attraktivt programutbud är Tingsholmsgymnasiet det självklara gymnasievalet för ungdomarna i Ulricehamns kommun. Andelen elever som går vidare till högskolestudier har ökat kraftigt det senaste decenniet och utbildningsutbudet motsvarar väl arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • starta lärlingsutbildning inom flera yrkesområden
 • investera i professionell kunskap genom medveten satsning på ledarskap och kompetensutveckling
 • ge gymnasiet de förutsättningar som krävs för att utveckla kontakterna med högskolor och universitet
 • verka för att inrätta lektorstjänster
 • möjliggöra att fler gymnasieprogram erbjuder ”Ung Företagsamhet”
 • erbjuda studier på vuxenutbildningen för dig som vill komplettera behörighet till högskola, byta yrke, validera, komplettera utbildning från annat land

Näringsliv och infrastruktur

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Näringsliv

Etableringen av nya företag i kommunen har ökat mycket tack vare ett bra företagsklimat och det strategiskt viktiga geografiska läge som kommunen får tack vare den kommande Götalandsbanan. Företagsklimatet kännetecknas av enkel, tydlig och kostnadseffektiv dialog med kommunen. En ökad konsumentmakt ställer högre krav på företagens sociala ansvarstagande. Kommunen ser en ökad tillströmning av turister i hela kommunen. Upplevelseindustrin har också vuxit kraftigt det senaste decenniet.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • inrätta en lots mellan kommunen som myndighetsutövare och företagen.
 • inrätta en eventsamordnare i kommunen.
 • utveckla branschinriktad fortbildning i nära samarbete med industrin.
 • ersätta dagens fasta tillsynstaxa med en lägre fast avgift och en timbaserad taxa så företagaren ser ett samband mellan till exempel inspektion och faktura.

Infrastruktur

Ulricehamn kan nu se hur Götalandsbanan börjar forma sig i närområdet. Inom en snar framtid ska det blivande resecentret börja byggas strax norr om Bronäs. Livskvalitet har fått en ökad betydelse vilket gör att många väljer aktivt att bosätta sig utanför storstäder. Vi har de senaste åren märkt en tydlig ökad arbetspendling till och från Borås och Jönköping. Efter-frågan på en god kollektivtrafik ökar och har också blivit ett konkurrensmedel mellan kommuner.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • investera i smarta lösningar för kollektivtrafiken och avgifter ska ses över i syfte att sänka kostnaden för resenären med fokus på människor med lägre inkomster och med ett glesbygdsperspektiv.
 • Utökade resurser för att förbättrade det finmaskiga vägnätet
 • Utöka kollektivtrafiken inom kommunen
 • Alla som har beviljad färdtjänst får åka gratis kollektivtrafik i kommunen

Vård och omsorg

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma handlingsprogram strävar i alla delar mot det övergripande målet om 25 000 invånare år 2020 i Ulricehamns kommun. Alla områden inleds med en målbild som beskriver hur vi vill se kommunen år 2020. Det är en resa att göra för att nå dit.

Vill du följa med?

Vård och omsorg

Ulricehamn har under flera år arbetat aktivt för att minska användandet av droger och alkohol bland unga. Det ger nu resultat. Fritidsgårdar eller motsvarande i såväl centralorten som flera av våra större kransorter har inneburit en mer meningsfull fritid för barn och ungdomar. I en nyligen genomförd enkät uppger en klar majoritet av dem som får del av den kommunala omsorgen att de är mycket nöjda med kommunens insatser.

För att nå dit ska vi under mandatperioden:

 • arbeta för att få fler unga i jobb inom ramen för arbetsmarknadsorganisationen
 • arbeta mer aktivt med det alkohol- och drogförebyggande arbetet
 • anställa ytterligare fältassistenter
 • arbeta mer aktivt för att stoppa langningen med skolorna som bas
 • verka för att öka verklig valfrihet i den kommunala omsorgen utifrån brukarens behov
 • se till att aktiviteter inom ramen för olika dagverksamheter planeras i samråd med brukaren
 • undersöka intresset för fler seniorboenden
 • understödja aktiviteter som ”Föräldrar på stan”