En politik för hela Sverige och Mark

Mark har många av landsbygdskommunens karaktärsdrag. Ungefär hälften av invånarna bor utanför centralorten. En förutsättning för tillväxt i hela kommunen är en landsbygd med goda villkor för boende, jobb och välfärd. En politik som har en övertro på marknadens fullkomlighet och offrar områden där marknaden är som svagast är ingen politik.

Nyligen presenterades effekterna av att fastighetsskatten ersattes med en kommunal fastighetsavgift. Siffror visar att villaägare i rika Stockholmskommuner fått skattesänkningar med upp till 42 procent. Samtidigt har villaägare i landsortskommuner fått skattehöjningar på upp till 62 procent.

Detta tillsammans med sänkta ambitioner inom välfärden – till förmån för sänkta skatter – har tvingat kommuner till besparingar, som slår hårdast mot mindre enheter på landsbygden. Det har lett till en kraftig urbanisering. Faktum är att Sverige är det land i Europa som avfolkar landsbygden snabbast.

Socialdemokraterna tror på politikens möjligheter att förbättra. Vi vill att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Då behövs en aktiv landsbygdspolitik. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt över hela landet. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand.

I Mark vill vi socialdemokrater vi bla bygga minst 15 hyreslägenheter varje år i kommunens mindre orter. Det stärker orterna och bidrar till elevunderlag i förskola och skola och kommersiell service.

Det följer Socialdemokraterna upp nationellt och föreslår ett riktat investeringsstöd till hyreslägenheter.

Vi vill se nya satsningar på vägar, järnvägar och bredband. Vi investerar över 700 miljoner kronor mer på bärighetsförstärkning av vägar och stöd för enskilda vägar för att värna jobben i skogs- och basindustrin.

Barn och gamla ska äta med god aptit och gott samvete och därför vill vi förtydliga upphandlingsregler som gör det lättare för kommuner att handla enligt svenska djurskydds- och miljöregler.

Vi vill skapa bättre förutsättningar för grundläggande service i hela landet. Det gör att människor vågar flytta till och bo kvar på landsbygden. Kan en bensinmack eller en livsmedelsbutik hålla öppet, så kan man hämta ut såväl paket som varor från apotek, Systembolag och utföra andra tjänster. Därför ska enskilda entreprenörer och näringsidkare, bygdeföreningar och byalag kunna söka stöd under en övergångsperiod för att etablera och konsolidera service på landsbygden.

Med en stark politik bygger vi ett än starkare Sverige – och ett bättre Mark – för alla!

Debattartikel publicerad i Markbladet undertecknad av Lisa Dahlberg, kommunalråd Mark, Pelle Pellby, ledamot kommunfullmäktige i Mark och mig.

Annonser

Stimulera byggandet i hela kommunen

Ulricehamns kommun erbjuder idag möjlighet till attraktiva och sjönära boenden på flera håll i kommunen. I den nya översiktsplan som kommunen håller på att färdigställa öppnas ytterligare alternativ.

Men det finns partier som påstår att bara för att kommunen öppnar för mer sjönära boenden så växer kommunen. Uppskattningsvis marknadsför sig åtminstone 250 av landets 290 kommuner som ett bra alternativ vad det gäller sjönära boende. Det krävs alltså mer för att få en levande landsbygd.

Den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor hämmas av en kraftigt snedvriden bostadsmarknad.

Idag är det 2 000 kronor dyrare i månaden att bo i en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter kontra en bostadsrätt eller villa av samma storlek. Allt på grund av olika skattevillkor. Detta gör att bostadsproduktionen i allmänhet, och av hyresrätter i synnerhet, är låg.

När S i Ulricehamn föreslog att vi skulle uppvakta regeringen för att göra det billigare att producera hyresrätter röstade samtliga borgerliga partier mot det förslaget.Trots att vi blivit drygt en halv miljon fler i Sverige sedan 2006, är byggtakten lägre. Bristen på bostäder hindrar företag från att rekrytera den personal de behöver. Det hindrar också bostadsrotation. Ingen annan boendeform främjar rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden så mycket som hyresrätten.

Vi är övertygade om billigare boenden är viktigt för hela kommunens utveckling. Därför har vi gått vidare. Nyligen presenterade vi ytterligare några förslag som vi vill förverkliga för att stimulera byggandet av flerbostadshus i kommunen.

Dels vill vi stimulera byggnation av hyresrätter.Lokalt kan vi sänka taxor för hyresrätter för att kompensera delar av skevheten på bostadsmarknaden och stimulera byggnation.

Dels vill vi se över möjligheten att bygga kommunalt i mindre lönsamma områden när marknaden inte fungerar och där det finns underlag för långsiktigt byggnation. Det kan anses vara en social samhällsinsats och därmed också vara grund för sänkt borgensavgift för det kommunala bostadsbolaget. Trygghetsboenden, eller liknande, kan vara ett exempel på en sådan samhällsinsats. Det stimulerar bostadsrotation och kan i flyttkedjan skapa behov av fler bostäder.

Det här är några konkreta förslag som Socialdemokraterna har presenterat för att möjliggöra boende i hela kommunen. Vi är beredda att samarbeta brett för kommunens bästa och för en levande landsbygd.

Debattartikel publicerad i Borås tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun, Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S) och mig.

Strypta resurser hot mot svensk landsbygd

Om hela kommunen ska leva är det viktigt att arbeta aktivt med att förbättra villkoren att bo på landsbygden. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor.

Lokalt har Centerpartiet lagt en motion om miljöinriktad upphandling av livsmedel som, under parollen Ät där du står, syftar till att stärka förutsättningar för svenska jordbrukare att kunna konkurrera på likvärdiga villkor vid upphandlingar. Vi socialdemokrater välkomnar det initiativet och har haft liknande förslag i våra budgetförslag under flera års tid.

Men landsbygden består av mer än renodlat jordbruk. Mycket drivs och utvecklas av ideella krafter. Den ideella sektorn är ofta motorn i bygden. Föreningen eller byalaget svarar för många funktioner som samhället gemensamt tar ansvar för i staden. Här finns service för äldre och föreningsdrivna ungdomsgårdar. Här drar lokala grupper fiber och bygger för framtiden. De stimulerar entreprenörskap och startar företag. De driver integrationsprojekt och ställer om till hållbara bygder.

Därför har vi med stor oro tagit del av den borgerliga regeringens beslut om att stoppa den del av landsbygdsprogrammet som direkt berör den ideella sektorn. Bakgrunden är att Reinfeldt misslyckades med förhandlingarna om EU:s lång­tidsbudget och att Sverige därför mister 500 miljoner per år från landsbygdsprogrammet. Trots löften om full kompensation i regeringens budget så valde regeringen att bara skjuta till 129 miljoner kronor.

Strax innan jul startade åtta organisationer, däribland Hela Sverige ska leva och Svenska hembygdsgårdar, landsbygdsupprop mot att landsbygdsprogrammet stoppas.

Vi socialdemokrater välkomnar även det. Vi är många som allvarligt funderar på̊ om regeringen verkligen insett konsekvenserna av beslutet. Att stoppa landsbygdsprogrammet bidrar till avveckling och ökad urbanisering.

Företag, som med hjälp av programmet etablerats på̊ landsbygden, riskerar att tappa kunder och avvecklas. Dessutom tvingas den ideella sektorn att dra ner på̊ sin service i lokalsamhället, och därmed påskyndas avvecklingen av svensk landsbygd.

Vi vill inte vara med om det här. Socialdemokraterna tillför 371 miljoner mer än regeringen till landsbygdsprogrammet i vårt budgetförslag. Vi ska ha utveckling. Vi ska ha en hållbar landsbygd som i nära samverkan med staden ger goda möjligheter för att hela Sverige ska leva.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Celso Silva Goncalves, ordförande Ulricehamns arbetarekommun och Inga-Kersti Skarland, gruppledare (S)

Låt inte Marbäcks skola bli nästa offer i flirtandet

Den 28 januari tog ett enigt kommunfullmäktige beslutet att inte röra nuvarande skolstruktur. Men utmaningarna att skapa en likvärdig skola finns kvar. Om vi politiker menar allvar med beslutet i Sim- och sporthallen ska vi ta konsekvenserna av det.

Socialdemokraterna menar att vi ska ta ansvaret fullt ut. Det är bland annat därför som vi har lämnat in en motion om att se över nuvarande principer för resursfördelningen till våra skolor.

Nuvarande modell är inte långsiktigt hållbar i till exempel Marbäck. Prognoser visar att elevunderlaget i ortens skola ser ut att minska rejält under de närmaste åren. År 2018 väntas 50 barn i åldrarna 6-12. Det behövs betydligt fler elever för att resurserna ska räcka till de kompetenser som elever har rätt till utan att bygga en organisation av ambulerande personal och höga kostnader för andra arbetsuppgifter än pedagogiska.

Samtidigt ökar trycket på skolorna i centralorten. Det dröjer innan om- och tillbyggnationer kan hantera alla utmaningar som råder och är på gång i centralorten.

I debatten om skolnedläggningar lyftes så kallad omvänd skolskjuts fram. Det innebär att eleverna reser från en större till en mindre ort, istället för tvärtom som är det vanliga.

Men föräldrar har rätt att välja att placera sina barn i den närmaste skolan genom den så kallade närhetsprincipen. Därför lämnade Socialdemokraterna in en motion om att bland annat utreda intresset för på frivillig grund placera sina barn i Marbäcks skola bland företrädesvis boende i södra centralorten.

När motionen ska behandlas på måndag i kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsens ordförande att motionen avslås.

En utredning är med andra ord inte aktuell. Det kan vi inte acceptera. Från socialdemokratisk sida kommer vi att föreslå att utredningen blir genomförd.

När fullmäktige antog budget för nästa år schabblade Centerpartiet bort flera konkreta förslag som Socialdemokraterna presenterade i syfte att stärka landsbygden. Det handlade om alltifrån att utreda vad kommunen kan göra för att stödja bostadsrotationen i våra mindre orter speciellt för äldre till att utveckla en flexibel kollektivtrafik tillsammans med lokala eldsjälar och utifrån lokala förutsättningar.

Men Centerpartiet lade sig platt i budgetförhandlingarna. Allt för att flirta med de andra borgerliga partierna. Ska Centerpartiet agera stödhjul till minoritetsstyret även i denna fråga eller finns det intresse att stå upp för landsbygden.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Inga-Kersti Skarland, biträdande oppositionsråd i Ulricehamn, och mig.

Fortsatt framåt för fler jobb och företag

Ulricehamns kommun växer. Sedan 2010 har invånarantalet ökat och är idag stabilt över 23 000 invånare. Fler invånare betyder ökade intäkter. Det är en ökning på över 200 invånare vilket motsvarar 9 miljoner kronor. Mycket har åstadkommits under mandatperioden i Ulricehamns kommun som också lägger grunden för fortsatt tillväxt och fler arbetstillfällen.

Våren 2013 pekade Västsvenska Handelskammaren ut Ulricehamn som ett gott exempel vad det gäller företagande i Västsverige.

Trots att kommunen växer, infrastrukturen blir bättre, företagen expanderar och viljan att investera i kommunen ökar står kommunen inför flera utmaningar. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet landar vi i tre prioriterade frågor: jobben, landsbygden och skolan.

 

4 nycklar för stärkt landsbygd

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med att stärka attraktiviteten och förutsättningarna att bo på landsbygden. Det stimulerar den bostadsrotation som är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Ulricehamn har identifierat fyra områden som kommunen bör arbeta med:

  1. Bredband.
  2. Skolan.
  3. Kollektivtrafik.
  4. Bostäder.

Sammanlagt avsätter vi ytterligare 1 225 000 kronor i 2014 års budget riktade till att stärka landsbygden.

 

Bostadsrotation nödvändig för landsbygdens utveckling

Bostadsmarknaden är kraftigt snedvriden. Idag är det 2 000 kronor dyrare i månaden att bo i en nyproducerad hyresrätt på 100 kvadratmeter kontra en bostadsrätt eller villa av samma storlek. Allt på grund av olika skattevillkor.

Det hämmar produktionen av bostäder och försämrar rörligheten på arbetsmarknaden. Företag får svårare att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det är så pass allvarligt att Stockholms handelskammare har valt att engagera sig i frågan.

För Ulricehamns del försvårar det utvecklingen av hela kommunen – framför allt i våra mindre orter. Många äldre på landsbygden drar sig för att lämna villan som man under många år har ägt för att bosätta sig i en hyresrätt på orten. Det visar det försök som kommunala bostadsbolaget Stubo gjorde under förra mandatperioden i Dalum och Hökerum där intresset var minst sagt svalt.

En väl fungerande bostadsrotation är nödvändig för landsbygdens utveckling och för att stärka elevunderlaget på våra mindre skolor. Några skolor har idag alarmerande få elever.

Vi har presenterat flera förslag som handlar om förbättrad kvalitet i skolan och att stärka elevunderlaget i våra mindre skolor. Bland annat vill vi pröva omvänd skolskjuts på frivillig grund, ge lärare möjlighet att arbeta än mer självständigt och kunna utveckla idéer som gör skillnad för barnen.

Det går att göra mer. I några mindre samhällen pågår arbete med att hitta former för att få till stånd en bostadsrotation, trots de orättvisa villkoren. Det välkomnar vi och uppskattar det engagemang som läggs ned från ideella krafter för alternativa hyresformer som kooperativa hyresrätter.

Vi ser detta som en allt för viktig fråga för att kommunen ska ställa sig vid sidan om. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att utreda vad kommunen kan göra för att understödja bostadsrotationen i våra mindre orter.

Samtidigt är det viktigt att öka mångfalden av olika boendeformer, speciellt för äldre. Därför vill vi också att förvaltningen utreder behovet av trygghetsboenden i hela kommunen. Förutom centralorten är det intressant att titta närmare på kommunens södra delar, runt Gällstad, och i kommunens norra del, exempelvis i anslutning till Parkgården i Dalum.

Det här handlar om människors frihet att kunna välja den boendeform som passar bäst i livets olika skeden. Det handlar om landsbygdens utveckling och att bygga långsiktiga förutsättningar för att kunna stärka elevunderlaget i våra mindre skolor.

Debattartikel publicerad i Ulricehamns tidning undertecknad av Mattias Remar, S, och mig.