Kommunala insatser kan sätta fler i arbete

Många av företagen i Ulricehamn går bra. Flera expanderar och andra är i färd med att göra det. Visserligen har Ulricehamn en lägre arbetslöshet än riket men den är fortfarande relativt hög. Över 650 personer har inget arbete att gå till. En fjärdedel av dessa är 24 år eller yngre.

Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna hitta det. Vi är övertygade om att fler kan komma i sysselsättning genom att arbeta på ett annat sätt inom kommunens organisation. Som vi ser det behövs det genomföras en palett av insatser.

Handläggarna inom Socialtjänsten hanterar 100-120 ärenden per person. Det är på tok för många ärenden. Det gör att personalens kompetens inte tas tillvara. De personer som söker bistånd kan inte ges det stöd de behöver för att komma till en egen försörjning.

Antalet ärenden per handläggare behöver begränsas för att ge mer tid till individen. Låt en del av budgeterat försörjningsstöd användas till att aktivt hitta sysselsättning istället för passivitet med försörjningsstöd. Den här modellen har med framgång prövats i bland annat Borås.

En av de främsta orsakerna till att unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden är bristande utbildning. Vi vill tillföra resurser för att arbeta med unga personer i åldern 16-25 år som inte fullgjort gymnasiet. Kommunen har ett så kallat informationsansvar att följa upp ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar. Målet ska i första hand vara att lotsa personerna tillbaka till utbildning alternativt erbjuda hjälp i form av jobbsökaraktiviteter och praktik.

Vi vill också att personer med försörjningsstöd från kommunen och aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen ska kunna erbjudas anställning inom exempelvis äldreomsorg, städning, kök, eller skogslag under minst ett års tid. Kommunen ska fylla ut så att ersättningens storlek motsvarar ingångslönen inom Kommunals avtalsområde.

Slutligen vill vi att kommunens anställda – framför allt inom äldreomsorgen – ska få möjlighet att validera sina utbildningar. Det handlar om att de anställda ska kunna slutföra sin utbildning genom praktik. De teoretiska studierna genomförs samtidigt som man utför sitt ordinarie arbete. Men för att kunna genomföra praktik på en arbetsplats krävs att det finns en ersättare på den ordinarie arbetsplatsen. Vi menar att det rimligt att kommunen skjuter till medel för att täcka vikariekostnad och del av inkomstförlusten för dem som vill vidareutbilda sig.

Debattartikel publicerad I Ulricehamns tidning undertecknad av Pernilla Vikström och Celso Silva Goncalves.

Annonser

Vi vill samarbeta brett för kommunens bästa

Det är mindre än ett år kvar till valet. Snart kommer väljarna att bestämma hur Sverige och Ulricehamn ska utvecklas framöver. Vi socialdemokrater är ett samarbetsparti. Vi söker väljarnas förtroende för en bred politik för fler människor i arbete, investeringar i skolan och en starkare välfärd.

Med underskott inom äldreomsorgen och på flera håll en tuff situation inom skolan saknar inte kommunen utmaningar. Samtidigt växer Ulricehamn. En motorväg under uppbyggnad har ökat intresset för Ulricehamn som etableringsort.

I det läge som Ulricehamn befinner sig är det viktigt med ett handlingskraftigt styre som har förmåga att ta ansvar och samarbeta brett för att ta sig an Ulricehamns utmaningar.

Vi socialdemokrater tror inte på en cementerad blockpolitik. Vi ser snarare att den många gånger inte fungerar och försvårar beslutsfattandet. Det visar inte minst innevarande mandatperiod i Ulricehamn, Herrljunga och för landet som helhet.

Vi är övertygade om att Ulricehamn hade stått inför en än besvärligare situation om Socialdemokraterna hade valt bort det politiska ansvarstagandet när den borgerliga alliansen sprack. Vi valde istället att ta ett kliv fram och samarbeta för kommunens bästa.

Även i Herrljunga har den borgerliga alliansen spruckit under mandatperioden. Den kvarvarande minoriteten har drivit sin linje så hårt att man nu tvingats lämna in sin avskedsansökan. Vi har svårt att se att det har varit till gagn för Herrljungaborna.

Även i Sveriges riksdag har vi ett minoritetsstyre. Där väljer den styrande minoriteten att lägga fram förslag som de redan i förväg vet om inte har en majoritet bakom sig. Eller så ställer man helt enkelt in sammanträden.

De finns de som skulle kunna hävda att det ur ett juridiskt perspektiv är det smart av ordföranden i till exempel arbetsmarknadsutskottet att ställa in flera sammanträden. Om man inte har några sammanträden har man heller inget att ta ansvar för – rent juridiskt.

Men för alla de 400 000 som är arbetslösa och för företag som gång på gång påpekar att de inte hittar efterfrågad kompetens är det naturligtvis förödande.

Socialdemokraterna går till val som eget parti – både i Sverige och i Ulricehamn. När väljarna väl har sagt sitt i Ulricehamns kommun är vi beredda att förhandla och ingå överenskommelser för att göra folkets röst hörd på bästa sätt. Vi gör det med sikte på att samarbeta brett för kommunens bästa.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, gruppledare S, Celso Silva Goncalves, ordförande i Ulricehamns arbetarekommun och mig.

Skapa rimliga arbetsvillkor – avskaffa delade turer

Alla som arbetar i kommunens organisation ska ha rätt till heltidstjänst. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, alla ska kunna leva på sin lön och kunna planera sin familjesituation. Det slog kommunfullmäktige nyligen fast efter initiativ från Socialdemokraterna.

Vi välkomnar en så bred politisk uppslutning kring vårt förslag. Vi hoppas på lika stor uppslutning när vi tar nästa steg: avskaffa de delade turerna!

I flera kommuner har man framgångsrikt arbetat med att avskaffa delade turer. Med de goda exemplen som utgångspunkt formulerar Socialdemokraterna i Ulricehamn följande politiska mål:

Den normala anställningsformen i Ulricehamns kommun är heltid och tillsvidareanställning med möjlighet till partiell tjänstledighet för den som önskar. Ofrivilligt deltidsanställda ska inte förekomma. Av den arbetade tiden i Ulricehamns kommun ska max 5 procent utföras av timanställd personal. Arbetstiden ska vara sammanhållen. ”Delade turer” ska avskaffas (minimeras). Kvaliteten i verksamheten ska öka.

I Ulricehamn arbetar cirka 500 personer inom äldreomsorgen och omsorgen av funktionsnedsatta.  Cirka 80 procent, det vill säga 400 personer, omfattas av delade turer. Det motsvarar 20 procent av samtliga anställda i Ulricehamns kommun.

I våras tecknade Kommunal nytt riksavtal med motparten SKL. I avtalet fanns följande skrivningar med om delade turer:

”…delade turer ska minimeras. Uppgörelsen innebär att vid arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen.”

Det är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt. Vi vill mer. Det krävs krafttag för att komma tillrätta med delade turer. Vi förringar inte de utmaningar det innebär att bryta med invanda mönster hos både arbetsgivare och anställd. Men vi räds inte uppgiften.

Vi nöjer oss inte med att gömma oss bakom argument att det skulle innebära högre kostnader. Vi socialdemokrater menar att det går att lösa utan alltför stora omställningar. Det handlar om att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda arbetsplatsen likväl som att se förtjänsterna med ett avskaffande. För oss är avskaffandet av delade turer en arbetsmiljöfråga och en anständighetsfråga. Det handlar också om att kommunen ska ha rimliga arbetsvillkor som säkerställer den långsiktiga personalförsörjningen. Anställda i kommunen ska kunna leva på sin lön och ha en dräglig familjesituation.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd och Celso Silva Goncalves, kommunstyrelsen (S).

Det händer mycket i kommunen

Ulricehamns kommun växer. Sedan 2010 har invånarantalet ökat och är idag stabilt över 23 000 invånare. Fler invånare betyder ökade intäkter. Det är en ökning på över 200 invånare vilket motsvarar närmare 10 miljoner kronor. Mycket har åstadkommits under mandatperioden i Ulricehamns kommun som också lägger grunden för fortsatt tillväxt och fler arbetstillfällen. Socialdemokraterna pekar här ut några avgörande punkter och några av de utmaningar vi står inför.

 

S-motion: Utred ökad bostadsrotation och trygghetsboende

Bostadsmarknaden är kraftigt snedvriden. Idag är det 2 000 kronor dyrare i månaden att bo i en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter kontra en bostadsrätt eller villa av samma storlek. Allt på grund av olika skattevillkor.

Detta gör att många äldre på landsbygden drar sig för att lämna en villa som man under många år har ägt för att bosätta sig i en hyresrätt på orten. Det visar inte minst det försök som vårt kommunala bostadsbolag Stubo gjorde under förra mandatperioden i Dalum och Hökerum där intresset var minst sagt svalt.

Samtidigt hämmar detta den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor.

I några av våra mindre samhällen pågår diskussioner och arbete med att försöka hitta former för att få en bostadsrotation till stånd i alla fall, trots de orättvisa villkoren. Det välkomnar vi och uppskattar det engagemang som läggs ned från ideella krafter bland annat för alternativa hyresformer som till exempel kooperativa hyresrätter.

Vi ser detta som ett allt för viktigt uppdrag för att kommunen ska ställa sig vid sidan av detta arbete. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter.

Samtidigt är det viktigt att öka mångfalden av olika boendeformer, speciellt för äldre. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av trygghetsboenden i kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum. Vad gäller trygghetsboende är det även intressant att utreda behovet i centralorten.

Med anledning av ovan föreslår Socialdemokraterna

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vad som krävs för att främja bostadsrotationen i våra mindre orter där kooperativa hyresrätter kan vara ett alternativ.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda framtida behov av trygghetsboenden i kommunen.

att arbetet sker i samverkan med det lokala engagemanget i kommunen.

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Mattias Josefsson

Vindkraft i samklang med natur och människa

Efter flera års arbete börjar vi nu närma oss målsnöret för kommunens första vindbruksplan. Arbetet har skapat stort engagemang bland invånare. Det välkomnar vi socialdemokrater och det har också påverkat vårt ställningstagande. När Socialdemokraterna nu sätter ner fötterna i myllan vad gäller kommunens vindbruksplan har vi också vägt in Energimyndighetens nya förslag till riksintresseområden.

Detta gör att Socialdemokraterna föreslår följande förhållningssätt:

  • respektavståndet till Komosse ska vara 3 km i norra ändan för att utökas i till 5 km i sydvästläge
  • Ulricehamn ska respektera angränsande kommuners önskemål om avstånd mellan vindkraftverk och kommungräns
  • antal områden, lämpliga för vindkraft, reduceras till ett fåtal områden med koncentration i sydost och i övrigt med prioritet i bullerstörda miljöer
  • Ätradalen ska undanhållas etablering av vindkraft och i arbetet med översiktsplan bör så kallade tysta områden pekas ut
  • vindkraftverk får inte överskrida en totalhöjd på 170 meter
  • Energimyndighetens förslag om att avståndet mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter är lämplig att följa
  • bullernivån får inte överstiga 37 dB(A), under någon del av dygnet.

Ta del av Socialdemokraternas förslag till ny vindbruksplan för Ulricehamns kommun.

Halvtid – en kommun på frammarsch med insatser från S

Nu har halva mandatperioden gått. Mycket har åstadkommits hittills under mandatperioden. Men ett samhällsbygge blir aldrig klart. Det finns också tydliga brister. Framför allt handlar det om att ge likvärdiga villkor och god kvalitet till alla barn och unga inom förskola och skola.

I grunden har vi ett bra politiskt klimat i kommunen. Det lokala politiska klimatet är en av flera avgörande faktorer för var företag väljer att lägga sina investeringar. Tack vare de goda förutsättningarna har vi tillsammans kunnat arbeta mer aktivt bland annat med att få till stånd ett beslut kring riksväg 40.

Nu i dagarna drar utbyggnaden av riksväg 40 igång. Samtidigt planerar ICA en ny etablering i direkt anslutning till motorvägen. McDonalds och Statoil har också visat intresse för etablering i området. Flera företag visar intresse för att etablera sig på vårt nya industriområde Rönnåsen.

Politiken har också gett klartecken till att möjliggöra för BB Tools att planera för ett höglager vid Karlsnäs.

Socialdemokraterna har varit direkt delaktiga i denna utveckling. Vi har också lyckats påverka den styrande majoriteten, numer den styrande minoriteten, inom en rad frågor och beslut. Här har vi sammanställt några av dessa och ett antal av de motioner och interpellationer som Socialdemokraterna har lagt fram i syfte att göra Ulricehamn till en ännu bättre kommun.